SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Tallberg Broman Ingegerd) "

Sökning: WFRF:(Tallberg Broman Ingegerd)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Rubinstein Reich, Lena, et al. (författare)
 • Att stärka den vetenskapliga grunden
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan. Kontinuitet och förändring" behandlas begreppen vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Senare års styrdokument för förskola och skola, liksom för lärarutbildning, framhåller vikten av att den vetenskapliga grunden stärks, och att verksamheten/utbildningen forskningsbaseras Efter inledande kapitel om de centrala begreppen så redovisas i två kapitel exempel på forskning om den svenska förskolan från åren 2008-2014. En professions- och praktiknära forskning har utvecklats allt mer de senare åren, genom framför allt forskande förskollärare/lärare och lärarutbildare.
 •  
2.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Att samverka för trygghet, omsorg, utveckling och lärande
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan" behandlas bl. a trygghet i förskolan, delvis i perspektivet av den ökade andelen yngre barn i förskolan och då "trygghet" utgör det viktigaste, det mest prioriterade målet för barnens vårdnadshavare. Vidare behandlas samverkan med vårdnadshavarna, ett område som fått förstärkt ställning i styrdokumenten och som forskning visar har stor betydelse för hur förskola och skola når sina målsättningar. Området representerar också en del av förskollärares professionella yrkesutövning, som i utvärderingar framhålls behöver få betydligt mer uppmärksamhet i förskollärarutbildningen
 •  
3.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Förskola i förändring
 • 2017
 • Ingår i: Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring. - Studentlitteratur. - 978-91-44-11259-6
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna del av antologin Professionell yrkesutövning i förskola presenteras bakgrundsmaterial och fakta som utgör förutsättningar och ramar för förskolans verksamhet och förskollärares professionella yrkesutövning. Den svenska förskolans position, som högt värdesatt både nationellt och internationellt diskuteras, liksom den kritiska debatten och OECD utvärderingar om behovet att granska förskolan som miljö för barns utveckling och lärande, men också som miljö för hälsa, trygghet, trivsel och välbefinnande.
 •  
4.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Föräldrar och skola i samverkan
 • 2011
 • Ingår i: Skola och barndom – Normering, demokratisering, individualisering. - Gleerups. - 9140676056
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Föräldrasamverkan i förändring
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet diskuterar förändringar i samarbetet och förhållandet mellan föräldrar och förskola och skola. Relationen ka nu beskrivas som byråkratiserad, medialiserad och demokratiserad. Föräldrar förväntas engagera sig mer i barnens dagliga liv i förskola och skola och i deras lärande. Argumenten för detta grundades först i demokratiperspektiv, därefter i effektivitetsperspektiv - föräldraengagemang leder till bättre måluppfyllesle för förskola och skola- till bättre resultat.
 •  
6.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Inledning: Skola och barndom i förändring
 • 2011
 • Ingår i: Skola och barndom. Normering, demokratisering, individualisering. - Gleerups. - 978-91-40-67605-4
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet innebär en introduktion till boken "Skola och Barndom i förändring. Normering, demokratisering, individualisering". Kapitlet presenterar aktuella tema i skol- och barndomsforskning, som ses i relation till ett snabbt föränderligt ,globaliserat, medialiserat och segregerat samhälle. Kapitlet introducerar de tolv kapitlen i boken och dess författare
 •  
7.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Introduktion
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föräldrasamarbete och föräldradeltagande i förskola och skola framhålls i aktuella styrdokument och ny lagstiftning. I denna antologi diskuterar vi relationen mellan skola och hem utfrån olika perspektiv och aspekter. Med begrepp som makt, empowerment, kön, klass, etnicitet etc problematiseras relationerna. Frågor väcks om betydelsen av skola-hem relationen på barnens likvärdighet i och inför skolan och på deras lärande.
 •  
8.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Segregering som målsättning eller konsekvens? Om segregation i svensk skola i ett historiskt och nutida perspektiv
 • 2014
 • Ingår i: Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser. - Liber. - 978-91-47-11154-1
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet fokuserar den svenska skolans segregationsmönster utifrån klass och kön, men också etnicitet i ett historiskt och nutida perspektiv. Den svenska skolhistorien redovisar segregation efter klass och kön som en organisations- och strukturprincip, dvs som en målsättning,- isärhållandet utgjorde en grundprincip. Den nutida segregationen strider mot uttalad skolpolitik och uttryckta målsättningar, men är mycket omfattande och kapitlet ställer frågan: Segregering som målsättning eller konsekvens?
 •  
9.
 • Axelsson, Thom, et al. (författare)
 • Att lära sig välfärdsstatens normer
 • 2010
 • Ingår i: Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning. - Malmö högskola. - 1101-7643.
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den svenska skolan har det under senare år blivit allt vanligare att eleverna får utvärdera sig själva. Denna utvärdering, som inte sällan sker med hjälp av föräldrar och lärare, mynnar ofta ut i mål som: ”att mungiporna ska vara uppe”, ”att inte ha en tråkig inställning”, ”att jobba på att bli en bättre kompis”, ”att vara trevlig mot alla” och ”att vara sig själv”. Denna, med Åsa Bartholdssons ord, vänliga maktutövning kan analyseras i termer av styrning (Bartholdsson 2008; se även Vallberg Roth 2009). Hur de framtida medborgarna ska styras i önskvärd riktning är ett problem som de flesta samhälle har att ta ställning till. Över tid har denna styrning tagit olika former och präglats av olika rationaliteter. Under de senaste två hundra åren, i samband med demokratins framväxt, har samhällena i väst fått en liberal styrningsform. Det är en styrningsform som inte ska blandas ihop med liberalism som en politisk filosofi eller som en samhällstyp. Istället ska det ses som en formel för maktutövning, en styrningsrationalitet, där styrningen flyttar fokus från stat till samhälle. Ett annat sätt att uttrycka det är att gränsen mellan stat, ofta förknippat med tvång, och samhälle, ofta förknippat med frivillighet, har blev allt mer otydlig. Staten har blivit en institution inom samhället som likt andra institutioner kan användas som styrmedel (Nilsson 2008:131–134; Rose 1995a:41). Demokratins genombrott beredde vägen för en rad olika sociala reformer, dessa var emellertid inte villkorslösa. Detta ställde samtidigt nya krav på medborgaren. Det var först under 1800- och 1900-talet som statens makt – via olika institutioner – blev grundmurad. I detta arbete var folkskolan liksom värnplikten en viktig kugge för att skapa enhet. Genom dessa fick folket – främst då samhällets oroshärdar: fattiga barn och unga män – en klar föreställning om sin nationella tillhörighet. Utan detta hade det varit omöjligt att genomföra den typ av demokrati som skedde i början av 1900-talet (Liedman 2003:422). Den liberala styrningskonsten fungerade bäst i demokratisk tappning. Maktens spridning krävde en befolkning fostrad i ett demokratiskt tankesätt, inte minst behövdes det för att motivera de fattiga att tänka och handla långsiktigt och moraliskt (Cruikshank 1999:49). I det här kapitlet diskuteras den liberala styrningsformen, i en svensk kontext under den tidigare halvan av 1900-talet. Diskussionen kommer att föras i relation till tre centrala områden: den tidiga välfärdsstaten, skolan och expertens ökade inflytande i formandet av den framtida medborgaren. Men först något mer om själva styrningsbegreppet.
10.
 • Balldin, Jutta, et al. (författare)
 • Mamma i tid
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (46)
Typ av publikation
bokkapitel (55)
tidskriftsartikel (30)
rapport (7)
konferensbidrag (5)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
bok (2)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (70)
populärvet., debatt m.m. (22)
refereegranskat (9)
Författare/redaktör
Tallberg Broman, Ing ... (104)
Persson, Sven, (18)
Vallberg Roth, Ann-C ... (13)
Pramling Samuelsson, ... (9)
Sernhede, Ove (6)
Harju, Anne (6)
visa fler...
Pramling Samuelsson, ... (5)
Rubinstein Reich, Le ... (4)
Qvarsebo, Jonas (4)
Jönsson, Ingrid, (3)
Williams, Pia, 1961- ... (2)
Balldin, Jutta (2)
Riddersporre, Bim (2)
Eidevald, Christian, (2)
Wigerfelt, Berit (2)
Söderman, Johan (2)
Ärlemalm-Hagsér, Eva ... (2)
Dahlbeck, Johan, (2)
Pramling, Ingrid, (2)
Nilsson, Fredrik, (1)
Jönsson, Karin (1)
Hermansson, Carina, (1)
Johansson, Thomas, (1)
Hägglund, Solveig, (1)
Gustafsson, Christin ... (1)
Bruce, Barbro, (1)
Björklund, Camilla, ... (1)
Salonen, Tapio (1)
Markström, Ann-Marie ... (1)
Arnqvist, Anders (1)
Holmberg, Lena (1)
Sorbring, Emma (1)
Sheridan, Sonja, 195 ... (1)
Söderlind, Ingrid (1)
Peterson, Tomas (1)
Andersson, Nils, (1)
Greiff, Mats (1)
Thulin, Susanne, (1)
Sernhede, Ove, 1951- ... (1)
Engdahl, Ingrid, (1)
Nihlfors, Elisabet, (1)
Björck, Eva, (1)
Axelsson, Thom, (1)
Wernersson, Inga, (1)
Simonsson, Maria, (1)
Karlsudd, Peter, (1)
Hillbur, Per (1)
Hartsmar, Nanny, (1)
Dahlberg, Gunilla, (1)
Eilard, Angerd, 1962 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (89)
Göteborgs universitet (10)
Lunds universitet (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa fler...
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (89)
Engelska (10)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (15)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy