SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lindberg Viveca) ;spr:swe"

Sökning: WFRF:(Lindberg Viveca) > Svenska

 • Resultat 1-10 av 61
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Berglund, Ingrid, 1954-, et al. (författare)
 • Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning: utmaningar för yrkeslärarna
 • 2011
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Försöksverksamheten med en gymnasial lärlingsutbildning startade i Sverige 2008. Gymnasieskolorna ansvarar för lärlingsutbildningens utformning men hälften av utbildningen skall genomföras i arbetslivet. Lärlingsutbildningarna har samma uppdrag (mål) som de nationella programmen.På uppdrag av Skolverket genomfördes en uppföljningsstudie med särskilt fokus på pedagogiskt didaktiska aspekter av lärlingsutbildningen under våren 2010. Studien baserades på intervjuer och informella samtal med elever, lärare och handledare, på olika typer av dokument samt på foton från skolor och arbetsplatser. Tre program (bygg-, handels- och omvårdnadsprogrammen) på tre geografisk spridda orter ingår i studien. Syftet för vårt paper är att beskriva vilka arbetsuppgifter framför allt yrkeslärarna har inom gymnasial lärlingsutbildning och vilka nya kompetenskrav som därmed ställs på dem. Vilka utmaningar har yrkeslärarna att hantera i den gymnasiala lärlingsutbildningen? Vilka krav ställer dessa i sin tur på yrkeslärarutbildningen?De arbetsuppgifter vi sammantaget funnit för yrkeslärarna i den gymnasiala lärlings-utbildningen är följande: att planera utbildningen, utforma uppgifter och uppföljningsunderlag, att rekrytera arbetsplatser som kan engageras i lärlingsutbildningen, att genomföra handledarutbildning och informera handledare på arbetsplatsen, att ordna med alternativa uppgifter och projekt för elever som inte får en lärlingsplats eller befinner sig i skarven mellan två lärlingsplatser, att följa upp elevens yrkesbildningsgång i förhållande till programmets och kursplanernas mål och till arbetsinnehållet på olika arbetsplatser, att fatta beslut om byte av arbetsplats. Vi har också funnit att dessa arbetsuppgifter kan variera mellan programmen och att variationen kan ses i ljuset av programmens olika traditioner. Vidare skapar regionala skillnader i näringslivsstrukturen mellan de tre orterna och skillnader mellan skolornas resurser delvis skilda förutsättningar för genomförandet av lärlings-utbildningen.Till dessa uppgifter krävs en i många stycken annan kompetens än den som krävts tidigare. Det gäller inte minst ett ökande skriftspråkligt kunnande, som några lärare menar att de inte har kompetens för – eller att det är arbetsuppgifter de inte trivs med. Lärlingslärarens arbetsuppgifter skiljer sig från den tidigare yrkeslärarens och ställer nya krav på yrkeslärarutbildningen.
 •  
2.
3.
 • Blomqvist, Per, 1972-, et al. (författare)
 • Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal
 • 2016
 • Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. - 1504-9922. ; 10:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.
 •  
4.
 • Carlgren, Ingrid, et al. (författare)
 • Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • 2009
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion skrevs på uppdragav Skolverket våren 2009. Några frågor som analyseras och diskuteras irapporten är:– Hur ser bakgrunden ut till den kunskapssyn som formulerades i sambandmed 1990-talets läroplansreform?– Vilka diskurser om kunskap finns i policydokument från EU och OECD?– Hur ser kunskapsuppfattningarna ut i olika bedömningsinstrument?– Vilka är de vanligast förekommande taxonomierna för bedömning?– Vilka särdrag går att urskilja i den ”den svenska kunskapssynen” i ettinternationellt perspektiv?Rapporten omfattar en beskrivning av kunskapssynen i Skola för bildning(SOU 1992:94). Kunskapssynen diskuteras i relation till internationellatrender i policytexter och kunskapsdiskurser. Den diskuteras också irelation till konstruktionen av läroplaner och kursplaner samt i relationtill ett bildningsperspektiv. Genom att skilja mellan det kunnande someleverna förväntas utveckla, kunskapsinnehållet i skolans undervisningoch bedömningen av elevernas kunnighet, kan både likheter och skillnadermellan den svenska och den internationella kunskapsdiskursenidentifieras.Rapporten vänder sig till skolledare, studerande på skolledarutbildningenoch på lärarutbildningen.
5.
 • Christidis, Maria, 1982-, et al. (författare)
 • Lärares samverkan för yrkeskunnande
 • 2017
 • Ingår i: Yrkesdidaktikens mångfald. - Stockholm : Lärarförlaget. - 978-91-8814-921-3 ; s. 139-154
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Med utgångspunkt av en studie om ämnesintegrerad undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet (Christidis, 2014) läggs i kapitlet särskild fokus på hur de allmänna, gymnasiegemensamma ämnena kan bidra till yrkeskunnandet i samspel mellan lärare och elever i undervisningen. Data samlades in etnografiskt genom observationer av undervisningen, intervjuer, och insamling av material kopplat till undervisningsinnehållet, och analyserades med verksamhetsteoretiska begrepp. Studien visade att lärarnas och elevernas erfarenhetsutbyten i undervisningen koncentrerade sig kring tre perspektiv i vården: vårdares, patienternas och anhörigas. Dessa kom till uttryck genom ämnesspecifik och i ämnesöverskridande undervisning av de gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnena. Ämnesintegreringen gav såväl lärarna som eleverna fler möjligheter att upptäcka samband mellan de olika skolämnena. Dessutom möjliggjorde den ämnesintegrerade undervisningen för eleverna utvecklingen av en helhetssyn på människan i enlighet med examensmålen för Vård- och omsorgsprogrammet.
 •  
6.
 •  
7.
 • Eriksson, Inger, et al. (författare)
 • Lärares bedömningsarbete : en inramning
 • 2018
 • Ingår i: Lärares bedömningsarbete : förhållningssätt, villkor, agens. - Stockholm : Natur och kultur. - 978-91-27-82302-0 ; s. 5-16
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Eriksson, Inger, et al. (författare)
 • Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera ”strävansmålen” i matematik
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningsprojektet Matematikundervisningens innehåll byggdes upp som ett kollaborativt projekt där forskare och lärare arbetade med att analysera innehållet i strävansmålen (mål att sträva mot) i kursplanen för matematik. Ett syfte var att forskare och lärare i samverkan skulle utveckla kunskaper om de förmågor som eleverna förväntas utveckla i matematik.Det kollaborativa arbetet mellan lärarna och forskarna startade höstterminen 2004 och pågick under två läsår. Projektet genomfördes under det första året tillsammans med åtta lärare från fyra Farstaskolor i år 1-6. Det andra projektåret deltog sex lärare från tre Farstaskolor – år 7-9.Under det första projektåret handlade det matematiska innehållet om mätning av volym och under det andra ekvationer. Centralt för projektet var frågan om vad det är man kan när man är kunnig (innehållsanalys) och i vilket sammanhang detta kunnande efterfrågas. För att organisera en undervisning där strävansmålen kan realiseras arbetade lärarna och forskarna tillsammans med att genomföra innehållsanalyser och konstruera sådana uppgifter som gör det möjligt för eleverna att utforska kunskapsinnehållet.
9.
 • Eriksson, Inger, 1952-, et al. (författare)
 • Talet om måluppfyllelse och dess konsekvenser för kunskapsuppdraget
 • 2018
 • Ingår i: Lärares bedömningsarbete : förhållningssätt, villkor, agens. - Stockholm : Natur och kultur. - 978-91-27-82302-0 ; s. 43-68
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med detta kapitel är att bidra till en diskussion kring vilka konsekvenser den starka fokuseringen på måluppfyllelse och att nå målen kan ha för undervisningens utformning och elevernas kunskapsutveckling i dagens svenska skola. Vad menas med högmåluppfyllelse eller att nå målen? Vad antas bidra till en högmåluppfyllelse? Vilken betydelse tillskrivs fenomen som formativ bedömning och synligt lärande, som pedagogiska lösningar för ökad måluppfyllelse? Kapitlet inleds med en kortare tillbakablick över hur de svenska lärarna har uppfattat de senaste decenniernas läroplansreformer med avseende på undervisning och bedömning. Syftet är att ge en bakgrund till hur och vad som har förändrats. Därefter presenteras en analys av olika webbaserade texter som berör måluppfyllelse. Kapitlet avlutas med en diskussion om hur måluppfyllelse och formativ bedömning kan förstås i relation till läroplanens långsiktiga mål och det kunskapsperspektiv som läroplanen vilar på.
 •  
10.
 • Eriksson, Inger, et al. (författare)
 • Vilket kemiinnehåll görs tillgängligt i finlandssvenska och svenska klassrum? Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande
 • 2010
 • Ingår i: Resultatdialog 2010 : aktuell forskning om utbildning och lärande. - Stockholm : Vetenskapsrådet. - 978-91-7307-184-0 ; s. 51-56
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svenska och finska (och finlandssvenska) elevers naturvetenskapliga prestationer uppvisar markanta skillnader i internationella mätningar som PISA. Mot bakgrund av att Finland och Sverige har ett till synes likartat skolsystem är det inte helt enkelt att förstå varför de finska och finlandssvenska eleverna presterar så mycket bättre än de svenska. Vad är det som skapar sådana skillnader? Många olika förklaringar har förts fram, tex i relation till lärarutbildning. Men vilket kemilärande möjliggörs i svenska och finlandssvenska undervisningspraktiker? Kemiinnehållet i läromedel från Sverige och Finland är i stort det samma och i finlandssvenska skolor fram till 2007 användes ofta svenska läromedel. I projektet genomfördes 20-40h videobandade klassrumsobservationer relaterade till kemiundervisningen i tre skolor vardera i Svenskfinland (2007-08) och Sverige (2009). Observationerna, kombinerade med intervjuer och dokumentationer, fokuserade periodiska systemet och kemiska bindningar. De första analyserna ger en bild av att det finns skillnader i innehållets behandling och vad som karaktäriserar de konstituerade undervisningspraktikerna i de båda länderna. I finlandssvenska skolor fokuseras t.ex. faktareproduktion (memorering), formelskrivning och detaljerade provfrågor, samma läromedel används i alla skolor. I svenska skolor betonas förståelse av vardagsfenomen, diskussioner och prov som skiljer på G, VG och MVG-frågor där G-frågor utgörs av enkla faktakunskaper. Undervisningen i de finlandssvenska skolorna framstår således som mera lika varandra medan undervisningen i de svenska skolorna uppvisar större variation gällande innehållets behandling och klassrumskommunikation.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 61
Åtkomst
fritt online (13)
Typ av publikation
bokkapitel (28)
konferensbidrag (10)
rapport (7)
samlingsverk (redaktörskap) (6)
tidskriftsartikel (5)
bok (3)
visa fler...
annan publikation (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (51)
refereegranskat (8)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Lindberg, Viveca, 19 ... (31)
Lindberg, Viveca, (30)
Löfgren, Ragnhild (6)
Eriksson, Inger, 195 ... (5)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (5)
Fejes, Andreas, 1977 ... (4)
visa fler...
Eriksson, Inger, (4)
Johansson, Marléne, ... (3)
Löfgren, Ragnhild, 1 ... (3)
Forsberg, Eva, 1955- ... (3)
Berglund, Ingrid, 19 ... (3)
Wärvik, Gun-Britt, (3)
Hirsh, Åsa, (3)
Berthén, Diana, 1956 ... (2)
Löfgren, Håkan, (2)
Pettersson, Astrid, (2)
Ståhle, Ylva, 1956-, (2)
Salomaa, Kirsi, 1957 ... (2)
Udin, Agneta (1)
Fejes, Andreas, (1)
Ståhle, Ylva, (1)
Pérez Prieto, Héctor ... (1)
Tanner, Marie, 1965- ... (1)
Danielsson, Kristina ... (1)
Berg, Astrid, (1)
Borg, Kajsa (1)
Carlgren, Ingrid, (1)
Blomqvist, Per, 1972 ... (1)
Skar, Gustaf B. (1)
Borg, Kajsa, 1943-, (1)
Samuelsson, Johan, 1 ... (1)
Christidis, Maria, 1 ... (1)
Ekvall, Ulla, 1946-, (1)
Lindström, Lars (1)
Löfgren, Ranghild, (1)
Fejes, A. (1)
Österlind, Eva, (1)
Pettersson, Astrid, ... (1)
Wallander, Agneta, (1)
Garay, Juan, (1)
Löfgren, Ragnhid, 19 ... (1)
Lindström, Lars, 194 ... (1)
Salomaa, Kirsi (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (37)
Göteborgs universitet (16)
Linköpings universitet (10)
Högskolan i Jönköping (4)
Uppsala universitet (2)
Karlstads universitet (2)
visa fler...
Umeå universitet (1)
Linnéuniversitetet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (61)
Naturvetenskap (4)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy