SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lundin Susanne) "

Sökning: WFRF:(Lundin Susanne)

 • Resultat 1-10 av 123
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lundin, Susanne, et al. (författare)
 • Etik som praxis
 • 2004
 • Ingår i: En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. - Nordic Academic Press. - 91-89116-58-5
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En del saker berör människor till den grad att gängse normer och idéer ställs på huvudet. Synen på kroppen och hälsan är ett sådant fenomen. Längtan efter en speciell slags kropp är en historiskt välkänd drivkraft med konsekvenser för hur samtiden utformas. Den moderna biovetenskapen utgör i det sammanhanget en betydelsefull arena för mötet mellan människors drömmar och samhällets riktlinjer. Här ställs individers önskningar om exempelvis fysiskt välbefinnande mot övergripande värderingar -- här formuleras och omformuleras synen på kropp, hälsa och identitet. "Etik som praxis" är inledningskapitlet i antologin "I En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val" undersöker humanistiska och medicinska forskare samspelet mellan biomedicin, kultur och individ. Den moderna medicinen är en framgångsrik vetenskap med stor genomslagskraft i samhället. Samtidigt utgör biotekniken en kulturell drömmaskin, en tankekonstruktion bestående av goda och onda drömmar. Ur denna smältdegel av vetenskapliga erövringar och enskilda människors förväntningar växer en regelrätt bioteknisk förhoppningsindustri fram.
 •  
2.
 • Lundin, Susanne, et al. (författare)
 • Gamla kroppar och nya tekniker
 • 2007
 • Ingår i: Åldrandets betydelser. - Studentlitteratur AB. - 978-91-44-03421-8
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Abstract in Finnish Inleding Dagen's biomedicinska utveckling bidrar till förbättrad livskvalitet för många människor. Det kan röra sig om nya läkemedel eller andra kliniska behandlingar med avgörande betydelse för en person's hälsotillstånd. Dessa medicinska möjligheter är emellertid inte helt oproblematiska. Ofta är stora ekonomiska kostnader förknippade, inte enbart med utvecklingsarbetet, men även med behandlingarna i sig. Även andra svårigheter, som t.ex. etiska eller kulturella, kan vara förbundna med nya biomedicinska framgångar. Flera medicinska upptäckter väcker existentiella frågor om människor's rätt att tänja på naturen's gränser. Därutöver innebär möjligheterna att korrigera människor's skröpliga kroppar och förlänga dera's liv att helt nya behov uppstår – som t.ex. en ny höftled, ett nytt hjärta eller en celltransplantation. Samtidigt som allt fler människor blir allt äldre ökar sålunda vårdköerna. Detta innebär att prioriteringar av olika slag måste göra's – prioriteringar inom forskningen, inom sjukvårdspolitiken likväl som i den vardagliga vårdsituationen. Att dagen's befolkning blir allt äldre och att vårdsektorn utsätt's för mer belastning är välkända fakta som politiker, ansvariga inom sjukvården och forskare måste förhålla sig till. Utredningen Prioriteringar i vården”, SOU 2001:8 är ett av många statliga initiativ för att ringa in problematiken och skapa en jämlik vård, andra är SENIOR 2005, SOU 2003:91 som ger förslag på en ny äldrepolitik. Parallellt med statliga beredningar bedriv's forskning för att ge kunskap om hur verkligheten ter sig – hur gamla lever, hur länge de lever, vilken vård de skulle behöva samt vilken vård som de facto erbjud's. I dessa studier framkommer bland annat att allmänheten kan ha en annan uppfattning än den som exempelvi's prioriteringsutredningen SOU 2001:8 uttrycker (Johannesson & Johannesson 1996, Elmståhl 2005, Wentoft 2006). Därutöver finn's det anledning att anta att statliga utredningar och forskning i sig producerar bilder av människor som inte sammanfaller med individer's egna upplevelser. Så är till exempel indelningen i medicinska mallar som yngre-äldre, äldre, äldre-äldre snarare kategorier som representerar metodologiska behov av struktur än något som människor med självklarhet kan identifiera sig med. Olika samhälleliga representationer av den gamla människan överensstämmer sålunda inte alltid med äldre's självförståelse. Inte desto mindre är det just samhället's bilder av åldrande individer som är en bidragande faktor när olika bedömningar och prioriteringar gör's. Det övergripande syftet med min artikel är att resonera om sambanden mellan kulturella föreställningar och medicinska praktiker. Mer specifikt är min avsikt att undersöka några av de idémässiga strukturer som bär upp föreställningar om gamla människor, om kroppen och om hälsan. Ambitionen är att ge alternativ till det instrumentella tänkandet som ofta utmärker statliga utredningar eller medicinska modeller avseende olika åldersgrupper's behov (jfr Blaakilde 2004, Lock & Sheper-Hughe's 1966). Istället för att utgå från fast strukturerade mallar, närmar jag mig de mer flytande begrepp som människor i allmänhet använder – ung, medelålder's, gammal. Den kulturanalytiska ansatsen är att studera komplexitet med syfte att inte enbart beskriva vilka förhållanden som råder utan även fråga varför och vad som kan bli de samhälleliga konsekvenserna. Artikeln's teoretiska utgångspunkt är fotad i etnologisk kulturanaly's samt i kritisk medicinsk antropologi som utgår från att klassificeringar och maktstrukturer är kopplade till föreställningar om kroppen. Till grund ligger bl.a. Margaret Lock's och Nancy Sheper-Hughe's’ diskussioner om ”tre kroppar”, dv's. tre olika analytiska nivåer för att undersöka hur samhälleliga processer samspelar med varandra. Den första nivån utgör's av den individuella kroppen, den i fenomenologisk mening självupplevda egna kroppen. På den andra analytiska nivån finn's den sociala kroppen som en symbolisk ingång till människor's föreställningar om natur, biologi och kultur. Den tredje nivån rymmer den politiska kroppen som refererar till olika former av disciplineringar och kontrollsystem. Min artikel tar sitt empiriska avstamp i framförallt två kvalitativa undersökningar. Det rör sig om Etnologiska institutionen's med folklivsarkivet's frågelista LUF 214 där 120 personer bosatta i Skåne svarade på dera's inställning till biomedicin och prioriteringar i vården, samt om EU-projektet Challange's of Biomedicine i vilket det bl.a. genomförde's fyra fokusgrupper kring ämnena transplantationer och genetiska test (CoB 2006). Ett ytterligare, kvantitativt, material utgör's av Svenskar's attityder till transplantationer och transplantationsforskning i vilken 1000 slumpvi's utvalda individer intervjuade's per telefon (Sifo 2001:3815560, Lundin & Idvall 2003). Därutöver har media och statliga utredningar fungerat som källmaterial. Samtliga undersökningar ger svar från både yngre och äldre, kvinnor och män med hemvist på såväl landsbygden som i städer.
 •  
3.
 • Lundin, Susanne, et al. (författare)
 • Introduction
 • 2012
 • Ingår i: The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. - Nordic Academic Press. - 978-91-87121-92-0 ; s. 15-40
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by a void, our bodies’ microscopic constituents are often portrayed as disconnected from the body as a unified organism, and from its cultural and social contexts. In The Atomized Body the authors examine the relations between culture, society and bioscientific research and show how our bodies’ singularized atoms indeed still are socially and culturally embedded. In today’s medicine, the biosciences are entangled with state power, commercialism, and cultural ideas and expectations, as well as with the hopes and fears of individuals. Therefore, biomedicine and biotechnology also reshape our perceptions of selfhood and life. From a multidisciplinary perspective, with authors from art science to ethnology, this volume discusses the biosciences and the atomized body in their social, cultural and philosophical contexts.
 •  
4.
 •  
5.
 • Lundin, Susanne, et al. (författare)
 • Moraliska räkenskaper. Stamcellsforskare om individ och samhälle
 • 2004
 • Ingår i: En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. - Nordic Academic Press. - 91-89116-58-5
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att den kunskap som produceras innanför laboratoriet inte utan vidare kan överföras till omvärlden, att det snarare uppstår en rad informationsglapp, problematiseras i artikeln. Lundin utgår från samtalen i en diskussionsgrupp med biomedicinska forskare där avsikten är att resonera om medicin och etik. Gruppen utgör en metodologisk ingång för att fånga vad som händer i gränslandet mellan enskilda forskares egna reflektioner, forskarkollektivets synsätt och samhällets syn på modern biomedicin. I vissa situationer uppenbaras forskarnas självförståelse samt den inre logik som styr deras yrkeskollektiv, i andra stunder ger gruppen uttryck för en moralisk uppfattning som sammanfaller med allmänhetens. Forskarna navigerar sålunda mellan olika förhållningssätt – mellan deras självklara hemvist i en profession och en lika självklar tillhörighet i ett kulturellt system. Lundin pläderar sålunda för det som antologins övriga bidrag illustrerar; en nyanserad analytisk metod som motverkar de allt för lätt uppkomna dikotomierna mellan expertis och lekmän.
 •  
6.
 • Lundin, Susanne, et al. (författare)
 • Åldrandets betydelser
 • 2007
 • Ingår i: Åldrandets betydelser. - Studentlitteratur AB. - 978-91-44-03421-8
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I det västerländska samhället kämpar vi för långa liv men mot åldrandet. Det är bara en av de motsägelser som ålder och åldrande ger upphov till. I Åldrandets betydelser undersöks olika förhållningssätt till och konsekvenser av åldrande. Boken belyser hur kronologisk ålder inte alltid är densamma som den upplevda och hur samhället möter olika åldrar. Exempel tas från såväl hälso- och sjukvården som samhället runt omkring. Boken vänder sig till studenter inom medicin, samhälle och humaniora samt alla som arbetar med åldersrelaterade problem och möjligheter.
 •  
7.
 • Åkesson, Lynn, et al. (författare)
 • Genetics, Genetic Engineering, and Everyday Ethics
 • 1997
 • Ingår i: Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective. - Nordic Academic Press. - 91-89116-00-3 ; s. 11-19
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 •  
9.
 • Ackum Agell, Susanne, et al. (författare)
 • Notes on Swedish Labour Market Policy
 • 2002
 • Ingår i: Towards Higher Employment : The Role of Labour Market Institutions. - VAT, Helsingfors. - 951-561-392-2 ; s. 97-111
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
10.
 • Alftberg, Åsa, et al. (författare)
 • 'Successful Ageing' in Practice: Reflections on Health, Activity and Normality in Old Age in Sweden.
 • 2012
 • Ingår i: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. - Linköping University Electronic Press. - 2000-1525. ; 4:25, s. 481-497
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article aims to contribute to the critical examination of the notions of health and activity, and to discuss how these cultural and social constructs have impact on elderly people’s lives. An ethnographic perspective gives fruitful inputs to explore how old people deal with the image of old age as one of decay and decline, while they simultaneously relate to the normative idea of so-called successful ageing. The focus is thus on how elderly people create meaning, and how they manage and make use of the contradictory cultural beliefs that are both understood as normality: old age as a passive period of life involving decline and disease, and activity as an individual responsibility in order to stay healthy. The study sample is created with two different methods, qualitative interviews and two different questionnaires, and the majority of the respondents are 65+ years old. The article demonstrates the intersection between old age and a health-promoting active lifestyle. The notion of activity includes moral values, which shape the beliefs and narratives of being old. This forms part of the concept of self-care management, which in old age is also called successful ageing. The idea that activities are health promoting is the framework in which activities are performed, but significance and meaning are rather created from practice.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 123
Åtkomst
fritt online (31)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (52)
bokkapitel (40)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
rapport (8)
konferensbidrag (5)
bok (5)
visa fler...
annan publikation (1)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (55)
övrigt vetenskapligt (48)
populärvet., debatt m.m. (20)
Författare/redaktör
Lundin, Susanne, (115)
Åkesson, Lynn, (21)
Gunnarson, Martin, (12)
Byström, Ingela, (10)
Weimar, Willem, (9)
Ambagtsheer, Frederi ... (8)
visa fler...
Jönsson, Lars-Eric (7)
Liljefors, Max, (7)
Wiszmeg, Andréa, (7)
de Jong, Jessica (6)
Idvall, Markus, (6)
Hansson, Kristofer, (5)
Linde, van Balen (5)
Åkesson, Lynn I C (5)
Ivanovski, Ninoslav, (4)
Frederike, Ambagtshe ... (4)
Hagen, Niclas (4)
Dodillet, Susanne, 1 ... (4)
Lundin, Sverker, 197 ... (4)
Svanberg, Sune, (3)
Åkesson, Susanne, (3)
Ideland, Malin (3)
Pascalev, Assya (3)
Torkelson, Eva (3)
Willem, Weimar (3)
Lundin, Patrik, (3)
Brydegaard, Mikkel, (3)
Runemark, Anna (3)
Fredriksson, Cecilia ... (2)
Tibell, Annika (2)
Ackum Agell, Susanne (2)
Lundin, Martin, (2)
Melhus, Åsa, (2)
Hermansson, Ann, (2)
van Balen, Linde, (2)
Codreanu, Natalia (2)
Bos, Michael (2)
Jessica, De Jong (2)
Kristoffersson, Ulf, (2)
Storck Christensen, ... (2)
Eldh, Christer, (2)
Zvika, Orr (2)
Putnina, Aivita (2)
Liu, Rui, (2)
Petersen, Marsanna (2)
Westman, Eva (2)
Svensson, Leif (1)
Lidgard, Hans Henrik ... (1)
Herlitz, Johan, (1)
Lundin, Johan, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (108)
Göteborgs universitet (6)
Uppsala universitet (4)
Södertörns högskola (4)
Umeå universitet (4)
Karolinska Institutet (1)
visa fler...
Linköpings universitet (1)
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Engelska (77)
Svenska (40)
Tyska (2)
Franska (1)
Norska (1)
Japanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (99)
Medicin och hälsovetenskap (22)
Samhällsvetenskap (16)
Naturvetenskap (4)
Teknik (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy