SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Svensson Måns) "

Sökning: WFRF:(Svensson Måns)

 • Resultat 1-10 av 114
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 •  
3.
4.
 • Svensson, Lupita, et al. (författare)
 • Children in Need - Who is responsible?
 • 2016
 • Ingår i: Festskrift till Karsten Åström. - Juristförlaget i Lund. - 9789154405695 ; s. 477-486
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Svensson, Måns, et al. (författare)
 • Migrant Agricultural Workers and Their Socio-­‐economic, Occupational and Health Conditions– A Literature Review
 • 2013
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Objective This study provides the summary of current knowledge about migrant work in agriculture available from journal articles, books, reports and other relevant academic publications, focusing on political, economic, legal, social and medical aspects of migrant work in agriculture. Methods A systematic search was carried out on the LibHub and Google Scholar databases in order to compile the existing peer-reviewed publications, research reports, and policy papers concerning migrant work in agriculture. The literatures was selected through the following process: (1) reading the title and abstract in English for the period 1960 – 2011; (2) reading the entire text of selected articles; (3) making a manual search of the relevant quotations in the selected articles; (4) eliminating articles without a focus on migrant populations and the themes of central interest, and then reading and analyzing the definitive set of articles. Results In spite of their varying geographical focus, scope, unit of analysis and settings, most of the studies reviewed highlighted that migrant farmworkers work under very poor working conditions and face numerous health and safety hazards, including occupational chemical and ergonomic exposures, various injuries and illnesses and even death, discrimination and social exclusion, poor pay and long working hours, and language and cultural barriers. Many studies also reported poor enforcement of labour regulations and a lack of health and safety training on the farms, difficulty accessing medical care and compensation when injured or ill. Conclusions The studies have also pointed out the lack of research in relation to labour, health, psychosocial, and wage conditions of migrant farmworkers. The accumulated results of the study indicate that the issues and problems migrant farmworkers face are multidimensional, and there is a need for both policy development and further research in order to address migrant workers’ problems.
6.
 • Svensson, Måns, et al. (författare)
 • Migrantarbete inom den gröna näringen
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar. Olika beskrivningar har pekat på levnads- och arbetsförhållanden som starkt avviker från de normalt förekommande i svenskt arbetsliv och inte uppfyller arbetsmiljölagens minimikrav. Det har dessutom påpekats att de bristfälliga förhållandena för den migrerande arbetskraften riskerar att påverka den gröna näringen i stort på ett negativt sätt där näringsidkare tvingas in i en nedåtgående spiral av underbudskonkurrens. Avsikten med föreliggande kunskapsöversikt är att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen inklusive juridiska aspekter och myndighetsutövning. I den gröna sektorn finns arbetsmiljörisker förknippade med olycksfall, ergonomisk belastning, och exponering för t.ex. kemiska och biologiska bekämpningsmedel. Migrantarbetare inom den gröna sektorn i Sverige kommer ibland från länder där ‖arbetsplatskulturen‖ innefattar ett annorlunda säkerhetstänkande jämfört med i Sverige. Väl i Sverige kan språket vara ett hinder för arbetaren att tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information om arbetet, miljön, skyddsföreskrifter och möjliga risker. Låg utbildningsnivå kan utgöra ytterligare problem. Undermåliga bostäder tillhandahållna av arbetsgivaren har beskrivits. En del av problemet utgörs av dolt arbete som utförs av papperslösa. Projektledning och administration i projektet, som har tagit fram kunskapsöversikten, har legat hos Arbetsmiljöhögskolan (AMH) vid Lunds universitet, som är en nätverksorganisation som samlar kompetenser från universitetets olika fakulteter för en mångvetenskaplig belysning av kunskapsläget på området. Kunskapsöversikten utgörs till största delen av en litteraturstudie där relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för uppdraget. Detta innebär att vi kan belysa problematiken utifrån många olika perspektiv. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter. För att trots allt kunna ge en bild av förhållandena i Sverige har vi valt att genomföra ett antal telefonintervjuer med aktörer på nyckelpositioner. Intervjuer har gjorts med rådgivare, intresseorganisationer, fackliga organisationer för anställda och arbetsgivare samt berörda myndigheter. Genom den internationella litteraturen står det klart att det finns en rad arbetslivsoch arbetsmiljöproblem vilka är specifika för migrantarbete på säsongsbasis inom den gröna näringen. Ett av de främsta problemen har att göra med de uppenbara svårigheterna att följa upp och kontrollera konsekvenser och effekter. Säsongsarbetet innebär att människor endast uppehåller sig i landet under en begränsad period. Därför är det svårt att slå fast långsiktiga effekter på arbetstagarnas hälsa. Ett annat grundläggande problem är att incitamentet för värdländerna att vidta åtgärder för att minimera arbetslivs- och arbetsmiljöproblem är tämligen svagt. Ofta har de personer som lider skada på grund av bristfällig arbetsmiljö återvänt till sina hemländer då hälsoeffekterna blivit tydliga. Den här problematiken illustreras exempelvis av att de som har valt att ratificera FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter– vilket borgar 6 främst är nationer varifrån migrantarbetarna kommer. Varken Sverige eller någon annan medlemsstat i EU har anslutit sig till konventionen. Det går inte att utifrån befintlig kunskap avgöra antalet migrantarbetare som på säsongsbasis arbetar inom den gröna näringen. Intervjuer med företagare ger vid handen att det skulle kunna röra sig om omkring 2 000 personer per år inom trädgård och jordbruk. Men det finns anledning att misstänka att det verkliga antalet är större minst på grund av att företagarna får antas dra sig för att rapportera om migrantarbetare som saknar nödvändiga papper och som är anlitade som svart arbetskraft. Det finns god grund i den internationella forskningen att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön. Intervjuerna som genomfördes med representanter för relevanta svenska organisationer och myndigheter antyder att vi har anledning att misstänka att migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar med samma problem som migrantarbetare inom den gröna näringen i andra länder. Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig och organisationer vara stort.– inte– ny forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter
7.
 • Adams, Laura L, et al. (författare)
 • Everyday Life Governance in Post-Soviet Uzbekistan
 • 2018
 • Ingår i: Contemporary Central Asia: Societies, Politics, and Cultures. - Lexington Books. - 978-1-4985-7266-8 - 978-1-4985-7267-5 ; s. 487-487
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • The issue of governance has become a fashionable topic of research in the study of post-Soviet societies. The key argument of this article is that there are multiple paradigms and understandings of ‘good governance’, some of which concur with the global (Western) understanding, while others offer alternative criteria. In this article, we explore the specifics of governance system in Uzbekistan and suggest the notion of ‘everyday life governance’ as shorthand for providing contextual understanding of good governance. This local Uzbek governance system consists of two important interrelated components: a government that heavily relies on coercive infrastructure for maintaining political stability and interethnic peace, but at the same time induces its citizens to engage in informal practices and networks as an alternative (to the formal) source of welfare. This article explores how this system emerged in the post-Soviet period and its impact on societal transformation, governance and development processes in Uzbekistan. These issues will be investigated with reference to observations and informal interviews from post-Soviet Uzbekistan. This study is based on three periods of ethnographic field research between 2009 and 2012 in the Ferghana Province of Uzbekistan.
8.
 • Albin, Maria, et al. (författare)
 • Nya arbetsmiljöplanen inte långsiktigt hållbar
 • 2010
 • Ingår i: Bulletin från Arbets- och miljömedicin, Lund (AMM) & Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMD). ; s. 1-2
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar innebär genomgripande förändringar av arbetsmiljö och arbetsorganisation. Om arbetsmiljöpolitiken då inte är tydlig och viljeinriktad finns en påtaglig risk för ett polariserat arbetsliv, där de som kan välja mellan olika arbetsgivare får en god och utvecklande arbetsmiljö, medan de andra riskerar att bli hänvisade till förhållanden där inte ens arbetsmiljölagens minimikrav efterlevs. Det snedvrider konkurrensen, och ger negativa spiraler vad gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och gap i hälsa mellan olika grupper i samhället.
9.
 • Baier, Matthias, et al. (författare)
 • Normforskning som abduktion
 • 2004
 • Ingår i: Normvetenskapliga reflektioner. - Sociology of Law, Lund University. - 99-2852794-6 ; Research Report, Sociology of Law 2004:5, s. 71-91
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • För rättssociologin utgör normer det centrala begreppet och normer är rättssociologins främsta studieobjekt – i samhället och i rätten. Om man utgår från att normer (sociala och rättsliga) har en växlande (eller dubbel) ontologi och att vi till och med kan säga att normers väsen är att överbrygga varat och börat, ställs vi inför utmaningar rent kunskapsteoretiskt. Vilken vetenskaplig metod förmår att omfatta såväl varat som börat? Vi menar att hos Charles S. Peirce har fört fram viktiga argument. Peirce frågade sig om all forskning måste organiseras på ett strikt induktivt eller deduktivt sätt. Han argumenterade för ett tredje sätt att betrakta vetenskapen – nämligen ur ett abduktivt perspektiv. Den här artikeln argumenterar för att den rättssociologiska normforskningen skall beakta Peirce argument och anamma en abduktiv forskningsstrategi.
 •  
10.
 • Baier, Matthias, et al. (författare)
 • Om normer
 • 2009
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 114
Åtkomst
fritt online (51)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (64)
rapport (20)
bokkapitel (14)
konferensbidrag (8)
doktorsavhandling (2)
annan publikation (2)
visa fler...
bok (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (53)
populärvet., debatt m.m. (32)
övrigt vetenskapligt (29)
Författare/redaktör
Svensson, Måns, (109)
Larsson, Stefan, (18)
Thor, Göran, (14)
Hydén, Håkan, (10)
Urinboyev, Rustamjon ... (10)
de Kaminski, Marcin (9)
visa fler...
Westberg, Martin, (9)
Albin, Maria, (8)
Alkan Olsson, Johann ... (8)
Rönkkö, Kari, (8)
Bohgard, Mats, (7)
Lundqvist, Peter, (7)
Arup, Ulf, (6)
Wickenberg, Per, (5)
Baier, Matthias, (5)
Dahlberg, Anders, (4)
Jakobsson, Kristina, (4)
Åström, Fredrik, (4)
Svensson, Lupita, (4)
Dahlstrand, Karl (4)
Littorin, Margareta, (4)
Rosengren, Calle, (4)
Ekendahl, Tobias (4)
Gao, Chuansi, (3)
Urinboyev, Rustam, (3)
Nyström, Birgitta, (3)
Svensson, Ingrid (3)
Magnusson, Måns, (3)
Halder, Amitava, (3)
Tinnerberg, Håkan, (3)
Persson, Lars, (3)
Gard, Gunvor, (3)
Ranius, Thomas, (3)
Ekman, Stefan, (3)
Ottosson, Mikael, (3)
Åström, Karsten, (3)
Rassner, Fredrik, (3)
Carlsson, Hanna, (3)
Caruso, Alexandro, (3)
Johansson, Victor, (3)
Nilsson, Ulla, (3)
Westregård, Annamari ... (3)
Larsson, Per, (2)
Snäll, Tord (2)
Karlson, Björn, (2)
Jonsson, Fredrik (2)
Henriksson, Jan (2)
Danielsson, Pernilla (2)
Berglund, Toni (2)
Bergman, Anna-Karin, (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (71)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
Högskolan Kristianstad (6)
Uppsala universitet (4)
Malmö universitet (3)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (57)
Svenska (56)
Italienska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (60)
Lantbruksvetenskap (34)
Naturvetenskap (22)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Teknik (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy