SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Svensson Måns) "

Sökning: WFRF:(Svensson Måns)

 • Resultat 1-10 av 110
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
3.
 • Svensson, Måns, et al. (författare)
 • Migrant Agricultural Workers and Their Socio-­‐economic, Occupational and Health Conditions– A Literature Review
 • 2013
 • Ingår i: SSRN Working Papers series. - Social Science Research Network.
 • Annan publikation (refereegranskat)abstract
  • Objective<br /> This study provides the summary of current knowledge about migrant work in agriculture available from journal articles, books, reports and other relevant academic publications, focusing on political, economic, legal, social and medical aspects of migrant work in agriculture. <br /> <br /> Methods<br /> A systematic search was carried out on the LibHub and Google Scholar databases in order to compile the existing peer-reviewed publications, research reports, and policy papers concerning migrant work in agriculture. The literatures was selected through the following process: (1) reading the title and abstract in English for the period 1960 – 2011; (2) reading the entire text of selected articles; (3) making a manual search of the relevant quotations in the selected articles; (4) eliminating articles without a focus on migrant populations and the themes of central interest, and then reading and analyzing the definitive set of articles. <br /> <br /> Results<br /> In spite of their varying geographical focus, scope, unit of analysis and settings, most of the studies reviewed highlighted that migrant farmworkers work under very poor working conditions and face numerous health and safety hazards, including occupational chemical and ergonomic exposures, various injuries and illnesses and even death, discrimination and social exclusion, poor pay and long working hours, and language and cultural barriers. Many studies also reported poor enforcement of labour regulations and a lack of health and safety training on the farms, difficulty accessing medical care and compensation when injured or ill. <br /> <br /> Conclusions<br /> The studies have also pointed out the lack of research in relation to labour, health, psychosocial, and wage conditions of migrant farmworkers. The accumulated results of the study indicate that the issues and problems migrant farmworkers face are multidimensional, and there is a need for both policy development and further research in order to address migrant workers’ problems.
4.
 • Svensson, Måns, et al. (författare)
 • Migrantarbete inom den gröna näringen
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I s&aring;v&auml;l media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste &aring;ren i allt h&ouml;gre grad uppm&auml;rksammats att migrerande arbetskraft inom den gr&ouml;na n&auml;ringen eventuellt anv&auml;nds p&aring; ett s&auml;tt som kan strida mot arbetsr&auml;ttsliga och sociala regleringar. Olika beskrivningar har pekat p&aring; levnads- och arbetsf&ouml;rh&aring;llanden som starkt avviker fr&aring;n de normalt f&ouml;rekommande i svenskt arbetsliv och inte uppfyller arbetsmilj&ouml;lagens minimikrav. Det har dessutom p&aring;pekats att de bristf&auml;lliga f&ouml;rh&aring;llandena f&ouml;r den migrerande arbetskraften riskerar att p&aring;verka den gr&ouml;na n&auml;ringen i stort p&aring; ett negativt s&auml;tt d&auml;r n&auml;ringsidkare tvingas in i en ned&aring;tg&aring;ende spiral av underbudskonkurrens. Avsikten med f&ouml;religgande kunskaps&ouml;versikt &auml;r att sammanst&auml;lla den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmilj&ouml;aspekter p&aring; migrantarbete inom den gr&ouml;na n&auml;ringen inklusive juridiska aspekter och myndighetsut&ouml;vning. I den gr&ouml;na sektorn finns arbetsmilj&ouml;risker f&ouml;rknippade med olycksfall, ergonomisk belastning, och exponering f&ouml;r t.ex. kemiska och biologiska bek&auml;mpningsmedel. Migrantarbetare inom den gr&ouml;na sektorn i Sverige kommer ibland fr&aring;n l&auml;nder d&auml;r ‖arbetsplatskulturen‖ innefattar ett annorlunda s&auml;kerhetst&auml;nkande j&auml;mf&ouml;rt med i Sverige. V&auml;l i Sverige kan spr&aring;ket vara ett hinder f&ouml;r arbetaren att tillgodog&ouml;ra sig muntlig och skriftlig information om arbetet, milj&ouml;n, skyddsf&ouml;reskrifter och m&ouml;jliga risker. L&aring;g utbildningsniv&aring; kan utg&ouml;ra ytterligare problem. Underm&aring;liga bost&auml;der tillhandah&aring;llna av arbetsgivaren har beskrivits. En del av problemet utg&ouml;rs av dolt arbete som utf&ouml;rs av pappersl&ouml;sa. Projektledning och administration i projektet, som har tagit fram kunskaps&ouml;versikten, har legat hos Arbetsmilj&ouml;h&ouml;gskolan (AMH) vid Lunds universitet, som &auml;r en n&auml;tverksorganisation som samlar kompetenser fr&aring;n universitetets olika fakulteter f&ouml;r en m&aring;ngvetenskaplig belysning av kunskapsl&auml;get p&aring; omr&aring;det. Kunskaps&ouml;versikten utg&ouml;rs till st&ouml;rsta delen av en litteraturstudie d&auml;r relevant forskning p&aring; omr&aring;det har s&ouml;kts i olika databaser; och av en uppf&ouml;ljning av referenslistor i artiklar och b&ouml;cker. P&aring; grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gr&ouml;na sektorn har en m&aring;ngdisciplin&auml;r forskargrupp satts samman f&ouml;r uppdraget. Detta inneb&auml;r att vi kan belysa problematiken utifr&aring;n m&aring;nga olika perspektiv. Redan p&aring; ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar n&aring;gon mer omfattande svensk forskning p&aring; omr&aring;det vilket inneb&auml;r att mycket av de resonemang som f&ouml;rs i den h&auml;r skriften vilar p&aring; internationella erfarenheter. F&ouml;r att trots allt kunna ge en bild av f&ouml;rh&aring;llandena i Sverige har vi valt att genomf&ouml;ra ett antal telefonintervjuer med akt&ouml;rer p&aring; nyckelpositioner. Intervjuer har gjorts med r&aring;dgivare, intresseorganisationer, fackliga organisationer f&ouml;r anst&auml;llda och arbetsgivare samt ber&ouml;rda myndigheter. Genom den internationella litteraturen st&aring;r det klart att det finns en rad arbetslivsoch arbetsmilj&ouml;problem vilka &auml;r specifika f&ouml;r migrantarbete p&aring; s&auml;songsbasis inom den gr&ouml;na n&auml;ringen. Ett av de fr&auml;msta problemen har att g&ouml;ra med de uppenbara sv&aring;righeterna att f&ouml;lja upp och kontrollera konsekvenser och effekter. S&auml;songsarbetet inneb&auml;r att m&auml;nniskor endast uppeh&aring;ller sig i landet under en begr&auml;nsad period. D&auml;rf&ouml;r &auml;r det sv&aring;rt att sl&aring; fast l&aring;ngsiktiga effekter p&aring; arbetstagarnas h&auml;lsa. Ett annat grundl&auml;ggande problem &auml;r att incitamentet f&ouml;r v&auml;rdl&auml;nderna att vidta &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att minimera arbetslivs- och arbetsmilj&ouml;problem &auml;r t&auml;mligen svagt. Ofta har de personer som lider skada p&aring; grund av bristf&auml;llig arbetsmilj&ouml; &aring;terv&auml;nt till sina heml&auml;nder d&aring; h&auml;lsoeffekterna blivit tydliga. Den h&auml;r problematiken illustreras exempelvis av att de som har valt att ratificera FN:s konvention om migrantarbetares r&auml;ttigheter&ndash; vilket borgar 6 fr&auml;mst &auml;r nationer varifr&aring;n migrantarbetarna kommer. Varken Sverige eller n&aring;gon annan medlemsstat i EU har anslutit sig till konventionen. Det g&aring;r inte att utifr&aring;n befintlig kunskap avg&ouml;ra antalet migrantarbetare som p&aring; s&auml;songsbasis arbetar inom den gr&ouml;na n&auml;ringen. Intervjuer med f&ouml;retagare ger vid handen att det skulle kunna r&ouml;ra sig om omkring 2 000 personer per &aring;r inom tr&auml;dg&aring;rd och jordbruk. Men det finns anledning att misst&auml;nka att det verkliga antalet &auml;r st&ouml;rre minst p&aring; grund av att f&ouml;retagarna f&aring;r antas dra sig f&ouml;r att rapportera om migrantarbetare som saknar n&ouml;dv&auml;ndiga papper och som &auml;r anlitade som svart arbetskraft. Det finns god grund i den internationella forskningen att anta att m&aring;nga migrantarbetare inom den gr&ouml;na n&auml;ringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla f&ouml;rh&aring;llanden - bortom r&auml;ttslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om underm&aring;liga bost&auml;der och bristande hygien, &ouml;kad olycksrisk, exponering f&ouml;r h&auml;lsov&aring;dliga kemikalier, ergonomiska problem, risk f&ouml;r hot och v&aring;ld, diskriminering, trakasserier, brist p&aring; st&ouml;d fr&aring;n samh&auml;llet s&aring;som sjukv&aring;rd och r&auml;ttshj&auml;lp, l&aring;nga arbetstider och l&aring;g l&ouml;n. Intervjuerna som genomf&ouml;rdes med representanter f&ouml;r relevanta svenska organisationer och myndigheter antyder att vi har anledning att misst&auml;nka att migrantarbetare inom den gr&ouml;na n&auml;ringen i Sverige lever och arbetar med samma problem som migrantarbetare inom den gr&ouml;na n&auml;ringen i andra l&auml;nder. Det faktum att problematiken potentiellt &auml;r sv&aring;rartad g&ouml;r att kunskapsbristen i Sverige blir s&auml;rskilt allvarlig och organisationer vara stort.&ndash; inte&ndash; ny forskning beh&ouml;vs. Dessutom torde behovet av insatser fr&aring;n myndigheter
 •  
5.
 • Albin, Maria, et al. (författare)
 • Nya arbetsmiljöplanen inte långsiktigt hållbar
 • 2010
 • Ingår i: Bulletin från Arbets- och miljömedicin, Lund (AMM) & Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMD). ; s. 1-2
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar innebär genomgripande förändringar av arbetsmiljö och arbetsorganisation. Om arbetsmiljöpolitiken då inte är tydlig och viljeinriktad finns en påtaglig risk för ett polariserat arbetsliv, där de som kan välja mellan olika arbetsgivare får en god och utvecklande arbetsmiljö, medan de andra riskerar att bli hänvisade till förhållanden där inte ens arbetsmiljölagens minimikrav efterlevs. Det snedvrider konkurrensen, och ger negativa spiraler<br /> vad gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och gap i hälsa mellan olika grupper i samhället.
6.
 • Albin, Maria, et al. (författare)
 • Risk Assessment for Carbon Nanotubes
 • 2011
 • Ingår i: Arbete och Hälsa. - Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. - 0346-7821. - 978-91-85971-32-9 ; 45:5, s. 1
 • Annan publikation (refereegranskat)
7.
 • Baier, Matthias, et al. (författare)
 • Normforskning som abduktion
 • 2004
 • Ingår i: Normvetenskapliga reflektioner. - Sociology of Law, Lund University. - 99-2852794-6 ; Research Report, Sociology of Law 2004:5, s. 71-91
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • För rättssociologin utgör normer det centrala begreppet och normer är rättssociologins främsta studieobjekt – i samhället och i rätten. Om man utgår från att normer (sociala och rättsliga) har en växlande (eller dubbel) ontologi och att vi till och med kan säga att normers väsen är att överbrygga varat och börat, ställs vi inför utmaningar rent kunskapsteoretiskt. Vilken vetenskaplig metod förmår att omfatta såväl varat som börat? Vi menar att hos Charles S. Peirce har fört fram viktiga argument. Peirce frågade sig om all forskning måste organiseras på ett strikt induktivt eller deduktivt sätt. Han argumenterade för ett tredje sätt att betrakta vetenskapen – nämligen ur ett abduktivt perspektiv. Den här artikeln argumenterar för att den rättssociologiska normforskningen skall beakta Peirce argument och anamma en abduktiv forskningsstrategi.
 •  
8.
 • Baier, Matthias, et al. (författare)
 • Om normer
 • 2009
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
10.
 • De Kaminski, Marcin, et al. (författare)
 • Studying Norms and Social Change in a Digital Age: Identifying and Understanding a Multidimensional Gap Problem
 • 2013
 • Ingår i: Social and Legal Norms: Towards a Socio-legal Understanding of Normativity. - Ashgate. - 9781409453437 ; s. 309-330
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • The fact that the debate concerning copyright in a digital society has been both intense and filled with polemic conflicts ever since the late 1990s makes it clear that it is a most complicated issue to solve, or even grasp. Basically, both the legal and societal discussion and development are explicitly dependent on a greater understanding of the on-going processes surrounding copyright. This presents a well-suited point of departure for research such as the one conducted within the Cybernorms research group – both in terms of providing valuable insights into the field of sociology of law when it comes to understanding how to relate to the framework provided by digitalization in general and the Internet in particular, and in terms of providing more accurate knowledge and toolsets to legislators in related fields.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 110
Åtkomst
fritt online (51)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (51)
annan publikation (29)
rapport (12)
bokkapitel (9)
konferensbidrag (3)
bok (2)
visa fler...
doktorsavhandling (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (60)
populärvet., debatt m.m. (33)
övrigt vetenskapligt (17)
Författare/redaktör
Svensson, Måns (107)
Albin, Maria (27)
Alkan Olsson, Johann ... (27)
Bohgard, Mats (26)
Lundqvist, Peter (26)
Jakobsson, Kristina (23)
visa fler...
Tinnerberg, Håkan (22)
Ottosson, Mikael (22)
Rassner, Fredrik (22)
Karlson, Björn (21)
Larsson, Stefan, (14)
Thor, Göran, (13)
Hydén, Håkan (9)
Urinboyev, Rustamjon (9)
de Kaminski, Marcin (8)
Westberg, Martin, (7)
Wickenberg, Per (5)
Baier, Matthias (5)
Dahlberg, Anders, (4)
Arup, Ulf (4)
Pagels, Joakim (4)
Littorin, Margareta (4)
Ekendahl, Tobias (4)
Holmér, Ingvar, (3)
Gao, Chuansi, (3)
Nyström, Birgitta (3)
Kuklane, Kalev, (3)
Johansson, Gerd (3)
Gudmundsson, Anders (3)
Ek, Åsa (3)
Odenrick, Per (3)
Nielsen, Jörn (3)
Rissler, Jenny (3)
Persson, Lars, (3)
Ranius, Thomas, (3)
Wierzbicka, Aneta (3)
Åström, Karsten (3)
Assarsson, Eva (3)
Rönkkö, Kari (3)
Nilsson, Ulla, (3)
Westregård, Annamari ... (3)
Broberg Palmgren, Ka ... (2)
Larsson, Per (2)
Jönsson, Bo A (2)
Kåredal, Monica (2)
Henriksson, Jan (2)
Ekman, Stefan, (2)
Isaxon, Christina (2)
Dierschke, Katrin (2)
Hemphälä, Hillevi (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (68)
Sveriges Lantbruksuniversitet (42)
Malmö högskola (3)
Uppsala universitet (3)
Högskolan Kristianstad (3)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (63)
Svenska (47)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (47)
Lantbruksvetenskap (35)
Naturvetenskap (20)
Teknik (12)
Medicin och hälsovetenskap (9)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy