SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;access:(free);mspu:(licentiatethesis);lar1:(kth)"

Sökning: db:Swepub > Fritt online > Licentiatavhandling > Kungliga Tekniska Högskolan

 • Resultat 1-10 av 1779
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Aarno, Daniel, 1979- (författare)
 • Intention recognition in human machine collaborative systems
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Robotsystem har använts flitigt under de senaste årtiondena för att skapa automationslösningar i ett flertal områden. De flesta nuvarande automationslösningarna är begränsade av att uppgifterna de kan lösa måste vara repetitiva och förutsägbara. En av anledningarna till detta är att dagens robotsystem saknar förmåga att förstå och resonera om omvärlden. På grund av detta har forskare inom robotik och artificiell intelligens försökt att skapa intelligentare maskiner. Trots att stora framsteg har gjorts då det gäller att skapa robotar som kan fungera och interagera i en mänsklig miljö så finns det för nuvarande inget system som kommer i närheten av den mänskliga förmågan att resonera om omvärlden. För att förenkla problemet har vissa forskare föreslagit en alternativ lösning till helt självständiga robotar som verkar i mänskliga miljöer. Alternativet är att kombinera människors och maskiners förmågor. Exempelvis så kan en person verka på en avlägsen plats, som kanske inte är tillgänglig för personen i fråga på grund av olika orsaker, genom att använda fjärrstyrning. Vid fjärrstyrning skickar operatören kommandon till en robot som verkar som en förlängning av operatörens egen kropp. Segmentering och identifiering av rörelser skapade av en operatör kan användas för att tillhandahålla korrekt assistans vid fjärrstyrning eller samarbete mellan människa och maskin. Assistansen sker ofta inom ramen för virtuella fixturer där eftergivenheten hos fixturen kan justeras under exekveringen för att tillhandahålla ökad prestanda i form av ökad precision och minskad tid för att utföra uppgiften. Den här avhandlingen fokuserar på två aspekter av samarbete mellan människa och maskin. Klassificering av en operatörs rörelser till ett på förhand specificerat tillstånd under en manipuleringsuppgift och assistans under manipuleringsuppgiften baserat på virtuella fixturer. Den specifika tillämpningen som behandlas är manipuleringsuppgifter där en mänsklig operatör styr en robotmanipulator i ett fjärrstyrt eller samarbetande system. En metod för att följa förloppet av en uppgift medan den utförs genom att använda virtuella fixturer presenteras. Istället för att följa en på förhand specificerad plan så har operatören möjlighet att undvika oväntade hinder och avvika från modellen. För att möjliggöra detta estimeras kontinuerligt sannolikheten att operatören följer en viss trajektorie (deluppgift). Estimatet används sedan för att justera eftergivenheten hos den virtuella fixturen så att ett beslut om hur rörelsen ska fixeras kan tas medan uppgiften utförs. En flerlagers dold Markovmodell (eng. layered hidden Markov model) används för att modellera mänskliga färdigheter. En gestemklassificerare som klassificerar en operatörs rörelser till olika grundläggande handlingsprimitiver, eller gestemer, evalueras. Gestemklassificerarna används sedan i en flerlagers dold Markovmodell för att modellera en simulerad fjärrstyrd manipuleringsuppgift. Klassificeringsprestandan utvärderas med avseende på brus, antalet gestemer, typen på den dolda Markovmodellen och antalet tillgängliga träningssekvenser. Den flerlagers dolda Markovmodellen tillämpas sedan på data från en trajektorieföljningsuppgift i 2D och 3D med en robotmanipulator för att ge både kvalitativa och kvantitativa resultat. Resultaten tyder på att den flerlagers dolda Markovmodellen är väl lämpad för att modellera trajektorieföljningsuppgifter och att den flerlagers dolda Markovmodellen är robust med avseende på felklassificeringar i de underliggande gestemklassificerarna.
2.
 • Abas, Riad Abdul (författare)
 • Property measurements towards understanding process phenomena
 • 2005
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The main objective of this industrially important work was to gain an increasing understanding of the properties of materials such as CMSX-4 nickel base super alloy, mould powder used in continuous casting of steel and coke used in blast furnace, with special reference to the thermal diffusivities. The measurements were carried out in a wide temperature range, solid, liquid, glassy and crystalline states.For CMSX-4 alloy, the thermal conductivities were calculated from the experimental thermal diffusivities. Both the diffusivities and conductivities were found to increase with increasing temperature. Microscopic analysis showed the presence of intermetallic phases such as NiTi and NiTi2 below 1253 K. In this region, the mean free path of the phonons is likely to be limited by scattering against lattice defects. Between 1253 K and solidus temperature, these phases dissolved in the alloy adding to the impurities in the matrix, which, in turn, caused a decrease in the thermal diffusivity. This effect was confirmed by annealing the samples at 1573 K. The thermal diffusivities of the annealed samples measured at 1277, 1403 and 1531 K were found to be lower than the thermal diffusivities of non-annealed samples and the values did not show any noticeable change with time. It could be related to the attainment of equilibrium with the completion of the dissolution of γ and γ´ phases during the annealing process.Liquid CMSX-4 does not show any change of thermal diffusivity with temperature. It may be attributed to the decreasing the mean free path being shorter than characteristic distance between two neighbouring atoms.On the other hand thermal diffusivities of mould powder having glassy and crystalline states decrease with increasing temperature at lower temperature and are constant at higher temperature except for one glassy sample.Analogously, the thermal diffusivity measurements of mould powder did not show any significant change with temperature in liquid state. It is likely to be due to the silicate network being largely broken down.The thermal diffusivity is increased with increasing crystallisation degree of mould powder, which is expected from theoretical considerations.The coke sample, taken from deeper level of the blast furnace, is found to have larger thermal diffusivity. This could be correlated to the average crystallite size along the structural c-axis, Lc, which is indicative of the higher degree of graphitisation. This was also confirmed by XRD measurements of the different coke samples. The degree of graphitisation was found to increase with increasing temperature. Further, XRD measurements of coke samples taken from different levels in the shaft of the blast furnace show that the graphitisation of coke was instantaneous between room temperature and 1473 K.
3.
 • Abbasi, Saeed (författare)
 • Characterisation of airborne particles from rail traffic
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Since the investigation of wear particles in rail transport started in late-1910s, the high mass concentration of these particles has raised worries among researchers concerned with air quality. However, effective action has yet to be taken because of lack of relevant knowledge. This thesis provides applicable information for the airborne wear particles in rail transport. Some aspects of their characteristics such as diameter size, mass concentration, number concentration, and morphology of particles were investigated in field tests and laboratory tests.The effects on particle characterisations from different operational conditions in the field tests, and applying different braking materials, conducting tests in different applied loads or sliding velocities in the laboratory tests were studied. The main advantage of conducting laboratory tests was to focus on studying particles from one source. The possibility of repetition, using high sensitive instruments and conducting tests at low costs are the other advantages of laboratory studies. Paper A describes how a pin-on-disc machine was used to reproduce similar real operational conditions during mechanical braking in a train. The results were validated by comparing the field tests results with the laboratory studies. The particles morphology and size distribution were also studied.Paper B presents a summary of field tests results. The effects of curve negotiating and applying braking in different real conditions were investigated with an on-board measurement.The element composition of the particles and their potential sources were also investigated outside of the particles morphologies.Paper C presents comprehensive results from laboratory studies on airborne particles from different braking materials. The differences in the particle characteristics in similar test conditions were attributable to different material compositions and dominant wear mechanisms. A new index was introduced in this paper and is suggested to be used as a qualitative factor with regard to the airborne wear particle emission rate.Paper D is a review of the recent studies of exhaust emission and non-exhaust emission from rail vehicles. A summary of results, measurements, adverse health effects, and proposed or applied solutions are reviewed in this paper.
4.
 • Abbasiverki, Roghayeh (författare)
 • Analysis of underground concrete pipelines subjected to seismic high-frequency loads
 • 2016
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nedgrävda rörledningar (pipelines) är rörformiga strukturer som används för transport av viktiga flytande material och gas för att säkerhetsställa samhälleliga funktioner. Denna typ av infrastruktursystem korsar stora områden med olika geologiska förhållanden. Under en jordbävning kan markdeformationer påverka rörledningar av betong vilka kan få allvarliga skador som i sin tur kan leda till störningar i vitala system, såsom till exempel kylning av kärnkraftsanläggningar. Den höga säkerhetsnivå som eftersträvas ger upphov till ett behov av tillförlitliga seismiska analyser, även för strukturer som byggs i regioner som traditionellt inte har ansetts som seismiskt aktiva. Fokus i denna licentiatuppsats ligger på områden med seismiska och geologiska villkor som motsvarar de i Sverige och norra Europa. Jordbävningar i Sverige klassas som händelser inom en tektonisk platta som för regioner med hårt berg kan resultera i jordbävningar som domineras av högfrekventa markvibrationer. Sådana högfrekventa vågor propagerar genom bergmassa och jordmaterial och kan där påverka underjordiska strukturer såsom rörledningar.Syftet med detta projekt är att undersöka vilka parametrar som har stor påverkan på nedgrävda rörledningar som utsätts för högfrekventa seismiska vibrationer. Tyngdpunkten i studien är på rörledningar av armerad betong men stålledningar studeras också i jämförande syfte. Två-dimensionella finita elementmodeller används, utvecklade för dynamisk analys av rörledningar belastas av seismiska vågor som propagerar från berggrunden genom jorden. Modellerna beskriver båda längsgående och tvärgående snitt av rörledningar. Samspelet mellan rörledningar och omgivande jord beskrivs av en icke-linjär modell. De studerade rörledningarna antas vara omgivna av friktionsjord med stor, medel eller liten styvhet. Effekterna av vattenmassa i rören, grundläggningsdjup, jordlagrens tjocklek och varierande jordtjocklek på grund av lutande berggrund studeras. Det visas hur två-dimensionella modellerbaserade på plan töjning kan användas för seismisk analys av rörledningar med cirkulära tvärsnitt.Resultaten jämförs med de som erhållits för lågfrekventa jordbävningar och förhållandet mellan markrörelseparametrar och responsen hos rörledningar undersöks. Det visas att den naturliga frekvensen för modellerna beror av jordtyp, tjocklek och variation hos jordlagret. Det visas att, särskilt för högfrekventa jordbävningar, olikformigt varierande markdjup på grund av lutande berggrund avsevärt ökar spänningarna i rörledningarna. För de förhållanden som studerats är det klart att det är mindre sannolikt att högfrekvent seismisk belastning ska orsaka skador på nedgrävda rörledningar av betong. Dock är den viktigaste slutsatsen att seismisk analys ändå motiveras, även för rörledningar i områden där jordbävningar med högt frekvensinnehåll förekommer eftersom lokala variationer i markförhållanden kan ha en betydande inverkan på säkerheten.
5.
 • Abbes, Yacine (författare)
 • Educational studies in heat and power technology how students learn with multimedia tools and problem-based learning
 • 2005
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Higher education is undergoing continuous changes and new learning tools and methods are implemented. Researchers in education do not always agree upon the effectiveness of some of the methods introduced into engineering education. The present thesis consists of two case studies on educational methods introduced at the Department of Energy Technology, at Royal Institute of Technology (KTH), Sweden. The qualitative research methodology has been used in case one and a combination of qualitative and quantitative methodology has been used in the second case. The sources of evidences consisted of: unstructured interviews, analysis of video recording, questionnaires, and analysis of a variety of documents. In the first case, an educational program in heat and power technology was analysed. The second case consists in an in-depth study of group dynamics in a Problem –Based Learning course. These studies showed that the learning approach adopted by students depends strongly on the way they view the particular learning tool or method. The first case study revealed the existence of two types of learners. Surfacelearners follow the structure suggested by the designers of the multimedia program. This category of learners focuses only on the material available in the program. Deep-learners go beyond the information and the structure suggested in the program and combine different learning tools in their learning. These students do not follow the structure of the tutorials’ of the multimedia program. This study showed that students who had a strong view how to learn with a multimedia program or a learning method benefited less from the learning tools available. Students with weak views on how to learn from educational program or leaning tool benefit less from the presentation and engage in more surface learning. Self-motivated learners use the multimedia presentation in novel ways and crosscheck the information given with other material. The second study showed that students have unclear and weak views on how to learn with student-directed Problem- Based Learning model. Four types of learners were identified in Problem-Based Learning project: Leaders, Key Actors, Common Students and Social Loafers. Leaders and Key Actors are self-motivated individuals and participate most in the projects. Students who viewed themselves or were viewed as leaders were held responsible to take most of the decisions and students expected them to work more than the average student. Students who viewed themselves as common team members expected a lower workload than leaders’. Key Actors are self-motivated students who do not view themselves as separate from other group members but who participate more than others. Leaders learned more group and social processes, that they did not fully take part in, while common students learned more from the project management aspects that they did not take part in. The study also found that Problem-Based Learning groups can become very cohesive, and can develop distorted views on how to learn with Problem-Based Learning, and un-common group dynamics phenomena such as groupthink can occur in Problem-Based Learning setting.
6.
 • Abdullah Asif, Farazee Mohammad, 1980- (författare)
 • Resource Conservative Manufacturing New Generation of Manufacturing
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The question of resource scarcity and emerging pressure of environmentallegislations have put the manufacturing industry with a new challenge. On theone side, there is a huge population that demands a large quantity ofcommodities, on the other side, these demands have to be met by minimumresources and with permissible pollution that the earth’s ecosystem can handle.In this situation, technologic breakthrough that can offer alternative resourceshas become essential. Unfortunately, breakthroughs do not follow any rule ofthumb and while waiting for a miracle, the manufacturing industry has to findways to conserve resources. Within this research the anatomy of a large body ofknowledge has been performed to find the best available practices for resourceconservation. Critical review of the research revealed that none of the availablesolutions are compatible with the level of resource conservation desired by themanufacturing industry or by society. It has also been discovered that a largegap exists between the solutions perceived by the scientists and theapplicability of those solutions. Through careful evaluation of the state-of-theart,the research presented in this thesis introduced a solution of maximizingresource conservation i.e., material, energy and value added, as used inmanufacturing. The solutions emerged from the novel concept named asResource Conservative Manufacturing, which is built upon the concept ofMultiple Lifecycle of product. Unlike other research work, the researchdocumented in this thesis started with the identification of the problem andfrom which a ‘wish to do’ list was drawn. The seriousness of the problem andpotential of adopting the proposed concept has been justified with concreteinformation. A great number of arguments have been presented to show theexisting gaps in the research and from that, a set of solutions to conserveresources has been proposed. Finally, one of the prime hypotheses concerningclosed loop supply chain has been validated through the system dynamicsmodeling and simulation.
7.
 • Abenius, Erik (författare)
 • Time-Domain Inverse Electromagnetic Scattering using FDTD and Gradient-based Minimization
 • 2004
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The thesis addresses time-domain inverse electromagneticscattering for determining unknown characteristics of an objectfrom observations of the scattered .eld. Applications includenon-destructive characterization of media and optimization ofmaterial properties, for example the design of radar absorbingmaterials.A nother interesting application is the parameteroptimization of subcell models to avoid detailed modeling ofcomplex geometries. The inverse problem is formulated as an optimal controlproblem where the cost function to be minimized is thedi.erence between the estimated and observed .elds, and thecontrol parameters are the unknown object characteristics. Theproblem is solved in a deterministic gradient-basedoptimization algorithm using a parallel 2D FDTD scheme for thedirect problem.This approach is computationally intensive sincethe direct problem needs to be solved in every optimizationiteration in order to compute an estimated .eld.H ighlyaccurate analytical gradients are computed from the adjointformulation.In addition to giving better accuracy than .nitedi.erences, the analytical gradients also have the advantage ofonly requiring one direct and one adjoint problem to be solvedregardless of the number of parameters. When absorbing boundary conditions are used to truncate thecomputational domain, the equations are non-reversible and theentire time-history of the direct solution needs to be storedfor the gradient computation.Ho wever, using an additionaldirect simulation and a restart procedure it is possible tokeep the storage at an acceptable level. The inverse method has been successfully applied to a widerange of industrial problems within the European project,IMPACT (Inverse Methods for Wave Propagation Applications inTime-Domain).T he results presented here includecharacterization of layered dispersive media, determination ofparameters in subcell models for thin sheets and narrow slotsand optimization problems where the observed .eld is given bydesign objectives.
8.
 • Abid, Muhammad, 1981- (författare)
 • Global Supply Chain Design Exploring configurational and coordination factors
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis addresses the topic of global supply chain design. One major challenge concerns how to manage the tension between separation and integration pertaining to the localization of business activities. In this regard Ferdows (2008) worked to create two new production network models (rooted production network and footloose production network). Earlier studies have highlighted the choices that are involved in the network of facilities but lack in providing a comprehensive picture in terms of both configurational and coordination factors that govern the design of global supply chain. There is a need for a conceptual model where factors affecting the design process of a global supply chain can be applied. Two main research questions have been addressed in this study. First, exploring and identifying the factors affecting global supply chain design. Second, investigating the factors that influence the position on the spectrum of rooted and footloose supply chain design.      A literature review analysis and multi-case studies have been performed for this study in order to explore the factors. The companies were selected in order to reflect upon the two types of network, i.e., rooted and footloose. The primary data were selected through interviews with the managers.This study highlighted that there are many factors that affect configurational and coordination decision areas within a global supply chain. This study categorized the factors and the configurational/coordination decision areas with two main competitive priorities, i.e., cost and differentiation in the form of a “conceptual model.” The study also highlighted the factors in a matrix, which showed their position on the spectrum of rooted and footloose network configurations. For instance, the coordination factors that drive towards a footloose network include: high orchestration capabilities, need access to new technology and knowledge, proximity to suppliers, etc. The configurational factors that drive towards a rooted network include: economic stability, proximity to market, concerns for sustainability issues, high transportation cost, need for high proximity between key functions, need for intellectual property rights protection, etc.
9.
 • Abrahamsson, Lars, 1979- (författare)
 • Railway Power Supply Models and Methods for Long-term Investment Analysis
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of the project is to suggest an investment planning programwhere the welfare of the society is to be maximized. In order to beable to decide on a wise investment plan, one needs to know theconsequences of different choices of power system configurations.Therefore the impacts of different future traffic demands are ofinterest for a railway power system owner.Since investments are supposed to last a long time, their futureusage has to be considered. Moreover, the lead times of investmentscan be of considerable duration lengths. Because of the uncertaintyof the future, deterministic case studies might not be suitable andthen a large number of outcomes are to be studied, probable outcomesas well as outcomes with a high level of impact.In order to be able to make a valid long-term investment analysis ofthe railway power supply system, one needs to use proper railwaypower supply models and methods. The aim of this thesis is topresent a stable modeling and methodological basis for the cominginvestment planning phase of this PhD research project. The focus isset on studying the consequences of a railway power supply systemwhich is too weak.The thesis contains an overview of models of some electrical andmechanical relations important for electric traction systems. Someof these models are further developed, and some are modified forimproved computational properties. A flexible electric tractionsystem simulator based on the above mentioned models has beendeveloped and the applied methods and resulting abilities arepresented.The main scientific contribution of this thesis is that a fast andapproximative neural network model, which calculates some importantaggregated results of the interaction between the railway powersystem and the train traffic, has been developed. This approximativemodel was developed in order to reduce computation times. Reductionof computation times is very important when a huge number ofoutcomes are studied. A complete simulation of a train power systemin operation takes a long time, often not less than about a tenth ofthe simulated traffic time. The neural network is trained with someselected aggregated results extracted from a wide set of railwayoperation simulation cases. The choices of network inputs andoutputs are motivated in the thesis. The performance of thesimulator as well as the approximator are visualized in casestudies.
10.
 • Abtahi, Farhad, 1981- (författare)
 • Aspects of Electrical Bioimpedance Spectrum Estimation
 • 2014
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Electrical bioimpedance spectroscopy (EBIS) has been used to assess the status or composition of various types of tissue, and examples of EBIS include body composition analysis (BCA) and tissue characterisation for skin cancer detection. EBIS is a non-invasive method that has the potential to provide a large amount of information for diagnosis or monitoring purposes, such as the monitoring of pulmonary oedema, i.e., fluid accumulation in the lungs. However, in many cases, systems based on EBIS have not become generally accepted in clinical practice. Possible reasons behind the low acceptance of EBIS could involve inaccurate models; artefacts, such as those from movements; measurement errors; and estimation errors. Previous thoracic EBIS measurements aimed at pulmonary oedema have shown some uncertainties in their results, making it difficult to produce trustworthy monitoring methods. The current research hypothesis was that these uncertainties mostly originate from estimation errors. In particular, time-varying behaviours of the thorax, e.g., respiratory and cardiac activity, can cause estimation errors, which make it tricky to detect the slowly varying behaviour of this system, i.e., pulmonary oedema.The aim of this thesis is to investigate potential sources of estimation error in transthoracic impedance spectroscopy (TIS) for pulmonary oedema detection and to propose methods to prevent or compensate for these errors.   This work is mainly focused on two aspects of impedance spectrum estimation: first, the problems associated with the delay between estimations of spectrum samples in the frequency-sweep technique and second, the influence of undersampling (a result of impedance estimation times) when estimating an EBIS spectrum. The delay between frequency sweeps can produce huge errors when analysing EBIS spectra, but its effect decreases with averaging or low-pass filtering, which is a common and simple method for monitoring the time-invariant behaviour of a system. The results show the importance of the undersampling effect as the main estimation error that can cause uncertainty in TIS measurements.  The best time for dealing with this error is during the design process, when the system can be designed to avoid this error or with the possibility to compensate for the error during analysis. A case study of monitoring pulmonary oedema is used to assess the effect of these two estimation errors. However, the results can be generalised to any case for identifying the slowly varying behaviour of physiological systems that also display higher frequency variations.  Finally, some suggestions for designing an EBIS measurement system and analysis methods to avoid or compensate for these estimation errors are discussed.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1779
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1779)
Författare/redaktör
Nilsson, Susanna (2)
Sundgren, David, (2)
Osipov, Evgeny, (1)
Hansson, Per (1)
Persson, Fredrik, 19 ... (1)
Bernhard, Iréne, 195 ... (1)
visa fler...
Leckner, Sara (1)
Jovicevic, Jelena, (1)
Grahn, Karl-Johan, (1)
Johansson, Petter, (1)
Aarno, Daniel, 1979- ... (1)
Abas, Riad Abdul, (1)
Abbasi, Saeed, (1)
Abbasiverki, Roghaye ... (1)
Johansson, Fredrik, (1)
Abbes, Yacine, (1)
Liao, Rong-Zhen, (1)
Ylinen, Tomi, (1)
Svensson, Magnus, (1)
Abdullah Asif, Faraz ... (1)
Lieder, Michael, (1)
Kounelis, Ioannis, (1)
Höglund, Anders, (1)
Abenius, Erik, (1)
Johansson, Christer (1)
Johansson, Anders, (1)
Abid, Muhammad, 1981 ... (1)
Dabhilkar, Mandar, (1)
Persson, Magnus, (1)
Gunnar, Anders, (1)
Johansson, Jan (1)
Abrahamsson, Lars, 1 ... (1)
Forsberg, Anna, (1)
Jansson, Niclas, (1)
Koch, Daniel, 1976-, (1)
Legeby, Ann, 1972-, (1)
Abtahi, Farhad, 1981 ... (1)
Seoane, Fernando, 19 ... (1)
Eklund, Daniel, (1)
Aulin, Christian, (1)
Ackerberg, Björn, (1)
Acuña, José, 1982-, (1)
Pettersson, Stefan, (1)
Adaldo, Antonio, 198 ... (1)
Adam, Constantin, 19 ... (1)
Adamopoulos, Othon, (1)
Adamsson, Carl, 1976 ... (1)
Adamsson, Niklas, 19 ... (1)
Grimheden, Martin, (1)
Berglund, Anders (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Gävle (24)
RISE (9)
Högskolan Dalarna (8)
Malmö universitet (4)
Chalmers tekniska högskola (4)
visa fler...
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Uppsala universitet (3)
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan i Borås (3)
Lunds universitet (3)
Högskolan Väst (3)
Södertörns högskola (2)
Linköpings universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Mälardalens högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1727)
Svenska (48)
Franska (2)
Tyska (1)
Danska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (1054)
Naturvetenskap (388)
Samhällsvetenskap (79)
Humaniora (44)
Medicin och hälsovetenskap (21)
Lantbruksvetenskap (11)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy