SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(hj);spr:swe"

Sökning: db:Swepub > Övrigt vetenskapligt > Högskolan i Jönköping > Svenska

 • Resultat 1-10 av 1995
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 14 röster kring samhällsstudier och didaktik
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 14 röster kring samhällsstudier och didaktik är enantologi tillkommen som ett resultat av en pågåendeutvecklingsprocess av samhällsämnenas didaktik vidforskningsplattformen Samhällsstudier och didaktikvid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK),Högskolan i Jönköping. I boken presenterar 14 forskarefrån ett flertal samhällsdiscipliner olika aspekter på problematikenkring samhällsundervisningens villkor iskolan eller på akademisk nivå. Artiklarna är ordnadeefter fyra teman:kring samhällsundervisningens innehålloch metod i skolan;kring akademisk samhällsvetenskapligkunskapsutveckling;kring medier och samhällsundervisning;kring sambandet samhälls- och skolförändring.Avsikten med texterna är dels att de ska kunna användasinom den akademiska undervisningen, delsatt de ska ses som diskussionsinlägg i den pågåendedebatten om utbildningens villkor och kvalitet. Bokenriktar sig främst till forskare och studenter inom samhällsvetenskapoch lärarutbildning men även till demsom är allmänt intresserade av samhälls- och utbildningsfrågor.
2.
 •  
3.
 • Abalo, Ernesto, 1982-, et al. (författare)
 • Digitalisering och social exklusion Om medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport studerar användarna av den digitala förvaltningen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att undersöka hur olika grupper av inskrivna vid den svenska Arbetsförmedlingen – formerade utifrån olika socialt strukturerande faktorer – använder och förhåller sig till såväl internet som den aktuella myndigheten och dess webbplats (www.ams.se).Forskningen kring myndigheternas digitalisering domineras av studier som undersöker hur ny teknik implementeras i organisationer och vilka implikationer den har för dessa, medan användarstudier är sällsynta. Vår studie, som undersöker hur medborgare förhåller sig till internet i allmänhet och myndigheternas digitalisering i synnerhet, fyller därför ett tomrum på forskningsfältet.Studiens material samlades in genom en enkät som skickades till 2000 slumpmässigt utvalda personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Totalt erhölls 762 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent. I huvudsak rörde enkätfrågorna de arbetssökandes användning av och attityder till såväl internet som Arbetsförmedlingens webbplats, men även frågor om gruppens attityder till myndigheten i allmänhet ställdes.Resultaten visar att sociala faktorer, inte minst utbildning, är av stor betydelse för medborgarnas förmåga att använda Arbetsförmedlingens webbaserade tjänster. Lågutbildade använder myndighetens webbplats mer sällan än högutbildade, samtidigt som de även upplever den som svårare att använda. Vidare fann vi ett tydligt samband mellan de arbetssökande medborgarnas användning av och attityder till internet och Arbetsförmedlingens sajt. Grupper med en gynnsam relation till internet (i termer av tillgång, användning, erfarenhet och attityder) – framför allt högutbildade, tjänstemän och storstadsbor – använder också myndighetens webbplats flitigare, samtidigt som de tenderar att ha en mer positiv attityd till densamma (och vice versa). Följaktligen är det nödvändigt att tala om digitalt resursstarka och resurssvaga grupper.De ojämlika relationerna till internet i allmänhet och Arbetsförmedlingens webbplats i synnerhet indikerar inte bara att digitaliseringen av förvaltningen är mer gynnsam för digitalt resursstarka grupper, utan också att den stänger ute digitalt resurssvaga grupper. Detta nya slags exklusion får implikationer för de arbetssökandes möjligheter att både ta sig in på arbetsmarknaden och agera som medborgare. Om myndigheternas digitalisering dessutom medför en omformering av medborgarskapet, i termer av ökat individuellt ansvar gentemot förvaltningen, kommer den digitala klyftan, såvida inget görs, befästa de digitalt resurssvaga gruppernas redan existerande utanförskap.
4.
 •  
5.
 • Abbasian, Saeid, et al. (författare)
 • Att överbrygga mellan traditionell industri och upplevelseindustri
 • 2010
 • Ingår i: Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. - Jönköping : EIDI. - 978-91-979193-2-6 ; s. 111-130
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nya näringar utvecklas alltid i ett sammanhang som skapats av befintligt närings- och samhällsliv. I detta kapitel fokuserar vi på hinder och möjligheter inför en omvandling av näringslivet i Gnosjöregionen. Regionen karakteriseras mer än de flesta andra i Sverige av en småskalig tillverkningsindustri. Sysselsättningsgraden totalt sett är en av de högsta i landet, såväl bland män och kvinnor som nya svenskar, invandrarna. I takt med utflyttning av verksamhet och automatisering av tillverkningsprocesser minskar behovet av arbetskraft inom traditionell industri vilket ökar kravet på att utveckla nya kompletterande näringar. Omvandling från tillverkningsintensiv produktion till serviceinriktad upplevelseindustri med turism är för många regioner en viktig utmaning. Upplevelseindustrin förväntas bidra till tillväxt och en mer mångsidig arbetsmarknadsstruktur, särskilt attraktiv för unga människor. Omvandlingen mot en mer diversifierad näringsstruktur försvåras av den kulturella fixeringen vid den tidigare så framgångsrika tillverkningsindustrin. Många anonyma ”röster” menar att jobb och företag inom turism och annan upplevelse-industri inte räknas som ”riktiga” jobb och företag. En omorientering av regionens näringsliv måste drivas inifrån/underifrån för att bli beständig, något som tidigare förändringsförsök vittnar om. Samtidigt behövs inspiration utifrån. Kapitlet avslutas med en exemplifiering av Isaberg, som en väletablerad anläggning för friluftsliv, ett etablisse-mang inom upplevelseindustri, som vill vända snöbrist till en möjlighet att överbrygga säsongsvariationer. Ambitionerna för utvecklingen av Isaberg visar potentialen inom turism och annan upplevelseindustri i strävan efter en alternativ näringslivsstruktur.
 •  
6.
 • Abbasian, Saeid, et al. (författare)
 • Attityder till upplevelseindustri Vad säger lokala politiker ochföretagsledare i tillverkningsindustrin?
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genomgång av intervjumaterialet visar att det finns skillnader mellan politikers och företagsledares attityder. Den första gruppen har generellt sett en positiv attityd till upplevelseindustrin och särskilt till turism och design. Företagsledarna däremot har en mer avvaktande attityd när det gäller dessa näringars roll i regionens framtida utveckling. Politikerna i undersökningen har mer kunskap om upplevelseindustrin än de intervjuade företagsledarna. Båda grupperna betonar dock en ökad betydelse för design i regionens näringsliv. Här finns viss kunskap om att både estetisk och funktionell design är nödvändig för en slutprodukts attraktivitet.Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna. Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri i framtiden.Utmaningen är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som främjar utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket kan resultera i kunderbjudanden som genererar nya företag och arbetstillfällen.För att utveckla upplevelseindustrin i regionen behövs skräddarsydd kompetensutveckling tillsammans med regional samverkan mellan tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, entreprenörer inom områdena kultur, turism och design samt lokala myndigheter.De företagsledare inom tillverkningsindustrin som idag är nyfikna på upplevelsenäring skulle kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter och med en öppen attityd finna samarbeten med entreprenörer inom områdena kultur, turism och design.Framgångsrika entreprenörer inom upplevelseindustrin som Isaberg och High Chaparral kan fungera som förebilder.Politiskt finns mycket att vinna med att GGVV-kommunerna tillsammans arbetar fram en gemensam vision och strategi för upplevelseindustrins utveckling i regionen. I denna kan upplevelseindustrins infrastruktur i form av motorer, mötesplatser, leverantörsnätverk, paketkombinationer, kompetensutvecklingscentra och samarbetsorganisationer tydliggöras. Detta skulle kunna bli den karta aktörerna behöver för att identifiera och skapa synergier.Samarbeten med större branschorganisationer som Smålands Turism och Stiftelsen Svensk Industridesign liksom med Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet kan främja en gemensam kraftsamling i Småland. Samarbetet inom Entreprenörsregionen är ännu av liten betydelse men potentialen inför framtiden ska inte underskattas.
7.
 • Abbasian, Saeid, et al. (författare)
 • Regional samverkan inom turism Exempel från Gnosjöregionen
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med rapporten är att studera förutsättningar för regional samverkan inom turism mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo och komma med förslag på åtgärder som kan främja en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Rapporten grundar sig på en analys av ett antal teoretiska utgångspunkter liksom praktiska exempel som stöd för att förstå de resultat som fångats upp. Ett antal intervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för näringen visar att det finns flera frön för framtida samverkan i regionen. Det gemensamma arbetet innebär deltagande i mässor, gemensam marknadsföring, gemensamma kartor med ett direkt värde för turister och med en lägre kostnad för entreprenörer och kommun. Kartläggningen av kommunala och regionala förutsättningar visar att en rad attraktioner har potential för attraktionskraft och vidare utveckling.I intervjuer och samtal har vi kunnat urskilja vissa kommunikationsproblem mellan kommunerna. Information når inte alltid fram. Det efterlyses större applicering av gemensamma databaser, som skapar ökad genomskinlighet och jämförbarhet mellan kommuner. Effektivare användning av teknik tillsammans med kompetensutveckling kan förbättra kommunikationen mellan aktörerna i regionen.Vi föreslår att funktionen av nätverket kan förbättras genom fördjupad samverkan kring mässor, marknadsföring, en gemensam portal, mellan företag genom fler forum för samverkan såsom träffpunkt Store Mosse.Vidare föreslås att gemensam identitet kring samverkan kan fördjupas. En väg är att GGVV och Gnosjöregionen ersätts med ett nytt namn som syftar framåt för fördjupad samverkan. Vi tror att kommunerna kan förlora på att helt överge varumärket `Gnosjöregionen´, som utstrålar starka industritraditioner men samtidigt vinna mycket på att gå framåt med ett namn som vinner större uppslutning.
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1995
Åtkomst
fritt online (412)
Typ av publikation
bokkapitel (545)
rapport (475)
tidskriftsartikel (301)
konferensbidrag (231)
bok (153)
doktorsavhandling (103)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (62)
annan publikation (46)
recension (35)
licentiatavhandling (29)
forskningsöversikt (9)
proceedings (redaktörskap) (6)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Sundström, Gerdt, (56)
Johansson, Börje, (55)
Påhlsson, Robert (48)
Borell, Klas, (37)
Malmberg, Bo, (36)
Granlund, Mats, (32)
visa fler...
Klaesson, Johan, (26)
Hjern, Benny, (25)
Chaib, Christina, (24)
Berg, Stig, (23)
Björck-Åkesson, Eva, (22)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (22)
Andersson, Jan, (20)
Klerfelt, Anna, (20)
Lindberg, Ylva, (18)
Kroksmark, Tomas, (17)
Johansson, Sara, (17)
Chaib, Mohamed, (16)
Tubbin, Monica (16)
Samuelsson, Tobias, ... (15)
Berntson, Martin, 19 ... (15)
Johannisson, Bengt, (14)
Nilholm, Claes, (14)
Ahlström, Gerd, (14)
Svensson, Ingvar L, (13)
Svensson, Anders (13)
Gerdner, Arne, (13)
Müllern, Tomas, (13)
Schmidt, Catarina, (13)
Rimmel, Gunnar, (13)
Melin, Leif, (12)
Adler, Niclas, (12)
Adolfsson, Margareta ... (12)
Andersson, Martin (12)
Johansson, Roine, (12)
Runesson, Ulla, (12)
Hammarström, Margare ... (12)
Bülow, Pia, (12)
Ludvigsson, Ann, 195 ... (12)
Henricson, Maria, 19 ... (12)
Rylander, David, (11)
Jegermalm, Magnus, (11)
Abelsson, Anna, 1971 ... (11)
Karlsson, Charlie, (11)
Bjursell, Cecilia, (11)
Falkmer, Torbjörn, (11)
Jarhag, Sven, (11)
Bergnéhr, Disa, 1974 ... (11)
Olausson, Ulrika, (11)
Sund, Lars-Göran, (11)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (81)
Linköpings universitet (63)
Örebro universitet (45)
Linnéuniversitetet (43)
Mittuniversitetet (40)
visa fler...
Lunds universitet (24)
Högskolan Dalarna (24)
Högskolan i Borås (23)
Karlstads universitet (23)
Umeå universitet (20)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (18)
Uppsala universitet (16)
Stockholms universitet (16)
Kungliga Tekniska Högskolan (11)
Mälardalens högskola (11)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (11)
Högskolan Väst (9)
Södertörns högskola (7)
Högskolan i Halmstad (7)
Luleå tekniska universitet (4)
Chalmers tekniska högskola (4)
Högskolan i Skövde (4)
Högskolan i Gävle (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Malmö universitet (3)
RISE (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Karolinska Institutet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1175)
Medicin och hälsovetenskap (280)
Humaniora (190)
Teknik (86)
Naturvetenskap (36)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy