SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;lar1:(lu);lar1:(hh)"

Sökning: db:Swepub > Lunds universitet > Högskolan i Halmstad

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Andersson, Svante, et al. (författare)
 • Born Globals' foreign market channel strategies
 • 2006
 • Ingår i: International Journal of Globalisation and Small Business. - Olney : InderScience Publishers. - 1479-3067. ; 1:4, s. 356-373
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Foreign entry mode choices are decisions of paramount importance for the long-term survival and growth of companies that are in a process of rapid international expansion. In this paper we seek to understand the foreign market channel strategies of Born Globals. We examine whether these companies develop a similar strategy regarding foreign entry mode choices and whether their market channel strategies differ from contemporary theories treating this problem. A comparative case study conducted on four companies meeting the criteria of Born Globals suggests that they do not show a common foreign entry mode. Instead, the companies seem to have very different market channel strategies even if they all have internationalised very rapidly. These findings are discussed against the current range of theoretical models that seek to explain the companies' foreign entry mode choice. We conclude the paper with some implications and suggestions for future research.
 •  
3.
 • Arvidsson, Barbro (författare)
 • Group supervision in nursing care. A longitudinal study of psychiatric nurses´ experiences and conceptions
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. Det blir allt vanligare att sjuksköterskor i arbetet utsätts för en mängd negativa psykiska påfrestningar, såsom hot och våld, som kan leda till stress. Stress kan också relateras till att sjuksköterskorna i sitt arbete ställs inför komplicerade etiska övervägande. Det är viktigt att få möjligheter att reflektera över vilka etiska principer och ställningstagande arbetet baseras på. En metod som möjliggör reflektion är grupphandledning i omvårdnad. Deltagarna i grupphandledning bör ha samma yrkesbakgrund och ledas av en utbildad handledare, som också har samma yrkesbakgrund, som de som deltager i handledning. I handledning reflekteras över genomförda omvårdnadssituationer utifrån frågor som Vad hände? Vilka etiska aspekter förekommer? Vad kan sjuksköterskan göra annorlunda om det händer igen? Det handlar om att genom reflektion undersöka hur sjuksköterskan agerar, gör bedömningar, tänker och känner i olika omvårdnadssituationer. I detta sammanhang kan hon/han få emotionell och teoretisk återkoppling, ges möjlighet att kritiskt granska och diskutera svåra ställningstaganden samt få alternativa handlingsmöjligheter. Det övergripande syftet med föreliggande studie var att granska och undersöka hur psykiatrisjuksköterskors professionella kompetens över tid förändrades genom grupphandledning i omvårdnad. Tre delstudier genomfördes. Undersökningsgruppen bestod av tolv psykiatrisjuksköterskor, fördelade på två grupper som erhöll handledning i omvårdnad under två år. Inför den första delstudien konstruerades två frågeformulär för att undersöka om deltagarna i grupphandledning upplevde trygghet, tillit och lärande under handledningssammankomsterna. Resultatet från delstudie 1 visar att psykiatrisjuksköterskorna i hög grad upplevde att handledningssammankomsterna karakteriserades av ett humanistiskt synsätt. Deltagarna upplevde stöd, hjälp och att man lyssnade på varandra samt att alla hade en inlevelseförmåga. Efter varje handledningssession skrevs dagbok över vad som hänt. Avsikten med dagboksanteckningarna var att få material som beskrev handledningssituationerna. En allmän kunskapsutvecklande handledningsmodell skapades av de i resultatet framtagna orden och formuleringarna. Handledningsmodellen kan användas vid uppbyggnad och genomförande av handledning och undervisning inom olika yrkesområden för att stimulera till ökad yrkesmässig utveckling. Delstudie 2 och 3 utgjordes av svar från intervjuer med deltagarna efter ett år och två år, under pågående handledning, samt fyra år efter avslutad grupphandledning i omvårdnad. Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskorna kände ökad arbetstillfredsställelse. De förvärvade ökad kunskap och kompetens och fick förstärkt säkerhet i omvårdnadssituationer. Vidare uppfattade de att deras självförtroende ökat. Vid fyra årsuppföljningen framkom att psykiatrisjuksköterskornas yrkesidentitet hade förstärkts. De hade integrerat omvårdnadsperspektivet i det dagliga arbetet. Grupphandledning i omvårdnad bidrog till att deltagarna vidmakthöll styrka och hade kraft att fortsätta att arbeta. Psykiatrisjuksköterskorna önskade att grupphandledning i omvårdnad skulle utgöra en integrerad del i deras yrkesverksamhet. Efter avslutad handledning kvarstod känslan av gemenskap bland de som deltagit i handledning. I Sverige är omvårdnadsforskning på frammarsch och ger sjuksköterskor en god möjlighet till uppdatering och att bli mer avancerade och skickliga i sina uppgifter. Presenterade studie visar att grupphandledning i omvårdnad är ett sätt att få ökad medvetenhet om hur omvårdnadsforskningens resultat kan förklaras, tydliggöras och tillämpas. Grupphandledning i omvårdnad bör vara en naturlig del i sjuksköterskeutbildningen.
 •  
4.
 •  
5.
 • Asker-Árnason, Lena, et al. (författare)
 • Picture-elicited written narratives, process and product, in 18 children with cochlear implants
 • 2010
 • Ingår i: Communication Disorders Quarterly. - Austin, TX : PRO-ED. - 1525-7401. ; 31:4, s. 195-212
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of the study was to explore the narrative writing of 18 children, ages 11 to 19, with severe and profound hearing impairment who had cochlear implants (CI), compared with the performance of hearing children. Nine of the 18 children had prelingual deafness and 9 children had postlingual deafness. The hearing impairment was progressive in 11 children. The participants thus formed a heterogeneous group, which was split in two ways: according to age at testing and age at implantation. The narratives were collected by means of keystroke logging. The difference between the children with CI and the hearing children was most prominent for two measures: the percentage of pause time (in the group of children older than 13 years) and lexical density. Furthermore, the children implanted after 5 years of age performed more like the hearing children. This group consisted of children with postlingual deafness and also of children who were deafened progressively. Our interpretation is that these children benefited from the early linguistic input. Taking the whole group of participants into consideration, the results reflect linguistic and cognitive processing limitations in complex linguistic tasks like narration for the children with CI in comparison with their hearing peers.
 •  
6.
 • Asker-Arnason, Lena, et al. (författare)
 • Process and product in writing : A methodological contribution to the assessment of written narratives in 8-12 year old Swedish children using ScriptLog
 • 2008
 • Ingår i: Logopedics Phoniatrics Vocology. - Oslo : Scandinavian University Press. - 1401-5439. ; 33:3, s. 143-152
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Twenty-seven children, with typical language development (TLD), 8-10 years old and 10-12 years old, were assessed with keystroke-logging in order to investigate their narrative writing. Measures of the writing process and the written product were used. One purpose was to explore how children produce written narratives in on-line production, and to relate the writing process to the written product. The results showed that those children who produced the final text faster, also wrote stories that comprised of more words. In the group of older children, children with better narrative ability used less pause time than those with worse ability, and the girls were faster writers than the boys. We believe that keystroke-logging gives valuable information for the assessment of young children's writing and that it is a potentially valid assessment tool for children from about 10 years of age.
 •  
7.
 • Attema, J L, et al. (författare)
 • Hematopoietic stem cell ageing is uncoupled from p16 INK4A-mediated senescence
 • 2009
 • Ingår i: Oncogene. - Nature. - 0950-9232. ; 28:22, s. 2238-2243
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Somatic stem cells are ultimately responsible for mediating appropriate organ homeostasis and have therefore been proposed to represent a cellular origin of the ageing process-a state often characterized by inappropriate homeostasis. Specifically, it has been suggested that ageing stem cells might succumb to replicative senescence by a mechanism involving the cyclin-dependent kinase inhibitor p16(INK4A). Here, we tested multiple functional and molecular parameters indicative of p16(INK4A) activity in primary aged murine hematopoietic stem cells (HSCs). We found no evidence that replicative senescence accompanies stem cell ageing in vivo, and in line with p16(INK4A) being a critical determinant of such processes, most aged HSCs (>99%) failed to express p16(INK4A) at the mRNA level. Moreover, whereas loss of epigenetically guided repression of the INK4A/ARF locus accompanied replicative senescent murine embryonic fibroblasts, such repression was maintained in aged stem cells. Taken together, these studies indicate that increased senescence as mediated by the p16(INK4A) tumor suppressor has only a minor function as an intrinsic regulator of steady-state HSC ageing in vivo.
 •  
8.
 • Bakker, R. H., et al. (författare)
 • Impact of wind turbine sound on annoyance, self-reported sleep disturbance and psychological distress
 • 2012
 • Ingår i: Science of the Total Environment. - Amsterdam : Elsevier. - 0048-9697. ; 425, s. 42-51
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose of the research: The present government in the Netherlands intends to realize a substantial growth ofwind energy before 2020, both onshore and offshore. Wind turbines, when positioned in the neighborhood ofresidents may cause visual annoyance and noise annoyance. Studies on other environmental sound sources,such as railway, road traffic, industry and aircraft noise show that (long-term) exposure to sound can havenegative effects other than annoyance from noise. This study aims to elucidate the relation between exposureto the sound of wind turbines and annoyance, self-reported sleep disturbance and psychological distress ofpeople that live in their vicinity. Data were gathered by questionnaire that was sent by mail to a representativesample of residents of the Netherlands living in the vicinity of wind turbinesPrincipal results: A dose–response relationship was found between immission levels of wind turbine soundand selfreported noise annoyance. Sound exposure was also related to sleep disturbance and psychologicaldistress among those who reported that they could hear the sound, however not directly but with noiseannoyance acting as a mediator. Respondents living in areas with other background sounds were less affectedthan respondents in quiet areas.Major conclusions: People living in the vicinity of wind turbines are at risk of being annoyed by the noise, anadverse effect in itself. Noise annoyance in turn could lead to sleep disturbance and psychological distress. Nodirect effects of wind turbine noise on sleep disturbance or psychological stress has been demonstrated,which means that residents, who do not hear the sound, or do not feel disturbed, are not adversely affected.
 •  
9.
 • Behrns, Ingrid, et al. (författare)
 • A comparison between written and spoken narratives in aphasia
 • 2009
 • Ingår i: Clinical Linguistics & Phonetics. - London : Taylor & Francis. - 0269-9206. ; 23:7, s. 507-528
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the present study was to explore how a personal narrative told by a group of eight persons with aphasia differed between written and spoken language, and to compare this with findings from 10 participants in a reference group. The stories were analysed through holistic assessments made by 60 participants without experience of aphasia and through measurement of lexical and syntactic variables. The findings showed that the participants with aphasia generally received lower ratings than the reference group, but also that stories written by participants with aphasia were rated as easier to understand, more interesting, and more coherent than the group’s spoken stories. Regression analysis showed that syntax could predict several of the rated variables for the stories told by the participants with aphasia. Results point to the need to include writing training in language rehabilitation in order to increase the ability for persons with aphasia to participate in communicative situations in everyday life.
 •  
10.
 • Behrns, Ingrid, et al. (författare)
 • Aphasia and Computerised Writing Aid Supported Treatment
 • 2009
 • Ingår i: Aphasiology. - London : Taylor & Francis. - 0268-7038. ; 23:10, s. 1276-1294
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background:Individuals with aphasia often experience difficulties in writing. Word processors with a spell checker and a grammar checker can compensate for some of the writing difficulties associated with aphasia.Aims:To determine if writing difficulties associated with aphasia may be reduced by the use of a computerised writing aid when training patients.Methods & Procedures:The writing aids used in this study were originally designed specifically for persons with developmental reading and writing difficulties and are based on statistics of frequent misspellings and phonotactic rules. Three participants with aphasia selected one of two offered writing aids. Written production during treatment and evaluation was recorded and analysed by keystroke logging. The study had a single-subject ABA design replicated across three participants. The baseline (A) was established by measuring four dependent variables. During a 9-week intervention phase (B) the dependent variables were measured once a week. A follow-up (A) was done 10 months after the training was finished. The dependent variables were: total number of words in a writing task; proportion of correctly written words; words per minute; proportion of successful edits. The results were analysed both visually and by statistical calculations. Outcomes & Results:All participants experienced a positive improvement in their writing ability. Results showed individual differences; after completed training the first participant made more successful edits, the second wrote more words, had a larger proportion of correctly written words, and made more successful edits. The third participant's results did not show any improvement that could be statistically supported.Conclusions:This study showed that the computerised training facilitated the generating process and made the revision process more efficient for the participants. The results are important in that they indicate possible ways of designing writing treatment. However, they also show the need for careful analyses when evaluating different treatment strategies and in discussing what improved writing ability may be.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (72)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (144)
doktorsavhandling (28)
konferensbidrag (25)
bokkapitel (22)
rapport (6)
recension (3)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (2)
bok (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (168)
övrigt vetenskapligt (57)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Fridlund, Bengt (23)
Samuelson, Lars (20)
Persson, Anders (19)
Pettersson, Håkan, (15)
Pettersson, H. (14)
Jacobsen, Sten Eirik ... (12)
visa fler...
Wengelin, Åsa (11)
Nygren, Jens Martin, ... (10)
Arvidsson, Barbro, (9)
Montelius, Lars (7)
Politis, Diamanto (7)
Svedberg, Petra, (7)
Nygren, Jens (7)
Liu, Ruisheng (7)
Gabrielsson, Jonas (6)
Conache, Gabriela, (6)
Ribayrol, Aline, (6)
Nilsson, Peter (5)
Bryder, David (5)
Mårtensson, Jan, (5)
Thorstensson, Carina (5)
Rögnvaldsson, Thorst ... (5)
Arvidsson, B (5)
Fröberg, Linus (5)
Boström, Barbro, (5)
Samuelson, L (5)
Messing, Maria (4)
Seifert, Werner (4)
Sigvardsson, Mikael (4)
Borgström, Magnus (4)
Hansson, Lars, (4)
Hoglund, L., (4)
Wang, Q., (4)
Asplund, C., (4)
Petersson, Ingemar (4)
Suyatin, Dmitry (4)
Jovinge, Stefan (4)
Martensson, J, (4)
Pedersen, Eja (4)
Behrns, Ingrid, (4)
Wengelin, Asa (4)
Canali, Carlo, (4)
Lundberg, Dag (4)
Bjärnemo, Robert, (4)
Gray, Struan, (4)
Kumar, Sandeep, (4)
Canali, C. M., (4)
Breitbach, Martin, (4)
Fleischmann, Bernd K ... (4)
Hagel, Sofia (4)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (15)
Linnéuniversitetet (12)
Göteborgs universitet (12)
Högskolan i Jönköping (10)
visa fler...
Örebro universitet (6)
Uppsala universitet (4)
Chalmers tekniska högskola (3)
Högskolan i Gävle (3)
Malmö högskola (2)
Umeå universitet (2)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Karlstads universitet (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Högskolan Kristianstad (1)
visa färre...
Språk
Engelska (180)
Svenska (50)
Norska (1)
Ämne (HSV)
Medicin och hälsovetenskap (64)
Samhällsvetenskap (57)
Naturvetenskap (44)
Teknik (26)
Humaniora (23)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy