SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;pers:(Söderhäll Bengt)"

Sökning: db:Swepub > Söderhäll Bengt

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahne, Ingemar, et al. (författare)
 • HiG har ännu inte nått fram
 • 2002
 • Ingår i: Gefle Dagblad. - 1103-9302. ; 28 oktober
 • Recension (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • HÖGSKOLEDEBATTTisdagen den 21 oktober hade Gefle Dagblad förstasidesrubriken: "Lärarutbildningen som ett dagis" Vi tycker det är en mycket olycklig formulering. Rubriken och artikeln andas fördomar mot förskolan
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Forsgren, Urban, et al. (författare)
 • Barnet och världen
 • 1999
 • Ingår i: Parnass. - 1104-0548. ; :3, s. 19-21
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
5.
 • Forsgren, Urban, et al. (författare)
 • Stig Dagerman och barnet
 • 2001
 • Ingår i: Bibliotek i länet. ; :2, s. 4-7
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
6.
7.
8.
 • Krajina cnitrní mysli a okolního sveta Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC – Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Za?le?ování kultury podnikavosti a kreativity do u?ebních osnov). Nejde o p?íru?ku ve vlastním smyslu slova. Cht?li bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvo?ivost a podnikání zasadit do u?ebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzd?lávací a vývojové praxe z pohledu kultury.Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše p?íklady? Projekt se zam??uje na u?ení prost?ednictvím sdílení postup? z praxe a tím na ur?ení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v u?ebních osnovách v Evrop?. V pr?b?hu projektu m?li u?itelé díky sdílení p?íklad? zajímavých postup? z praxe p?íležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a p?emýšlet o nich.M?li také možnost prohloubit své chápání kultury a prost?edí u?ení, na jejichž vytvá?ení se podílejí a které jsou sou?ástí vyššího spole?enského a vzd?lávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prost?edí také ovliv?uje. U?ení v t?chto p?ípadech z v?tší ?ásti neprobíhá v izolovaných t?ídách. T?ída se rozši?uje do vn?jšího okolí, m?sta a sv?ta. Má r?zné formy, využívá bezpo?tu materiál?, výraz? a proces?. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.Má ješt? jiné aktéry než pouze u?itele, žáky a zam?stnance. Formální a neformální vzd?lávací prost?edí u?ení se scházejí a m?ní. Ve v?tšin? p?ípad? se jeho akté?i vzájemn? ovliv?ují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sob? samých jako tv?r?ího ú?astníka sv?tového života. Transparentnost kultury a prost?edí u?ení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a u?itelem ve snaze u?init u?ení v?domým a ur?itým a jednat v rámci schopnosti tvo?it, u?it se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu pov?domí o pevn? zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze u?ení a vzd?lávání. Statický typ t?ídy se stává neur?itým. Tím se odhaluje skute?nost, že u?ení probíhá v organiza?ních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních ?i vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe p?edscénou s klasicky odd?lenými ?ástmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, u?itel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejn? ?iní nadšený, zv?davý a podnikavý „homo ludens“1 a lidský prvek ve h?e kultury.
9.
10.
 • Périlleux, Georges, et al. (författare)
 • Om Dagerman från Sirius : sydlig hälsning på sjuttioårsdagen
 • 1993
 • Ingår i: Gefle Dagblad. ; :5 oktober
 • Recension (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Artikel skriven av Georges Périlleux, professor i litteratur vid universitetet i belgiska Mons och arrangör av det internationella Dagermanseminarium som hölls i Mon/Bryssel 1990. Périlleux disputerade på en avhandling om Dagerman och existentialismen och har även publicerat annat om författaren från Norrgärdet i Älvkarleby.Språkgranskning och tolkning Bengt Söderhäll
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy