SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Filosofi etik och religion)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
3.
 • Almén, Edgar, 1943-, et al. (författare)
 • Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Skolans värdegrund har på senare år lyfts fram i många olika sammanhang. Uppgiften att undervisa om religion, etik, och livsfrågor har också debatterats. Detta undervisningsområde hör till skolans svåraste uppgifter - men kanske också till de viktigaste. Denna antologi ger ett bidrag till utvecklingen av ett professionellt lärarkunnande i frågor som gäller skolans värdegrund och undervisning på livsåskådningsområdet.Författarna ger utifrån sina respektive kompetensområden en belysning av några av ämnesområdets centrala aspekter.De texter som ingår har skrivits särskilt för lärarutbildningen men kan också användas i andra sammanhang. Avsikten har varit att via texterna föra de studerande i kontakt med såväl aktuell forskning som professionell lärarkunskap av annat slag.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Svenungsson, Jayne (författare)
 • Pain, Passion and Compassion : A Response to Sarah Coakley
 • 2009
 • Ingår i: Svensk Teologisk Kvartalskrift. - : Gleerups Utbildning AB. - 0039-6761. ; 85:2, s. 85-89
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The article is a response to a lecture held by Sarah Coakley at Lund University 2009. In relation to Coakley's reflections on pain, the article addresses the question whether the Passion story still today, and not only in an ecclesial context, can serve as an incitement to a kind of self-examinating reflection. In other words, is it possible to retrieve through the Passion a narrative framework which alerts us and urges us never to grow complacent or to remain passive when confronted with the pain and suffering of another human being?
 •  
7.
 •  
8.
 • Svenungsson, Jayne, et al. (författare)
 • Smärtans ansikte : för en ikonisk passionsfenomenologi
 • 2009
 • Ingår i: Att tänka smärtan. - : Södertörn Philosophical Studies. - 1651-6834 .- 1650-433X. - 9789186069063 ; 5, s. 243-268
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Hur ser smärtan ut? Smärtan känns. Det vet varje människa. Men hur förhåller det sig med dess synlighet? Går smärtan att avbilda? ”I wanted to paint the scream more than the horror”, förklarade Francis Bacon, smärtans och fasans okrönte mästare som på duk efter duk avbildade skrikande, ångestridna och vanställda kroppar. Och är det inte precis så det förhåller sig med våra försök att avbilda smärtan? Vi kan fånga dess synliga uttryck – det förvridna ansiktet, det uppfläkta såret, blod som strömmar. Men vi kommer svårligen åt själva smärtan, den smärtsamma och fasansfulla erfarenheten. Bacon sätter ord på det dilemma som uppstår i det ögonblick då vi vill förmedla ett slags sinnesintryck genom ett annat, i det här fallet kännandet genom seendet, smärtans känsla genom bildens statiska visuella komposition. Och man kommer knappast längre genom att vända sig till filmens audiovisuella medium. Likväl är det här jag vill ta min utgångspunkt i ett försök att initialt teckna två olika slags förmedlanden av smärta i det visuella (eller audiovisuella, även om det är den senare aspekten jag ska uppehålla mig vid), vilka ska vägleda min fortsatta diskussion. Jag ska, för det första, rikta blicken mot Quentin Tarantinos storslagna hämndepos Kill Bill I–II från 2003 respektive 2004; för det andra mot David Lynchs verklighetsbaserade och lika enastående drama The Elephant Man från 1980. Avsikten är inte att ge någon uttömmande eller ens summarisk filmanalys. Det som intresserar mig är vad filmerna i fenomenologisk mening väcker hos åskådaren, hur de förmedlar smärta, samt vilken roll synlighet och osynlighet spelar i detta förmedlande. Utifrån de två slag av fenomenalitet man kan urskilja i dessa filmer vill jag, i ett andra led, närma mig representationen av Kristi passion. Betraktar man passionshistorien som den gestaltats och upplevts genom historien kan man konstatera att den förmått frambringa båda formerna av fenomenalitet (en dubbelhet som senast 2004 kom till uttryck i de blandade reaktionerna på Mel Gibsons filmatisering av passionen): Å ena sidan en ”idolatrisk” fenomenalitet, vilket resulterat i en lång tradition av förhärligande av smärta och lidande med stundom förödande konsekvenser. Å andra sidan en ”ikonisk” fenomenalitet, vilken snarare genererat fram en andlig tradition som strävar efter att uppväcka medkännande för den andres smärta. För kultivera denna senare tradition, vilket jag i artikelns avslutande del vill argumentera för att vi bör, krävs dock att vi gör upp med de vålds- och vedergällningshyllande drag som finns inbyggda i kristna teologin.
 •  
9.
 •  
10.
 • Fazlhashemi, Mohammad, 1961- (författare)
 • Tro eller fönuft i politisk islam
 • 2011. - 1
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • År 874 inledde den tolfte shiitiske imamen Al-Mahdi ett liv i underjorden. Sedan dess har de rättslärda brottats med frågan om hur de ska leva tills han återkommer. Inom islams historia finns en lång kamp mellan de religiösa ledarna och de sekulära politiska över vilka som är bäst lämpade att styra de muslimska länderna, men den händelse under 1900-talet som framför alla andra markerade religionens – eller rättare sagt de religiösa ledarnas – återkomst på den politiska scenen var revolutionen i Iran 1979. Bland de shiitiska rättslärda finns dock många olika politiska föreställningar. Skillnaderna beror till stor del på rådande politiska och historiska omständigheter, sociala strukturer och ekonomiska förhållanden. Men är dessa omständigheter tillräckliga för att förstå varför en grupp shiitiska rättslärda drogs till revolutionär radikalism, andra till politisk pragmatism och ytterligare andra till total avhållsamhet från den politiska scenen? Och vad har förhållande mellan tro och förnuft för betydelse för religion och politik i de olika shiitiska skolorna?    
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9896)
bokkapitel (7823)
doktorsavhandling (4558)
recension (2873)
konferensbidrag (2435)
bok (1602)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1046)
annan publikation (850)
rapport (417)
forskningsöversikt (182)
licentiatavhandling (73)
proceedings (redaktörskap) (51)
konstnärligt arbete (18)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (18030)
refereegranskat (10179)
populärvet., debatt m.m. (3599)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (453)
Hansson, Sven Ove (418)
Dunér, David (333)
Sorgenfrei, Simon (290)
Jarlert, Anders (284)
Olsson, Erik J (236)
visa fler...
Wallerius, Nils, 170 ... (189)
Myrvold, Kristina (179)
Sorgenfrei, Simon, D ... (174)
Borgehammar, Stephan (149)
Svenungsson, Jayne (149)
Ekerman, Petrus, 169 ... (149)
Larsson, Göran, 1970 (148)
Martinson, Mattias, ... (138)
Björnsson, Gunnar, 1 ... (134)
Floderus, Johan, 172 ... (131)
Selander, Sven-Åke (124)
Schalk, Peter (121)
Svensson, Jonas, 196 ... (121)
Sigurdson, Ola, 1966 (120)
Wallenstein, Sven-Ol ... (117)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (116)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (115)
Sahlin, Nils-Eric (114)
Unonius, Olof, 1602- ... (114)
Vähäkangas, Mika (113)
Roos, Lena (113)
Boëthius, Daniel, 17 ... (112)
Rabinowicz, Wlodek (111)
Malmgren, Helge, 194 ... (110)
Berntson, Martin, 19 ... (109)
Christiernin, Pehr N ... (106)
Grinell, Klas, 1969 (105)
Brülde, Bengt, 1959 (105)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (102)
Persson, Johannes (101)
Westerlund, David (100)
Bengtsson, Jan, 1949 (100)
Lundberg, Magnus (97)
Byrskog, Samuel (96)
Zetterholm, Magnus (95)
Otterbeck, Jonas (89)
Rubenson, Samuel (89)
Broberg, Gunnar (89)
Wikström, Owe (89)
Thurfjell, David, 19 ... (83)
Eklund, Matti, 1974- (81)
Burman, Anders (81)
Rønnow-Rasmussen, To ... (79)
Kazen, Thomas, Profe ... (78)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (10313)
Lunds universitet (6325)
Göteborgs universitet (4686)
Södertörns högskola (2424)
Stockholms universitet (2416)
Umeå universitet (1392)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1185)
Linköpings universitet (840)
Linnéuniversitetet (657)
Karlstads universitet (438)
Enskilda Högskolan Stockholm (380)
Högskolan i Gävle (318)
Högskolan Dalarna (298)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (277)
Chalmers tekniska högskola (248)
Örebro universitet (149)
Högskolan i Borås (141)
Jönköping University (124)
Mittuniversitetet (108)
Sveriges Lantbruksuniversitet (93)
Luleå tekniska universitet (86)
Högskolan Väst (81)
Högskolan i Halmstad (79)
Malmö universitet (74)
Högskolan i Skövde (53)
Mälardalens högskola (50)
Karolinska Institutet (34)
Försvarshögskolan (21)
Högskolan Kristianstad (17)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Konstfack (6)
RISE (4)
Riksantikvarieämbetet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Röda Korsets Högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (15458)
Svenska (11947)
Latin (3293)
Tyska (339)
Franska (184)
Norska (108)
visa fler...
Danska (106)
Finska (59)
Spanska (54)
Italienska (41)
Polska (31)
Ryska (30)
Odefinierat språk (25)
Portugisiska (23)
Rumänska (20)
Kinesiska (20)
Annat språk (11)
Nederländska (7)
Grekiska, klassisk (7)
Nynorsk (7)
Persiska (6)
Hebreiska (4)
Nygrekiska (4)
Arabiska (3)
Isländska (3)
Estniska (3)
Japanska (3)
Bokmål (3)
Turkiska (2)
Ukrainska (2)
Flera språk (1)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Bulgariska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (31748)
Samhällsvetenskap (3093)
Medicin och hälsovetenskap (865)
Naturvetenskap (603)
Teknik (196)
Lantbruksvetenskap (80)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy