SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Karlstads universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
2.
 • Holth, Line, 1966-, et al. (författare)
 • Gender and the Division of Labour in a Swedish Context
 • 2012
 • Ingår i: Gender and Change: : Power, Politics and Everyday Practices. - Karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-86637-05-7 ; s. 75-94
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The article illustrate and discuss the gender division of labour, gender segregation and the strive for gender equality in Swedish working life today. The starting point is that the understanding of labour and the conditions of working life historically rest on a gender blind perception of the actual work, and that this has led to consequences for the situation that we are in today. By filling the concept of labour with both women and men, we want to open up for problematisation. We also discuss the impact of this perception on gender equality.
 •  
3.
 • Bergman, Ann, 1963-, et al. (författare)
 • Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik
 • 2019
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 25:2, s. 4-5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tre av detta nummers artiklar berör organisation på ett eller annat sätt.Det handlar om varför poliser väljer att frivilligt säga upp sig och lämnayrket; sexuella trakasserier och hur sådana hanteras i mansdomineradeorganisationer samt erfarenheter av delat ledarskap i skolväsendet. Den sistaartikeln utgörs av en essä om hur arbete har framställts i bildkonst, musik ochlitteratur. Detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv avslutas med att JanCh Karlsson recenserar boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences ina European Context.
4.
 • Bergqvist, Tuula, 1958-, et al. (författare)
 • Arbete i räddningstjänst, fritid och familj
 • 2012
 • Ingår i: GeRd - Den genuskodade räddningstjänsten. - Karlstad : Karlstad University Press.
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Holth, Line, 1966- (författare)
 • Den raka och den krokiga vägen till ingenjörsyrket : Om rationella kvinnor och passionerade män
 • 2012
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Föreliggande paper diskuterar kvinnors och mäns väg fram till ingenjörsyrket samt på vilket sätt de motiverar sina yrkesval. Inom ingenjörsvetenskaperna har kvinnligt och manligt sorterats via dualismerna rationell och irrationell. I historiska studier har ingenjörer beskrivits som behärskade och rationella män.          Studiens syfte är att påvisa hur vardagliga uttryck för rationalitet och irrationalitet visar sig könade på ett oväntat sätt. Genom att lyfta fram individer och berättelser som avviker från det förväntat rationella/irrationella problematiseras kvinnors och mäns yrkesval och deras väg in i ingenjörsprofessionen.           Det empiriska underlaget utgörs av livsberättelser från 46 manliga och kvinnliga ingenjörer. Det är 24 intervjuer från data- och maskiningenjörsutbildningarna vid Karlstads universitet samt 22 intervjuer med ingenjörer i ett större svenskt IT-konsultföretag.          Denna studie visar att männens väg till ingenjörsyrket, i motsats till kvinnornas, har varit rak. Männens yrkesval har upplevts som ”naturligt” och självklart grundat i ett stort och passionerat teknikintresse sedan barnsben, medan kvinnornas betydligt längre och krokigare väg till ingenjörsyrket är motiverat av karriärmässiga och individuella rationella strategier. Studiens konklusion är att passionerade män och rationella kvinnor utgör oväntade och motstridiga vardagliga uttryck och strider mot den traditionella bilden av ingenjörer.          
 •  
6.
 • Rydstedt Nyman, Monika, 1961-, et al. (författare)
 • Systematic Knowledge Sharing in a Natural Hazard Damage Context : How Organizational Borders Limit Lessons Learned
 • 2017
 • Ingår i: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy. - 1944-4079. ; 8:4, s. 356-380
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this paper is to increase knowledge about systematic lessons learning in a public-private partnership. Empirically, it focuses on road maintenance in Sweden where the Swedish Transport Administration (STA) is responsible for the state-owned infrastructure and tendered contractors carry out all maintenance. The tendering process stipulates that the stakeholders should enable learning and the knowledge transfer that is, by necessity, required for preventive purposes. Semi-structured interviews with project leaders from the STA and respondents from two tendering contractors of maintenance were used to investigate attitudes to and the understanding of sharing experiences and knowledge about damage caused by weather extremes and the relevance of climate change adaptation in their field. The analysis suggests that most of the respondents' experiences stay within their own organization, which creates parallel feedback loops, rather than becomes shared knowledge that could be used as lessons learned enhancing preventive work against future damage and loss. The analysis indicates imbalance in feedback of knowledge concerning weather extremes and their effects.
 •  
7.
 • Arbete Passion och exploatering
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reglerade delarna av arbetsmarkanden kan beskrivas i termer av en ökad polarisering. Detta får också konsekvenser för hur förhållandet mellan exploatering, passion och arbete kan förstås. Föreliggande nummer av tidskriften Arbetsliv i omvandling försöker på olika sätt att belysa denna problematik. Inledningsvis diskuteras de två centrala begreppen, passion och exploatering, i syfte att visa hur dessa kan utgöra analytiska redskap när man närmar sig olika områden och problem knutna till arbete och arbetsliv. Med hjälp av ett antal exempel lyfts därefter olika aspekter fram som speglar de förändringar som präglar dagens arbetsmarknad. Bidragen försöker var och en på sitt att visa hur olika individer och yrkesgrupper hanterar sina liv i spänningsfältet mellan passion och exploatering
 •  
8.
 • Flisbäck, Marita (författare)
 • Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 14:4, s. 27-42
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Att framhålla yrkesvalet som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I artikeln undersöker författaren hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt. Återkommande jämförs den egna arbetssituationen med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.
9.
 • Hedlund, Ann, et al. (författare)
 • Är dagens arbeten attraktiva? Värderingar hos 1440 anställda
 • 2010
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Lena Gonäs. - 1400-9692. ; :4, s. 31-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av Attraktivt Arbete. Både vad som är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och synen på nuvarande arbeten redovisas. Hur viktigt är det att vara förtrogen med sitt arbete? Hur viktiga är arbetskamraterna?
10.
 • Kadefors, Roland, et al. (författare)
 • Vad hände i offentlig sektor när LAS-gränsen höjdes: vilka fortsatte att jobba till 67?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:1, s. 25-38
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • År 2001 höjdes den ålder till vilken man hade rätt att som arbetstagare kvarstå i tillsvidareanställning, den så kallade LAS-gränsen, från 65 till 67 år. Men hur många och vilka var det som tog till vara möjligheten att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år? En analys av historiska data vid Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen visar att det inledningsvis var få anställda som valde att fortsätta, men att andelen sedan ökade över tid. Anställda i akademikeryrken, främst män, valde i högre grad än andra att kvarstå i anställning.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2368)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3712)
konferensbidrag (2590)
bokkapitel (1623)
rapport (1249)
bok (363)
doktorsavhandling (330)
visa fler...
annan publikation (284)
recension (203)
samlingsverk (redaktörskap) (109)
licentiatavhandling (101)
proceedings (redaktörskap) (20)
forskningsöversikt (16)
konstnärligt arbete (4)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (4987)
övrigt vetenskapligt (4841)
populärvet., debatt m.m. (988)
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, (310)
Starrin, Bengt, (271)
Gustafsson, Anders, (143)
Miles, Lee, (142)
Norlander, Torsten, (124)
Friman, Margareta, 1 ... (115)
visa fler...
Gericke, Niklas, 197 ... (107)
Jansson, André, (106)
Edvardsson, Bo, 1952 ... (103)
Witell, Lars, (103)
Micheletti, Michele (98)
Karlsson, Michael, 1 ... (97)
Nordberg, Marie, (95)
Karlsson, Jan Ch., (84)
Eriksson, Bengt G, (83)
Pérez Prieto, Héctor ... (82)
Jansson, André, 1972 ... (80)
Kristensson, Per, (80)
Friman, Margareta, (79)
Gonäs, Lena, (76)
Sandell, Klas, 1953- ... (76)
Dahlström, Margareta ... (75)
Löfdahl, Annica, (74)
Sandell, Klas (72)
Nyqvist-Cech, Berith ... (72)
Blom, Thomas, (69)
Olin-Scheller, Chris ... (69)
Gustafsson, Anders, ... (67)
Krekula, Clary, 1959 ... (65)
Bergman, Ann, 1963-, (64)
Eriksson, Birgitta (64)
Scherp, Hans-Åke, (62)
Hägglund, Solveig, (61)
Berger, Sune (61)
Enquist, Bo (58)
Sebhatu, Samuel Petr ... (56)
Christensen, Christi ... (55)
Mohr, Sebastian, 198 ... (55)
Almqvist, Kjerstin, (54)
Christensen, Miyase, (54)
Bladh, Gabriel, (53)
van Bommel, Jorryt, ... (53)
Witell, Lars, 1972-, (51)
Kilbrink, Nina, 1974 ... (51)
Haglund, Lars, (50)
Karlsson, Jan Ch, 19 ... (50)
Larsson, Patrik (50)
Hjärthag, Fredrik, 1 ... (49)
Roos, Inger, (49)
Lindell, Johan, 1985 ... (49)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (398)
Uppsala universitet (270)
Örebro universitet (266)
Stockholms universitet (215)
Linköpings universitet (178)
visa fler...
Umeå universitet (148)
Lunds universitet (88)
Högskolan i Jönköping (84)
Högskolan Dalarna (71)
Linnéuniversitetet (70)
Försvarshögskolan (64)
Mälardalens högskola (57)
Mittuniversitetet (57)
Södertörns högskola (32)
Karolinska Institutet (31)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (31)
Luleå tekniska universitet (30)
Kungliga Tekniska Högskolan (29)
Högskolan i Borås (29)
Malmö universitet (27)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (27)
Chalmers tekniska högskola (25)
Högskolan i Halmstad (24)
Högskolan i Gävle (23)
Högskolan i Skövde (15)
Högskolan Kristianstad (12)
Högskolan Väst (12)
Gymnastik- och idrottshögskolan (11)
Blekinge Tekniska Högskola (5)
Sophiahemmet Högskola (5)
Röda Korsets Högskola (2)
RISE (1)
swepub_uni:mau_t (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6154)
Svenska (4161)
Norska (81)
Tyska (41)
Danska (39)
Spanska (8)
visa fler...
Franska (7)
Kinesiska (7)
Finska (5)
Odefinierat språk (4)
Portugisiska (4)
Polska (2)
Nederländska (2)
Nynorsk (2)
Bokmål (2)
Ryska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (10597)
Humaniora (443)
Medicin och hälsovetenskap (377)
Naturvetenskap (242)
Teknik (133)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy