SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(naturvardsverket)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Naturvårdsverket

 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Fredman, Peter, 1965-, et al. (författare)
 • Friluftsliv 2014 Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport redovisar resultaten från en nationell enkätundersökning avseende svenskarnas friluftsvanor år 2014 (december 2013 till november 2014). Enkäten utgör en viktig del i arbetet med uppföljning av friluftsliv i miljömålssystemet samt målen för friluftspolitiken (se Naturvårdsverket, 2014). Undersökningen genomfördes som en elektronisk panelundersökning (8410 intervjuer med personer bosatta i Sverige i åldersintervallet 16-84 år) och utfördes av Mittuniversitetet (i samarbete med undersökningsföretaget Norstat) på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten redovisas i fyra delar som omfattar (i) friluftslivet enligt nyckelbegreppen (utövande av friluftsliv, deltagande i friluftsaktiviteter, värna och bibehålla värden för friluftslivet, tillgänglighet och buller), (ii) friluftslivet hos olika grupper, (iii) friluftslivet i miljökvalitetsmålen, samt (iv) friluftslivets förändring över tid. Från undersökningen kan bland annat noteras; - att 83 procent är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på vardagar - att nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är de vanligaste friluftsaktiviteterna (bad är populärast på sommaren medan kälkåkning, tur- och längdskidor är populäras på vintern) - att lövskogar är den naturtyp som uppskattas mest att utöva friluftsliv i, följt av barrskogar, fjäll, odlingslandskapet och myrar (äldre skogar är betydligt mer attraktiva än ungskog och kalhyggen) - att över hälften av de svarande i hög grad haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället - att nästan hälften av de svarande i någon grad upplever brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning man önskar - att friluftsliv till havs, i skärgård eller till fjälls ofta sker långt från hemmet - att ca 30 procent har upplevt någon grad av buller vid senaste friluftstillfället (främst från trafik, vägar och flyg) - att på vardagar är kvinnor ute oftare i naturen än män, äldre personer är ute oftare än yngre, personer bosatta på landsbygden är ute oftare än personer i storstäder, personer utan hemmavarande barn under 18 år är ute oftare än personer med barn i samma ålder, och personer som vuxit upp i Europa är ute oftare i naturen än personer som själva, eller vars far eller mor, växt upp utanför Europa - att brist på tid är det vanligaste hindret för utövande av friluftsaktiviteter (andra vanliga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med, att man saknar lämpliga områden eller familjesituationen) - att yngre personer har sämre kunskaper om allemansrätten jämfört med äldre personer - att andelen svenskar som är ute i naturen ”mycket ofta” har minskat sedan år 2007 - att andelen svenskar som ”strövar i skog och mark” minst en gång per år ligger relativt stabilt mellan 70 och 80 procent sedan 1970-talet (tendens till minskning) - att andelen svenskar som ”motionerat” utomhus har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet
 •  
2.
 • Jordan, Tomas (författare)
 • Konfliktkunskap för rovdjursförvaltningen
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport behandlar konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen som är anpassade till förvaltningens förutsättningar. Det är en kunskapsöversikt som kan bidra till reflektion, kompetensutveckling och strategiutveckling för framför allt förvaltande myndigheter, men även för andra aktörer, så som politiker och representanter för berörda intresseorganisationer.
3.
 • Öhrström, Evy, et al. (författare)
 • Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En miljömedicinsk undersökning genomfördes bland delar av befolkningen i Lerums kommun under våren 2004. Målsättningen var att kartlägga förekomsten av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg, att utarbeta metodik för bestämning av individuell bullerexponering baserad på GIS-metodik (geografiska informationssystem) samt att pröva och ge förslag till nya indikatorer lämpade för uppföljning av förekomst av hälsorelaterade effekter av buller från trafik. Undersökningen har finansierats med medel från Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, RUS (Regionalt uppföljningssystem) samt Lerums kommun. Lönemedel för projektledningen har dessutom delvis finansierats inom VMC (Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum).
4.
 • JÖNSSON, K. INGEMAR, et al. (författare)
 • Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet - Slutrapport
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen att implementera ekosystemtjänstbegreppet (EST-begreppet) i kommunerna, och bland annat om hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En stor intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politiker i de 7 kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes också hur ekosystem-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner och utvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänst-ansatsen i MKB, och möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den sk. RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas klimatanpassning, sk. ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet.Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppning att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom och förståelse för EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men skulle kunna utvecklas i denna riktning genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EBa i den långsiktiga planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.
5.
 • Sjöberg, Johanna (författare)
 • Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten diskuterar tidigare forskning som rör barns och ungas förutsättningar att välja och handla hållbart. Syftet är att sammanställa vad som sedan tidigare är känt om nordiska 14-18-åringars förutsättningar att välja och handla hållbart samt att identifiera kunskapsluckor och ta fram förslag till fördjupade studier på området. Fem frågeområden behandlas:Ungdomars föresatser att konsumera hållbart och att utöva konsumentmakt i riktning mot hållbar utveckling.Eventuella skillnader i konsumtionsmönster vad gäller hållbarhet mellan olika grupper av ungdomar.Vad som påverkar unga till hållbara konsumentval.Produktutbud av hållbara/icke hållbara produkter och livsmedel som riktas till unga.Vilka vidare studier som bör genomföras. Genomgången av tidigare forskning visar att mycket få studier angriper just nordiska ungdomars förutsättningar att välja och handla hållbart. Av de studier som gjorts är flertalet av kvantitativ typ och flera av dem har intresserat sig för ungas inställning till miljöproblem och ungas intentioner att agera hållbart. Studierna visar att många unga är oroade för miljön, men de agerar inte utifrån det när de konsumerar. Få unga tänker på produkters miljöpåverkan när de ska göra inköp eller som buykottar och bojkottar. Det finns dock skillnader mellan olika grupper. De skillnader som den tidigare forskningen påvisar mellan olika grupper är först och främst en könsskillnad. Killar har lägre intresse för miljöfrågor och ett lägre intresse att nu och i framtiden agera hållbart. Det är också främst bland killar som klimatskeptiker går att finna. I åldern 15-16 år är unga mindre intresserade av miljöfrågor än tidigare men det är ett ointresse som sedan vänder. Det är således en intressesvacka under en period.Många unga har tillräckliga kunskaper, vill konsumera hållbart och tar ställning. Men trots det agerar de inte alltid därefter. Det beror på det enskilda tillfället och på vilken produkt det gäller. Tydlighet i märkning och placering av ekologiska varor bland varor av samma produkttyp verkar öka chansen att de köpa hållbart. Det finns en mindre grupp unga som agerar normbrytare och följer de rekommenderade livsstilsförändringar som förespråkas av FNs klimatpanel. De anstränger sig, men utan att uppleva att de uppoffrar sig, för att leva hållbart och konsumera restriktivt utifrån rättvisa och klimatmässigt hållbara värderingar.Ungdomars vilja att agera och konsumera hållbart har tydliga kopplingar till hur deras föräldrar förhåller sig till miljöfrågor, men framförallt till hur föräldrarna agerar. Unga som uppfattar att deras föräldrar konsekvent agerar hållbart agerar också själva hållbart i större utsträckning. De unga verkar inte söka bekräftelse hos kompisar för hållbara konsumtionsval eller förvänta sig att de ska ta efter de egna hållbara konsumtionsvalen. Däremot kan kompisar vara viktiga samtalsparters för att förstärka den positiva påverkan som nyhetsmedier har för hållbart agerande.Vad gäller kunskapsluckor finns en brist på kvalitativa studier som granskar konsumtionspraktiker i ungas vardagsliv. Det saknas även granskningar om exempelvis det produktutbud och den reklam som riktas till barn och unga.Förslag till vidare studier rör 1) Ungas egna resonemang kring utbud och marknad, 2) Hållbar familjekonsumtion i praktiken, 3) Kartläggning av ungas konsumtionsarenor samt 4) Granskning av företag och medier.
6.
 • Svenfelt, Åsa, et al. (författare)
 • Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö : - åtgärdsstrategier under olika omvärldsutvecklingar
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom det svenska miljömålsarbetet finns tre åtgärdsstrategier varav Hushållning med mark,vatten och bebyggd miljö (HUM) är en. Denna rapport beskriver det scenarioarbete somgjorts för åtgärdsstrategin. Arbetet har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket som har iuppdrag att samordna och utveckla HUM-strategin inom ramen för Fördjupad utvärdering2008 och inför nästa miljömålsproposition. Som en del i detta arbete har fms/KTH fått iuppdrag att genomföra projektet ”HUM-strategier under olika omvärldsutvecklingar” därscenarier använts i syfte att få till stånd ett mer långsiktigt arbete med strategin.Syftet med projektet har varit:· att utarbeta paket av angelägna åtgärder inom åtgärdsstrategi HUM· att utvärdera dessa åtgärdspaket under olika antaganden om omvärldsutveckling· att identifiera områden där åtgärder och styrmedel saknas, särskilt svåra områden samtkonflikter och synergier· att bidra till identifiering av åtgärder med god potential, förslag till modifieringar avåtgärder, samt bedömning av möjligheten att utforma en strategi som leder till att deuppsatta målen nås.Syftet har också varit att tillhandahålla en struktur som kan stimulera de som arbetar medHUM-strategin att tänka brett, och samtidigt strukturerat, kring framtiden istället för attfokusera på en enda utveckling och även att stimulera samarbete mellan involverade aktörer.I projektet har olika scenariotyper använts i olika skeden. Dels prediktiva scenarier som syftar tillatt svara på fråganvad kommer att hända. Dels explorativa scenarier som svarar på frågan vadsomskulle kunna hända. De syftar till att skapa en handlingsberedskap för olika större, mentänkbara, omvärldsutvecklingar. Fyra sådana explorativa omvärldsscenarier, vilka utformadesinom paraplyprojektet, användes i denna studie. De utforskar vad som skulle kunna hända sompåverkar miljömålen. De skiljer sig åt sinsemellan framförallt avseende samhällets acceptans förstyrning och reglering på miljöområdet, samt avseende människors benägenhet till lokalförankring eller rörlighet. Även normativa scenarierna behandlas, de svarar på frågan omhur ettvisst mål kan uppnås. Normativa scenarier används i planeringssammanhang när man strävar efteratt uppnå vissa på förhand uppställda mål.Denna rapport är indelad efter de tre scenariotyperna.Den klart största vikten ligger dock på den andra, explorativa, frågeställningen.I den prediktiva delen har vi lutat oss mot den prediktiva ansats som redan finns etablerad imiljömålsarbetet, då man i de återkommande uppföljningarna söker svar på fråganvadkommer att hända – kommer miljömålen att nås?En sammanställning av dessa bedömningarav möjligheterna att nå de olika miljömålen gjordes som underlag för de kommande stegen idenna rapportDen explorativa delen har genomförts i fyra faser:1. Under den första fasen samlades åtgärdsförslag för att nå miljömålen in, och utifråndessa skapades principbaserade åtgärdslistor.2. I den andra fasen hölls en workshop om åtgärder och omvärldsscenarier förmiljömålsansvariga myndigheter och andra intressenter.3. I den tredje fasen gjordes ett förslag till prioritering av åtgärdslistor för attåstadkomma strategifokuserade åtgärdspaket.4. I den fjärde fasen utvärderades styrmedelspaket framtagna av Naturvårdsverket i fyraexplorativa omvärldsscenarier, samt ett prediktivt scenario som referens.5Resultatet av den explorativa delen visar att det kan bli svårt att uppnå de HUM-relaterademålen i en omvärld som präglas av liten acceptans för regleringar. Strategins arbete för attkomma närmre måluppfyllelse oavsett omvärldsutveckling skulle behöva inriktas på attåstadkomma robusta paket med åtgärder/styrmedel genom att se till att det finns åtgärder somräcker för att målen ska nås även om utvecklingen inte blir som man tänkt sig. Strateginbehöver också arbeta med en diversifiering av de verktyg man föreslår för att åstadkommaåtgärderna så att de blir mer robusta. Generellt föreslås mest administrativa styrmedel ochdärefter i mindre utsträckning ekonomiska styrmedel. Föreslagna åtgärder, eller de åtgärderstrategin väljer att gå vidare med, behöver kompletteras avseende styrmedel som kan fungeraäven utan stark reglering.Den normativa delen omfattar en bedömning av behovet av att arbeta med normativascenarier inom strategin. Enligt de Facto 2006 finns det kunskap om vad som krävs för att nåde HUM-relevanta delarna av målen, även om det samtidigt finns en osäkerhet för att deåtgärder som behövs inte genomförs. Baserat på detta, är det inte självklart att man ska läggakraft på att arbeta med normativa scenarier kopplat till HUM-strategins uppsättning avmiljömål.Under strategins fortsatta arbete skulle det enligt vår bedömning kunna vara värdefullt att desom arbetar med strategin gemensamt skapar en vision eller målbild för vad det är man skaarbeta mot - en gemensam bild av vad det är strategin ska åstadkomma, vad det är manbehöver arbeta med på ett övergripande plan och vad detta innebär.
 •  
7.
 • Eckerberg, Katarina, 1953-, et al. (författare)
 • Tio års erfarenheter med LONA – lokala naturvårdssatsningen Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • LONA har nu pågått i över tio år, och den stora majoriteten av kommunerna i Sverige har sökt och även fått bidrag. Därmed utgör LONA den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett breddat intresse och ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård och friluftsliv – helt i linje med regeringens intention och i enlighet med internationella åtaganden. Syftet att involvera fler olika lokala aktörer i naturvårdsarbetet har nåtts genom att mer än hälften av kommunerna gjort detta i stor utsträckning eller helt och hållet i sina beviljade LONA-projekt.De LONA-åtgärder som beviljats berör de flesta nationella miljömålen, men som förväntat dominerar Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. De flesta åtgärderna är relativt små, den typiska åtgärden har en total budget, inklusive egenfinansiering, om cirka 56 000 kr. Omkring en tredjedel av projekten inkluderar ideella föreningar, vilka möjliggjorts genom att ideellt arbete får räknas som medfinansiering. Både projektens storlek och andelen projekt med ideella samarbetspartners har varit relativt stabilt över åren.De flesta LONA-projekten handlar om framtagande av underlag, informationsspridning eller kunskapsuppbyggnad medan en tredjedel rör restaurering, skydd och förvaltning. Under perioden 2010-2016 har en viss minskning av insatser riktade mot människa/friluftsliv skett till förmån för insatser riktade mot naturvärden – trots den ökade politiska prioriteringen av lokalt friluftsliv. Åtgärder riktade mot kulturvärden liksom områdesskydd utgör en marginell andel. Betydligt fler än hälften av LONAprojekten berör tätortsnära områden i linje med regeringens ambitioner, men vi ser också att mindre kommuner i glesbygden lyckats väl att stå sig i konkurrensen om LONA-medel. Av de projekt som beviljats medel drivs majoriteten av en kommun, följt av kommun och förening i samverkan och därefter av en ideell förening.Inriktningen på LONA-projekten varierar endast marginellt beroende på vem som driver projektet. Även om samtliga län har kommuner som beviljats medel utmärker sig Skåne, Västra Götalands och Stockholms län med både flest LONA-projekt och beviljade medel.LONA-stödet är mycket uppskattat bland kommunerna, där åtta av tio kommuner anser att LONA i stor utsträckning eller helt och hållet stämmer överens med den egna kommunens behov av stöd vad gäller naturvård. Motsvarande siffra för friluftsliv är sju av tio kommuner. För många större kommuner är LONA visserligen ett välkommet tillskott, men utgör inte en förutsättning för kommunens arbete med naturvård och friluftsliv. I många mindre kommuner är LONA helt avgörande för att de ska kunna satsa på lokalt naturvårds- och friluftsarbete. Fördelningen av medel har skett så att dessa kommuner också beviljats mest bidrag räknat per invånare. Flertalet kommuner uppger att LONA utgör en väsentlig del av kommunens budget för naturvård, medan budgetandelen är något mindre för friluftsliv. Särskilt i kommuner som har förmånen att ha en kommunekolog har LONA starkt bidragit till att fler insatser inom naturvård och friluftsliv blir genomförda. LONA-programmet tillåter att ett och samma projekt finansieras med olika stödformer såsom Landsbygdsprogrammet och LIFE, så länge som enskilda åtgärder som har fått LONA-bidrag inte medfinansieras av dessa anslag. Genom möjligheten att kombinera olika stödformer har LONA fått ytterligare mervärde. Majoriteten av kommunerna framhåller fördelen med LONA är att det är relativt enkelt att söka, särskilt i jämförelse med EU-stöd.Deltagandet av externa aktörer i lokala naturvårds- och friluftslivsprojekt har ökat genom LONA, men vi ser också att det finns en skillnad mellan större och mindre kommuner i detta avseende. Mindre kommuner har ofta begränsade egna resurser vilket gör att de gärna tar hjälp av ideella föreningar, medan många större kommuner har möjlighet att driva projekten helt själva. Vissa kommuner väljer därför medvetet att inte involvera externa aktörer. Vår undersökning tyder på att när det gäller involvering av ideella organisationer är det kanske snarare skilda arbetssätt än regler som påverkar. Regelverket har dock viss påverkan på involveringen av privata företag, som också mer sällan finns med i projekten, eftersom vissa frågetecken kring hur vinstdrivande företag kan driva respektive medverka i LONA-projekt fortsatt återstår att reda ut.Kommunekologer, och då särskilt i större kommuner, är starkt drivande inom LONAarbetet, följt av andra kommunala tjänstemän och ideella organisationer inom miljö och naturvård, fiskevård, byalag m.m. I mindre kommuner finns en starkare tendens att ideella föreningar tar initiativ till och engagerar sig både i naturvårds- och friluftslivsprojekten jämfört med stora kommuner. Inom naturvården finns redan etablerade nätverk att vända sig till, medan det inom friluftslivet i högre grad handlar om att skapa nya nätverk för att skapa och genomföra LONA-projekt. Kommunal samordning och samarbete via kommunförbund lyfts fram som värdefullt av flera kommuner, och en generell trend är att samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner har ökat över tid. Även kommunernas kontakter med olika lokala nätverk har ökat.Det finns ett fortsatt stort upplevt behov av att skydda fler tätortsnära områden, och LONA ses som mycket viktigt för det långsiktiga arbetet både för naturvård och friluftsliv. LONA upplevs särskilt viktigt för det långsiktiga arbetet för friluftsliv, medan det inom naturvården också finns en del andra stödformer att tillgå. Särskilt de mindre kommunerna har fått möjlighet genom LONA att arbeta med tätortsnära natur, och där kan LONA-stödet vara helt avgörande. En stor mängd naturområden har gjorts tillgängliga och blivit populära besöksmål. Uppmärksamhet i lokala media ger mersmak både bland tjänstemän och politiker, vilket gör att frågorna hamnat på kommunens agenda. Lärandet har ökat, och då särskilt i naturvårdsfrågor. Många kommuner har upprättat naturvårdsprogram och friluftsplaner baserade på kunskapsunderlag framtagna inom ramen för olika typer av LONA-projekt, vilket bidrar till långsiktighet. LONA har även bidragit till att en mängd naturskolor och naturpedagogik i förskolor fått resurser, vilket även det har potentialen att långsiktigt påverka barnens förståelse och upplevelser av naturen. Bilden av LONAs effekter på lite längre sikt är dock splittrad, där särskilt intresset för att inrätta fler lokala naturreservat inte verkar ha ökat särskilt mycket generellt sett, och endast en tredjedel av kommunerna uppger att tillgängligheten i skyddade naturområden har ökat. Likaså finns en risk att mer kontinuerlig skötsel och återkommande åtgärder för naturvård och friluftsliv inte blir av, särskilt i mindre kommuner där kommunens budget har svårt att räcka till. Vi bör komma ihåg att LONA-projekten generellt är små och att man inte kan förvänta sig att de löser alla prioriteringsproblem hos kommuner med knapp ekonomi.Samtidigt pekar allt på att LONA har haft en positiv inverkan på intresset för naturvård och friluftsliv hos kommunala politiker och ännu mer hos allmänheten. Detta har resulterat i ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete, medan friluftslivsbudgeten stärkts i mindre grad. Det ökade intresset har också gjort att naturvård respektive friluftsliv nu upplevs integrerats bättre i kommunernas översiktsplanering än tidigare. Dessutom har skolornas och förskolornas nyttjande av tätortsnära naturområden ökat genom att kommunerna satsar mer än tidigare på projekt kopplade till lärande. Slutligen ser vi att LONA har stimulerat till att skapa projekt som riktar sig till nyanlända svenskar, även om det fortfarande bara är vissa kommuner som nyttjat LONA för detta ändamål är det möjligt att vi får se mer av detta framöver.Det har varit en stark betoning inom LONA på lärande och erfarenhetsutbyte, och Naturvårdsverket och länsstyrelserna har bidragit till informationsspridning och vägledning med flera olika metoder. I vår utvärdering ingick att analysera hur dessa fungerat. En allmän bild är att det funnits ett aktivt stöd under hela programtiden som uppskattats stort, och att kommunerna därmed haft tillgång till information om både tidigare projekt, goda exempel, relevant expertis och arenor för erfarenhetsutbyte. De olika vägledningsmetoderna kompletterar varandra och riktar sig till olika målgrupper.Sammantaget har både länsstyrelsernas LONA-handläggare och kommunernas kontaktpersoner upplevt Naturvårdsverkets metoder som ändamålsenliga och viktiga för att skapa delaktighet, kunskap och förståelse för vad LONA kan och bör åstadkomma.
 •  
8.
 • EK, KRISTINA, et al. (författare)
 • Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten analyserar hur begreppet samhällsnytta hanteras i tillståndsprövningen av vindkraft. Lagstiftningen ger ett visst utrymme att beakta vindkraftens betydelse för den lokala/regionala ekonomin. Förutom att vindkraften påverkar samhällsekonomin genom att bidra till elproduktionen påverkar utbyggnaden även lokal eller regional ekonomi och sysselsättning samt andra näringar. Hur stora effekterna blir på sysselsättning och inkomster på lokal/regional nivå, beror bland annat på på det lokala utbudet av de tjänster och den kompetens som efterfrågas.Såväl positiva som negativa externa effekter uppstår vid utbyggnad av vindkraft, men det finns ett tydligare utrymme i lagstiftningen att beakta vindkraftens negativa effekter, än att ta hänsyn till de positiva effekterna. För att säkerställa att även vindkraftens positiva miljöeffekter ges utrymme i lagstiftningen föreslår författarna att regelverket ändras, så att en bedömning av den miljömässiga nyttan av vindkraften - och andra liknande verksamheter – måste göras i prövningen av tillstånd. Detta skulle öka såväl transparensen och rättssäkerheten i besluten som den vägledande kapaciteten.
9.
 • HEDLUND, KATARINA, et al. (författare)
 • Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. Att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut är nödvändigt för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.I projektet har verktyg utvecklats tillsammans med mottagare, vilket säkrar relevans och att värdet av ekosystemtjänster kan kommuniceras till rätt nivå för beslut; lokal, regional och nationell. Värderingsmodellerna (verktygen) har anpassats till lokal nivå (gård), regional nivå (Skåne) och nationell nivå (Sverige) för att kunna stödja beslut om skötsel av jordbruksmark från gård till myndighet för effektiv produktion av ekosystemtjänster.I rapporten undersöks hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att göra väl grundade beslut är viktigt för att bidra till bättre underlag för beslut om jordbrukspolicy. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta. Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid Lunds Universitet och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.
10.
 • Johansson, Maria, et al. (författare)
 • Informationsmöten baserade på psykologiska principer för att möta människors rädsla för björn
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ökande rovdjurspopulationer innebär att fler människor kommer att beröras av de stora rovdjurens närvaro. Detta skapar hos en del människor oro och rädsla. Rovdjursförvaltningen behöver hitta olika vägar för att svara på allmänhetens oro. Syftet med föreliggande projekt var att utvärdera hur informationsmöten utformade enligt psykologiska principer inverkar på allmänhetens rädsla för att möta björn i naturen.Nittiosju personer (18-81 år, medelålder 54 år, 75% kvinnor, 25% män) boende i områden med björn deltog i studien, varav 69 personer också deltog i en uppföljning. Fyra informationsmötena genomfördes i samarbete med Rovdjurscentret De5Stora i Järvsö. Deltagarna besvarade frågeformulär vid ankomsten till informationsmötet, direkt efter mötet samt sex månader senare. En mindre grupp deltagare genomförde experimentella uppgifter före och efter mötet. En utomstående observatör studerade föredragshållarnas meta-kommunikation under informationsmötena.Studien visar att det är relevant att bjuda in till informationsmöten när allmänheten uttrycker oro för att möta björn i skogen. Ett möte kan bidra till minskad självrapporterad rädsla bland människor som är motiverade att delta. Effekter kunde påvisas för möten med samma innehåll och upplägg, men med två olika erfarna föredragshållare med personlig erfarenhet av björnmöten. Effekten bestod för de flesta deltagarna över tid.Om information ska kunna minska rädslan är det centralt att informationens innehåll och interaktionen mellan föredragshållare och deltagare kan förändra tolkningen av vad ett eventuellt möte med björn innebär. Ett ensidigt fokus på att ge ökad faktakunskap är inadekvat. Valet av information bör utgå från en förståelse av psykologiska faktorer som är centrala för oro och rädsla såsom upplevd sårbarhet och social tillit samt lyhördhet för deltagarnas behov. Den sociala situationen under mötet bör karaktäriseras av en interaktion mellan föredragshållare och deltagare som skapar en tillitsfull och trygg stämning.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Åtkomst
fritt online (12)
Typ av publikation
rapport (13)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (13)
Författare/redaktör
Fredman, Peter, 1965 ... (2)
Eckerberg, Katarina, ... (1)
Svenfelt, Åsa, (1)
Brink, Ebba, (1)
Wamsler, Christine, (1)
Smith, Henrik G., (1)
visa fler...
Höjer, Mattias, (1)
Hallgren, Lars, (1)
Svensson, Daniel, (1)
Hedlund, Katarina, (1)
Johansson, Maria (1)
Alkan Olsson, Johann ... (1)
Barregård, Lars (1)
Brady, Mark, (1)
Wilhelmsson, Fredrik ... (1)
Ek, Kristina, (1)
Hedblom, Marcus, (1)
Wall-Reinius, Sandra ... (1)
Sörlin, Sverker, (1)
Svensson, Helena, (1)
Støen, Ole Gunnar, (1)
Frank, Jens, (1)
Ekelund, Nils, (1)
Flykt, Anders, (1)
Pettersson, Maria, (1)
Bramryd, Torleif, (1)
Jönsson, K. Ingemar, (1)
Beery, Thomas, (1)
Stålhammar, Sanna, (1)
Jönsson, Ingemar, (1)
Johansson, Michael, (1)
Schubert, Per, (1)
Dahlberg, Annika, (1)
Hanson, Helena I., (1)
Bjärstig, Therese, (1)
Hristov, Jordan, (1)
Bäckström, Lars, (1)
Sjöberg, Johanna (1)
Engström, Rebecka, (1)
Miljand, Matilda, (1)
Mancheva, Irina, 198 ... (1)
Öhrström, Evy, (1)
Godtman Kling, Krist ... (1)
Montgomerie, Emily, (1)
Montgomery, Emily, (1)
Jordan, Tomas (1)
PALO, THOMAS R. (1)
Holmes, Maria, (1)
Länsstyrelsen Gävleb ... (1)
Länsstyrelsen i Gävl ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (3)
Göteborgs universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (2)
Luleå tekniska universitet (1)
visa fler...
Högskolan Kristianstad (1)
Umeå universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Malmö universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (13)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (13)
Samhällsvetenskap (13)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy