SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;mspu:(licentiatethesis)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Licentiatavhandling

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Viking, Tuija (författare)
 • En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård
 • 2019
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. Studerande och/eller medlemmar från olika professioner lär sig därmed, med, från och om varandra. Sådant lärande antas ske vid utbyte av och reflektion över varandras olika erfarenheter, perspektiv och kunskaper, d.v.s. professionella skillnader, och leda till förbättrad effektivitet och kvalitet i vården.Inom hälso- och sjukvårdsområdet har man dock bara i mindre skala undersökt vad IPL i etablerade team innebär och hur professionella skillnader påverkar lärandet. Denna licentiatuppsats hade som övergripande syfte att bidra med ökad kunskap inom detta område. Här studerades ett arbete, med kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård, som skulle genomföras av ett interprofessionellt team. Huvudfrågan var hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur professionella skillnader kom till uttryck och gav implikationer för IPL. Licentiatuppsatsen är en fallstudie. Undersökningen baseras dels på material (mötesprotokoll, mejlkommunikation, dokument och mediarapporter) från teamets tre-åriga arbete, dels nio intervjuer och en observation av seminariet där teammedlemmar presenterade de färdiga riktlinjerna. Studie 1 syftade till att undersöka hur teamet hanterade en kontrovers och hur de strategier som användes gav konsekvenser för interprofessionellt lärande. Studie 2 syftade till att studera hur teamet granskade kön/genus i arbetet med riktlinjerna och vilka implikationer det blev för riktlinjerna och för interprofessionellt lärande. Fokus här är därmed på ett lärande i ett "färdigt" team. Resultaten i studierna baseras på fallbeskrivning och narrativ analys. Fynden i studierna tolkades huvudsakligen utifrån sociokulturell teori och idéer och insikter från kontroversstudier (studie 1) och det genusvetenskapliga fältet (studie 2).Resultatet i studie 1 visade att kontroversen hanterades främst genom en kompromiss. Resultatet visar också hur lärandestrategier nyttjades vid användning av texter. Lärandet utmanades dock när maktstrategier användes genom hävdande av auktoritet snarare än utforskande av kunskapsläget.Resultatet i studie 2 visade hur kön/genus aktualiserades i en diskussion om könsskillnader i användning av tvångsbälten. I diskussionen användes professionsspecifika erfarenheter och kunskaper om kön/genus, vilket kan antas främjade IPL. Teamets lärande om komplexiteten kring kön/genus resulterade i riktlinjer som betonar makt och med fokus på den individuella patienten. Därmed ledde teamets analys och lärande relaterat till kön/genus paradoxalt till könsneutrala riktlinjer. Slutsatsen är att studierna, på olika sätt, visade förekomst av IPL och hur detta påverkades både positivt och negativt av professionella skillnader.
2.
 •  
3.
 • Mallam, Steven, 1987- (författare)
 • The Human Element in Marine Engine Department Operation: Human Factors & Ergonomics Knowledge Mobilization in Ship Design & Construction
 • 2014
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Physical environments influence how individuals perceive, behave and perform within an operational space and system. Marine engine department operations have dramatically developed from the initial introduction of ship mechanization in the nineteenth century, to ever increasing levels of computerized and automated functions today. This development has contributed to a consistent and continuing reduction of crew numbers, as well as altering engine department work demands and organization. Previous research has revealed an array of occupational hazards and work-related challenges associated with engine department operations, including a growing disconnect between the physical design of the engine department and evolving end-user tasks. These challenges have shown to negatively impact engine crew productivity, safety, health and wellbeing, and moreover, has implications for overall engine department and ship operations. This licentiate thesis investigates three areas which connect physical design and engine department operation from a human-centric perspective: (i) critical analysis of minimum rules and regulations regarding ship design, construction and crew competencies, (ii) exploration of end-user perspectives on functions related to physical design, and (iii) operationalizing the end-user within traditional naval architecture and engineering ship design methods. Results indicate incongruence between the requirements for minimum design, safety and construction standards, and seafarer training and competency requirements. These discrepancies are further extended to their influences upon the conceptual planning and design processes of a new-build ship project. Difficulties in communication and lack of a common understanding between system end-users and design stakeholders hinder effective application of human element knowledge throughout a project’s development. Creating an inter-disciplinary, participatory approach to ship development by integrating human-centered design methods and solutions throughout conceptual ship design can ultimately contribute to safer, more efficient shipping practices once in operation.
 •  
4.
 •  
5.
 • Petersson, Jesper, 1974- (författare)
 • Space and Time Configurations in Telemedicine
 • 2010
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammanfattning: Denna licentiatavhandling är en socioteknisk och spatiotemporal studie av praktiserande av hälso‐ och sjukvård med hjälp av informations‐ och kommunikationsteknik (IKT), eller s k telemedicin. IKT förknippas ofta med möjligheten att överkomma tid och rum och tillåta åtkomst av sådant som finns någon annanstans. I den här rollen ses IKT ofta som ett instrument för att både höja kvalitet och effektivitet. Studiens utgångspunkt är dock att varken tid och rum eller kvalitet och effektivitet är fixerade enheter utan varierar med förändring av kontexten. Det första fallet studerar användandet av teleultrasonografi för fosterövervakning, d.v.s. ultraljud kopplat med möjligheten att elektroniskt transportera fosteravbildningen till olika expertcentra runtom i världen. Avhandlingen pekar på hur teleultrasonografi inte enbart kan förstås som en introduktion av ytterligare en teknisk applikation, i det här fallet för att överkomma geometrisk rymd och mekanisk tid, utan kommer att transformera aktörsroller. Särskild uppmärksammas möjliga förändringar i relationen mellan den gravida kvinnan och fostret när de blir möjliga att skilja åt genom virtualiseringen av fostret när ultrasonografi‐ och telemedicinapplikationer kopplas ihop. Studien bygger på textanalyser av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter som behandlar sammankopplandet av telemedicin och ultraljud. Det andra fallet studerar olika svenska aktörer, såsom läkare, hälsoekonomer och policymakare, i deras försök att använda telemedicinapplikationer för att hantera tillgängligheten till sjukvård. Avhandlingen visar att beroende på t ex medicinsk praktik, platsen för försöken, vem som är ansvarig för projekten samt vilken innebörd ’avstånd’ ges i olika kontexter, så blir också praktiserandet av telemedicin skilda saker. Detta gör att området kan attrahera intresse från olika aktörer, men också att nationella aktörer som i telemedicin ser ett instrument för att omstrukturera svensk sjukvård upplever den som ’diffus’ och får svårigheter att styra utvecklingen i den riktning de önskar, t ex att skifta fokus från att överkomma geografiskt avstånd till att främja nya former av samarbeten inom hälso‐ och sjukvården. För att telemedicin ska kunna spela en ledande roll inom svensk hälso‐ och sjukvård är det därför nödvändigt för telemedicin att både vara anpassningsbar och heterogen, men också homogen och stabil; flytande såväl som fixerad. Det analyserade empiriska materialet består av en rad svenska aktörers publikationer om telemedicin och relaterade områden, t ex medicinska artiklar, policydokument, utvärderingar och rapporter.
 •  
6.
 • Liwång, Hans, 1974- (författare)
 • Risk-based ship security analysis – an approach based on civilian and military methods
 • 2012
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The demands on maritime operations today are increasingly higher in terms of control, efficiency and cost. The margins for accidents and security incidents are therefore decreasing. In the area of ship safety the regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. In contrast, international security is highly politicized and therefore not as transparent. The result is that a tradition of ship security is not as well established.The overall aim of this thesis is to propose a method for ship security analysis that increases the overall safety of the crew and the ship. The objective is to develop a method that is systematic in order to ensure that assessment and response are complete and effective, and that the process is documented to provide evidence of decision-making.The method used is probabilistic risk assessment where quantitative analysis is central. The proposed approach is consistent with the requirements of maritime safety work. However, in the work here, the proposed methods are specifically tested for security cases. This is because hazards (without intent) and threats (with intent) evolve in different ways into risk. Therefore, they must be analysed differently in order to capture the causal relationship.The proposed approach consists of three steps: the first step consists of a threat description that documents qualitative and quantitative aspects that together describe how the threat most likely will act in relation to the ship’s vulnerability; the second step uses the threat description to define the system studied as well as the scenarios that collectively describe the harmful consequences; the third step evaluates the risk with tools from probabilistic risk assessment.The overall conclusion is that the proposed method brings the procedure and results of ship security analysis into the open and therefore allows for criticism, improvements and shared risk knowledge, not possible with less structured methods. The results also show that the calculated probabilities agree with available statistics, which indicates that the analysis succeeds in describing the central causal relationships of the scenarios modelled.
7.
 • von Oelreich, Jacob, 1978- (författare)
 • Shorelines of adaptation and fields of innovation Emerging sustainability transformations in sea-level rise planning and the food system
 • 2017
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna licentiatavhandling bygger på insikten att det finns ett brådskande behov av en radikal systemomställning i riktning mot hållbarhet i alla delar av samhället, eftersom rådande socioekologiska förhållanden är starkt ohållbara. Syftet med avhandlingen är att utforska framväxande samhällsomvandlingar i riktning mot stärkt hållbarhet genom fallstudier inom planering för havsnivåhöjning respektive livsmedelssystemet.Ett varmare klimat leder till stigande havsnivåer. Även om det är osäkert hur fort och hur mycket havsnivån kommer att stiga är beredskap och anpassning avgörande för samhället. Det globala livsmedelssystemet är djupt ohållbart och behöver ställas om i riktning mot ökad hållbarhet. Denna avhandling kopplar samman två separata studier. Den första undersöker planeringen för stigande havsnivåer i svenska kommuner, medan den andra utforskar i vilken utsträckning ekologiska initiativ kan driva på det dominerande systemet för produktion och konsumtion av mat i riktning mot en hållbarhetsomställning. I båda studierna är kvalitativa intervjuer och dokumentstudier de huvudsakliga metoderna.  Forskningsresultaten visar att en omställning i riktning mot stärkt hållbarhet bygger på olika strategier inom olika områden. Inom planeringen för stigande havsnivåer ligger tonvikten på hantering av och anpassning till en av klimatförändringarnas främsta konsekvenser, stigande havsnivåer, i ett sammanhang präglat av osäkerhet. När det gäller omvandlingen av livsmedelssystemet i riktning mot ökad hållbarhet ligger fokus istället på skapandet av hållbara alternativ som kan utmana det dominerande systemet för produktion och konsumtion av mat. Inom båda områdena finns det emellertid ett behov av att röra sig från ett dominerande paradigm eller en rådande regim mot nya system präglade av dynamisk robusthet respektive hållbarhet. Detta kräver en genomgripande förändring av vår förståelse för socioekologiska förhållanden som i sin tur är kopplad till värderingar och politik.En viktig rekommendation från denna avhandling är att planeringen för stigande havsnivåer bör vägledas av dynamiskt robusta planeringsstrategier. Dessutom bör värstascenarier för framtida havsnivåhöjning samt ett långsiktigt perspektiv beaktas och en rikstäckande strategi för havsnivåplaneringen bör utvecklas. För att stärka livsmedelssystemets hållbarhet bör en mångfald olika ekologiska initiativ, metoder och modeller uppmuntras. Ekologiska livsmedelsinitiativ bör sträva efter att bygga nischer och samarbeten som utgår från värderingar som vilar på tankarna kring Eko 3.0. Eftersom hållbarhetsomvandlingar kräver radikala systemförändringar vad gäller värderingar, styrelseformer, sociala praktiker, politiska och ekonomiska strukturer, behöver förändring inom livsmedelssystemet inriktas mot detta mål.
8.
 •  
9.
 • Jonsson, Robert (författare)
 • Organisationstillblivelse och identitet : en studie av ÖstSam
 • 2002
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. Från hösten 1998 har framväxten följts via intervjuer, observationer och dokument.Studien beskriver framväxten av ÖstSam. Vidare tolkas framväxten utifrån identitet som perspektiv. Detta görs genom att vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet presenteras. Hur ÖstSams identitet växt fram beskrivs också. Utifrån fallet ÖstSam och med hjälp av teorier som presenteras, diskuteras hur organisationers tillblivelse kan förstås i termer av identitet. Diskussionen mynnar framförallt ut i att grundarnas intentioner utgör underlag för innehållet i identiteten, vilket har visat sig omtolkas, rekonstrueras, över tiden. Mot bakgrund av detta menar jag att en organisations innehåll och process är förutsättningar för varandra. Båda är viktiga for vad en organisation utvecklas till. Studien visar också att kontexten påverkat utvecklaodet av vilka man är. Verksamhetens art, organisationens geografiska läge samt tid i form av historiskt arv och aktöremas tankar om framtiden för organisationen har varit av betydelse för vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1004)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (2)
annan publikation (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1963)
Författare/redaktör
Carlsson, Bo (3)
Abrahamsson, Mats (3)
Lund Hansen, Anders (2)
Magnusson, Jan, (1)
Harrysson, Lars (1)
Bernhard, Iréne, 195 ... (1)
visa fler...
Lindgren, Ulla, 1943 ... (1)
Thynell, Marie, (1)
Öberg, Christina, 19 ... (1)
Bengtsson, Lars (1)
Holgersson, Marcus, ... (1)
Andersson, Torbjörn (1)
Aagerup, Ulf, 1969-, (1)
Nilsson, Jonas, 1978 ... (1)
Aalto, Aino-Maija, (1)
Hansson, Magnus, (1)
Wästlund, Erik, 1969 ... (1)
Andersson, Fredrik, (1)
Aastangen, Kim, (1)
Werner, Inga Britt (1)
Karlsson, Ingrid, (1)
Lilja, Kristina, 196 ... (1)
Lundell, Fredrik, (1)
Nilsson, Fredrik, (1)
Abbasian, Saeid, 196 ... (1)
Larsson, Stefan, (1)
Johansson, Fredrik, (1)
Abbes, Yacine, (1)
Ågren, Martin, (1)
Nilsson, Andreas (1)
Abdula, Rahimaisa, 1 ... (1)
Johansson, Cecilia, (1)
Ickin, Selim, (1)
Sammalisto, Kaisu, (1)
Abou-Ali, Hala, 1972 ... (1)
Klofsten, Magnus, (1)
Sundström, Malin, (1)
Löfström, Mikael, (1)
Agevall, Lena, (1)
Abrahamsson, Cristia ... (1)
Abrahamsson, Gun, (1)
Helin, Sven, (1)
Carlsson, Sven G., 1 ... (1)
Nilsson, Anders, (1)
Öhman, Peter, (1)
Abrahamsson, Marcus, (1)
Eriksson, Kerstin, (1)
Hassel, Henrik, (1)
Lindskog, Magnus, 19 ... (1)
Huge-Brodin, Maria, (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (394)
Uppsala universitet (236)
Linköpings universitet (214)
Chalmers tekniska högskola (157)
Luleå tekniska universitet (129)
Lunds universitet (128)
visa fler...
Umeå universitet (118)
Stockholms universitet (109)
Karlstads universitet (101)
Kungliga Tekniska Högskolan (94)
Linnéuniversitetet (81)
Mittuniversitetet (47)
Örebro universitet (46)
Blekinge Tekniska Högskola (42)
Mälardalens högskola (40)
Högskolan Dalarna (34)
Högskolan i Jönköping (29)
Högskolan i Gävle (27)
Högskolan i Borås (21)
Högskolan Kristianstad (20)
Högskolan i Halmstad (20)
Sveriges Lantbruksuniversitet (14)
Malmö universitet (10)
Södertörns högskola (10)
Kungl. Musikhögskolan (8)
Högskolan Väst (7)
Högskolan i Skövde (7)
Gymnastik- och idrottshögskolan (7)
Försvarshögskolan (3)
RISE (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
swepub_uni:mau_t (1)
Karolinska Institutet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1222)
Svenska (734)
Danska (3)
Franska (2)
Spanska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1963)
Teknik (165)
Naturvetenskap (116)
Humaniora (74)
Medicin och hälsovetenskap (26)
Lantbruksvetenskap (11)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy