SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;pers:(Fejes Andreas 1977)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Fejes Andreas 1977

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Dahlstedt, Magnus, 1975-, et al. (författare)
 • Folkbildning på svenska? En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Människor har i alla tider migrerat. Rörlighet är historiskt sett regel snarare än undantag. En del människor migrerar för att söka jobb, andra för att följa sin stora kärlek. Men många har också tvingats fly från krig, naturkatastrofer, förföljelse och annan misär. Flykten är inte sällan kantad av svåra utmaningar. För en del blir flykten den sista resan. För andra slutar resan med plats på ett flyktingboende och lång väntan på asylbeslut. Asylprocessen är tärande. Livet står på paus. Medan vissa får beslut om att de får stanna tvingas andra återvända till de länder de flytt ifrån.Sverige 2019. Hösten 2015 hade Sverige den största invandringen sedan andra världskriget. Många människor sökte skydd från krig, förföljelse och mänskligt lidande. Välfärdssystemet sattes under press. Debattens vågor gick höga. Sverige byggde murar mot omvärlden. Migrationsverket som har uppdrag att erbjuda asylsökande en meningsfull vardag, fick allt mer uppenbara problem att fullfölja detta uppdrag. Det civila samhället mobiliserades runtom i landet till stöd för de nyanlända. Regeringen satsade stora riktade resurser till studieförbunden, som gavs i uppdrag att erbjuda asylsökande en introduktion till det svenska språket och det svenska samhället. Det är om just denna verksamhet som denna forskningsrapport handlar.Migration, lärande och social inkluderingDenna rapport har sitt ursprung i dels ett flerårigt samarbete mellan Bildnings-förbundet Östergötland och forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning (där också Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning är förlagt) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Dels har studien sitt ursprung i lanseringen av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, ett samarbete mellan de båda forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning samt Socialt arbete, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, båda vid Linköpings universitet.I forskningsprogrammet riktas intresset mot frågan om på vilket sätt olika sammanhang för vuxna och unga vuxnas studier i det svenska språket och om det svenska samhället bidrar till deras sociala inkludering. I forskningsprogrammet är det flera olika sammanhang som studeras: Studieförbundens verksamhet med Svenska från dag 1 och vardagssvenska, utbildning i svenska för invandrare och språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola. Forskningsprogrammet har en longitudinell forskningsdesign. Vi vill å ena sidan studera Sensus verksamhet och övriga studiesammanhang var för sig, här och nu. Vad är det som händer? Hur bedrivs arbetet? Hur resonerar verksamhetsledare och cirkelledare om verksamheten och om deltagarna? Men vi vill framför allt rikta intresset mot deltagarna och den mening som de skapar kring sina studier, och hur detta meningsskapande kan relateras till deltagarnas historia, deras liv här och nu, men också till deras drömmar om framtiden. På så sätt vill vi alltså ge en ögonblicksbild av respektive verksamhet här och nu, och den roll som denna verksamhet spelar i migranternas liv i bredare bemärkelse.Men för att skapa en större förståelse för den roll som dessa verksamheter spelar för migranter i deras väg mot potentiell inkludering i det svenska samhället planerar vi dessutom att genomföra uppföljningsintervjuer med samma deltagare, både tre och sex år efter det att den första intervjun genomförts. Vid dessa intervjuer intresserar vi oss för hur deltagarna retrospektivt resonerar om sitt deltagande i till exempel Svenska från dag 1, och vilka andra studier, möten och händelser som tillskrivs värde i deras bana mot potentiell inkludering i det svenska samhället. Ambitionen är att nitialt, i de olika studiesammanhang intervjua sammanlagt 200 migranter. I dagsläget har totalt 150 migranter intervjuats.Forskningsprogrammets design gör det möjligt att skapa unik kunskap om migranters sociala inkluderingsbanor i det svenska samhället. Inte, som ofta är fallet, genom att med kvantifierbara mått mäta olika slags indikatorer på inkludering (etablering på arbetsmarknaden, löneutveckling med mera). Utan snarare genom att bidra med ”tjocka” berättelser och beskrivningar med grund i deltagarnas egna erfarenheter och meningsskapande. I slutskedet av programmet kommer resultat från de olika studiesammanhang som undersökts att jämföras med varandra. Tillskrivs något sammanhang större värde än något annat? I sådant fall, varför, och i vilka hänseenden? Det är vår förhoppning att den kunskap som forsknings-programmet bidrar med kommer att vara av stort värde inte bara för beslutsfattare och för de som arbetar med denna typ av verksamhet, utan även för de som faktiskt deltar i den.Finansiering och medverkanDen forskning som presenteras i denna rapport är samfinansierad av AMIF via Sensus och projekt #fokus, Bildningsförbundet Östergötland och Linköpings universitet. Ansvariga för arbetet, tillika det vidare forskningsprogram som denna rapport är del av, är professor Magnus Dahlstedt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, och professor Andreas Fejes, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. De har designat studiens upplägg, ansvarat för etikprövning, samordning och bemanning, samt deltagit i bearbetning och analys av material och författande av denna rapport. Docent Sabine Gruber har ansvarat för data-insamlingen, och har tillsammans med Dahlstedt och Fejes genomfört bearbetning och analys av materialet och skrivit denna rapport.Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine GruberNorrköping och Linköping, 16 augusti 2019
2.
 • Bolander, Eva, 1978-, et al. (författare)
 • Diskursanalys
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 90-114
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Läs merFörfattarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.Om författarnaBokens huvudredaktörer är Andreas Fejes, docent i pedagogik, och Robert Thornberg, fil.dr i pedagogik, vid Linköpings universitet.
 •  
3.
 • Bolander, Eva, 1978-, et al. (författare)
 • Diskursanalys
 • 2019
 • Ingår i: handbok i kvalitativ analys. - Stockolm : Liber. - 9789147129706 ; s. 91-115
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Dahlstedt, Magnus, 1975-, et al. (författare)
 • Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda
 • 2018
 • Ingår i: Förortsdrömmar : Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. - Linköping : Linköping University Electronic Press. - 9789176853542 ; s. 127-138
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Som vi kunde se i föregående kapitel så utgör idrotten en av de domäner där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet. Vi ska i detta kapitel rikta intresse mot en annan domän där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet, nämligen fritidsgården. För båda dessa domäner finns sedan länge en stark tilltro till deras potential när det gäller att med den meningsfulla fritidens positiva kraft som medel åstadkomma förändring och inkludering, inte minst av unga i utanförskapets områden (Lindgren & Lundström 2008).Liksom i föregående kapitel belyser vi här hur exkluderingens olika risker i arbetet med att åstadkomma inkludering inte enbart utgör utmaningar och begränsningar, något ont som med olika medel ska överkommas. Exkluderingens risker kan även utgöra något produktivt – de möjliggör inte minst tillblivelsen av förebilden. Det är nämligen just till stor del tack vare fritidsledarnas förmåga att utgöra goda förebilder för de unga, som inkludering blir möjlig. Ovan finner vi en sekvens hämtad från ett reportage i Göteborgs-Posten. I reportaget iscensätts den unga förortstjejen Joan Amangs resa från utanför till innanför, från Göteborgsförorten Bergsjöns ”svåra hemförhållanden” till ”högskolan i Växjö”. I berättelsen gestaltas en förebildande praktik, där förortstjejens resa beskrivs som möjliggjord av de ”positiva förebilder” hon inspirerats av och följt – inte minst i egenskap av de fritidsledare som hon mötte under sin uppväxt.
5.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 13-43
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Författarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av. Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.
 •  
6.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
 • 2019
 • Ingår i: handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 9789147129706 ; s. 16-43
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Thornberg, Robert, 1968-, et al. (författare)
 • Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 256-278
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Författarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.
 •  
8.
 •  
9.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Longing to belong Stories of (non)belonging in multi-ethnic Sweden
 • 2017
 • Ingår i: Nordic Journal of Migration Research. - De Gruyter Open. - 1799-649X .- 1799-649X. ; 7:4, s. 197-204
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to contribute to an understanding of contemporary processes of negotiations concerning belonging and non-belonging to the Swedish social community. Taking on a theoretical approach on belonging inspired by Yuval-Davis and Jacobsen, the article analyses three individual stories of women who have migrated to Sweden. Out of this analysis, focusing on how these women claim their belonging to a Swedish social community at the same time as they in different ways are denied such belonging by others, we may conclude that although each of the stories told is unique and articulates an individual experience, there are striking similarities in how their claims of belonging, with its related implications for belonging, are not acknowledged by others. In a way, these individual stories tell us something about some of the crucial challenges regarding belonging in contemporary multi-ethnic Sweden, as well as Europe. 
 •  
10.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Introduktion på svenska Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I kölvattnet av senaste årens migrationsrörelser har en rad olika initiativ tagits för att möjliggöra nyanländas etablering i det svenska samhället. En sådan insats har varit att på prov erbjuda gymnasieskolans språkintroduktionsprogram (SI) även på folkhögskola. Förhoppningen är att just denna utbildningsform är särskilt väl lämpad för nyanlända ungdomar. I denna forskningsrapport jämförs verksamheten inom SI såsom den bedrivs på två gymnasieskolor och två folkhögskolor. Analysen visar att folkhögskolans organisering av SI-verksamheten är mer flexibel och integrerad i övrig verksamhet, vilket också ger potential till en mer inkluderande undervisning.Studien är del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, som genom en longitudinell forskningsdesign söker svar på frågan om hur olika sammanhang för (unga) vuxnas språkliga lärande bidrar till deras sociala inkludering. Programmet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning och Socialt arbete vid Linköpings universitet.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (76)
Typ av publikation
bokkapitel (79)
tidskriftsartikel (74)
konferensbidrag (70)
samlingsverk (redaktörskap) (13)
rapport (11)
annan publikation (9)
visa fler...
recension (9)
bok (5)
proceedings (redaktörskap) (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (178)
refereegranskat (62)
populärvet., debatt m.m. (32)
Författare/redaktör
Nicoll, Katherine, (30)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (22)
Andersson, Per, 1964 ... (19)
Dahlstedt, Magnus (17)
Nylander, Erik, (14)
visa fler...
Nylund, Mattias, (10)
Olson, Maria, (9)
Sandberg, Fredrik (8)
Thornberg, Robert, 1 ... (8)
Nylander, Erik, 1982 ... (8)
Wildemeersch, Danny (4)
Lindberg, Viveca, (4)
Nordvall, Henrik, (4)
Salling Olesen, Henn ... (4)
Dahlgren, Lars Owe (3)
Andersson, Per (3)
Hult, Åsa, 1972-, (3)
Köpsén, Susanne, (3)
Rahm, Lina, (3)
Bolander, Eva, 1978- (3)
Fragoso, António, (3)
Abrandt Dahlgren, Ma ... (2)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (2)
Johansson, Kristina, ... (2)
Gustavsson, Maria, 1 ... (2)
Larsson, Staffan (2)
Ahn, Song Ee, 1972-, (2)
Nyström, Sofia, 1977 ... (2)
Gruber, Sabine, 1958 ... (2)
Sparrhoff, Gun, (2)
Biesta, Gert, (2)
Wallin, Jessica, (2)
Abrandt Dahlgren, Ma ... (1)
Larsson, Staffan, 19 ... (1)
Nilsson, Thomas, (1)
Nilsson, Staffan, (1)
Flogell, Eva, 1948-, (1)
Karlsson, Georg, 193 ... (1)
Aman, Robert, 1982-, (1)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (1)
Hrastinski, Stefan, (1)
Olsson, Ulf, (1)
Berglund, Gun, (1)
Wallin, Pontus (1)
Haake, Ulrika, (1)
Trowald, Nils, (1)
Schönning, Elin, (1)
Högberg, Ronny, 1977 ... (1)
Hamilton, David, Pro ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (271)
Göteborgs universitet (10)
Högskolan Dalarna (7)
Stockholms universitet (5)
Högskolan i Skövde (4)
Lunds universitet (3)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Örebro universitet (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa färre...
Språk
Engelska (160)
Svenska (101)
Spanska (5)
Katalanska (4)
Franska (1)
Polska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (272)
Humaniora (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy