SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;lar1:(du)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Högskolan Dalarna

 • Resultat 1-10 av 17
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Sahlin, Ingrid (författare)
 • Att prata ihop sig i rätten
 • 2009
 • Ingår i: Sociologisk forskning. ; 46:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Negotiating experience in the courtHow do judges assess witness credibility, and how do they proceed to reach sustainable conclusions in a criminal court? This article is based on discussions in four focus groups with lay judges in Swedish district courts. In criminal court trials, a version of an event is generally reinforced if it is confirmed by witnesses. However, if their narratives are too similar, none of them is found trustworthy. The focus group participants agreed that if witnesses were suspected of having discussed their individual experiences of an event and accommodated them into a common story, their testimonies were not considered credible. While testimonies should ideally be untainted by other people’s impressions and opinions, other rules govern the truth of the court. The lay judges appreciated their deliberations, including negotiations on impressions and memories of the trial, and they sometimes adjusted their perceptions in the light of information provided by other members of the court. However, if the lay judges are viewed as witnesses of what takes place in the trial, this gives rise to a paradox: While witness negotiations on experiences are regarded as a means to construct a false or biased story, the same kind of interaction between the judges is considered necessary to establish a consensual truth of what actually happened.
2.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Affiliatenätverkens marknadsrättsliga ansvar och andra mellanhänders omsorgsplikter i det digitala reklamlandskapet
 • 2018
 • Ingår i: Ny juridik. - Stockholm. - 1400-3007. ; :2, s. 47-63
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den teknologiska utvecklingen har medfört ett förändrat reklamlandskap med nya marknadsföringsmetoder. En av de nya metoderna utgör användningen av s.k. affiliatenätverk som fungerar som en förmedlare mellan annonsörer och ägare av digitala kanaler. Affiliatenätverkens och andra mellanhänders tjänster är i grunden helt legitima. Samtidigt försvårar användningen av dessa nya metoder försök att motverka förekomsten av otillbörlig marknadsföring i det nya digitala reklamlandskapet. Av den anledningen inställer sig frågan vem som bär ansvaret för eventuell otillbörlig marknadsföring som förekommer inom ramen för den här typen av samarbeten. I denna artikel analyseras och diskuteras mellanhänders marknadsrättsliga ansvar.
3.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?
 • 2017
 • Ingår i: Juridisk Tidskrift. - 1100-7761. ; 2017-18:2, s. 321-342
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Konsumenterna blir alltmer medvetna om vilka samhälleliga konsekvenser olika konsumtionsvanor får. I samma takt integrerar företagen ett hållbart förhållningssätt till affärer i sina strategier, ökar sitt frivilliga engagemang och utvecklar grundläggande etiska standarder som ska respekteras oavsett var i världen de verkar. Denna utveckling beskrivs oftast med begreppet "Corporate Social Responsibility" (CSR) – man talar om att företag har ett socialt ansvar. Den här artikeln undersöker huruvida företagens frivilliga engagemang kan få marknadsrättsliga implikationer. Artikeln behandlar bl.a. följande frågor:Vilka åtgärder i samband med CSR utgör överhuvudtaget "marknadsföring"?När kan CSR-åtgärder som utgör marknadsföring vara vilseledande? Kan den allmänna generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen tillämpas på CSR?Som en konsekvens mynnar undersökningen ut i de mer övergripande frågorna om CSR tillhör den affärsetiska eller den affärsjuridiska sfären samt om frivilliga CSR-policyer eller CSR-uppförandekoder kan ges en bindande rättsverkan med hjälp av marknadsföringslagen eller inte.
 •  
4.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Den nya allmänna dataskyddsförordningen – några anmärkningar
 • 2018
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :3, s. 240-264
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När EU:s allmänna dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen i maj 2018 kommer det innebära påtagliga förändringar. Redan rättsformen EU-förordning utgör en relevant förändring, samtidigt som flera konceptuella nyheter införs. Hur dataskyddsförordningen faktiskt kommer att tillämpas i samtliga medlemsstater kan dock vid denna tidpunkt inte sägas definitivt, då den ger utrymme för många olika tolkningsmöjligheter. Den här artikeln analyserar några utvalda bestämmelser i dataskyddsförordningen och försöker att i det sammanhanget diskutera eventuella frågor.
 •  
5.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :2, s. 106-123
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tillhandahållande av länkar som ett fenomen på Internet har sysselsatt immaterialrättsjurister i många år. Fokus vid den juridiska bedömningen av detta fenomen har hittills legat på upphovsrätten. Den här artikeln intar i stället ett marknadsrättsligt perspektiv och försöker på det sättet att komplettera bilden. Artikeln ger svar på frågorna om användningen av länkar i sig kan vara otillbörlig och huruvida marknadsföringslagen reglerar ett ansvar för material som en näringsidkare hänvisar till via länkar.
 •  
6.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Die AGB-Kontrolle im Wettbewerbsrecht : Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von UWG und dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under German law, standard business terms (German Allgemeine Geschäftsbedingungen, Swedish allmänna villkor) are regulated by contract law, namely sections 305 to 310 of the German Civil Code (BGB). The law imposes, inter alia, requirements as to the content of standard business terms. As part of contract law, these provisions have an effect only on the parties to a contract and formally do not affect third parties. Third parties may, however, be actually affected by standard business terms. In practice, this is particularly relevant in competitive situations where standard business terms do not comply with the legal requirements and may thus be considered illegal. Consider that companies compete with each other and one of them uses illegal standard business terms. Under these circumstances, the question can be raised whether competitors as third parties may invoke legal remedies against the company using such terms. Using illegal standard business terms may provide competitive advantages since they rationalize contracts and pass on risk to the other parties beyond what is allowed by law. Legal remedies of competitors may be found in the German Unfair Competition Act (UWG). It is, however, controversial whether competitors may file for injunctive relief against the company using illegal standard business terms. Required is a violation of a provision of law which is intended to regulate the market behaviour in the interests of market participants. Sections 307 to 309 BGB, which relate to the content of standard business terms, may represent such provisions of law. Still, the German Federal Supreme Court (BGH) has yet to decide on this matter. This dissertation therefore tries to analyse and assess the different existing approaches and is even developing a new approach to this question. The analysis focuses on section 4 No.11 UWG and investigates whether sections 307 to 309 BGB actually intend to regulate the market behaviour in the interest of market participants. It will be shown that sections 307 to 309 BGB provide a level playing field for all competitors as regards the rationalization of contracts and the passing on of risk. They consequently protect not only the other party to a contract but also competitors as third parties. This quite surprising finding illustrates that competition law and contract law, in this context, have significant similarities and overlaps. For this reason, the general relationship between these two fields of law will be analysed and studied in detail as well.
 •  
7.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Die Prospekthaftung im Franchiserecht
 • 2014
 • Ingår i: Zeitschrift für Vertriebsrecht. - München : C.H. Beck. - 2193-5769. ; :1, s. 23-29
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • "Prospectus liablity in German franchise law"German franchise law is, as compared to other countries, relatively unregulated. Legal rules applicable to franchise agreements are general in nature. For instance, the legal basis for the liability of the franchisor due to the failure to disclose information to the franchisee before signing the franchise agreement can be found in general rules of contract law.In connection with the breach of the pre-contractual duty to disclose following from general contract law, a legal opinion exists that wants to apply the so-called principle of prospectus liability, developed by the German Federal Supreme Court (BGH), to pre-contractual situations between a franchisor and a potential franchisee. The principle of prospectus liability states that persons responsible for the conception of an investment scheme can be held responsible for the information contained in a prospectus marketing the investment. The consequences of prospectus liability, if applied to franchising, would be that persons involved in the development and management of a franchise system could be personally liable for an alleged misinformation of the franchisee before signing the franchise agreement. This article analyses the question whether the application of the principle of prospectus liability to franchisor-franchisee relationships is desired and whether it can be justified in accordance with the legal practice of the German Federal Supreme Court. The article argues that, for several dogmatic reasons, this is not the case.
 •  
8.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Lagstridighetsprincipen : ett jämförande perspektiv
 • 2015
 • Ingår i: Juridisk Tidskrift. - Stockholm. - 1100-7761. ; 2015-16:1, s. 120-144
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Enligt 5 § marknadsföringslagen skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I detta ligger bl.a. att marknadsföringen, i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen, skall vara laglig, vilket betyder att den inte får strida mot annan lag. Lagstridighetsprincipen är så självklar och välförankrad i svensk rätt att det fram till denna tidpunkt inte har ansetts nödvändigt att lagfästa den. Hur självklar och välförankrad lagstridighetsprincipen än må vara i svensk rätt finns det inte mycket skrivet om den. Den här artikeln försöker därför att belysa denna princip med hjälp av en analys av Marknadsdomstolens rättspraxis samt en jämförelse mellan det svenska och det tyska rättsläget med utgångspunkt i EU-rätt.
 •  
9.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Oskäliga avtalsvillkor som otillbörlig marknadsföring : Får konkurrenter väcka talan enligt marknadsföringslagen?
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :5-6, s. 383-398
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Individuellt förhandlade avtal har på många områden ersatts av på förhand formulerade avtal. Sådana standardavtal rationaliserar hanteringen av ett stort antal avtal, förskjuter affärsriskerna till användarens förmån och kan på det sättet leda till kostnadsbesparingar. Däremot kan användningen av villkor i standardavtal som är oskäliga i lagens mening innebära en otillbörlig konkurrensfördel. Därför undersöker den här artikeln huruvida oskäliga avtalsvillkor är att anse som en otillbörlig affärsmetod och om enskilda näringsidkare med hjälp av marknadsföringslagen är berättigade att väcka talan mot en konkurrents oskäliga avtalsvillkor.
 •  
10.
 • Holtz, Hajo Michael (författare)
 • Överlappningen mellan dataskydd och marknadsrätt : Dataskyddsförordningens tillämpning på marknads­föring och marknadsrättens tillämpning på kommersiell personuppgiftsbehandling
 • 2020
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :2, s. 140-169
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digitaliseringen gör det möjligt för näringsidkare att utveckla nya affärs­modeller, upptäcka nya marknader och att rationalisera sina verksamheter. En viktig aspekt i denna utveckling utgör att samla in, behandla och på olika sätt utnyttja personuppgifter av såväl befintliga som presumtiva kunder. Av den anledningen existerar ett naturligt samband mellan personuppgifter och näringsverksamhet och från ett juridiskt perspektiv en överlappning mellan rättsområdena dataskydd och marknadsrätt. Den här artikeln analyserar denna överlappning närmare. I artikeln görs en undersökning av såväl data­skyddsförordningens tillämpning på olika marknadsföringsåtgärder som mark­­nads­rättens tillämpning på kommersiella personuppgiftsbehandlingar.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 17
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy