SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;lar1:(liu)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Linköpings universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Julén Votinius, Jenny, 1968- (författare)
 • Normkonflikter i regleringen om arbetstagares föräldraskap
 • 2008
 • Ingår i: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. - 0105-1121. ; :4/123, s. 102-131
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article discusses the position of working parents in labour legislation and the protection that labour law offers to the employee in his or her capacity as parent. The article argues that the rules in labour law concerning employees’ parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. The weakness of the rules on parenthood can be explained as a result of a normative conflict, or incoherence, affecting the judicial sphere, which means that deviating norms and values encroach on the rules about parenthood and weaken their position. The central aim of the article is to elucidate and analyse some aspects of this normative conflict.
 •  
2.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
3.
 • Mešić, Nedžad, 1983- (författare)
 • Framing solidarity in the unionisation of undocumented migrant workers
 • 2017
 • Ingår i: Reimagineering the nation : essays on twenty-first-century Sweden. - Bern : Peter Lang Publishing Group. - 9783631715185 - 9783631715208 - 9783631715192 ; s. 303-325
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • This chapter explores the capacity of two Swedish trade union initiatives, SAC Syndicalists and LO-TCO centre, to extend solidarity to undocumented migrant workers. The author asks what solidarity linkages have been established since the shift of millennia and what obstacles encountered in forging solidarity between workers with strong versus weak legal status. He illuminates the emergence of a transformative form of solidarity, which may open for protection of new groups of disadvantaged workers.
 •  
4.
 • Behrendt Jonsson, Britta, 1973- (författare)
 • The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups : On the Tension Between Regulatory Law and Company Law
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sedan 2016 tillämpas Solvens II reglerna på tillsyn över försäkringsföretag inom EU. Försäkringsföretag som tillhör en försäkringsgrupp behöver ha tillräckligt kapital både på bolags- och på gruppnivå. Vid beräkningen av gruppsolvenskapitalkravet betraktas gruppen som en ekonomisk enhet medan bolags- och insolvensrätten betraktar varje bolag inom en försäkringsgrupp för sig. Den bakomliggande förväntan att egna medel som inte behövs för att täcka solvenskraven på bolagsnivå kommer att användas för att stödja ett annat gruppbolag med finansiella problem har dock ingen motsvarande rättslig förpliktelse. I avhandlingen diskuteras den här konflikten mellan försäkringsrörelserätt och bolagsrätt. Författaren analyserar reglerna om beräkningen av gruppsolvenskravet och i vilket mån egna medel får medräknas för att täcka gruppsovenskravet, samt diskuterar tänkbara lösningar för att föra rörelserätt och bolagsrätt närmare varandra. I avhandlingen uppmärksammas flera skillnader i tillämpningen av Solvens II regelverket mellan Tyskland och Sverige som står i kontrast mot Solvens II direktivets fullharmoniseringssyfte.
 •  
5.
 •  
6.
 • Härkönen, Elif, 1975- (författare)
 • Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Disclosures by publicly listed corporations - with particular reference to American and Swedish regulations of selective disclosures on the secondary market for securities
 • 2013
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In my dissertation I examine the disclosure obligations of publicly listed corporations on the securities markets. I adress these issues within both the American and Swedish legal contexts. The purpose of this doctoral dissertation is to determine the current state of Swedish law in regards to the regulation of disclosures in publicly listed corporations. I also examine if there is a need of improvement in regards to the Swedish regulation of disclosures by publicly listed corporations. The study is mainly focused on securities law, although some corporate law rules, closely related to the regulation of disclosures on the stock market, are also examined. The subject of this study is corporate disclosures on the secondary market, including both disclosures in financial reports and ad hoc disclosures. In the study, selective disclosures by corporations are examined more in detail. An evaluation is also made of the regulation of damages in securities disclosure cases. It is argued that a proper protection of investors requires that investors have the right to seek redress for damages accrued to them by misleading disclosures. In the study it is proposed that the Swedish legislators enact new tort rules in Swedish law regulating investors’ right to seek redress for pure economic loss resulting from false or misleading corporate disclosures.
 •  
7.
 •  
8.
 • Kellgren, Jan, 1967- (författare)
 • Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar
 • 2012
 • Ingår i: Skattenytt. - 0346-1254. ; s. 98-115
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Juridiken har betydelse för redovisningsverksamhet på fler sätt än som ofta uppmärksammas.Här beskrivs hur rättsregler inom olika rättsområden (långt utanför”den rena redovisningsrätten”) kan komma att aktualiseras inom ramen för arbetet med att upprätta eller bedöma årsredovisningar. Därmed identifieras också ett principiellt kunskapsbehov för dem som arbetar med sådana frågor och därigenom också utmaningar för redovisningspraktiker, för högre undervisning och för redovisningsforskning.
9.
 • Kellgren, Jan, 1967-, et al. (författare)
 • Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon och förmedlare m.fl. : En problematisering av sjätte kapitlet Mervärdeskattelagen med förslag de lege ferenda
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Reglerna om skattskyldighet i särskilda fall i 6 kap. mervärdesskattelagen (ML) – som rör bl.a. enkla bolag, partrederier, konkursbon, dödsbon och kommissionärer – har ändrats en del sedan de introducerades när mervärdesskatten infördes i Sverige 1969. Det har också tillkommit många nya regler i ML som är av betydelse för kapitlets funktion och ändamålsenlighet. Reglerna i 6 kap. är på flera sätt problematiska och dessutom knapphändigt uppmärksammade i doktrin och praxis. I boken görs en genomgång av dessa reglers förhållande till regler som har införts i mervärdesskattelagen efter Sveriges EU-inträde 1995; framför allt till registrering av s.k. mervärdesskattegrupper och till regler i det mervärdesskattedirektiv som ska vägleda tolkning och tillämpning av alla regler i mervärdesskattelagen. Vidare undersöks också reglernas förhållande till den nya kommissionslagen från 2009 och till annan relevant lagstiftning, bl.a. bokföringslagen och lagen om handelsbolag och enkla bolag. Reglerna problematiseras och olika tolkningar diskuteras.Ett viktigt inslag i framställningen är diskussionen de lege ferenda. En ambition är här att renodla ML genom att rensa i en oansad samling regler från olika tidsperioder – i stället för att bygga på ytterligare fler lager av komplexitet. En fråga som, i linje med nämnda ambition, diskuteras ingående är om det överhuvudtaget finns anledning att ha kvar de särskilda bestämmelserna 6 kap. ML. Här förordas att flera regler helt utmönstras och att de återstående överförs till 4 kap. ML och omformuleras under yrkesmässighetsbegreppet. Självfallet är också EU-rättskonformitet ett viktigt mål för analysen, inte minst då vissa av bestämmelserna i 6 kap. faktiskt är av så tidigt datum att de har överförts till den svenska momslagstiftningen från 1960 års regler om allmän varuskatt. Därutöver beaktas naturligtvis olika praktiska och bevismässiga/processuella faktorer. Slutsatsen är att 6 kap. ML inte bör finnas kvar.Boken bör vara av intresse för alla med teoretiska eller praktiska intressen för mervärdesskatten. Inte minst bör den kunna komma till nytta för den pågående reformeringen av den svenska momsen.
 •  
10.
 • Kellgren, Jan, 1967- (författare)
 • National Legal Report Sweden
 • 2011
 • Ingår i: Yearbook for nordic tax research. 2011 : Taxation on intangible assets. - Köpenhamn : DJØF forlag. - 978-87-574-2424-9 ; s. 97-107
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The Nordic Tax Research Council was founded in 1973 by a treaty between Denmark, Finland, Norway, and Sweden. In 2003, Iceland joined the council. Members of the council - three members from each country - are professors in tax law and economics, as well as high ranked government officers. The main purpose of the council is to strengthen the cooperation between the member countries in the field of legal and economic tax research. Ever since its foundation, the council has based its activities on two main pillars: 1) arranging seminars for members of the council and for Nordic tax experts, and 2) supporting tax research through economic grants. Every year the council publishes a yearbook which includes a description of the work of the council, as well as the papers and reports presented and discussed on the yearly council seminars. The 2011 seminar was held in Copenhagen and addressed the topic: "The Taxation of Intangible property." The reports from each country were presented and supplemented with lectures given by excellent experts. This 2011 edition of the yearbook contains the general, as well as the national, economic and legal reports to the seminar. The 2011 yearbook also contains a chapter on 'tax news' from the Nordic countries and abstracts of Nordic tax dissertations from 2010. The book provides a comparative analysis of the Nordic countries and a principled evaluation of fiscal law, which is relevant to all countries dealing with global issues on fiscal law.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (63)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (122)
bokkapitel (44)
konferensbidrag (32)
bok (22)
doktorsavhandling (13)
rapport (11)
visa fler...
annan publikation (9)
samlingsverk (redaktörskap) (5)
recension (4)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (156)
refereegranskat (83)
populärvet., debatt m.m. (25)
Författare/redaktör
Nordgaard, Anders, 1 ... (19)
Elgebrant, Emil, 196 ... (16)
Behrendt Jonsson, Br ... (14)
Ullman, Harald (11)
Lundberg, Anna, Prof ... (11)
Härkönen, Elif, 1975 ... (11)
visa fler...
Holm, Anders, 1963- (9)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (8)
Almlöf, Hanna, (7)
Hilling, Maria, 1973 ... (7)
Ansell, Ricky, (6)
Wärmländer, Sebastia ... (5)
Hilling, Axel, 1973- ... (5)
Lundberg, Anna (4)
Hedell, Ronny, (4)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (4)
Arnesdotter, Ingrid, ... (4)
Woolfson, Charles, (4)
Holgersson, Stefan, ... (4)
Aitken, Colin, (3)
Bengtsson, Bertil (3)
Thörnqvist, Christer (3)
Tagesson, Torbjörn, ... (3)
Hilling, Axel, (3)
Petaros, Anja, (3)
Neville, Mette, (3)
Hellstadius, Åsa, 19 ... (3)
Haag, Kajsa, 1977-, (2)
Priebe, Gisela, (2)
Svedin, Carl Göran (2)
Ahlinder, Jon, (2)
Schiratzki, Johanna, (2)
Alkan Olsson, Johann ... (2)
Haag, Kajsa, (2)
Donatella, Pierre, (2)
Dahlén, Marianne, (2)
Tell, Fredrik, 1968- ... (2)
Haraldsson, Mattias, (2)
Ellström, Per-Erik (2)
Azman, Josip, (2)
Baier, Matthias, (2)
Sholts, Sabrina B., (2)
Hydén, Margareta, (2)
Åström, Karsten, (2)
Herzfeld Olsson, Pet ... (2)
Åström, Karsten, 194 ... (2)
Vestin, Sanna (2)
Friis, Eva, (2)
Frkovic, Vedran, (2)
Spanjol-Pandelo, Iva ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (24)
Örebro universitet (12)
Högskolan i Jönköping (8)
Högskolan i Borås (7)
Stockholms universitet (6)
visa fler...
Uppsala universitet (5)
Malmö universitet (5)
Linnéuniversitetet (4)
Göteborgs universitet (3)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Umeå universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Mittuniversitetet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (161)
Engelska (92)
Tyska (7)
Danska (1)
Portugisiska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (262)
Naturvetenskap (22)
Medicin och hälsovetenskap (10)
Humaniora (8)
Teknik (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy