SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Statsvetenskap) hsv:(Studier av offentlig förvaltning) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Statsvetenskap) hsv:(Studier av offentlig förvaltning)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
2.
 • Bergman Rosamond, Annika, et al. (författare)
 • Cosmopolitan militaries and dialogic peacekeeping : Danish and Swedish women soldiers in Afghanistan
 • 2018
 • Ingår i: International Feminist Journal of Politics. - Taylor & Francis. - 1461-6742. ; 20:2, s. 172-187
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Feminist security studies (FFS) scholarship advocates the analysis of women’s war experiences and narratives to understand conflict and military intervention. Here we add a non-great power focus to FFS debates on the gendered discourses of military interventionism. We zoom in on Danish and Swedish women soldiers’ reflections on their involvement in the ISAF operation in Afghanistan. Their stories are deconstructed against the backdrop of their states’ adoption of a cosmopolitan-minded ethic on military obligation. Both states employed women soldiers in dialogic peacekeeping in Afghanistan to establish links with local women and to gather intelligence, tasks that were less frequently afforded to male soldiers. However, feminist FSS scholarship locates military intelligence gathering within racial, gendered and imperialist power relations that assign victimhood to local women. This feminist critique is pertinent, but the gendered and racial logics governing international operations vary across national contexts. While such gender binaries were present in Danish and Swedish military practice in Afghanistan, our article shows that dialogical peacekeeping offered an alternative to stereotypical constructions of women as victims and men as protectors. Dialogical peacekeeping helped to disrupt such gendering processes, giving women soldiers an opportunity to rethink their gender identities while instilling dialogical relations with local women.
 •  
3.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
4.
 • Norén Bretzer, Ylva, 1969- (författare)
 • Sveriges Politiska System Andra upplagan
 • 2014
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess berednings, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande processer diskuteras på regional och lokal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande. Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn. Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken medborgarna utgör både deltagare och publik. Den andra reviderade upplagan har omarbetats med utgångspunkt i den reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare, jämfört med första upplagan, och EU diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått på den svenska förvaltningen. Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom statsvetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Ydén, Karl, 1965-, et al. (författare)
 • Sweden and the issue of NATO membership: exploring a public opinion paradox
 • 2019
 • Ingår i: Defence Studies. - 1470-2436. ; 19:1, s. 1-18
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The past decade has seen substantial shifts in Swedish security policy and major change in the domestic debate about NATO. For the first time, all of the right-of-centre “alliance parties” are calling for a full NATO membership, and popular support for NATO has increased. Yet public opinion contains ambiguities and paradoxes that complicate the picture. At the same time as support for NATO has increased, the public is overwhelmingly for continued military non-alignment. Drawing on previous research, longitudinal data from national surveys, and other sources on defence and security issues, this article aims to increase our understanding of the development and change in Swedish public opinion on NATO. A key argument is that Erving Goffman’s theatre metaphor, combined with neo-institutional decoupling theory, to a large degree can help understand the public opinion paradox.
 •  
8.
 • Velasquez, Juan, et al. (författare)
 • La ciudadania insurgente de las mujeres de barrios populares en Venezuela: Reflexiones sobre los Consejos Comunales y las Salas de Batalla Social. Barrio women's insurgent citizenship in Venezuela - Reflexions on Communal Councils and Social Battle Rooms
 • 2015
 • Ingår i: Espacio Abierto. - 1315-0006. ; 24:3, s. 45-68
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article aims to analyze certain characteristics of the Venezuelan democratic transformation during the Presidency of Hugo Rafael Chávez Frías, particularly from 2002 onwards and with a specific focus on the emergence of barrio women in the new participatory structures. There will be particular attention to the mechanisms enhancing local political participation and social inclusion through the Community Councils (Consejos Comunales) and the Social Battle Rooms (Salas de Batalla Social). Within these instances barrio women had increasingly discovered their own space for individual and collective empowerment. barrio women’s participation in such instances frames a process of gender equality based in scale complementarity in which the structures of macro-politics more dominated by men, while those of micro-politics are generally dominated by barrio women. In this study barrio women’s instances of micro-politics will be conceptualized in terms of insurgent citizenship. The article connects thus to theoretical debates on radical participatory democracy, State-society relations, and the empowerment of barrio women that previously were excluded from the public sphere.
 •  
9.
 • Gustafsson, Mariana S., 1978- (författare)
 • Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Samhällets digitalisering påverkar tydligt den offentliga förvaltningen. Svensk förvaltning har länge arbetat med datorer för effektivisering och förbättrad administration. Men idag ställs nya krav då digitala verktyg för informationshantering och kommunikation används allt mer i samhället och på nya sätt. Kraven på säker informationshantering ökar, samtidigt som tillgänglighet och transparens är viktiga ledord i policyer kring digitaliserad förvaltning. I Sverige är det tydligt att regeringens ambitioner med digitaliseringen av förvaltning inte går i linje med vad som sker och implementeras i kommunerna. Skillnaderna ligger i hur e-förvaltning prioriteras, förankras i lokala behov och implementeras. Därför krävs både förbättrad styrning och tydligare möjligheter att lokalt översätta nationella policyer och internationell teknikutveckling för en effektivare och mer legitim digital förvaltning. Syftet med avhandlingen är att analysera implementering av digitalisering i kommunala förvaltningar utifrån nätverksstyrning (governance) och översätts av olika aktörsgrupper.Studiens konstruktivistiska och tolkande ansats baseras på två empiriska studier. Den första handlar om kommunal utbildningsadministration och den andra om den regionala digitala agendan i Östergötland. Studierna  presenteras i fyra artiklar. De övergripande slutsatserna pekar på spänningar som uppstår när digitaliseringen blir en del av den kommunala förvaltningspraktiken. Spänningarna har identifierats i relation till medarbetarnas varierande kompetenser, informationssäkerhet samt kommunernas olika resurser och kompetenser vilka betingas av dess storlek och förutsättnignar. Bidraget visar att etablerade  managementmodell och evolutionära perspektiv är otillräckliga för att tolka och förklara hur digitaliseringen förändrar kommunal förvaltning. Istället framhålls betydelsen av att skapa förståelsen för hur digtalisering översätts i olika sammanhang. Analyserna pekar på behovet av att öppna för nya sätt att styra och organisera digital offentlig förvaltning.
10.
 • Bové, Klara, 1987- (författare)
 • Den västsvenska SOM-undersökningen 2016
 • 2017
 • Ingår i: En brokig gemenskap. - Göteborg : SOM-institutet vid Göteborgs universitet. - 978-91-89673-40-3 ; s. 169-184
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2168)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3435)
bokkapitel (2513)
konferensbidrag (1518)
rapport (1179)
bok (565)
doktorsavhandling (529)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (339)
recension (248)
annan publikation (237)
proceedings (redaktörskap) (43)
licentiatavhandling (42)
forskningsöversikt (36)
konstnärligt arbete (4)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7059)
refereegranskat (3123)
populärvet., debatt m.m. (808)
Författare/redaktör
Hagevi, Magnus, 1965 ... (165)
Obi, Cyril I., (124)
Karlsson, David, 197 ... (124)
Rothstein, Bo, 1954- ... (119)
Bjereld, Ulf, 1957-, (105)
Widmalm, Sten, 1964- ... (97)
visa fler...
Oscarsson, Henrik, 1 ... (86)
Demker, Marie, 1960- ... (86)
Pierre, Jon, 1953-, (85)
Dahlström, Carl, 197 ... (67)
Holmberg, Sören, 194 ... (66)
Szücs, Stefan, 1964- ... (66)
Zapata, Patrik, 1967 ... (65)
Bolin, Niklas, 1977- ... (65)
Gilljam, Mikael, 195 ... (64)
Berg, Linda, 1973-, (59)
Berlin, Johan, 1975- ... (58)
Carlström, Eric, 195 ... (57)
Carlsson, Lars, (57)
Martinsson, Johan, 1 ... (57)
Ekman, Joakim, (56)
Esaiasson, Peter, 19 ... (56)
Lidén, Gustav, 1983- ... (55)
Sandström, Annica (55)
Norén Bretzer, Ylva, ... (54)
Nilsson, Lennart, 19 ... (53)
Naurin, Daniel, 1970 ... (52)
Oskarson, Maria, 195 ... (51)
Matti, Simon, (51)
Lidström, Anders, 19 ... (50)
Aylott, Nicholas, (49)
Johansson, Vicki, 19 ... (49)
Wängnerud, Lena, 196 ... (48)
Lindberg, Staffan I, ... (48)
Eriksson, Johan (47)
Gustavsson, Gina, 19 ... (47)
Hinnfors, Jonas, 195 ... (46)
Wihlborg, Elin, 1970 ... (45)
Zapata Campos, María ... (44)
Cornell, Svante, (44)
Bäck, Henry, 1947-, (43)
Montin, Stig, 1954-, (40)
Jagers, Sverker, (39)
Olofsdotter Stensöta ... (39)
Niklasson, Birgitta, ... (39)
Lindahl, Rutger, 194 ... (39)
Brommesson, Douglas, ... (38)
Grönlund, Åke, 1954- ... (37)
Amnå, Erik (37)
Jagers, Sverker C., ... (37)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3393)
Uppsala universitet (1768)
Stockholms universitet (928)
Lunds universitet (724)
Södertörns högskola (658)
Linköpings universitet (630)
visa fler...
Linnéuniversitetet (495)
Umeå universitet (456)
Örebro universitet (434)
Mittuniversitetet (371)
Luleå tekniska universitet (333)
Nordiska Afrikainstitutet (328)
Försvarshögskolan (301)
Kungliga Tekniska Högskolan (165)
Chalmers tekniska högskola (162)
Högskolan i Halmstad (126)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (124)
Sveriges Lantbruksuniversitet (111)
Högskolan Väst (109)
Karlstads universitet (108)
Högskolan i Borås (84)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (62)
Högskolan Dalarna (56)
Högskolan i Jönköping (55)
Mälardalens högskola (45)
Högskolan i Gävle (31)
Högskolan Kristianstad (19)
Karolinska Institutet (14)
Högskolan i Skövde (13)
RISE (9)
Malmö universitet (6)
Blekinge Tekniska Högskola (5)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
swepub_uni:mau_t (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6495)
Svenska (3846)
Franska (52)
Tyska (50)
Spanska (45)
Norska (23)
visa fler...
Danska (19)
Italienska (15)
Polska (8)
Portugisiska (8)
Ryska (7)
Odefinierat språk (6)
Japanska (6)
Kinesiska (6)
Annat språk (4)
Nederländska (3)
Tjeckiska (3)
Rumänska (3)
Finska (2)
Arabiska (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Litauiska (1)
Turkiska (1)
Slovenska (1)
Slovakiska (1)
Koreanska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (10679)
Humaniora (547)
Naturvetenskap (285)
Teknik (205)
Medicin och hälsovetenskap (162)
Lantbruksvetenskap (104)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy