SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap) hsv:(Didaktik) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap) hsv:(Didaktik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jensen, Mikael, 1969- (författare)
 • Motivation och lärande
 • 2015
 • Ingår i: Fritidshemmet och skolan. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10093-7 ; s. 69-99 (s. 30)
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
2.
 • Björk-Willén, Polly, et al. (författare)
 • Språkundervisning i förskolan: Teoretiska principer och empiriska exempel Language teaching in preschool: Theoretical principles and empirical examples
 • 2018
 • Ingår i: Barn. - 0800-1669. ; 36:3-4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln teoretiseras ett undervisningsbegrepp relevant för förskolans verksamhet. Teoretiskt grundas detta begreppsliggörande i såväl ett evolutionärt som i ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv. Några centrala teoretiker vi bygger på är Barnett, Rommetveit, Tomasello och Vygotskij. Vi lokaliserar grunden till undervisning i människors tendens att göra sådant de själva sett/insett synligt också för andra. Institutioner såsom förskolan och skolan förstås här som sätt för samhället att främja bevarandet av ackumulerande erfarenheter hos den växande generationen, något som gör undervisning centralt. Vi ger empiriska exempel på hur språkundervisning kan gestalta sig i dagens förskola; aktiviteter som vi analyserar utifrån de teoretiska begrepp vi introducerar. Några av de begrepp vi skriver fram för att teoretisera undervisning mer allmänt och språkundervisning mer specifikt i förskolan är responsivitet, kommunikativa praktiker, spänningsfältet mellan intersubjektivitet och alteritet, polyfoni och barns skilda erfarenheter, samt lek och lekfullhet. Vikten av att teoretisera undervisning i förskolan utifrån empirisk forskning betonas.
 •  
3.
 • Bodén, Linnea, 1981- (författare)
 • Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med studien är att undersöka hur skolfrånvaro som materiellt-diskursivt fenomen produceras i mänskliga/icke-mänskliga praktiker, när frånvaro och närvaro hanteras och registreras med hjälp av digitala system. Hur produceras fenomenet skolfrånvaro när elevers frånvaro och närvaro registreras digitalt? Hur framträder fenomenet skolfrånvaro när människor såväl som icke-människor inkluderas i kunskapsproduktionen?I studien skapas empiriska engagemang tillsammans med två digitala system för registrering av frånvaro och närvaro på tre svenska skolor. Genom ett posthumanistiskt perspektiv visar studien att den digitala registreringen suddar ut gränserna mellan frånvaro och närvaro. I sammanvävningar med digitala system blir fenomenet skolfrånvaro mer komplext, eftersom den digitala registreringen producerar skolfrånvaro som ett fenomen för alla elever, varje dag. Samtidigt reducerar den digitala registreringen skolfrånvarons komplexitet och skapar ett fenomen för de elever som för det mesta är närvarande. En slutsats från studien är att registreringen gör vad som är osynligt – det frånvarande – synligt. Studien pekar på hur skolfrånvaro alltid är ett görande och introducerar begreppet school absenteeing [skolfrånvarogöra]. Detta begrepp möjliggör en förståelse av skolfrånvaro som en pågående produktion i mänskliga/icke-mänskliga relationer, snarare än något som elever har eller är och öppnar upp för nya sätt att engagera sig i den alltid närvarande frånvaron.
4.
 • Doyle, Andrew, 1992- (författare)
 • Consolidating concepts of technology education From rhetoric towards a potential reality
 • 2020
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här avhandlingen handlar om hur diskursen iteknikundervisning förhåller sig till den undervisning som bedrivs i klassrummet i en internationell kontext. Det är känt sedan tidigare att de mål som återfinns i styrdokument för teknikundervisning till stor del inte uppfylls genom rådande klassrumspraktik. I syfte att förstå bakgrunden till denna diskrepans fokuserar det här arbetet på lärarens roll i teknikundervisningen. Läraren betraktas här som den mellanhand som omvandlar retoriken till undervisningspraktik. Avhandlingen bygger på fyra forskningsartiklar som använder både teoretiska och empiriska angreppsätt för att undersöka tekniklärarens roll som förmedlare av kunskap i teknikämnet. Artikel I undersöker teknikundervisning i en irländsk kontext genom att analysera tekniklärarnas reflektioner över sin praktik i klassrummet. Studien identifierar flera faktorer som påverkar klassrumspraktiken. Artikel II och III bygger vidare på det resultat som framkom i studie I genom att teoretiskt resonera kring lämpliga metoder för att undersöka teknikämnets klassrumspraktik. Genom att använda den epistemologiska utgångspunkt för teknikundervisning som speglas i litteraturen, så utformades ett nytt sätt för att använda PCK (Pedagogical Content Knowledge, ett etablerat ramverk som beskriver lärarens kompetens) som förklaringsmodell för att beskriva klassrumspraktik. Artikel IV återvänder i en empirisk studie till tekniklärarnas roll men denna gång med ett transnationellt perspektiv i syfte att arbeta fram en grundläggande teori om lärares mål och syften med teknikundervisning. Studien bygger på intervjuer med lärare från Irland, Sverige och Nya Zealand Resultatet i denna avhandling bidrar med kunskap på två sättFör det första, efter att ha identifierat faktorer som stärker tidigare belägg att det finns spänningar mellan målen beskrivna i styrdokumenten och klassrumspraktiken, så togs det fram ett teoretiskt ramverk för forskningsstudier om teknikundervisning. Ramverket utgör en modell som på ett nytt sätt beskriver förhållandet mellan de faktorer som påverkar klassrumsundervisningen. Modellen ger möjligheter att på ett mer omfattande sätt än tidigare studera och förstå klassrumsundervisningen utifrån lärarens perspektiv. För det andra, som ett första steg mot att förstå den rådande undervisningspraktiken presenteras en grundläggande teori kring lärares syften med undervisning i teknik. Denna grundläggande teori erbjuder en sammanhållen modell för att formulera, lyfta fram och tydliggöra syften med att undervisa teknik i den verklighet som råder i klassrummen idag.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Gustavsson, Laila, 1947-, et al. (författare)
 • The educational nature of various ways teachers communicate with children about natural phenomena
 • 2014
 • Ingår i: International Journal of Early Years Education. - 0966-9760. ; 22:1, s. 59-72
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This empirical study analyses the qualitatively different ways in which teachers approach children’s learning in and about nature. The empirical data consists of video observations of children and teachers communicating with one another around natural phenomena found during excursions into a forest. Variation theory is presented as a framework for analysing the opportunities teachers provide for children’s learning. The study identifies three qualitatively different ways in which teachers communicate with children: one based on the principle of opening up dimensions of variation, the second building on presumed shared previous experience as a resource for making sense of a novel observation and the third involving children through using a make-believe playful approach. The implications of these three different approaches for children’s learning are discussed.
 •  
8.
 •  
9.
 • Häggström, Margaretha, 1962- (författare)
 • Become Your Opposite Person-Participation and Communication by Visual Representation
 • 2015
 • Ingår i: Risks and Opportunities for Visual Art Education in Europe. Culturgest, Lisbon, Portugal 7-9 juli, 2015.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this paper is to present and discuss the findings from a study investigating the potential of an aesthetic approach to an inclusive pedagogy. Research questions: • How can we design aesthetic methods to assist high school students, who need scaffolding, socially as well as mentally, with engaging in group activities and individual learning processes? • How may aesthetic methods assist these specific high school pupils with deeper self-understanding and confidence according to their sense of shortcomings and failures? • How do these pupils experience and think of the aesthetic methods practiced in the study? Aesthetic learning activities in this study are designed to provide pupils with opportunities to express themselves, to get to know each other and learn something about themselves and to communicate in different ways. One of the methods used was photo elicitation, which is a visual method where you use photos and images to elicit views, storytelling, personal meanings and values. This method was combined with performing art and drama exercises. In the study I used a variety of data sources and analysis methods: Classroom observations, photo elicitation, interviews and aesthetic products of pupils. Findings indicate that these aesthetic methods help these specific high school students to participate on their own conditions and help them communicate. Furthermore their self-confidence will increase.
 •  
10.
 • Häggström, Margaretha, 1962-, et al. (författare)
 • Besjälning av träd som ett steg att förebygga växtblindhet - En aktionsforskningsstudie av Storylinearbete i år 2 och 6.
 • 2017
 • Ingår i: NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE, Göteborgs universitet, 14-15 aug 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syfte/mål Att undersöka om storylineundervisning med syfte att skapa personlig relation till växter kan bidra till elevers utveckling av ekologisk litteracitet, dvs förståelse för växter och deras funktion i olika ekosystem. Ytterligare ett syfte är att undersöka elevers uppfattning av denna storylineundervisning och vad de menar att de har lärt sig. Metod Aktionsforskningsstudie med deltagande observation och samtal samt datainsamling av elevarbeten i form av bild-, film- och textproduktion. Aktionsforskningen bygger på deltagande och samverkan, demokratiska ideal och en nära koppling mellan teori och praktik. I föreliggande studie får det konsekvenser för klassrumsarbetet såväl som i forskningsgruppen. Teoretisk inramning Studien har ett fenomenologiskt perspektiv där elevernas livsvärld står i centrum. I detta paper fokuseras särskilt Intersubjektivitet och den levda kroppen. Centrala begrepp i studien är växtblindhet och ekologisk litteracitet. Studien relaterar också till utbildning för hållbar utveckling. Förväntade slutsatser Vår intention är att se huruvida en medvetet planerad Storyline med tydligt syfte kan bidra till elevers utveckling av ekologisk litteracitet. Vår förhoppning är att se någon attitydförändring i elevers förhållningssätt gentemot den omgivande växtligheten i allmänhet och till skogens träd i synnerhet. Relevans för pedagogiskt arbete Studiens resultat kan bidra med kunskap om elevers utveckling av ekologisk litteracitet, vilken kan vara användbar för skolutveckling såväl som i lärarutbildning.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2480)
Typ av publikation
konferensbidrag (3150)
tidskriftsartikel (2545)
bokkapitel (1389)
annan publikation (347)
bok (244)
doktorsavhandling (243)
visa fler...
rapport (226)
samlingsverk (redaktörskap) (163)
licentiatavhandling (128)
recension (65)
proceedings (redaktörskap) (60)
forskningsöversikt (22)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4369)
refereegranskat (4092)
populärvet., debatt m.m. (504)
Författare/redaktör
Jablonka, Eva, (89)
Redfors, Andreas (74)
Fransson, Göran, 196 ... (72)
Franck, Olof, 1958-, (71)
Kokkola, Lydia, (70)
Sofkova Hashemi, Syl ... (69)
visa fler...
Osbeck, Christina, 1 ... (69)
Danielsson, Anna, 19 ... (68)
Björklund, Camilla, ... (67)
Gericke, Niklas, 197 ... (61)
Liberg, Caroline, 19 ... (57)
Bernhard, Jonte, 195 ... (56)
Hallström, Jonas, 19 ... (55)
Pramling, Niklas, 19 ... (54)
Wickman, Per-Olof, (53)
Palmér, Hanna, 1974- ... (52)
Airey, John, 1963-, (49)
Bergsten, Christer, ... (49)
Haglund, Jesper, 197 ... (48)
Hansson, Lena, 1975- ... (48)
Wickman, Per-Olof, 1 ... (46)
Olander, Clas, 1956- ... (46)
Linder, Cedric, (45)
Grannäs, Jan, 1967-, (43)
Östman, Leif, (42)
Hussénius, Anita, 19 ... (42)
Berge, Maria, (41)
Lindstrand, Fredrik, ... (41)
Wallin, Anita, 1952- ... (40)
Ingerman, Åke, 1973- ... (39)
Johansson, Marléne, ... (39)
Sumpter, Lovisa, (39)
Almqvist, Jonas, 196 ... (38)
Chang Rundgren, Shu- ... (38)
Kullberg, Angelika, ... (38)
Kilhamn, Cecilia, 19 ... (37)
Rundgren, Carl-Johan ... (37)
Sundqvist, Pia, 1965 ... (36)
Hansson, Lena, (36)
Österholm, Magnus, 1 ... (36)
West, Eva, 1951-, (35)
Lindberg, Viveca, (35)
Nordlund, Marie, (35)
Redfors, Andreas, 19 ... (34)
Eriksson, Inger, 195 ... (33)
Bergman Ärlebäck, Jo ... (33)
Nyberg, Eva, 1958-, (33)
Lingefjärd, Thomas, ... (33)
Björklund Boistrup, ... (33)
Manderstedt, Lena (33)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1851)
Stockholms universitet (973)
Uppsala universitet (912)
Linnéuniversitetet (697)
Umeå universitet (690)
Luleå tekniska universitet (688)
visa fler...
Linköpings universitet (682)
Karlstads universitet (606)
Högskolan i Gävle (427)
Högskolan Kristianstad (416)
Högskolan i Jönköping (332)
Mälardalens högskola (228)
Chalmers tekniska högskola (189)
Örebro universitet (185)
Högskolan Dalarna (165)
Högskolan i Halmstad (128)
Lunds universitet (124)
Mittuniversitetet (109)
Högskolan Väst (106)
Kungliga Tekniska Högskolan (94)
Södertörns högskola (90)
Högskolan i Borås (76)
Malmö universitet (59)
Blekinge Tekniska Högskola (49)
Konstfack (28)
Gymnastik- och idrottshögskolan (24)
Högskolan i Skövde (19)
Karolinska Institutet (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Röda Korsets Högskola (6)
RISE (5)
Riksantikvarieämbetet (4)
swepub_uni:mau_t (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (5091)
Svenska (3167)
Tyska (73)
Danska (36)
Norska (34)
Franska (16)
visa fler...
Spanska (15)
Finska (10)
Nederländska (6)
Ryska (3)
Polska (3)
Tjeckiska (3)
Italienska (2)
Ungerska (2)
Kinesiska (2)
Nynorsk (2)
Odefinierat språk (1)
Arabiska (1)
Portugisiska (1)
Nygrekiska (1)
Persiska (1)
Turkiska (1)
Kurdiska (1)
Ukrainska (1)
Slovenska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (8579)
Humaniora (1050)
Naturvetenskap (886)
Teknik (80)
Medicin och hälsovetenskap (74)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy