SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Genusstudier) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Genusstudier)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Czarniawska, Barbara, 1948- (författare)
 • Nowe techniki badan terenowych: shadowing.
 • 2012
 • Ingår i: I: Jemielniak, Dariusz (red.) Badania jakosciowe: Metody i narzedzia. - Warszawa : PWN. - 978-83-01-16946-6 ; s. 69-90
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Bergström, Gunilla, 1965- (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
3.
 •  
4.
 • Holth, Line, et al. (författare)
 • Gender and the Division of Labour in a Swedish Context
 • 2012
 • Ingår i: Gender and Change: : Power, Politics and Everyday Practices. - karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-86637-05-7 ; s. 75-94
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The article illustrate and discuss the gender division of labour, gender segregation and the strive for gender equality in Swedish working life today. The starting point is that the understanding of labour and the conditions of working life historically rest on a gender blind perception of the actual work, and that this has led to consequences for the situation that we are in today. By filling the concept of labour with both women and men, we want to open up for problematisation. We also discuss the impact of this perception on gender equality.
 •  
5.
 • Kalat, Anne-Sofie (författare)
 • Vad gör elitens söner i skolan?
 • 2007
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Könsdifferentieringen av utbildningsresultat i grundskola och gymnasieskola har i Sverige liksom internationellt rönt stor uppmärksamhet. Främst har diskussionen kommit att handla om huruvida dagens pojkar möter svårigheter med att förena maskulina praktiker och engagerat skolarbete. Att betygsglappet nu är ungefär lika stort mellan pojkar och flickor oavsett socialklass har väckt frågan om huruvida alla pojkar ställs inför dilemmat att välja mellan skolframgång eller status bland jämnåriga. I bjärt konstrast till samtida genusforskning har detta även öppnat för en ensartad syn på maskulinitet i de utvecklingsarbeten som initierats. Behovet att utöka den inhemska empiriska basen har därmed varit betydelsefullt, inte minst eftersom forskningen i liten grad analyserat hur maskuliniteter konstrueras bland elever från samhällets övre skikt. Syftet med denna text är att problematisera den antagna konflikten mellan den ”riktige killen” och den ”goda eleven” genom att vända blicken mot elitens söner.Det empiriska materialet i detta paper bygger på deltagande observation och intervjuer av unga män och kvinnor i en naturvetenskaplig gymnasieklass, vilka läser första året i en skola med betydande status. Analysen tar utgångspunkt kritisk forskning om män och maskuliniteter. Genom vilka praktiker och diskurser konstrueras dominans, utanförskap och maskulinitetsideal bland elitens söner i skolvardagen? Att ha kul tillsammans under lektionstid, t ex genom att utmana klassrummets ordningsnormer, tycks vara en viktig byggsten i killarnas sociala hierarki och gemenskap. Samtidigt sammanfaller även iscensättande av den ”gode eleven” i hög grad med maskulina praktiker och genererar status i den manliga hierarkin. Här utgör tidigare förvärvat skolkapital emellertid en viktig bricka för att kunna använda sig av skolans ”spelplan”. Således både bekräftas och ifrågasätts antagandet om den negativa relationen mellan maskulinitet/er och skola av empirin. I studien undersöks relationen mellan normer för maskuliniteter och elevskap med en öppenhet för dessa inte bara kan variera mellan elever med olika social bakgrund eller mellan skolor, utan även mellan de olika pedagogiska sammanhang som elever i en och samma skolklass agerar inom. Har exempelvis skolämnenas könskodning betydelse elevernas könsrelationer, och när accentueras respektive utmanas skillnadsskapanden mellan könen?Materialet utgör en av två delar i en pågående sociologisk studie lokaliserad till en mellanstor universitetsstad. I den andra delen studeras en klass som läser fordonsprogrammet i samma kommun.
 •  
6.
 • Sundén, Jenny, et al. (författare)
 • Gender and Sexuality in Online Game Cultures : Passionate Play
 • 2012
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • How do gender and sexuality come to matter in online game cultures? Why is it important to explore "straight" versus "queer" contexts of play? And what does it mean to play together with others over time, as co-players and researchers?Gender and Sexuality in Online Game Cultures is a book about female players and their passionate encounters with the online game World of Warcraft and its player cultures. It takes seriously women’s passions in games, and as such draws attention to questions of pleasure in and desire for technology.The authors use a unique approach of what they term a "twin ethnography" that develops two parallel stories. Sveningsson studies "straight" game culture, and makes explicit that which is of the norm by exploring the experiences of female gamers in a male-dominated gaming context. Sundén investigates "queer" game culture through the queer potentials of mainstream World of Warcraft culture, as well as through the case of a guild explicitly defined as LGBT.Academic research on game culture is flourishing, yet feminist accounts of gender and sexuality in games are still in the making. Drawing on feminist notions of performance, performativity and positionality, as well as the recent turn to affect and phenomenology within cultural theory, the authors develop queer, feminist studies of online player cultures in ways that are situated and embodied.
 •  
7.
 • Öhman, Maj-Britt, et al. (författare)
 • Designing dam safeties
 • 2013
 • Ingår i: International Commission of Large Dams, ICOLD, Seattle, 2013 : International Symposium.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Analyzing the intra-actions between the actors involved, this paper presents results from interviews and participatory observations with local authorities, local inhabitants, power companies representatives as well as dam operators. We argue that the Swedish model for dam safety currently is suffering from a major deficiency as the expertise and understanding of the technical constructions remain among the dam owners and that the societal authority in charge of supervising the dam owners work have no capability of achieving the same level of understanding and thus to take informed and relevant decisions. Furthermore we argue that the lack of technical understanding of dams and hydropower outside of the dam sector has become a huge threat to dam safety as state representatives and political decision makers currently allow and even encourage mining exploitation both next to high risk classified hydropower dams and even within existing hydropower reservoirs.We argue that the actual challenge to safeguard an increased dam safety is by bridging the gap between the multitude of different actors– engineers/operators, users, political decision makers -   in order to generate new understandings and new methodologies to deal with risk, safety and security. It is necessary to bridge the gaps between the sectors and actors involved, and that this should be done through investment in close collaboration between the dam sector and engineering research on the one hand and social sciences and humanities on the other – to ensure understandings of political decision making as well as of technical artifacts and water flows.The geographical focus is on two rivers – the Ume River and the Lule River in the north of Sweden. Both rivers are of major importance for national production of electricity, and the rivers are water suppliers for a large amount of inhabitants. 
8.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
9.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik. SOU 2007:108. Betänkande av utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället.
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
10.
 • Johnson, Ericka (författare)
 • Chemistries of Love. Impotence, erectile dysfunction and Viagra in Läkartidningen
 • 2008
 • Ingår i: NORMA. ; 3:1, s. 31-47
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article examines the discourse surrounding impotence, erectile dysfunction and Viagra in the Swedish medical journal Läkartidningen. It draws on articles published from 1990 to 2006, the eight years prior to and after Viagra’s 1998 introduction. Close reading of the articles has shown changes over this time period in how the impotent patient is defined. It has also revealed a transition in the discourse from the term impotence to erectile dysfunction. In these articles the role of the (female) partner in finding a solution to impotence and the social aspects of impotence also change dramatically once Viagra is available. Results from this study are contextualized against similar research that has examined the medical discourse around erectile dysfunction in the international arena.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (76)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (395)
bokkapitel (363)
konferensbidrag (240)
samlingsverk (redaktörskap) (76)
rapport (65)
doktorsavhandling (46)
visa fler...
bok (45)
recension (36)
annan publikation (22)
forskningsöversikt (15)
licentiatavhandling (7)
proceedings (redaktörskap) (6)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (910)
refereegranskat (330)
populärvet., debatt m.m. (76)
Författare/redaktör
Lykke, Nina, 1949-, (86)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (41)
Koobak, Redi, (35)
Thurén, Britt-Marie, ... (34)
Hearn, Jeff, 1947-, (33)
Schlyter, Ann, 1943- ... (28)
visa fler...
Göransson, Anita, 19 ... (25)
Domínguez Reyes, Edm ... (23)
Sveningsson, Malin, ... (22)
Gottzén, Lucas, 1977 ... (21)
Hammarén, Nils, 1972 ... (21)
Holm, Ulla M, 1944-, (19)
Sveningsson Elm, Mal ... (18)
Gullberg, Annica, (17)
Hussénius, Anita, (17)
Medina, María Clara, ... (16)
Lilja, Mona, 1971-, (16)
Andersson, Kristina, (16)
Danielsson, Anna, 19 ... (16)
Jordansson, Birgitta ... (15)
Scantlebury, Kathryn ... (14)
Bergenmar, Jenny, 19 ... (13)
Bryld, Mette, (13)
Erwér, Monica, 1962- ... (12)
Edström, Maria, 1960 ... (12)
Enander, Viveka, 196 ... (12)
Hussenius, Anita, 19 ... (11)
Polk, Merritt, 1962- ... (11)
Rönnblom, Malin, (11)
Åsberg, Cecilia, (11)
Petersson McIntyre, ... (11)
Lönngren, Ann-Sofie, ... (11)
Martinsson, Lena, 19 ... (11)
Djerf-Pierre, Monika ... (10)
Johansson, Thomas, 1 ... (10)
Härenstam, Annika, 1 ... (10)
Thynell, Marie, (10)
Stern, Maria, 1966-, (10)
Leppänen, Katarina, ... (10)
Grahn, Karin, 1974-, (10)
Biricik, Alp, 1974-, (10)
Grönberg, Anna Gunna ... (10)
Wasshede, Cathrin, 1 ... (10)
Andersson, Kristina, ... (9)
Carlson, Marie, 1950 ... (9)
Lundberg, Anna, 1969 ... (9)
Nilsson, Arne, 1948- ... (9)
Sandberg, Linn, 1983 ... (9)
Sundhall, Jeanette, ... (9)
Svensson, Eva-Maria, ... (8)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (786)
Linköpings universitet (354)
Uppsala universitet (205)
Karlstads universitet (21)
Stockholms universitet (14)
Mälardalens högskola (11)
visa fler...
Lunds universitet (10)
Chalmers tekniska högskola (8)
Södertörns högskola (7)
Umeå universitet (7)
Mittuniversitetet (6)
Örebro universitet (6)
Nordiska Afrikainstitutet (6)
Högskolan i Borås (6)
Högskolan i Gävle (5)
Högskolan Väst (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Malmö högskola (2)
Linnéuniversitetet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Ersta Sköndal högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (709)
Svenska (521)
Spanska (30)
Tyska (14)
Danska (14)
Estniska (6)
visa fler...
Turkiska (6)
Franska (5)
Nederländska (3)
Tjeckiska (3)
Japanska (2)
Norska (1)
Isländska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1316)
Humaniora (287)
Medicin och hälsovetenskap (65)
Naturvetenskap (17)
Teknik (14)
Lantbruksvetenskap (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy