SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;srt2:(2000-2021)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > (2000-2021)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
51.
 • Östlund, Allison, et al. (författare)
 • Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige Repercussions of restrictions contained in directly applicable EU legislation on individuals’ access to documents held by Swedish authorities
 • 2013
 • Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift. - 0015-8585. ; :4, s. 457-478
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The article takes as its starting point the Swedish general principle of transparency and open access to public records. The Declaration on transparency and open government, made by Sweden as part of its Accession Treaty, at the time signaled to the remaining Community the importance of transparent government as forming part of Swedish constitutional identity. Read together, however, with domestic constitutional limitations of the valid transfer of legislative power to the EU, the Declaration had the potential of activating avenues for derogating from EU law. While Swedish input on transparency policy has on many levels promoted unified steps in the EU towards increased public access within the latter’s institutional framework, sector-specific secondary law of the EU sometimes opposes transparency. The article describes how such secondary legislation has introduced presumptions against disclosure, posing immediate problems for Swedish courts when presented with directly applicable Regulations overturning the firm presumption for disclosure. The article invites Swedish courts to make use of their unique power of review (enjoyed by all court instances) in order to revisit the limits to the lawful transfer of powers to the EU. The article discusses various avenues under EU law for doing so, including making a preliminary reference on the validity of EU acts instating directly applicable presumptions of non-disclosure. The CJEU’s ruling would, in response, be capable of providing guidelines not only for the national judge, but also for the legislator, towards resolving this constitutional dilemma.
52.
 • Bergström, Martin, et al. (författare)
 • Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn: En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter.
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva place- ras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen. Slutsatser X Insatser till familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar kan för- bättra barnens psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studier- nas vetenskapliga utformning går det inte att avgöra vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma. X För följande tre specifika insatser finns något säkrare kunskap om effekter: • Attachment and Biobehavioral Catch-up är en utbildning för familje- hemsföräldrar som kan minska vissa psykiska symtom hos barnen • Föräldradelen av programmet Incredible Years kan minska barns beteendeproblem och öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen • Take Charge är en specialpedagogisk insats till ungdomar som kan förbättra deras självbestämmande, utbildningsgång och möjligheter till arbete. X Ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehemsföräldrar under barnens placering är mindre vanligt. Personer som har växt upp i familje- hem, deras föräldrar och familjehemsföräldrar efterlyser stöd till barn och familjehem under placeringen. X Det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familje- hemsvård. Samtliga insatser som identifierades i litteraturöversikten bör rimligtvis kunna användas i Sverige men deras effekter behöver följas upp och utvärderas i en svensk kontext. De insatser som redan förekommer i Sverige behöver också utvärderas och undersökas vetenskapligt. Det behövs även studier som belyser kostnadseffektivitet i insatser för svenska förhållanden. Bakgrund och syfte Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige placeras någon gång i ett familje- hem eller på en institution. Under sitt liv har dessa barn en förhöjd risk för suicid, psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd. Syftet med denna rapport är att granska och sammanställa det vetenskapliga underlaget för stödinsatser till barn i familjehem och till familje- hemsföräldrar för att minska dessa risker. Metod Den systematiska utvärderingen genomfördes i enlighet med SBU:s metodik. Studierna skulle behandla insatser som utvärderats i kontrollerade studier med hög eller medelhög studiekvalitet. Studierna skulle vara publicerade mellan åren 1990 och 2017 och inkludera minst 40 personer. Uppföljningstiden skulle vara minst tre månader för barn två år eller äldre, och minst en månad för barn yngre än två år. Studier uteslöts om jämförelsegruppen utgjordes av grupp- boende eller om den till stor del bestod av barn som var placerade i släkting- hem. Den systematiska utvärderingen inkluderar även ekonomiska aspekter, en inventering av vilka insatser som används i Sverige, erfarenheter från brukar- organisationer samt en etisk analys. Resultat Effekter av insatser Sammanlagt granskades 5 298 artikelsammanfattningar. Relevans- och kvali- tetsgranskningen identifierade 23 studier av 18 insatser som motsvarade våra kriterier. Sammantaget visar de 23 studierna att det går att påverka familje- hemsplacerade barns psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet samt placeringars stabilitet. På grund av olikheter mellan insatserna och studier- nas vetenskapliga utformning ger resultaten inte entydiga svar på vilka insatser eller vilka delar av insatserna som är verksamma. För tre av insatserna finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att de har effekt: Attachment and Biobehavioral Catch-up kan förbättra barns psykiska hälsa (t.ex. minskad stress); Take Charge kan förbättra barns förmåga till självbestäm- mande samt sociala situation (t.ex. fullföljd utbildning) och Incredible Years kan öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen och minska barnens beteendeproblem. Effekterna av de övriga 15 insatserna går inte att bedöma eftersom de endast utvärderats i en studie vardera. Det saknas helt studier som belyser barns tandhälsa och förebyggande av ton- årsgraviditeter. Det saknas också studier av eventuella skadliga eller oönskade effekter av insatserna. Praxisundersökning En enkät skickades ut till ett slumpvis urval kommuner (svar från 80 av 106) och samtliga enskilda företag som arbetar på kommuners uppdrag (svar från 34 av 38). Enkäten identifierade 30 insatser. Ingen av insatserna återfinns i littera- turöversikten. Det framkom bland annat att insatserna fokuserar på bedömning av lämplighet av familjehemsföräldrar och på allmän utbildning av dem före barnen placeras. Det var mindre vanligt med stöd till barn eller familjehems- föräldrar under placeringen. Att döma av de insatser som används saknas kon- sensus om vilka insatser som uppfattas som effektiva. Kostnadseffektivitet Totalt granskades 2 120 artikelsammanfattningar. Två relevanta artiklar hittades men ingen uppfyllde SBU:s krav på kvalitet i den ekonomiska utvärderingen. Studiernas resultat går inte att överföra till svenska förhållanden. Brukar- och anhörigperspektiv Fyra organisationer som företräder barn med erfarenhet av familjehemsvård, deras föräldrar samt familjehemsföräldrar besvarade enkäter eller intervjuades. De efterlyser mer stöd utöver själva placeringen. Dessutom önskar familjehems- föräldrar bättre kunskap om barnets behov vid placeringen och ursprungsför- äldrarna efterlyser stöd för att få vara delaktiga i sina barns liv. sammanfattning och slutsatser 9 insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn Etiska och sociala aspekter När samhället övertar ansvaret för barns vårdnad så finns en särskild skyldighet att tillgodose barnens bästa. Att samhället inte alltid tagit sitt ansvar visar bland annat den så kallade Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Ett problem är bristen på vetenskaplig kunskap om insatsers för- och nackdelar vilket äventyrar barns rättigheter. Ett annat problem är bristande dokumentation och uppfölj- ning av de insatser som används. Diskussion Vi bedömer att insatserna från litteraturöversikten kan användas i svensk familjehemsvård med överförbara resultat för barnen. Om beslut fattas att införa nya insatser bör man vara uppmärksam på att många kommuner är små med få placerade barn, vilket kan skapa problem med att upprätthålla tillräcklig kompetens. De som arbetar i familjehemsvården är många gånger ovana vid den systematik som insatserna kräver. Även med ökad tillgång på vetenskaplig kunskap om insatsers effekter behövs rutiner för att på ett ordnat sätt införa, vidmakthålla och utmönstra insatser inom familjehemsvården. Detta kan ske genom lokal uppföljning där både positiva och negativa effekter följs upp syste- matiskt och dokumenteras. I förlängningen ger det möjlighet till uppbyggnad av kvalitetsregister. Framtida forskning bör inriktas på att undersöka nyttan av de insatser som används idag eller som kan komma att införas.
53.
 • Brax, David, 1979-, et al. (författare)
 • Arbetet mot hatbrott måste prioriteras – på riktigt
 • 2014
 • Ingår i: Göteborgs-Posten 14 mars 2014. - 1103-9345.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det finns starka skäl att prioritera arbetet mot hatbrott på riktigt, men i själva verket finns det inga tecken på att regeringen tar frågan på allvar, skriver forskare om hatbrottspolitik och mänskliga rättigheter vid Göteborgs och Lunds universitet.
 •  
54.
 • Eneman, Marie, 1969- (författare)
 • Developing child protection strategies: a critical study of offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall aim of this thesis is to critically explore offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children, focusing upon child abusive material and grooming, in relation to the societal response, i.e. legal and technological regulation models. The following aspects are highlighted (i) How can offenders’ use of information technology for child abusive material and grooming be understood in relation to current regulation models? (i) What alternative models for regulation of child abusive material and grooming could be proposed? (iii) What are the implications of applying a critical approach? The motivation for conducting this research has been to contribute, with empirically based research, to the development of effective child protection strategies in relation to child abusive material and grooming. The empirical material used in this thesis consists of court and police records and interviews with offenders. The result shows that offenders’ use of information technology for child abusive material and grooming is more complex and multifaceted than current regulation models have managed to envisage. It has been recognized that the offenders are aware of the illegality in their activities and thus the risk of being observed by law enforcement and have therefore developed different technological and social strategies to be able to continue with their criminal activities. Therefore, this thesis suggests that existing regulation models such as law and the use of technology for filtering should be re-evaluated and that further dimensions such as norms and markets should be considered.
55.
 • Fahlström, Gunilla, et al. (författare)
 • Etiska aspekter på insatser inom det sociala området: En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av insatser inom det sociala området, dvs. socialtjänst och funktionshinderområdet. Syftet är att frågorna ska minska risken för att missa relevanta etiska aspekter avseende specifika insatser. Underlaget är tänkt att användas som ett av flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter.
56.
 •  
57.
 •  
58.
 •  
59.
 • Munthe, Christian, 1962-, et al. (författare)
 • Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det finns goda skäl för att samla in upplevelser från familjehemsplacerade barn eftersom det är de som bäst kan berätta om sin egen situation och om hur familjehemsorganisationen fungerar. Men att samla in sådan information medför också en rad möjliga etiska konflikter som analyseras i den här rapporten. Syftet är att ge en grund för utvärdering och jämförelse av olika mer specifika och konkretiserade förslag på hur en modell för att lyssna på barn i familjehem ska utformas. När man tar fram en modell för informationsinhämtning måste syftet tydligt klargöras. Om flera syften ska gynnas är det viktigt att analysera potentiella målkonflikter. De etiska hänsyn som vi belyser är främst sådana som aktualiseras när barn är informationsförmedlare snarare än mottagare av vård. Utöver detta presenterar vi vägar att behandla begreppsliga och etiska grundfrågor om tolkningen och värderingen av barns intressen. Barn i allmänhet och familjehemsplacerade barn i synnerhet utgör en särskilt sårbar och värnlös grupp. Det är därför viktigt att lyssna på dem och att då vara extra varsam. Det är särskilt viktigt att dels ta hänsyn till barns växande förmåga till självbestämmande, dels att utforma modellen så att den hjälper barnen att kunna berätta om såväl positiva som negativa erfarenheter. Den modell som används för att inhämta information från familjehemsplacerade barn måste syfta till att förbättra deras situation i allmänhet, samtidigt som man måste se till att detta syfte inte kommer i konflikt med enskilda barns intressen. Det gäller i synnerhet när barnen är så små att de inte kan ge giltigt samtycke och där forskningsetiken föreskriver skarpa krav på riskfrihet. Med äldre barn följer krav på att respektera och främja barnens självbestämmande. En viktig fråga är hur modellen ska förhålla sig till den reguljära familjehemsvården. Det finns goda skäl att hålla isär dem, både på grund av modellens syfte och för att de som använder modellen inte ska missförstå den. Samtidigt kan det vara bra att ha kvar kopplingar mellan modellen och den reguljära familjehemsvården, även om det aktualiserar en rad etiska frågor som rör integritet, partiskhet och risker för barnen. De etiska aspekterna förankras dels i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och Helsingforsdeklarationen – Etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor (Helsingforsdeklarationen), dels i en etisk och filosofisk bakgrundsdiskussion med stöd i internationell forskning. Rapporten avslutas med en checklista till hjälp för att systematiskt analysera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att lyssna på barn i familjehem.
 •  
60.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2627)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6515)
bokkapitel (4997)
konferensbidrag (1418)
bok (1415)
annan publikation (985)
rapport (860)
visa fler...
doktorsavhandling (569)
samlingsverk (redaktörskap) (540)
recension (485)
forskningsöversikt (67)
licentiatavhandling (34)
proceedings (redaktörskap) (28)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (13952)
refereegranskat (7742)
populärvet., debatt m.m. (1761)
Författare/redaktör
Modéer, Kjell Å, (247)
Bogdan, Michael, (241)
Mattsson, Titti, (190)
Numhauser-Henning, A ... (182)
Kristoffersson, Eleo ... (179)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (175)
visa fler...
Andersson, Håkan, 19 ... (163)
Sinander, Erik, 1986 ... (157)
Persson, Annina H., ... (153)
Rönnmar, Mia, (149)
Vogel, Hans-Heinrich (149)
Nyström, Birgitta (143)
Wolk, Sanna, 1970-, (138)
Wickenberg, Per, (129)
Svensson, Eva-Maria, ... (125)
Ervo, Laura, 1966-, (124)
Öman, Sören, 1961-, (123)
Bengtsson, Bertil (121)
Noll, Gregor, (109)
Hettne, Jörgen (108)
Wenander, Henrik (102)
Lundell, Bengt, (99)
Ryrstedt, Eva, (99)
Karlsson-Tuula, Mari ... (99)
Gorton, Lars (97)
Rayfuse, Rosemary, (95)
Maunsbach, Ulf, (95)
Persson, Vilhelm, (93)
Larsson, Stefan, (91)
Påhlsson, Robert, 19 ... (90)
Hydén, Håkan, (89)
Träskman, Per Ole, (88)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (87)
Munthe, Christian, 1 ... (87)
Linderfalk, Ulf (85)
Selberg, Niklas (84)
Tjernberg, Mats, (83)
Groussot, Xavier (81)
Lidgard, Hans Henrik ... (79)
Asp, Petter, 1970-, (79)
Andersson, Håkan, (78)
Ahlberg, Kerstin, (78)
Bakirci, Kadriye, (77)
Bruun, Niklas (76)
Bylander, Eric, 1973 ... (76)
Wahlgren, Peter, (75)
Dahlman, Christian, (75)
Paulsson, Jenny, (73)
Banakar, Reza, (72)
Brokelind, Cécile, (72)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5720)
Uppsala universitet (3087)
Stockholms universitet (2728)
Göteborgs universitet (2306)
Örebro universitet (1074)
Umeå universitet (632)
visa fler...
Högskolan i Jönköping (340)
Luleå tekniska universitet (328)
Kungliga Tekniska Högskolan (234)
Linköpings universitet (220)
Karlstads universitet (215)
Högskolan i Gävle (168)
Linnéuniversitetet (161)
Mittuniversitetet (128)
Försvarshögskolan (128)
Chalmers tekniska högskola (98)
Södertörns högskola (86)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (77)
swepub_uni:mau_t (56)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
Högskolan Kristianstad (31)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan i Borås (23)
Högskolan Väst (13)
Högskolan Dalarna (13)
Mälardalens högskola (7)
Högskolan i Skövde (5)
Högskolan i Halmstad (5)
Karolinska Institutet (4)
Riksantikvarieämbetet (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (9612)
Engelska (7603)
Tyska (157)
Finska (83)
Italienska (80)
Annat språk (71)
visa fler...
Franska (63)
Turkiska (38)
Danska (35)
Spanska (32)
Norska (30)
Nederländska (30)
Ryska (14)
Polska (11)
Portugisiska (6)
Odefinierat språk (5)
Ungerska (5)
Japanska (4)
Kinesiska (4)
Lettiska (3)
Rumänska (2)
Ukrainska (2)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Nygrekiska (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (17895)
Humaniora (508)
Medicin och hälsovetenskap (192)
Naturvetenskap (144)
Teknik (135)
Lantbruksvetenskap (49)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy