SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;hsvcat:5"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Samhällsvetenskap

 • Resultat 1-10 av 1293
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Hedin, Lena, 1951- (författare)
 • Foster youth's sense of belonging in kinship, network, and traditional foster families an interactive perspective on foster youth's everyday life
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis shows that foster youth can be active participants and agents in shaping their own lives, both in terms of developing and breaking relationships. The aim of the thesis is to examine the everyday lives of young people after entering various types of foster families, and to identify processes in various contexts that influence their sense of belonging. Three of the studies are based on in-depth interviews with 17 foster youth, and a fourth study also includes follow-up interviews with 15 of them. The study’s perspective views the family as socially constructed by means of interactive rituals in which both adults and young people are social actors. Study I demonstrates foster children’s motivation and aptitude for academic improvement, even despite previous severe problems in school. The study indicates that their satisfaction with school is related to both the quality of care they receive and their relations with peers. Study II illuminates the importance of both structure and warmth in foster youth’s everyday life. Routines normalize their daily life. Emotional warmth is created through doing things together. In particular, joking and laughing stand out as important inclusion practices. In study III the young people in kinship and network foster families are found to display the strongest social bonds to their foster families, and the young people in traditional foster families the weakest. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents’ active involvement in choosing their foster families. Study IV strengthens findings in the previous three studies about the importance of mutual activities and laughing together for the creation of social bonds in the foster family. Over time, adolescents in traditional foster families also have strengthened their social bonds to the foster family. Therapeutic support is found to be more common in the follow-up interview than one year before, and this unmasks the vulnerability of foster youth, and girls in particular. However, foster youth exhibit personal agency by still coping fairly well with their situation. Overall, this thesis shows that the sense of belonging in the family is strengthened if youth negotiate and take part in decisions concerning them and if the family is an ‘open foster family’ in its reception of the youth and their biological parents, but also that humour can serve as a door-opener into the foster family.
3.
 • Jönhill, Jan Inge (författare)
 • Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Sociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. Luhmanns vittomfattande skriftliga verk gör honom till en av de mest betydande sociologerna överhuvudtaget. Denna studie är den första omfattande exposén över Luhmanns systemteori i Skandinavien. Framställningen innefattar bland annat teoriansatsens grundvalar och teorihistoriska avsnitt och diskussioner. Avhandlingens andra del utgörs av en övergripande systemteoretisk analys av de globala miljöproblemen.
 •  
4.
 • Wolmesjö, Maria (författare)
 • Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. Chefer och ledare inom offentlig verksamhet har under de senaste åren tillskrivits en nästan magisk betydelse för verksamheten genom att de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. Denna avhandling handlar om tre olika tendenser till förändring och utveckling inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen som är gemensamma för flera kommuner. Den första är utvecklingen mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit att försöka öka effektiviteten, bl.a. genom införandet av en så kallad beställar-/utförarmodell. I detta sammanhang har biståndshandläggarmodellen, dvs. åtskiljande av biståndsbedömning och verksamhetsansvar i en handläggarroll och en arbetsledarroll studerats. Den andra tendensen som kan ses som ett uttryck för förändring i organisationen är att allt fler vård-, omsorgspersonal som chefer på olika nivåer tycks uppleva en pressad arbetssituation och arbetsotillfredsställelse. Detta är bakgrunden till att införandet av flexiblare arbetsorganisation genom så kallade självstyrande grupper och årsarbetstid studerats. Den tredje tendensen som studerats i denna avhandling är decentralisering av socialtjänsten, dvs. delegering av beslut och utlokalisering av administrative enheter. Denna förändring kan knytas till ökade krav på ökad brukarmedverkan/inflytande från dem som använder sig av dessa tjänster, här äldre och personer med funktionshinder. Syftet med avhandlingen var att belysa hur politiker och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg. Fokus sattes på hur kraven på, och arbetsinnehållet för första linjens chefer formuleras i tre organisationsformer. Avhandlingen innehåller tre former av empiriskt material. Den första är en enkätstudie till politiker och tjänstemän i ledande befattningar på olika nivåer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Den andra materialinsamlingen består av kvalitativa intervjuer med politiker och chefer på olika nivåer. Den tredje materialinsamlingen består av en dokumentstudie av kommunala dokument såsom riktlinjer och utvärderingar som ligger till grund för organisationsförändringarna. Analysmetoden, en kvalificerad innehållsanalys är inspirerad av diskursanalys och fokuserar på jämförelser mellan olika kommuner, mellan politiker och tjänstemän och mellan kvinnor och män. Resultatet visar att organisationsförändringarna gav oväntade effekter för chef- och ledarskapet och att förväntningar och krav på ledningsfunktionen skiljer sig åt mellan politiker och tjänstemän och mellan olika organisationer. Politiker och högre tjänstemän förväntar sig i första hand av arbetsledarna att de ska vara chefer för verksamheten, och anställda förväntar sig i första hand att arbetsledarna ska vara ledare. Lösningen tycks vara kompetensutveckling, men vilka kompetenser ska då dagens och morgondagens chefer inneha och utbildas i? Två mönster kunde urskiljas. Det första kan relateras till kraven på effektivitet och det andra kan relateras till kraven på kommunikation. Avhandlingen belyser villkoren för chef- och ledarskap där chefskapet trycks allt längre ner i organisationen. Det innebär dock inte att det inbyggda dilemmat, som består i att vara både chef och ledare försvinner ur organisationen. Någonstans i organisationens ledningsfunktion måste effektivitetsperspektivet och kommunikationsperspektivet mötas. Detta ska kanske ses som ett dilemma som inte går att upplösa ? enbart förlägga på olika nivåer i en verksamhet.
5.
 • Eliassi, Barzoo, 1978- (författare)
 • A stranger in my homeland The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation examines how young people with Kurdish backgrounds form their identity in Sweden with regards to processes of inclusion and exclusion. It also sheds light on the ways these young people deal with ethnic discrimination and racism. Further, the study outlines the importance of these social processes for the discipline of social work and the ways social workers can work with disadvantaged and marginalized groups and endorse their struggle for social justice and full equal citizenship beyond racist and discriminatory practices. The empirical analysis is built on interviews with 28 young men and women with Kurdish backgrounds in Sweden. Postcolonial theory, belonging and identity formation constitute the central conceptual framework of this study.The young people referred to different sites in which they experienced ethnic discrimination and stigmatization. These experiences involved the labor market, mass media, housing segregation, legal system and school system. The interviewees also referred to the roles of ‘ordinary’ Swedes in obstructing their participation in the Swedish society through exclusionary discourses relating to Swedish identity. The interviewees’ life situation in Sweden, sense of ethnic discrimination as well as disputes over identity making with other young people with Middle-Eastern background are among the most important reasons for fostering strong Kurdish nationalist sentiments, issues that are related to the ways they can exercise their citizenship rights in Sweden and how they deal with exclusionary practices in their everyday life. The study shows that the interviewees respond to and resist ethnic discrimination in a variety of ways including interpersonal debates and discussions, changing their names to Swedish names, strengthening differences between the self and the other, violence, silence and deliberately ignoring racism. They also challenged and spoke out against the gendered racism that they were subjected to in their daily lives due to the paternalist discourse of ”honor-killing”.The research participants had been denied an equal place within the boundary of Swedishness partly due to a racist postcolonial discourse that valued whiteness highly. Paradoxically, some interviewees reproduced the same discourse through choosing to use it against black people, Africans, newly-arrived Kurdish immigrants (”imports”), ”Gypsies” and Islam in order to claim a modern Kurdish identity as near to whiteness as possible. This indicates the multiple dimensions of racism. Those who are subjected to racism and ethnic discrimination can be discriminatory and reproduce the racist discourse. Despite unequal power relations, both dominant and minoritized subjects are all marked by the postcolonial condition in structuring subjectivities, belonging and identification.
6.
 • Blomberg, Helena (författare)
 • Mobbning, intriger, offerskap att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis is a study of bullying narratives, mainly co-produced in a process of ongoing interaction. The focus is on how narrators rhetorically organize their storytelling and identity work by using discursive resources. The empirical material consists of 12 interviews with, and 12 written stories by people who have been exposed to workplace bullying plus information from three websites about bullying, and previous research. The overarching aim of the study is to identify how a bullying discourse is produced, reproduced, challenged and negotiated in bullied persons’ narratives. Specific aims are to determine how bullying is portrayed publicly, how narrators with experience of being bullied build their stories, how the narratives stand in relation to victimization, what makes it possible to talk about vulnerability and what are its limits, and finally to develop a narrative approach.Theoretically and methodologically, the study has its basis in narrative analysis, discursive psychology, conversation analysis, and metaphor analysis. The study shows how the narrators categorize themselves as active, competent, and consensus seeking. They resist being victimized, but by their use of the interpretative repertoire and a standard story of bullying, they nevertheless become indirectly victimized. What’s at stake, in the narratives, is the question of guilt, which they rhetorically evade by the use of different metaphors. These metaphors depict bullying as a mystery, a lifelong source of suffering, a transformation, a learning experience, a battle, a contagious virus, and a trap. The narrators are constrained by the narrative conditions, the interpretative repertoire, standard story, and narrative form and content – a story of good and evil when creating their own story. The narrative conditions at the same time set the limit for expressing oneself in the identity work. This also means we are part of the production and reproduction of the bullying discourse when I, as a researcher, and the narrators use the repertoire and the standard story in mutual understanding.
7.
 •  
8.
 • Deutschmann, Mats (författare)
 • Apologising in British English
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. Avhandlingen kan påvisa att artighetsyttringar såsom ursäkten är viktiga verktyg för att kontrollera och manipulera omgivningen och att det framförallt är medelklassen och andra grupper i maktposition som brukar artighetsformler till detta syfte.
9.
 • Lindblom, Jonas (författare)
 • När vetenskapen tystnar : Ett socialpsykologiskt studium av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och på Stureplan
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation is a social psychological study of the influence of science on everyday thinking. The specific focus is the way in which mass media, as an intermediate arena of knowledge in society, accepts or rejects scientific concepts and findings. Particularly, it concerns the phenomenon that the Swedish mass media calls "the inexplicable violence". The thesis points to a journalistic independence from science. On the one hand this refers to the condition, that the journalist can reject the legitimacy of scientific explanations to violence. On the other hand it illuminates the establishment of independent links of knowledge, between the journalist and everyday man. This work consists of three main arguments for a journalistic independence from science. The first argument demonstrates how the scientific expert and the journalist differ in their interpretations of violence. While the scientific expert refers to social, biological, psychological or medical causes, the journalistic thinking is based upon a moralistic perception in terms of motives. The second argument deepens the understanding of the moral rationality in mass media. It shows in detail how the moral pathos gives rise to a distinct set of assumptions, differing from the presuppositions of the scientific experts. The third and final argument, establishes a connection between the journalist and "the everyday thinker". The purpose of this concept is not only to show that everyday man could reject science and formulate his own knowledge. It also suggests that even when accepted, science could not give self-evident and unquestionable answers to social problems.
 •  
10.
 • Urban, Susanne, 1966- (författare)
 • Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. Later, the neighbourhood itself came to be perceived as a threat, as it was seen to separate people from one another. The solution to this dilemma was that the neighbourhood should be an arena for meetings between different groups, supplying not strong ‘excluding’ bonds, but subtle ‘bridge-building’ ones.The aim of the first part in the thesis is to study the public view of the neighbourhood and its significance for social integration. The aim of the second part is to investigate the new metropolitan policy approach to attain the challenging goal of integration at the local municipal level. This is explored using the theoretical model of a democratic welfare society, as developed by Jürgen Habermas.Ethnic housing segregation, as a social problem, has evolved in several stages. In 1990 the promise became to combat ”problem areas” through various methods for integration, commitment, improved reputation, an increasing sense of community and environmental improvement. More recently, since 2000, the question of ethnic housing segregation appears to be being dealt with through a process of delegation of responsibility to various authorities with different areas of expertise and to local municipal authorities. This suggests a possible fragmentalization of approaches to ethnic housing segregation. In official discussion of ethnic housing segregation, an acknowledgement of the relational approach has been severely lacking. A review of the literature of neighbourhood effects shows that ethnic clustering can result in positive as well in negative effects. In a relational perspective, local networks are one of several other relations that, in combination with different structures and power distributions, effects integration between ethnic groups in the society.Principles from new metropolitan policy, referred to as ”bottom-up”, are similar to Habermas’ ideal. However, the concrete experiences highlight the difficulty in offering possibilities for rational communication, development of communicative knowledge, and even less communicative power. The new metropolitan policy has posed a new formulation of threat and promise. The dichotomy of segregation versus integration has developed into one of exclusion versus participation. The ideal has changed from formal to subjective integration, which includes civil participation in state business. The neighbourhood has served as one arena to start inclusive processes. The practice, on the contrary, is still dominated by measures aimed at making society work more efficiently through state intrusion into private matters i.e. governmentalization.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1293
Åtkomst
fritt online (668)
Typ av publikation
doktorsavhandling (1293)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1293)
Författare/redaktör
Karlsson, Magnus, (2)
Magnusson, Jan, (1)
Meeuwisse, Anna, (1)
Harrysson, Lars (1)
Mallander, Ove (1)
Bäckman, Olof, 1965- ... (1)
visa fler...
Edman, Johan (1)
Björktomta, Siv-Brit ... (1)
Sandlund, Jonas, (1)
Johansson, Håkan, (1)
Larsson, Rolf, (1)
Binde, Per, 1956-, (1)
Stickley, Andrew, (1)
Jegermalm, Magnus, (1)
Abiala, Kristina, 19 ... (1)
Abrahamson, Maria, 1 ... (1)
Stenius, Kerstin, (1)
Gerdner, Arne, (1)
Fürst, Henrik, (1)
Danielsson, Erna, 19 ... (1)
Johansson, Stina, (1)
Khosravi, Shahram, (1)
Carlbom, Aje (1)
Moula, Alireza, (1)
Höjer, Ingrid, 1953- ... (1)
Hofvendahl, Johan, (1)
Eriksson, Kjell, (1)
Bereketeab, Redie, (1)
Johansson, Björn, (1)
Utas, Mats, (1)
Starrin, Bengt, (1)
Larsson, Jörgen, 196 ... (1)
Ulfsdotter Eriksson, ... (1)
Persson, Anders, (1)
Åkesson, Lisa, 1960- ... (1)
Wedel, Johan, 1962-, (1)
Leinsalu, Mall, 1958 ... (1)
Lind, Martin (1)
Kåreholt, Ingemar, 1 ... (1)
Sundh, Kenneth, (1)
Whitaker, Anna, (1)
Skillmark, Mikael, 1 ... (1)
Johnsson, Eva, (1)
Agevall, Ola, (1)
Holmberg, Tora, 1967 ... (1)
Ekström, Marianne, 1 ... (1)
Ahlberg [Alsarve], J ... (1)
Kassman, Anders, (1)
Leissner, Tom, 1943- ... (1)
Persson, Olle, 1949- ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (326)
Lunds universitet (273)
Göteborgs universitet (250)
Umeå universitet (164)
Uppsala universitet (159)
Örebro universitet (72)
visa fler...
Linnéuniversitetet (51)
Mittuniversitetet (41)
Karlstads universitet (41)
Södertörns högskola (30)
Linköpings universitet (19)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (16)
Mälardalens högskola (15)
Högskolan Dalarna (15)
Högskolan i Halmstad (14)
Högskolan i Gävle (13)
Högskolan Kristianstad (9)
Högskolan i Jönköping (8)
Malmö universitet (7)
Högskolan Väst (6)
Luleå tekniska universitet (4)
Högskolan i Borås (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (2)
Högskolan i Skövde (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Försvarshögskolan (2)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (652)
Engelska (612)
Danska (12)
Norska (9)
Franska (2)
Bokmål (2)
visa fler...
Tyska (1)
Italienska (1)
Odefinierat språk (1)
Spanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (33)
Medicin och hälsovetenskap (19)
Naturvetenskap (9)
Teknik (6)
Lantbruksvetenskap (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy