SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;hsvcat:6"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Humaniora

 • Resultat 1-10 av 34
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Deutschmann, Mats (författare)
 • Apologising in British English
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. Avhandlingen kan påvisa att artighetsyttringar såsom ursäkten är viktiga verktyg för att kontrollera och manipulera omgivningen och att det framförallt är medelklassen och andra grupper i maktposition som brukar artighetsformler till detta syfte.
2.
 • Agevall, Ola (författare)
 • A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. Part of the reason for this is that Max Weber both responds to and draws upon scholarly work that has long ceased to be familiar to social scientists. In order to grasp Weber's methodological project, we therefore need to uncover the historical co-ordinates within which it was framed. A framework of this order is to be found in the discourses over method that took place in the human sciences in Germany during the 19th century - particularly in jurisprudence, economics and history. Max Weber's methodological views, however, did not square with any of the positions taken in these debates. He had other methodological convictions. They were partly taken over from Heinrich Rickert, partly from Johannes von Kries. Heinrich Rickert's philosophy of science furnished Weber both with a general theory of science and with a theory of concept formation in the historical sciences, whereas Johannes von Kries provided him with a theory of causality. It can be shown that these theories combine in Max Weber's methodological thought to provide the basis for theoretical notions such as the ideal type - but also that this has implications both for Weber's empirical work and for the characteristic way in which he criticises the different standpoints in the prevailing methodological discourse.
 •  
3.
 • Liedgren Dobronravoff, Pernilla, et al. (författare)
 • Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. Utifrån en empiri av upprepade kvalitativa, semistrukturerade intervjuer samt en textanalys av en dagbok, skriven fyra år före en utgång föreslås två processmodeller för ingång samt en processmodell för utgång. För att bli ett Jehovas vittne krävs att personen har en mottaglighet och att hon eller han attraheras av de sociala och religiösa faktorer organisationen kan erbjuda. En person som kommer i kontakt med Jehovas vittnen som vuxen passerar ofta sex faser innan han eller hon blivit medlem. Faserna benämns i avhandlingen: kontakt med Jehovas vittnen, bibelstudier med en medlem, ifrågasättande, accepterande, aktiv som missionerande Jehovas vittne och dop. För en person som har vuxit upp inom organisationen är processen mycket kortare, den består av: uppväxt inom organisationen, ställningstagande och beslut att låta döpa sig alternativt avstå från dop. Utgångsprocessen består av sju faser: olika grader av tvivel, prövning av tvivel, vändpunkter, olika beslut, olika steg i verkställighet, "floating" en bearbetning av medlemskapet på en emotionell och kognitiv nivå och relativ neutralitet.
4.
 • Hofvendahl, Johan (författare)
 • Riskabla samtal en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna avhandling används samtalsanalys (”conversation analysis”) för att studera ”riskstrategier” i samtal mellan lärare, elever och föräldrar i grundskolan. Materialet består av 80 samtal som insamlats vid två olika tidpunkter: 45 st. inspelade 1992–93 (kvartssamtal, eller den mer formella benämningen enskilda samtal) och ytterligare 35st. inspelade 2004 (utvecklingssamtal, den benämning som gäller sedan den senaste läroplanen). I avhandlingen används elevsamtal som ett samlingsnamn. Alla elevsamtal i materialet gäller elever i årskurs 5, dvs. när eleverna är 11–12 år gamla.Varje år genomförs ca. 2,6 miljoner elevsamtal i grundskolan och gymnasieskolan sammantaget, möten som involverar ca. 5,5 miljoner samtalsdeltagare. Även om elevsamtalen förekommer flitigt, vet vi nästan ingenting om vad som egentligen händer i dessa möten, dvs. hur de genomförs. Denna avhandling kan därför betraktas som ett bidrag till ambitionen att fylla detta tomrum något; hur samtalsdeltagarna genomför elevsamtal.Avhandlingens syfte är att studera kommunikativa strategier som tas i bruk för att hantera ”risk”, dvs. ett moment vars utgång är oviss och som potentiellt kan skapa eller leda till problem. Med strategi avses återkommande tillvägagångssätt och omfattar inte nödvändigtvis talarens medvetenhet. Strategier är en del (och materialiseringen) av vardagskulturella normer, umgängesregler och habitualiserade ”sätt att göra”. De används ”för talaren själv”, ”för någon annan” eller ”för alla” och bör betraktas i ljuset av Goffmans begrepp ”face-work”, dvs. vad talaren gör för att motverka potentiellt ansiktshotande ”incidenter”. I avhandlingen fokuseras tre specifika talsituationer av väsentligt analytiskt värde: (1) hur samtalet startas, (2) hur man initierar tal om problem och (3) hur samtalet avslutas, eller närmare, möjligheten för elever och föräldrar att lyfta egna ”övriga frågor”.Resultaten visar att elevsamtalets inledning är en koordinerad prestation som i synnerhet är orienterad mot eventualiteten att eleven är nervös. Elevsamtalet är ett ”vanligt samtal” och lärarens inledande frågor är ”vad jag brukar fråga alla andra elever”. När en talare inleder tal om ett potentiellt problem (problemmoment) går tempot ner och yttrandena omfattar ofta ”störningar och upphakningar”, dvs. pauser, pausfyllnader, förmildrande uttryck, övergivna turstarter och omstarter, ”reparationer”, etc.. Dessa egenskaper (och andra) gör det möjligt att ”förutse” handlingen som (potentiellt sett) en probleminitierande handling. Vid elevsamtalets avslutning är det vanligt att eleverna och föräldrarna erbjuds möjligheten att lyfta sina egna frågor och funderingar. En analys av lärarnas olika sätt att erbjuda möjlighet att förlänga samtalet visar emellertid att sådan möjlighet ofta är starkt begränsad, t.ex. beroende på frågeyttrandets form.
5.
 • Jacobsson, Mats, et al. (författare)
 • 'Att blifva sin egen' ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens övre Norrland
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The background to this study is that there is no studies on youth and their transition to adulthood in preindustrial Sweden. The main objective of this thesis has therefore been to analyze young peoples transition to adulthood during the late 18th and 19th centuries in a region of the northern part of Sweden. The social context of the region was mainly agrarian during the investigated period despite the fact that in the later part of the 19th and beginning of 20th century, a development of a growing forest industry had started. The main questions is: How and when in life did different social categories of young people establish an independent and adult life? Where there any changes in transitional patterns and was the establishment smoother or more troublesome at different times during the investigated period ? Where there any changes regarding social norms related to the establishment of adult life?The transition to adult life is studied from a life-course approach and four key-transitions; The First Holy communion, leaving home, marriage and parenthood are regarded as significant steps within the process to a independent social position. Individual data related to keytransitions is mainly collected from cathectical examination records and comprised 2206 individuals born in six different cohorts between 1770 and 1900. The selected cohorts represents individuals that had to deal with different social conditions during their youth and transition to adult life.The main results regarding the transition to adult life can be summarized in two words, complexity and variance. Usually it was a "long" transition but the number of accomplished keytransitions and the order between them varied, as well as ages when taking the first Holy Communion, leaving home, marriage and entering parenthood varied. Transitional patterns varied between different categories of youth. A dividing line existed between the sexes, those from households strongly rooted in the agricultural structure and those with background in social categories that didn't own or was in possession of land. Social norms related to keytransitons changed along this dividing line during the investigated period of time, and became less permissive within landowning or land-possessing categories and less prescriptive in other categories.Transitional patterns were also influenced by the social situation at different historical times. The need for labor, war and years of famine directly intervened in timing and sequencing of keytransitions. A long term development was that the transition to adult life became more problematic in the later part of the 19th century, especially among young people who were less integrated in the social context and among socially stigmatized youth. Finally, young people were active and reflexive in seeking social space to make the transition to adult life, actions that sometimes caused tensions and conflicts between generations.
6.
 • Sjölander-Lindqvist, Annelie (författare)
 • Local Environment at Stake: The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. Baksidan kan vara att hembygdens specifika och omistliga värden som förknippas med platser, landskapsbilder och rumsliga strukturer upplevs som hotade. Den sjunkande grundvattennivån och giftutsläppet 1997 till följd av tunnelbygget har ställt frågor om den sociala kontinuiteten på sin spets och den lokala kunskapen har blivit både ett synligt inslag och ett verktyg i lokal mobilisering i syfte att uppnå en förståelse för de problem som tunnelbygget gett upphov till. Platser och lokal miljö spelar roll för formandet av identiteter. Landskap och rumsliga miljöer är starka förmedlare av minnen, kollektiva såväl som enskilda, och spelar därmed centrala roller när det gäller att förmedla känsla för det förflutna och dess samband med nuet och framtiden. Det är inte ovanligt att det är först när värden, som man i vardagslivet tar för givna och som man sällan har anledning att direkt reflektera över, ställs inför något nytt, främmande och hotfullt, som dessa värden framstår som något man måste särskilt värna om och vårda. I föreliggande avhandling ligger fokus på de områden där grundvattensänkning och giftutsläpp har varit ett stort problem. Djupintervjuer, kollaborativ fotografering, naturvandringar och deltagande observation på samråds- och informationsmöten under perioden 1999-2003, är de metoder som har använts. Avhandlingen undersöker hur upplevelser av osäkerhet inför vad som kommer att hända med den omgivande miljön och naturen kommit att påverka boendes uppfattningar av plats, samhörighet med platsen, landskapet och det lokala samhället. Hallandsåstunneln är ett storskaligt tekniskt projekt som gör ingrepp i naturen och människors omgivning. Tunnelbygget är ett tydligt exempel på ett storskaligt byggprojekt där människor och deras livsmiljö på ett konkret sätt berörs.
 •  
7.
 • Bengtsen, Peter (författare)
 • The Street Art World
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In recent years, street art has become embedded in popular culture and received growing attention from the art market and art institutions. Work by street artists has entered galleries, auction houses and museums, and some artists have been given the opportunity to create large-scale sanctioned public art projects. Simultaneously, widespread photographic documentation of street artworks and the circulation of images online have provided artists with a potentially global audience. The Street Art World investigates street art as a relatively newly established field within contemporary art. With the American sociologist Howard S. Becker’s notion of “art worlds” as a central point of departure, the book seeks to characterise street art by studying and participating in the everyday interaction among the artists, gallerists, collectors, critics, curators, bloggers and street art enthusiasts that make up the social environment (the street art world) in which the term street art is continuously given its meaning. Major themes addressed in the book include: (1) The social construction of the meaning of the term street art and the resulting difficulties in formally defining what street art is. (2) The often contradictory attitudes within the street art world towards art history and the institutions of art. (3) The relationship between street art, the art market and the institutional art world. (4) The relationship between street art and public art. (5) Street art’s potential to affect the viewer’s perception of public space, and the possible challenges the increasing digital mediation of street art may pose to bringing this potential to fruition. While the book presents central characteristics of the street art movement, it also acknowledges that it is not feasible to pin down the nature of street art once and for all, since street art is a product of complex social processes.
8.
 • Andersson, Janicke, 1975- (författare)
 • Konsten att leva längre : Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ibland luras vi att tro att ålderdomen är ett nytt fenomen och att det är först nu i vår samtid som individer har möjlighet att uppnå hög ålder och bli riktigt gamla. Visst var det inte lika vanligt att människor blev riktigt gamla förr i tiden men åldringar fanns även då. Likaledes som att människan blivit gammal även i historisk tid så har hon sökt efter möjligheter att hindra åldrandet och förlänga livet. Människans vilja att skjuta upp den oundvikliga döden ytterligare några år medelst motion, dieter eller diverse livsförlängande kurer eller kanske bara ett gudfruktigt leverne är intresset i den här avhandlingen. Ett intresse som i mångt och mycket handlar om människans vilja att utmana ålderdomen och döden. Syftet är att analysera föreställningar om normativitet och kunskap och makt i förhållande till livsförloppet och åldrandet. Materialet består av handböcker i hur man förlänger livet publicerade 1700-1930.Det visar sig att mycket är sig förvånansvärt likt. Råden om måttlighet och naturlig diet som framfördes på sjuttonhundratalet gäller än idag. Dessutom är området omgärdat av en mängd myter och vanföreställningar. Naturligtvis finns det en hel del som har förändrats också. Bland annat har den tekniska utvecklingen gjort att helt nya möjligheter uppstått på området. Dessutom har kyrkan förlorat sin position som kunskapsförmedlare, en roll som övertagits av vetenskapssamhället.Avhandlingen visar att historiskt har diskussionen om livets förlängning förts utifrån föreställningarna om en av Gud eller naturen förbestämd livslängd. Budskapet var att det inte i första hand var en fråga om att förlänga livet utan snarare att låta bli att förkorta det. I dag förs inte längre diskussionen om livslängd utifrån givna gränser. I dag handlar diskussionen om möjligheter. Om det finns en sannolikhet att vi kan förlänga livet borde vi då inte försöka? Hur långt är det möjligt att sträcka livet? Vad är sannolikheten att vi kan leva 150 år eller 250 år eller kanske till och med i evighet?
 •  
9.
 • Pauletto, Franco, 1968- (författare)
 • L’ordine sociale a tavola L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation examines mealtime conversations between parents and children in eight Swedish and eight Italian middle class, dual-earner households, exploring the ways in which children are engaged in the cooperative construction of social order. The study is part of an international project (cf. Aronsson & Pontecorvo, 2002), coordinated with prior work in the US (cf. Ochs & Kremer-Sadlik, 2013).Study I explores how children’s accounts work during family dinner conversations. So called proto-accounts (laments, multiple repeats, want-statements) and varied verbal accounts are analyzed in relation to age class or prior language socialization experiences.Study II focuses on the use of endearment terms in directive sequences between parents and children. The findings show an asymmetrical distribution of endearment terms, in that only parents make use of them when interactional problems – children’s non-compliance with parental requests in particular – arise.  Study III examines the ways in which Italian parents deploy the discourse marker dai (‘come on’) in directive sequences. This is a flexible linguistic resource that is employed by parents as a cajoling token when children fail to comply with parental requests, hindering the advancement of the in-progress activity.This thesis describes family mealtimes as parent-directed activities where sociality, morality and local understandings of the world (Ochs & Shohet, 2006) are collaboratively re-created and enacted. This confirms the crucial role of everyday family meals as rich cultural sites (Ochs & Shohet, 2006) for reasserting moral attitudes of the family: participants learn moment by moment how to be competent actors that are able to choose between alternative courses of action and that can therefore be held accountable for their actions (Bergmann, 1998: 284). From this point of view, a dinner is paradigmatic of the deep moral sense that permeates the making of a family.     
 •  
10.
 • Rodéhn, Cecilia, 1977- (författare)
 • Lost in Transformation : A critical study of two South African museums
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. My research focuses on the perception and mediation by museum staff-members of Transformation which is compared and positioned against South African and international museological theoretical discourses. I further explore the political backdrop to Transformation of South African museums and discuss related problems and aspects such as reconciliation, nation-building and the African Renaissance. Socio-political structures, acts, reports and policy documents are analysed over a long temporal sequence, but focus on the period 1980-2007. The long temporal sequence is a tool to capture the development connected to the museums in space and time and aims to compare and present previous developments in order to investigate how Transformation positioned itself as against the past. I hold that Transformation should be treated as an ongoing process connected to other transformation processes across time. I also propose that Transformation started earlier than previously suggested and that it is not a question of one Transformation but of many transformation processes. The urban landscape and the concept of place and name are explored. My research examines the urban landscape from the establishment of Pietermaritzburg to study how the museums were positioned in the landscape and how this has contributed to associated meanings. The museums are treated as demarcated places in the urban landscape which are named and infused with meaning and ownership. The museums are constituted and acted out within specific socio-political structures. The dissertation suggests that the objectives of Transformation reveal themselves through negotiation and alteration of place and name. My research explores the history of the museum collections – how objects were acquired, classified and used to materialise the museums´ institutionalisation of time and what this brought about for heritage production. I investigate what did and did not change when the museums transformed and I deconstruct the new and old objectives and socio-political ideas of collections. I analyse displays as socio-political spaces, the agent’s appropriation, and the discrepancies within dominant socio-political structures. When Transformation materialises in displays it becomes visible for the public to see. The negotiated displays show how the museum tries to visualise Transformation to the public. The discussion analyses the discussed concepts of Transformation, the structures, place, name, display and collection, and relates these to the concept of time, and to how agents create time and make it visual. I also discuss how museological writing and political speeches shape and negotiate Transformation through their articulation and how they sometimes constrain and form discrepancies to actual reality.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 34
Åtkomst
fritt online (19)
Typ av publikation
doktorsavhandling (34)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (34)
Författare/redaktör
Hofvendahl, Johan, (1)
Utas, Mats, (1)
Agevall, Ola, (1)
Al Khalidi, Marwa, (1)
Bengtsen, Peter, (1)
Andersson, Janicke, ... (1)
visa fler...
Liedgren Dobronravof ... (1)
Petersson, Jesper, 1 ... (1)
Rodéhn, Cecilia, 197 ... (1)
Axner, Marta, 1977-, (1)
Lutz, Peter A., (1)
Jakobsson, Mats, (1)
Lundberg, Sofia, 196 ... (1)
Borelius, Ulf, 1961- ... (1)
Lindfors Viklund, Ma ... (1)
Carlestål, Eva, 1951 ... (1)
Sjölander-Lindqvist, ... (1)
Deutschmann, Mats, (1)
Liedgren, Pernilla, (1)
Olofsson, Eva, 1945- ... (1)
Grönberg, Anna Gunna ... (1)
Hård af Segerstad, P ... (1)
Jezierski, Wojtek, 1 ... (1)
Jacobsson, Mats, (1)
Jernudd, Björn H., 1 ... (1)
Järlehed, Johan, 196 ... (1)
Karlsson, Lena, 1972 ... (1)
Lagnebro, Lillemor, ... (1)
Light, Nathan (1)
Lindström, Eva, 1965 ... (1)
Lundgren, Silje, 197 ... (1)
Nordahl, Per, 1955-, (1)
Ogawa, Akihiro, (1)
Pauletto, Franco, 19 ... (1)
Widholm, Christian (1)
Zink, Eren, 1974-, (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (10)
Umeå universitet (8)
Lunds universitet (7)
Göteborgs universitet (6)
Stockholms universitet (5)
Linköpings universitet (4)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Södertörns högskola (1)
Örebro universitet (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Gävle (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (21)
Svenska (11)
Italienska (1)
Spanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (33)
Teknik (3)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy