SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;lar1:(gu)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Göteborgs universitet

 • Resultat 1-10 av 249
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Eriksson, Birgitta (författare)
 • Arbetet i människors liv
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inte sällan hör vi att arbetet håller på att minska i betydelse i livet. Syftet med denna avhandling är att beskriva människors inställning arbete och att förklara varför de har den inställning de har. Underlag är en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av de anställda i Sverige. Enkäten besvarades av 1928 personer. Enkätmaterialet har kompletterats med ett 20-tal intervjuer. Med inställningen till arbete avses dels<br/><br/>inställningen till arbete utan annan jämförelse, dels inställningen till arbete satt i relation till annat i livet såsom familj och fritid. Man kan här tala om inställningen till arbete absolut sett respektive inställningen till arbete relativt sett.<br/><br/><br/><br/>Resutaten visar att de flesta uppvisar ett starkt engagemang i arbetet absolut sett, medan arbetet får en mer undanskymd plats i relation till resten av vardagslivet. Det finns emellertid skillnader mellan olika kategorier av människor. Kvinnor uttrycker exempelvis i större utsträckning en engagerad inställning till arbete. De med goda arbetsvillkor känner mer engagemang i arbetet än andra och motsatsen gäller: de med dåliga arbetsvillkor uttrycker i större utsträckning en instrumentell inställning till arbete. Unga och personer av utomnordisk härkomst är också kategorier med relativt sett hög grad av instrumentell inställning
 •  
3.
 • Karlsson, Sven-Erik (författare)
 • Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys
 • 1994
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Abstract.<br/><br/><br/><br/>Författare: Sven-Erik Karlsson.<br/><br/>Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys. <br/><br/>Språk: Svenska.<br/><br/>Nyckelord:<br/><br/><br/><br/>Den konkreta utgångspunkten för detta arbete är natur- och kulturturismen i Värmland, där naturen och kulturen utgör turistiska produkter. Syftet är att påbörja en sociologisk analys där detta sociala fenomen ingår i ett större turistiskt och samhälleligt sammanhang. Arbetets metodologiska utgångspunkt är att vetenskapligt upptäcka och vetenskapligt reflektera över turismen som socialt fenomen<br/><br/><br/><br/>Begreppet turism härleds från 1600-1700-talens bildningsresande, le Grand Tour, en rundresa till den västerländska kulturens källor. Turism är en anti-vardaglig verksamhet med två grundläggande former, bildningens och karnevalens turism, vilka kan vara lokaliserade i antingen samhällenas centrum eller periferi.<br/><br/><br/><br/>Historiskt är turismen ihoptvinnad med den övriga samhällsutvecklingen, där olika tidsepokers klassförhållanden, transportmedel och kulturella innehåll har haft stor inverkan på dess utformning.<br/><br/><br/><br/>En genomgång av tillgänglig statistik visar att turismen under senare tid blivit en ekonomisk betydelsefull näring såväl internationellt, nationellt som regionalt, vilket medfört att turismen även blivit politisk betydelsefull, exempelvis inom regionalpolitiken. <br/><br/><br/><br/>I den sociologiska referensramen urskiljs olika samhälleliga sfärer, vilka den nutida turismen till stora delar kan förklaras utifrån, den ekonomiska, den politiska, den sociokulturella samt den socimateriella, varav den ekonomiska är mest betydelsefull. Den nutida samhällsförändringen kännetecknas av en stark kommersialisering, av en ny dominant klass, den nya medelklassen, samt ett nytt kulturellt paradigm, postmodernismen. Turismnäringen kan analytiskt delas upp i produktion, distribution och konsumtion. I detta arbete analyseras produktionen och konsumtionen.<br/><br/><br/><br/>Den svenska och den värmländska turismproduktionen kännetecknas av att natur och kultur utgör de viktiga resurserna samt av att varugörandet av dessa sker i hög utsträckning i en slags småskalig hantverksproduktion. <br/><br/><br/><br/>Ifråga om behandlingen av den turistiska konsumtionen blir det främst fråga om ett upptäckande avsnitt. Med utgångspunkt från framförallt modern konsumtionssociologisk litteratur, svenska statistiska data om turistande samt redogörelser för konkreta värmländska förhållanden, antas att det finns skillnader mellan olika klassers turistande. Det som framhålls är främst den nya medelklassens professionella grupper har stor betydelse för den nutida turismens utformning, vari postmodernismens integrering av olika sociala sfärer spelar en stor roll.<br/><br/><br/><br/>Utifrån en genomgång av turismforskningen behandlas en del av turismens ekologiska, rumsliga, sociala och kulturella konsekvenser. Det är framförallt varugörandets effekter som tas upp. Några teoretiska strategier för att motverka dess negativa sidor redovisas och diskuteras.
 •  
4.
 • Sjöstrand, Glenn, 1966- (författare)
 • Gåvan i Gnosjö – Företagares relationer i ett industriellt distrikt
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the growing body of research on industrial districts, focus is usually on trying to explain the economic outcomes of the configuration of formal and informal economic and social organisations specific to these districts. A general way to explain the outcomes is by referring to the “culture” in which economic and social exchanges take place without specifying what culture means and what it is in culture that affects the economic outcomes. This dissertation analyzes a gift-economy where goods and services are offered, accepted and returned among business entrepreneurs in the industrial district of Gnosjö, Sweden. Especially the institutional and social embeddedness of exchanges between small business owners and the norms in the culture that regulates the relationships are focused. The three aims of the study are to explain the local preconditions for a gift-economy to be established, explain how the gift-economy is affecting the outcomes of the formal economy and to explain how the social changes with globalization and integration of markets change the conditions for the gift-economy to reproduce. The empirical data is drawn mainly from 94 interviews with business owners or CEO:s in the district. The dissertation shows that the gift-economy is affecting the economic outcomes, such as high flexibility, low transactional costs, high profits, coordination of production, prices and knowledge dispersion of the industrial district, but also that it creates (social) costs of social control and other social drawbacks such as exclusion from networks and conformity.
 •  
5.
 • Wettergren, Åsa, 1969- (författare)
 • Moving and Jamming Implications for Social Movement Theory
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present compiled dissertation explores culture jamming as a social movement in late capitalist information society. Culture jamming embraces groups and individuals practicing symbolic protest against the expansion and domination of large corporations and the logic of the market into public and private life. The central aim is to understand the meaning of culture jamming; its “model” of collective identification, and its protest and mobilizing strategies. International social movement research mostly focuses upon well established movements that are traditionally organized and directed against conventional political institutions. Studying culture jamming as a social movement therefore entails implications for social movement theory and research. For instance, concepts must be adjusted to cover emerging “individualized” forms of collective action and the effects of cyberspace on collective identification. Furthermore, attention is directed to emotions in culture jamming. It is thereby also argued that social movement research generally may have a lot to gain from incorporating emotion theory.Data consists of texts and visuals from the organization Adbusters Media Foundation, and seven interviews with culture jammers. The groups represented in the interviews are Institute for Applied Autonomy, Reverend Billy’s Church of Stop Shopping, New York Surveillance Camera Players, Bureau of Inverse Technology, Rtmark, and the French Casseurs de Pub. The method of analysis is “abductive” qualitative text analysis inspired by hermeneutic qualitative analysis and the epistemological and ontological foundations of discourse theory and post-structuralism.Analysis is carried out in five separate studies presented in text I-IV (previously published) and in chapter eight. Text I maps the Adbusters Media Foundation (AMF) along the lines of narrative, organization, ends, means, and strategy. Text II offers an analysis of the various nodal points in the AMF discourse and discusses the tensions inherent to the AMF effort to “hegemonize” the meaning of culture jamming. Text III offers an analysis of culture jamming as political activism from the thematic perspective of culture, place and identity, based on four of the interviews. In text IV the AMF visuals are analyzed from the perspective of emotions and social movement mobilization. Chapter eight brings together the seven interviews and the AMF material into an analysis of emotions in culture jamming.
6.
 • Åberg, Jan-Olof (författare)
 • Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik.
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas.<br/><br/>Allt fler verksamheter och förändringar inom offentlig sektor utsätts för ut-värdering. Man organiserar således särskilda undersökningar för att åstadkomma välunderbyggda bedömningar, som i sin tur syftar till att ge underlag för beslut eller förändringar. <br/><br/>Utvärderingar kan vara rationella i den meningen att de är målinriktade och bygger på vetenskapliga metoder. De kan också användas rationellt för att ge grunder för politiska beslut. Samtidigt är det många intressen som står på spel när man utvärderar. Utvärderingar sker alltid under politiska villkor genom att olika inblandade försöker driva igenom eller försvara sin bild och sin bedömning av verkligheten. Denna motsättning mellan det förnuftiga och det politiska undersöks i avhandlingen med hjälp av en beskrivning av tre stora utvärderingsprogram, som samtliga gäller reformering av styrsystemen inom svenska landsting. <br/><br/>Generellt sett är ökningen av utvärderandet i västerlandet ett uttryck för en strävan att rationalisera offentliga sektorn genom vetenskapliga metoder och systematisk granskning av beslutade program. Teoribildningen kring utvärdering ökar också, och behandlar i huvudsak tre problem: att beskriva och förstå det som utvärderas, att bedöma det och att ge utvärderingen en betydelse för olika berörda. Rationellt sett bör dessa problem hanteras konsekvent, målinriktat och med vetenskapliga verktyg.<br/><br/>De tre utvärderingsprogrammen uppvisar många avvikelser från detta rationella ideal. De uppvisar exempelvis brister i tillförlitlighet och relevans, använder inte sällan fel metoder i förhållande till syftena, och bygger på antaganden som inte redovisas. Analysen av utvärderingsprojekten leder till slutsatsen att de kan förstås utifrån att de legitimerar både sig själva och de reformer som studeras. Det gör man genom att ge intryck av vetenskaplighet och målinriktning, men också genom externalitet dvs att utvärderarna är professionella och kommer in i sammanhanget utifrån och en viss grad av internalitet, dvs att utvärderingen anknyter till föreställningar och normer inom organisationen. Man kan förstå vad som görs i utvärderingarna som olika sätt att hantera motsättningen mellan rationalitet, externalitet och internalitet. Ett framträdande exempel är att utvärderarna inte sällan för beslutsfattarnas bedömningar vidare, presenterade som vetenskapliga faktasvar på målinriktade frågor.
 •  
7.
 • Björktomta, Siv-Britt, 1962- (författare)
 • Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelse i sociala rum
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation focuses on some young girls and their family relations. My aim has been to investigate how some of those girls with foreign background who in media, government documents and project descriptions have come to be categorized as “vulnerable girls in patriarchal families” – what has come to be termed honour-related violence and oppression, HRV – describe their situation themselves. The selection consists of eleven girls between 16 and 20 years old who have expressed that they live with restrictions and control of their social life and their sexuality. This means that it is the girls’ subjective experiences that have defined their vulnerability and delimited the selection. The core of the study comprises (family) relations, with gender and generation as dimensions of power. The study moves within two fields of tension, one of which deals with generation and concerns the relation between parental authority and children’s dependence and vulnerability. The other field deals with gender and concerns conflicts between men’s domination and women’s subordination. The theoretical basis consists of theories of patriarchy together with Bourdieu’s theories of habitus and symbolic violence, which provide an understanding of the context that the interviewees found themselves in. Central for this understanding is how norms and values are transferred from the older to the younger generation. For a deepening of the habitus concept, theories are used from emotion sociology about the coupling between feelings, cognition and action, which become useful in the analysis of the girl’s self-reflections, their relations to their parents, and regarding their space for action. The experience described by the interviewees concerned areas such as gender and sexuality, generation, dominance and power, violence, ethnicity, culture and religion, but in the interviews there was also a bodily and emotional dimension. This dimension emerged during the analytical work as increasingly significant for understanding the whole. The families’ norms and values can be described as traditional values in three areas: (1) a strong sexual morality together with control of women’s sexuality; (2) norms of honour, meaning among other things that great emphasis was placed on the family’s honour, which was symbolized by the daughter’s virginity; (3) gendered practices that were concretized in the interviews through the fact that the man was seen primarily as the family provider while the household and children were the woman’s responsibility. The patriarchal family formations that the interviewees described I will understand as variations of patriarchy formed within transnational social spaces in a late modern society. The idea that a daughter’s virginity is the symbol of the family’s reputation and honour meant that the interviewees, in a special way, had to shoulder the burden of being cultural symbols and boundary markers – with moral implications – between the “Swedish” and the “non-Swedish”. Resistance against the boy-friend ban and the virginity requirement was presented by all the interviewees. They lived a double life. Through various strategies the girls tried increasing their space for action, and when the resistance became visible – when the boundary transgressions were discovered – the father made use of his resources of power. Patriarchy was manifested in different ways within the families, and how the power was exercised had importance for the resistance’s form and expression, but it also emerged that these factors relate to each other in a dynamically changing interaction. The resistance influenced the power in many ways as well. An important distinction between the families concerned violence. In five families, there were accounts of actual physical violence, and in another family there had been threats of physical violence. The interviewees found themselves at the intersection between a patriarchal field and a field characterized by a more free view of sexuality and with strong discourses of equality and children’s rights. It was within these frameworks that their movements and resistance played out. A result that has emerged during the analytical work is the father’s position and significant function as a point of reference in the girls’ narratives – the father’s authority and power were taken for granted in virtually all the families. Another result is that through the diverse expressions of patriarchy the emotional ties between father and daughter existed in the great majority of the families. Parallel with emotional dependence between father and daughter, most of the girls wanted more emotional closeness, a closeness that could also promote a dialogue and better communication. The relation between mother and daughter emerged as complex and contradictory.
 •  
8.
 • Burman, Anders (författare)
 • As though we had no spirit: Ritual, politics and existence in the Aymara quest for decolonization
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Colonialism’ and ‘decolonization’ have been dealt with by postcolonial studies and, more recently, by scholars identified with the ‘de-colonial turn’. At the same time, in the ethnopolitically charged context of contemporary Bolivian society, colonialism and decolonization have become issues of political, existential and even cosmological import. This thesis identifies a need to root the ‘de-colonial turn’ in specific lifeworlds and explores the dimensions of meaning that inform and lend existe... mer ntial and cosmological import to indigenous notions of colonialism and decolonization. The particular subjects with which this thesis engages may be pinned down to four points: Firstly, the thesis is a close-up study of the notions of colonialism and decolonization held by ethnopolitically engaged ritual specialists and their young apprentices in contemporary Aymara society. It also examines the cosmological framework within which such notions are formed, understood and awarded meaning. Secondly, it is a study of ‘decolonizing practices’ and of the relation between ‘ritual practice’ and ‘cosmological knowledge’ as well as of the existential implications of ritual and its transformative experiences for the young apprentices. Thirdly, this thesis compares the notions of colonialism, decolonization and the decolonizing practices of the ritual specialists and apprentices with official state discourse on colonialism and decolonization and the ‘decolonizing politics’ launched by the Evo Morales administration. Fourthly, the thesis explores how Aymara cosmological notions of ‘illness’ and ‘cure’, ‘self’ and ‘other’ are located within fields of national political power, ethnopolitical ideologies and indigenous mobilizations. It inquires into how ethnopolitical notions of the world are informed by such cosmological notions while simultaneously being incorporated into the cosmological world of the Aymara ritual specialists.
 •  
9.
 •  
10.
 • Folkesson, Per, 1946- (författare)
 • Katastrofer och män. Explorativa undersökningar av ett komplext förhållande
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present work is a doctoral dissertation in the field of social work with a gender perspective. Three case studies with an explorative approach were conducted, with the following research questions as the point of departure: a) is there a catastrophe-related gender segregation regarding men, and b) if so, what does this segregation look like in terms of related forms and phenomena? The work has its methodological basis in grounded theory, which is designed to generate theory that is firmly grounded in empirical data. Through theoretical sampling, information regarding three catastrophes was collected – the ethnic cleansing in Srebrenica in 1995, the sinking of the Titanic in 1912, and the discothèque fire in Gothenburg 1998. The central finding of the empirical studies suggests that there was a catastrophe-related gender segregation regarding men in all three cases. This was primarily evident in the fact that men collectively organized to defeat the causes and consequences of the catastrophic events that had taken place. Women were evacuated from the scene while men were left behind, or ordered there to help combat the catastrophe. Other phenomena that proved to be related to the main phenomenon, i.e. catastrophe-related gender segregation, were, for example, polarized normative patterns regarding men that pointed toward correctness, loyalty, and maximal performance on the one hand, or incorrectness, cowardice, and treachery on the other, and also altered psychological states as part of a process of mental mobilization in preparation of catastrophe-controlling tasks. The catastrophes conditioned a redefinition of the relationship between men and women where the consistent structural priority given to men was temporarily suspended.To a great extent, men were collectively exposed to deadly risks, and in two of the three cases the actual mortality of men was very high. The findings have led to the conclusion that men are relatively expendable in the event of a catastrophe. This conclusion, which is part of a grounded theory of the relationship between catastrophes and men, is discussed in the final chapter of the dissertation in relation to existing theory regarding sex, gender, and patriarchy, and phenomena like dissociation, civilization, and safety.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 249
Åtkomst
fritt online (11)
Typ av publikation
doktorsavhandling (249)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (249)
Författare/redaktör
Björktomta, Siv-Brit ... (1)
Binde, Per, 1956-, (1)
Höjer, Ingrid, 1953- ... (1)
Eriksson, Kjell, (1)
Larsson, Jörgen, 196 ... (1)
Ulfsdotter Eriksson, ... (1)
visa fler...
Åkesson, Lisa, 1960- ... (1)
Wedel, Johan, 1962-, (1)
Leissner, Tom, 1943- ... (1)
Jonsson, Björn, (1)
Karlsson, Per-Åke (1)
Alinia, Minoo, (1)
Davidsson, Tobias, 1 ... (1)
Eriksson, Bo G., 194 ... (1)
Ouattara, Syna, 1966 ... (1)
Permanto, Stefan, 19 ... (1)
Hansson, Agneta, 194 ... (1)
Alstam, Kristina, (1)
Daneback, Kristian, ... (1)
Karlsson, Sven-Erik (1)
Fogelberg, Hans, 196 ... (1)
Amberntsson, Pelle, ... (1)
Becevic, Zulmir, (1)
Forkby, Torbjörn, 19 ... (1)
Lane, Linda, 1950-, (1)
Törnberg, Anton, 198 ... (1)
Larsson, Bengt, 1966 ... (1)
Åberg, Jan-Olof, (1)
Eastmond, Marita, 19 ... (1)
Andersson, Kerstin B ... (1)
Nilsson, Magnus (1)
Andersson, Sten, 194 ... (1)
Bouroncle, Alberto (1)
Petersson, Jesper, 1 ... (1)
Rolandsson, Bertil, (1)
Antlöv, Hans, 1956-, (1)
Appelgren, Staffan, ... (1)
Bohlin, Anna, 1970-, (1)
Paulson, Sven, (1)
Bäck-Wiklund, Margar ... (1)
Lindfors, Hans, (1)
Grundén, Kerstin, 19 ... (1)
Berglund, Tomas, 196 ... (1)
Schedin, Stefan, 195 ... (1)
Dellenborg, Liselott ... (1)
Tursunovic, Mirzet, ... (1)
Normark, Daniel, 197 ... (1)
Burman, Anders, (1)
Svärd, Veronica, 197 ... (1)
Wikström, Hanna, 197 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Karlstads universitet (7)
Lunds universitet (4)
Högskolan Väst (4)
Uppsala universitet (3)
Högskolan i Halmstad (3)
visa fler...
Linköpings universitet (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Örebro universitet (2)
Högskolan i Borås (2)
Mälardalens högskola (1)
Malmö universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Linnéuniversitetet (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (137)
Engelska (106)
Tyska (1)
Franska (1)
Danska (1)
Norska (1)
visa fler...
Odefinierat språk (1)
Spanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (248)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Humaniora (5)
Naturvetenskap (3)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy