SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Karlstads universitet

 • Resultat 1-10 av 41
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Krekula, Clary (författare)
 • Kvinna i ålderskodad värld : Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • By exploring identity processes during women’s life course, this study aims at broadening the theoretical framework concerning the intersection of age and gender. Two fundamental questions are posed: (1) how do identity processes appear when an age perspective is added, and (2) how can women’s narratives about old age be understood from the social psychological identity perspective? The study is based on individual qualitative interviews with women aged 75+, which were preceded by focus group interviews. The analysis draws attention to the duality of bodily meanings: the on-stage-body and the off-stage-body. These analytical concepts call attention to the body as embodied identity claims and as bodily signs given, but not used by the actor as identity claims. The analyses also emphasize how identity processes are based on a notion of phenomena as age coded, that is, the appropriateness of behaviours as determined in relation to age. The study illustrates several parallel identity processes: face-to-face interaction, interaction with internalized significant others and with social norms. The study highlights that (1) identities can be more or less dependent on external approval and that (2) the body`s role in identity processes varies with context and interaction. The study reveals a variety of old age discourses. Depending on whether identities are coded as appropriate for old age or younger ages, the category 'old women' is both used and rejected as an in-group. In a similar vein, the dichotomy of subjective and chronological age stands out as an identity strategy. The study also shows that chronological age is used as a sufficient explanation for changed conditions, situating changes in life at the individual and biological level, whereby social aging processes are toned down, and the women’s position as actors becomes limited.
 •  
2.
 •  
3.
 • Tyrkkö, Arja (författare)
 • I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldraskap : En studie om livsformer i 1990-talets Sverige
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The central problem area of this dissertation concerns the connection between working life and parenthood. The main purpose is to develop an analytical strategy which validity is determined by the extent to which it can consider and cover the complexity of the con-ditions and practices of everyday life for working parents. Starting in an understanding of the concept life-mode as a sensitizing concept, an analytical model is developed and a Boolean approach is used to study the complex interrelation between working life and parenthood. In the dissertation the relationship between working life and parenthood is studied focusing on the work place. Parenthood, organization and gender are three key concepts which direct the analysis of the organizational forms everyday life take on. The empirical material of the dissertation comes from a questionnaire survey carried out in Sweden in 1992. The material consists of nine occupational groups, divided in women and men. A qualitative comparative method, developed by Charles C. Ragin, is used to compare organization-based adjustment situations. The factors of the analytical model are presented in binary form and tested against empirical data. The results are presented as equations that reflect the com-plexity of the interrelations between working life and parenthood through conjunctures of causal conditions, i e leading position, the dominance of one of the sexes at departmental level, children-specific scope of action, general scope of action, and the outcome, i e different adjustment strategies used by parents. The division of the adjustment strategies in three degrees of imposed restrictions on the work situation : everyday actions, smaller restrictions and bigger changes of the work situation : is an attempt to account for the size of the work and family circles. <br/><br/>(In Swedish with an English summary)
 •  
4.
 • Eriksson, Birgitta (författare)
 • Arbetet i människors liv
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inte sällan hör vi att arbetet håller på att minska i betydelse i livet. Syftet med denna avhandling är att beskriva människors inställning arbete och att förklara varför de har den inställning de har. Underlag är en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av de anställda i Sverige. Enkäten besvarades av 1928 personer. Enkätmaterialet har kompletterats med ett 20-tal intervjuer. Med inställningen till arbete avses dels<br/><br/>inställningen till arbete utan annan jämförelse, dels inställningen till arbete satt i relation till annat i livet såsom familj och fritid. Man kan här tala om inställningen till arbete absolut sett respektive inställningen till arbete relativt sett.<br/><br/><br/><br/>Resutaten visar att de flesta uppvisar ett starkt engagemang i arbetet absolut sett, medan arbetet får en mer undanskymd plats i relation till resten av vardagslivet. Det finns emellertid skillnader mellan olika kategorier av människor. Kvinnor uttrycker exempelvis i större utsträckning en engagerad inställning till arbete. De med goda arbetsvillkor känner mer engagemang i arbetet än andra och motsatsen gäller: de med dåliga arbetsvillkor uttrycker i större utsträckning en instrumentell inställning till arbete. Unga och personer av utomnordisk härkomst är också kategorier med relativt sett hög grad av instrumentell inställning
 •  
5.
 • Heikkinen, Satu, 1969- (författare)
 • Att köra eller inte köra Hur de äldre, åldrande och bilkörning har diskuterats i svensk transportpolitik
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The objective of this study is to analyse the formation of older and ageing drivers in Swedish transportation policy. Documents from the Swedish Government, the Riksdag and, in a few cases, public authorities and newspapers are analysed. The discourse-analytical framework is inspired by Foucault’s archaeology, which is used as a tool box.The study identifies/constructs three periods in the formation of older and ageing drivers. In the first period (1934–1967) there is a discursive gap between statements about driver selection and traffic safety. Driving in ‘old age’ is a problem for medical expertise and mandatory tests are proposed. The proposals are rejected, as older people’s driving is not a problem in the discourse of traffic safety.In the second period (1967–1991) ‘older drivers’ is made up as a category of interest. ‘Older drivers’ become an accident population in the discourse of traffic safety due to changes in statistical practices. In the third period (1991–2006) a discourse of older peo-ple’s mobility is appearing alongside the discourses of traffic safety and driver selection.Moreover, the study traces how the statements of older and ageing drivers are ordered by more general ideas of the aged and ageing. Double discourses of ageing are followed by a dichotomisation in ‘healthy’ and ‘sick older drivers’ in the 1990s. The idea of an abrupt exit in old age alters to a more gradual exit, in its turn followed by challenging the very idea of exit.
6.
 • Karlsson, Sven-Erik (författare)
 • Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys
 • 1994
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Abstract.<br/><br/><br/><br/>Författare: Sven-Erik Karlsson.<br/><br/>Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys. <br/><br/>Språk: Svenska.<br/><br/>Nyckelord:<br/><br/><br/><br/>Den konkreta utgångspunkten för detta arbete är natur- och kulturturismen i Värmland, där naturen och kulturen utgör turistiska produkter. Syftet är att påbörja en sociologisk analys där detta sociala fenomen ingår i ett större turistiskt och samhälleligt sammanhang. Arbetets metodologiska utgångspunkt är att vetenskapligt upptäcka och vetenskapligt reflektera över turismen som socialt fenomen<br/><br/><br/><br/>Begreppet turism härleds från 1600-1700-talens bildningsresande, le Grand Tour, en rundresa till den västerländska kulturens källor. Turism är en anti-vardaglig verksamhet med två grundläggande former, bildningens och karnevalens turism, vilka kan vara lokaliserade i antingen samhällenas centrum eller periferi.<br/><br/><br/><br/>Historiskt är turismen ihoptvinnad med den övriga samhällsutvecklingen, där olika tidsepokers klassförhållanden, transportmedel och kulturella innehåll har haft stor inverkan på dess utformning.<br/><br/><br/><br/>En genomgång av tillgänglig statistik visar att turismen under senare tid blivit en ekonomisk betydelsefull näring såväl internationellt, nationellt som regionalt, vilket medfört att turismen även blivit politisk betydelsefull, exempelvis inom regionalpolitiken. <br/><br/><br/><br/>I den sociologiska referensramen urskiljs olika samhälleliga sfärer, vilka den nutida turismen till stora delar kan förklaras utifrån, den ekonomiska, den politiska, den sociokulturella samt den socimateriella, varav den ekonomiska är mest betydelsefull. Den nutida samhällsförändringen kännetecknas av en stark kommersialisering, av en ny dominant klass, den nya medelklassen, samt ett nytt kulturellt paradigm, postmodernismen. Turismnäringen kan analytiskt delas upp i produktion, distribution och konsumtion. I detta arbete analyseras produktionen och konsumtionen.<br/><br/><br/><br/>Den svenska och den värmländska turismproduktionen kännetecknas av att natur och kultur utgör de viktiga resurserna samt av att varugörandet av dessa sker i hög utsträckning i en slags småskalig hantverksproduktion. <br/><br/><br/><br/>Ifråga om behandlingen av den turistiska konsumtionen blir det främst fråga om ett upptäckande avsnitt. Med utgångspunkt från framförallt modern konsumtionssociologisk litteratur, svenska statistiska data om turistande samt redogörelser för konkreta värmländska förhållanden, antas att det finns skillnader mellan olika klassers turistande. Det som framhålls är främst den nya medelklassens professionella grupper har stor betydelse för den nutida turismens utformning, vari postmodernismens integrering av olika sociala sfärer spelar en stor roll.<br/><br/><br/><br/>Utifrån en genomgång av turismforskningen behandlas en del av turismens ekologiska, rumsliga, sociala och kulturella konsekvenser. Det är framförallt varugörandets effekter som tas upp. Några teoretiska strategier för att motverka dess negativa sidor redovisas och diskuteras.
 •  
7.
 • Wettergren, Åsa, 1969- (författare)
 • Moving and Jamming Implications for Social Movement Theory
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present compiled dissertation explores culture jamming as a social movement in late capitalist information society. Culture jamming embraces groups and individuals practicing symbolic protest against the expansion and domination of large corporations and the logic of the market into public and private life. The central aim is to understand the meaning of culture jamming; its “model” of collective identification, and its protest and mobilizing strategies. International social movement research mostly focuses upon well established movements that are traditionally organized and directed against conventional political institutions. Studying culture jamming as a social movement therefore entails implications for social movement theory and research. For instance, concepts must be adjusted to cover emerging “individualized” forms of collective action and the effects of cyberspace on collective identification. Furthermore, attention is directed to emotions in culture jamming. It is thereby also argued that social movement research generally may have a lot to gain from incorporating emotion theory.Data consists of texts and visuals from the organization Adbusters Media Foundation, and seven interviews with culture jammers. The groups represented in the interviews are Institute for Applied Autonomy, Reverend Billy’s Church of Stop Shopping, New York Surveillance Camera Players, Bureau of Inverse Technology, Rtmark, and the French Casseurs de Pub. The method of analysis is “abductive” qualitative text analysis inspired by hermeneutic qualitative analysis and the epistemological and ontological foundations of discourse theory and post-structuralism.Analysis is carried out in five separate studies presented in text I-IV (previously published) and in chapter eight. Text I maps the Adbusters Media Foundation (AMF) along the lines of narrative, organization, ends, means, and strategy. Text II offers an analysis of the various nodal points in the AMF discourse and discusses the tensions inherent to the AMF effort to “hegemonize” the meaning of culture jamming. Text III offers an analysis of culture jamming as political activism from the thematic perspective of culture, place and identity, based on four of the interviews. In text IV the AMF visuals are analyzed from the perspective of emotions and social movement mobilization. Chapter eight brings together the seven interviews and the AMF material into an analysis of emotions in culture jamming.
8.
 • Åberg, Jan-Olof (författare)
 • Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik.
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas.<br/><br/>Allt fler verksamheter och förändringar inom offentlig sektor utsätts för ut-värdering. Man organiserar således särskilda undersökningar för att åstadkomma välunderbyggda bedömningar, som i sin tur syftar till att ge underlag för beslut eller förändringar. <br/><br/>Utvärderingar kan vara rationella i den meningen att de är målinriktade och bygger på vetenskapliga metoder. De kan också användas rationellt för att ge grunder för politiska beslut. Samtidigt är det många intressen som står på spel när man utvärderar. Utvärderingar sker alltid under politiska villkor genom att olika inblandade försöker driva igenom eller försvara sin bild och sin bedömning av verkligheten. Denna motsättning mellan det förnuftiga och det politiska undersöks i avhandlingen med hjälp av en beskrivning av tre stora utvärderingsprogram, som samtliga gäller reformering av styrsystemen inom svenska landsting. <br/><br/>Generellt sett är ökningen av utvärderandet i västerlandet ett uttryck för en strävan att rationalisera offentliga sektorn genom vetenskapliga metoder och systematisk granskning av beslutade program. Teoribildningen kring utvärdering ökar också, och behandlar i huvudsak tre problem: att beskriva och förstå det som utvärderas, att bedöma det och att ge utvärderingen en betydelse för olika berörda. Rationellt sett bör dessa problem hanteras konsekvent, målinriktat och med vetenskapliga verktyg.<br/><br/>De tre utvärderingsprogrammen uppvisar många avvikelser från detta rationella ideal. De uppvisar exempelvis brister i tillförlitlighet och relevans, använder inte sällan fel metoder i förhållande till syftena, och bygger på antaganden som inte redovisas. Analysen av utvärderingsprojekten leder till slutsatsen att de kan förstås utifrån att de legitimerar både sig själva och de reformer som studeras. Det gör man genom att ge intryck av vetenskaplighet och målinriktning, men också genom externalitet dvs att utvärderarna är professionella och kommer in i sammanhanget utifrån och en viss grad av internalitet, dvs att utvärderingen anknyter till föreställningar och normer inom organisationen. Man kan förstå vad som görs i utvärderingarna som olika sätt att hantera motsättningen mellan rationalitet, externalitet och internalitet. Ett framträdande exempel är att utvärderarna inte sällan för beslutsfattarnas bedömningar vidare, presenterade som vetenskapliga faktasvar på målinriktade frågor.
 •  
9.
 •  
10.
 • Folkesson, Per, 1946- (författare)
 • Katastrofer och män. Explorativa undersökningar av ett komplext förhållande
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present work is a doctoral dissertation in the field of social work with a gender perspective. Three case studies with an explorative approach were conducted, with the following research questions as the point of departure: a) is there a catastrophe-related gender segregation regarding men, and b) if so, what does this segregation look like in terms of related forms and phenomena? The work has its methodological basis in grounded theory, which is designed to generate theory that is firmly grounded in empirical data. Through theoretical sampling, information regarding three catastrophes was collected – the ethnic cleansing in Srebrenica in 1995, the sinking of the Titanic in 1912, and the discothèque fire in Gothenburg 1998. The central finding of the empirical studies suggests that there was a catastrophe-related gender segregation regarding men in all three cases. This was primarily evident in the fact that men collectively organized to defeat the causes and consequences of the catastrophic events that had taken place. Women were evacuated from the scene while men were left behind, or ordered there to help combat the catastrophe. Other phenomena that proved to be related to the main phenomenon, i.e. catastrophe-related gender segregation, were, for example, polarized normative patterns regarding men that pointed toward correctness, loyalty, and maximal performance on the one hand, or incorrectness, cowardice, and treachery on the other, and also altered psychological states as part of a process of mental mobilization in preparation of catastrophe-controlling tasks. The catastrophes conditioned a redefinition of the relationship between men and women where the consistent structural priority given to men was temporarily suspended.To a great extent, men were collectively exposed to deadly risks, and in two of the three cases the actual mortality of men was very high. The findings have led to the conclusion that men are relatively expendable in the event of a catastrophe. This conclusion, which is part of a grounded theory of the relationship between catastrophes and men, is discussed in the final chapter of the dissertation in relation to existing theory regarding sex, gender, and patriarchy, and phenomena like dissociation, civilization, and safety.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 41
Åtkomst
fritt online (25)
Typ av publikation
doktorsavhandling (41)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (41)
Författare/redaktör
Moula, Alireza, (1)
Starrin, Bengt, (1)
Arvidson, Markus, 19 ... (1)
Karlsson, Per-Åke (1)
Tyrkkö, Arja, (1)
Karlsson, Sven-Erik (1)
visa fler...
Alvinius, Aida, 1979 ... (1)
Krekula, Clary, (1)
Nilsson, Magnus, (1)
Åberg, Jan-Olof, (1)
Heikkinen, Satu, 196 ... (1)
Bergh, Daniel, 1974- ... (1)
Lönnbring, Gunilla, (1)
Wreder, Malin (1)
Bekkengen, Lisbeth, (1)
Eriksson, Birgitta (1)
Brandheim, Susanne, ... (1)
Olsson, Eva, 1954-, (1)
Bredvold, Randi, 195 ... (1)
Folkesson, Per, 1946 ... (1)
Wettergren, Åsa, 196 ... (1)
Jakobsen, Liselotte, (1)
Eriksson, Bengt G, (1)
Rantakeisu, Ulla, (1)
Falch, Wenche, 1952- ... (1)
Gibson, Laila, 1973- ... (1)
Grönberg Eskel, Mari ... (1)
Karlsson, Lis Bodil, (1)
Sundh, Mona, 1960-, (1)
Haraldsson, Anna-Len ... (1)
Henriksson, Andreas, ... (1)
Sørensen, Majken Jul (1)
Jonsson, Annika, 197 ... (1)
Karlsson, Stefan, 19 ... (1)
Lindqvist, Mona, 196 ... (1)
Madsbu, Jens Petter, ... (1)
Pernrud, Björn, 1974 ... (1)
Sarromaa, Sanna, 197 ... (1)
Solheim, Inger Helen ... (1)
Steigen, Anne Mari, (1)
Vadelius, Elin, 1976 ... (1)
Øvrelid, Bjarne, 195 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (7)
Uppsala universitet (4)
Linköpings universitet (1)
Stockholms universitet (1)
Högskolan i Borås (1)
visa fler...
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (23)
Engelska (12)
Norska (5)
Bokmål (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (41)
Medicin och hälsovetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy