SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;lar1:(lnu)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 51
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Eliassi, Barzoo, 1978- (författare)
 • A stranger in my homeland The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation examines how young people with Kurdish backgrounds form their identity in Sweden with regards to processes of inclusion and exclusion. It also sheds light on the ways these young people deal with ethnic discrimination and racism. Further, the study outlines the importance of these social processes for the discipline of social work and the ways social workers can work with disadvantaged and marginalized groups and endorse their struggle for social justice and full equal citizenship beyond racist and discriminatory practices. The empirical analysis is built on interviews with 28 young men and women with Kurdish backgrounds in Sweden. Postcolonial theory, belonging and identity formation constitute the central conceptual framework of this study.The young people referred to different sites in which they experienced ethnic discrimination and stigmatization. These experiences involved the labor market, mass media, housing segregation, legal system and school system. The interviewees also referred to the roles of ‘ordinary’ Swedes in obstructing their participation in the Swedish society through exclusionary discourses relating to Swedish identity. The interviewees’ life situation in Sweden, sense of ethnic discrimination as well as disputes over identity making with other young people with Middle-Eastern background are among the most important reasons for fostering strong Kurdish nationalist sentiments, issues that are related to the ways they can exercise their citizenship rights in Sweden and how they deal with exclusionary practices in their everyday life. The study shows that the interviewees respond to and resist ethnic discrimination in a variety of ways including interpersonal debates and discussions, changing their names to Swedish names, strengthening differences between the self and the other, violence, silence and deliberately ignoring racism. They also challenged and spoke out against the gendered racism that they were subjected to in their daily lives due to the paternalist discourse of ”honor-killing”.The research participants had been denied an equal place within the boundary of Swedishness partly due to a racist postcolonial discourse that valued whiteness highly. Paradoxically, some interviewees reproduced the same discourse through choosing to use it against black people, Africans, newly-arrived Kurdish immigrants (”imports”), ”Gypsies” and Islam in order to claim a modern Kurdish identity as near to whiteness as possible. This indicates the multiple dimensions of racism. Those who are subjected to racism and ethnic discrimination can be discriminatory and reproduce the racist discourse. Despite unequal power relations, both dominant and minoritized subjects are all marked by the postcolonial condition in structuring subjectivities, belonging and identification.
2.
 • Elsrud, Torun (författare)
 • Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Att packa ryggsäcken och resa till tropikerna, till vad man ofta kallar ‘tredje världen’ för en längre tids vistelse anses ofta vara av avsevärd betydelse för en individs identitet och framtida liv. För många resenärer upplevs resan som ett sätt att ta kontroll över den egna tiden och rörelsen, en kontroll som betraktas som en bristvara i de miljöer resenärerna kommer från. Resan kan på så sätt ses som en reaktion mot ett samhälle där människor upplever en brist på kontroll över den egna identiteten, en brist på att vara sedd och uppskattad för den man är. Genom att ta kontroll över tiden och rummet manifesterar individen således en identitetsberättelse i vilken förmedlas ett budskap om individuell styrka och självkontroll. I synnerhet äventyrliga resor fungerar som tecken på en statusfylld och stark identitet och kan, tror flera resenärer, fungera som en identitetsmarkör långt efter att resan är avslutad. Dock fungerar inte äventyrsberättelsen lika väl för alla. I den här avhandlingen diskuteras också äventyrliga kvinnors balansakt mellan kulturella förväntningar på hur en kvinna bör och kan uppträda och på hur en riktig äventyrare ska agera. Avhandlingen beskriver hur kvinnliga resenärer hittar olika strategier för att förhålla sig till dessa motstridiga förväntningar. Medan några strategier tycks vidmakthålla beskrivningar av kvinnor som mindre modiga och rörliga än män får andra strategier en motsatt innebörd. Dessa utmanar det manliga äventyrsidealet och ger uttryck för en kvinnlig frigörelse från stereotypa förväntningar och beskrivningar. Resans olika aktiviteter är inte bara av stor betydelse för hur enskilda resenärer skapar sina egna identiteter och livsberättelser. Resans moment utgör också fundament för skapandet och upprätthållandet av en kollektiv ‘västerländsk’ identitet. Avhandlingen diskuterar hur den här typen av resande – liksom andra former av turism – innehåller flera primitivistiska drag. Dessa kommer till uttryck genom starka sympatier för men också fördomar mot de människor som lever i många av de länder resenärerna besöker. Idealisering och förlöjligande av människor som lever fattigare, annorlunda och mer ‘naturnära’ är två sidor av samma primitivismmynt som kommer till uttryck i såväl intervjuer som i resejournalistik. Dessa människor ställs i skarp kontrast till resenärens ‘västvärld’ som konstrueras som oäkta men dock framåt, progressiv och utvecklad. Givet den ekonomiska globala obalans som råder, där vissa grupper/nationer med ekonomins och teknologins hjälp kontrollerar både luftrummet och innehållet i många av de medier som profiterar på turism, så bidrar detta konstruerande av den ‘andra’ i ’tredje världen’ till en fortsatt skev maktfördelning. Således kan man se den här typen av resande, liksom andra turismformer som vitala delar i ett upprätthållande av en global maktstruktur och i en pågående konstruktion av ‘väst’ som den globala skapelsens krona. Avhandlingen bygger på ett kvalitativt, etnografiskt präglat arbetssätt, bestående av fältarbete, intervjuer med långtidsresenärer och analys av sådana medier som vänder sig till turistande nordvästeuropéer.
3.
 • Frank, Denis (författare)
 • Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen - en studie av invandringspolitiken i Sverige och rektryteringen av utländska arbetare 1960-1972
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation investigates the labour migration from Southern Europe to Sweden, and the changes in Swedish immigration policy between 1960 and 1972. The first part of the dissertation examines the role of the state in shaping the migration streams from Southern Europe to Sweden. From the beginning of the 1950s to 1966, Sweden’s borders were relatively open, and this facilitated a significant amount of immigration. A system of unregulated individual labour migration developed, where foreign citizens could enter Sweden as tourists and thereafter look for work and obtain a work permit. For a significant period of time there doesn’t seem to have been any strong opposition to this laissez-faire system. This all changed during the 1960s, however, when the liberal immigration regulations were called into question. An important factor was that immigration increased dramatically in the mid-1960s. In addition, the national composition of the migration streams to Sweden changed during these years. Immigration from Yugoslavia, Greece and also from Turkey increased, while the number of immigrants from the Nordic countries diminished. In connection with the changing immigration pattern, certain actors, such as the trade unions and Sweden’s central employment authority, AMS, called for more restrictive immigration regulations. Demands from the trade unions and AMS led to a more stringent immigration control in 1966, and again in 1967, when a new Swedish immigration policy was introduced.Swedish research into changes in immigration policy during the 1960s often emphasizes the considerable influence of the trade unions on the policy shift. An argument put forward in this dissertation is that the intensification of immigration control not only reflected the demands of the trade unions, but that significant demands also came from within the state apparatus, and particularly from AMS. AMS was a relatively autonomous actor when the immigration regulations changed in 1966-1967, and its demands and knowledge regarding the influx of migrant labour made a significant contribution to the formation of the new immigration policy.The second part of the dissertation investigates how industrial companies have shaped the migration streams from Southern Europe to Sweden. Immigrants from Yugoslavia and Greece were often recruited in order to perform the heavy and subordinate work in the manufacturing industries that native workers had either avoided or left at that particular time. The dissertation attempts to explain this concentration of Southern Europeans in subordinate positions in the manufacturing industries.During the 1960s, Yugoslavs became the largest non-Nordic group in the migration streams to Sweden. How did Sweden become connected with this emigration country situated in the Mediterranean? A conclusion is that, to a great extent, the requirements and actions of industrial companies shaped the national composition of the migration streams to Sweden.
4.
 • Lundberg, Anders, 1966- (författare)
 • Om gemenskap - en sociologisk betraktelse
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang. Denna avhandling studerar en grupp män och kvinnor som vidhåller ett kollektivt engagemang inom ramen för de traditionella folkrörelserna (se ovan). Den ställer frågor såsom "Hur ser deras engagemang ut?" "Vilken roll spelar upplevelsen av tillhörighet för engagemanget?" "Hur är det möjligt att vara individ och samtidigt vara en del av ett kollektiv?" "Vilka svårigheter stöter de på, i relation till motsättningen mellan individ och kollektiv?" "Hur löser de dessa problem?" Som en hjälp i försöken att förstå förutsättningarna för kollektivt engagemang i en post- eller senmodern era använder sig denna avhandling av två olika (delvis motstridiga) teoretiska skolor: postmodernism och kommunitarism. Genom att dra från dessa skolor, samtidigt som han förutsätter en nära kunskap om de traditionella folkrörelserna, konstruerar författaren två idealtypiska begrepp: stabil gemenskap (liknande den kommunitaristiska synen) och ledig gemenskap (liknande den postmoderna synen). Dessa idealtyper används för att förstå förutsättningarna för gemenskap och gemensamt engagemang idag. Empiriskt går det att hos de intervjuade finna ett antal strategier för hur de upprätthåller sitt engagemang. Dessa strategier innefattar: en privatisering av ideologin; ett försök att göra yrkesmässig karriär inom ramen för rörelsen; ett fenomen kallat ideella professionella; en betoning på att engagemanget kan vara en vinst för det personliga livsprojektet; att se livet som bestående av en rad faser där det är möjligt att vara olika mycket engagerad vid olika tidpunkter; att hålla organisatorisk strukturer i bakgrunden och att låta dessa främja närhet mellan och ett synliggörande av individer. Vidare visar denna avhandling empiriskt hur de intervjuades engagemang liknar det författaren kallar stabil gemenskap. Den visar hur de intervjuade uppfattar tillitsrelationer, vilka utgår från stabil gemenskap, som något viktigt. Den visar emellertid också hur det finns en tendens (främst bland de frikyrkliga) att förvänta sig för mycket av relationerna inom en gemenskap: det vore istället viktigt för dem att inse vikten av andra typer av relationer (till exempel frändskap, den typ av relation som författaren menar är typisk för ledig gemenskap; men också vad författaren definierar som ?vänskap?) för ett upprätthållande av engagemanget. Där finns också en tendens (främst bland de aktiva inom arbetarrörelsen) att alltför snabbt slussa alltför många nya individer in i den aktiva skaran. Tillit (stabil gemenskap) tar tid att skapa: när det går för snabbt riskerar upplevelsen av tillhörighet att utebli vilket i sin tur riskerar att resultera i bitterhet och desillusionering.
 •  
5.
 • Wolmesjö, Maria (författare)
 • Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. Chefer och ledare inom offentlig verksamhet har under de senaste åren tillskrivits en nästan magisk betydelse för verksamheten genom att de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. Denna avhandling handlar om tre olika tendenser till förändring och utveckling inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen som är gemensamma för flera kommuner. Den första är utvecklingen mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit att försöka öka effektiviteten, bl.a. genom införandet av en så kallad beställar-/utförarmodell. I detta sammanhang har biståndshandläggarmodellen, dvs. åtskiljande av biståndsbedömning och verksamhetsansvar i en handläggarroll och en arbetsledarroll studerats. Den andra tendensen som kan ses som ett uttryck för förändring i organisationen är att allt fler vård-, omsorgspersonal som chefer på olika nivåer tycks uppleva en pressad arbetssituation och arbetsotillfredsställelse. Detta är bakgrunden till att införandet av flexiblare arbetsorganisation genom så kallade självstyrande grupper och årsarbetstid studerats. Den tredje tendensen som studerats i denna avhandling är decentralisering av socialtjänsten, dvs. delegering av beslut och utlokalisering av administrative enheter. Denna förändring kan knytas till ökade krav på ökad brukarmedverkan/inflytande från dem som använder sig av dessa tjänster, här äldre och personer med funktionshinder. Syftet med avhandlingen var att belysa hur politiker och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg. Fokus sattes på hur kraven på, och arbetsinnehållet för första linjens chefer formuleras i tre organisationsformer. Avhandlingen innehåller tre former av empiriskt material. Den första är en enkätstudie till politiker och tjänstemän i ledande befattningar på olika nivåer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Den andra materialinsamlingen består av kvalitativa intervjuer med politiker och chefer på olika nivåer. Den tredje materialinsamlingen består av en dokumentstudie av kommunala dokument såsom riktlinjer och utvärderingar som ligger till grund för organisationsförändringarna. Analysmetoden, en kvalificerad innehållsanalys är inspirerad av diskursanalys och fokuserar på jämförelser mellan olika kommuner, mellan politiker och tjänstemän och mellan kvinnor och män. Resultatet visar att organisationsförändringarna gav oväntade effekter för chef- och ledarskapet och att förväntningar och krav på ledningsfunktionen skiljer sig åt mellan politiker och tjänstemän och mellan olika organisationer. Politiker och högre tjänstemän förväntar sig i första hand av arbetsledarna att de ska vara chefer för verksamheten, och anställda förväntar sig i första hand att arbetsledarna ska vara ledare. Lösningen tycks vara kompetensutveckling, men vilka kompetenser ska då dagens och morgondagens chefer inneha och utbildas i? Två mönster kunde urskiljas. Det första kan relateras till kraven på effektivitet och det andra kan relateras till kraven på kommunikation. Avhandlingen belyser villkoren för chef- och ledarskap där chefskapet trycks allt längre ner i organisationen. Det innebär dock inte att det inbyggda dilemmat, som består i att vara både chef och ledare försvinner ur organisationen. Någonstans i organisationens ledningsfunktion måste effektivitetsperspektivet och kommunikationsperspektivet mötas. Detta ska kanske ses som ett dilemma som inte går att upplösa ? enbart förlägga på olika nivåer i en verksamhet.
6.
 • Agevall, Ola (författare)
 • A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. Part of the reason for this is that Max Weber both responds to and draws upon scholarly work that has long ceased to be familiar to social scientists. In order to grasp Weber's methodological project, we therefore need to uncover the historical co-ordinates within which it was framed. A framework of this order is to be found in the discourses over method that took place in the human sciences in Germany during the 19th century - particularly in jurisprudence, economics and history. Max Weber's methodological views, however, did not square with any of the positions taken in these debates. He had other methodological convictions. They were partly taken over from Heinrich Rickert, partly from Johannes von Kries. Heinrich Rickert's philosophy of science furnished Weber both with a general theory of science and with a theory of concept formation in the historical sciences, whereas Johannes von Kries provided him with a theory of causality. It can be shown that these theories combine in Max Weber's methodological thought to provide the basis for theoretical notions such as the ideal type - but also that this has implications both for Weber's empirical work and for the characteristic way in which he criticises the different standpoints in the prevailing methodological discourse.
 •  
7.
 • Drugge, Ulf (författare)
 • Domstolar som konfliktreglerare en komparativ undersökning av underrätternas konfliktreglerande verksamhet
 • 1978
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Within the framework of the traditional sociological question, how the legal system is related to the society, the aim of this study is to treat the legal system as a conflict resolver. More specifically, the following questions will be treated:1.Which categories of people and which categories of organizations are as parties using the court for settling conflicts and in what types of conflicts do they act in this way?2.Howdoes the legal utilization vary over time? May socio-economical, demographical, and legal conditions explain these variations?This study only deals with conflict resolution in courts of first instance, so called district courts.One aim has been to get a general view over to what extent Swedish courts are utilized as conflict resolvers, and how this utilization varies over time. The discussion is mainly based upon official statistics. To complete this discussion, an empirical study has been realized. This study is comparative. The conflict solving activities between 1940 and 1969 has been examined in the town courts of Umeå and Luleå. The data basis consists of official statistics and collected informations from cases finally dealt with in the two courts. A stratified random sample out of these cases has been made. As a result of theoretical and methodological considerations the sample consists of only certain types of disputes and crimes.As a general conclusion, one can state that disputes before the courts nowadays as earlier are concerning socially and economically strong persons. However one must notify that this study is just a case study with its limitations.Concerning criminal cases, expected results from the study are that the proportion of workers among the prosecuted is bigger than the proportion of prosecuted business leaders. Interesting however, is that the unskilled are well represented in the data material. This means a different picture compared to the distribution of plaintiffs in civil cases. The changes in character of the conflict constellations occured in the two towns at the same time as summary legal processes were introduced in criminal cases at the end of the 1940's. A bigger proportion of workers as prosecuted party is observed after that processual simplification. Pro-cessual simplifications of that kind seem to strengthen rather than to weaken the occupational bias among the prosecuted persons, at least in crime cases with an injured person involved.Concerning criminal cases, we have finally assumpted that during phases of social and economical stagnation both the number of prosecuted workers and the number of theft and drunkeness cases increases in the type of industrialized community that Luleå belongs to. In more socially and economically differentiated communities, like Umeå, the same type of development is more linked to phases of economical expansion. While increases in the pressure of temptation are widening the economical conditions for people, this may be the reasonable explanation to the variations in the conflict resolving activities in the courts between different local communities. Explanations, close to those used to explain criminal activity caused by poverty, may refer to local communities dominated by industry.
8.
 • Hult, Carl (författare)
 • The way we conform to paid labour Commitment to employment and organization from a comparative perspective
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis compares work orientations in six Western countries (the USA, Great Britain, New Zealand, Germany, Norway, and Sweden), using data from the 1997 International Social Survey Program (ISSP). The main issue examined is whether different ‘production regimes’ correspond to levels and patterns of employment and organizational commitment among the working population. It is concluded that the country levels of employment commitment varies depending on the institutional set-ups, with respect to production and welfare regimes, being highest in the Scandinavian countries and lowest in Great Britain and the USA. Organizational commitment varies in a more complex manner, with the strongest commitment being found in the USA and the lowest in Sweden. In all countries, the most important factor determining the level of an individual’s organizational commitment is whether the person finds his or her job interesting. This effect is independent of job satisfaction. Organizational commitment was also found to be positively and strongly correlated with right-wing political values in five of the six countries. When it comes to employment commitment, it was found that women display, often significantly, higher commitment than do men. The results suggest that the most important motivator for employment commitment is the desire for interesting work. The concluding discussion summarises and presents the main findings in schematic figures, and includes interpretative discussions focusing on future research.
9.
 • Sandberg, Carl, 1979- (författare)
 • On Board the Global Workplace : Coordination and Uncertainty on Merchant Ships
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this thesis is to analyze how work and social life are coordinated on board merchant ships. The merchant ship is a global workplace where people from different nationalities come together to work and live for an extended period of time.The study is based on ethnographic field work on board merchant ships. The core of the study is field work on two Swedish-flagged RoRo-ships with ethnically mixed crews coming from Sweden, the Philippines and Eastern Europe. Participant observation and interviews are the two methods that have been used to generate the material.The empirical material shows that although the ships have a formal organization, the ships with mixed ethnic crews are in a disorderly state, a state of dissonance. The dissonance is due to a conflict between two evaluative principles. One principle refers to the Swedes’ way of doing things, which involves a flattened hierarchy and autonomous workers. The other principle refers to the Filipinos’ way of doing things, a formalized relationship between officers and crew and respect for the chain of command. These two principles sometimes come into conflict in the coordination of work tasks. The analysis also shows that social life on board is coordinated by ethnic networks, i.e. the seafarers spend their free time segregated by ethnicity. Furthermore, the results show that these two evaluative principles are in a hierarchical relationship. They form a hierarchy of worth where the Swedes’ way of doing things is seen as superior.
 •  
10.
 • Selberg, Rebecca, 1982- (författare)
 • Femininity at Work : Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women’s subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses’ work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state.The study shows how nursing has undergone dramatic changes in terms of work intensification and new forms of subordination and class boundaries. At the same time, the nursing profession has embraced nurses’ new role as adjunct managers in running clinics and taking on new responsibilities offered by New Public Management.Gendered subjectivities are at the level of the work place produced and reproduced through notions of femininities that shape and are shaped by the labour process. The study is located within the emerging field of ethnographies of neoliberalism and offers an empirical analysis of change and continuity in the relationship between femininity and care work among nurses employed in a Swedish hospital. 
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 51
Åtkomst
fritt online (32)
Typ av publikation
doktorsavhandling (51)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (51)
Författare/redaktör
Skillmark, Mikael, 1 ... (1)
Agevall, Ola, (1)
Ahlgren, Thorbjörn, ... (1)
Eliassi, Barzoo, 197 ... (1)
Anderberg, Mats, 196 ... (1)
Dahlberg, Mikael, 19 ... (1)
visa fler...
Drugge, Ulf, (1)
Bunar, Nihad, (1)
Wahlgren, Paula, 197 ... (1)
Andreasson, Jesper (1)
Basic, Goran, 1972-, (1)
Lund, Anna, 1969-, (1)
Mattsson, Tina, (1)
Bergman, Ann-Sofie, ... (1)
Sandvall, Lisbeth, 1 ... (1)
Johansson, Mairon, 1 ... (1)
Järkestig Berggren, ... (1)
Wolmesjö, Maria, (1)
Turunen, Päivi, (1)
Carlsson, Catharina, ... (1)
Ulmestig, Rickard, 1 ... (1)
Dannefjord, Per, 196 ... (1)
Elmersjö, Magdalena, ... (1)
Elsrud, Torun, (1)
Enokson, Uffe, 1965- ... (1)
Frank, Denis, (1)
Granér, Rolf, 1949-, (1)
Kronkvist, Ola, 1968 ... (1)
Melin Emilsson, Ulla ... (1)
Gustafsson, Pär, 197 ... (1)
Hult, Carl, (1)
Harju, Anne, 1965-, (1)
Svanevie, Kajsa, 197 ... (1)
Hjorth, Fredrik, 197 ... (1)
Hultgren, Peter, 197 ... (1)
Hultman, Henrik, 197 ... (1)
Sjöstrand, Glenn, 19 ... (1)
Jacobson Pettersson, ... (1)
Jonsson, Cecilia, 19 ... (1)
Kåhre, Peter, 1955-, (1)
Larsson, Monica, 196 ... (1)
Sarstrand Marekovic, ... (1)
Lundberg, Anders, 19 ... (1)
Lundby, Erika, (1)
Nilsson, Thorbjörn, ... (1)
Nordesjö, Kettil, 19 ... (1)
Platzer, Ellinor, 19 ... (1)
Sandberg, Carl, 1979 ... (1)
Scarpa, Simone, 1976 ... (1)
Selberg, Rebecca, 19 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (14)
Umeå universitet (3)
Högskolan i Jönköping (2)
Stockholms universitet (2)
Göteborgs universitet (1)
visa fler...
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Södertörns högskola (1)
Högskolan i Gävle (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Svenska (40)
Engelska (11)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (51)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy