SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) srt2:(1995-1999)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > (1995-1999)

 • Resultat 1-10 av 158
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Carleheden, Mikael, 1958- (författare)
 • Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna
 • 1996
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. Denna avhandling framställer däremot hans kommunikativa handlingsteori genom att 'positionera' den på dagens samhällsteoretiska arena. Detta görs genom att kontrastera hans kritiska samhällsteori mot andra samtida och centrala samhällsteorier; främst marxism, liberalism, kommunitarism och postmodernism. Avhandlingen är emellertid inte enbart en deskriptiv framställning av Habermas samhällstänkande, utan också - i den kritiska teorins tradition - en kritisk diskussion av både moderna samhällsteorier och dagens moderna samhälle. Habermas framstår då inte endast som en djupgående kritiker av social teknokratism och paternalism. Med sin teori om radikal demokrati framstår han även som en av de få som försöker utveckla en föreställning om det goda samhället i ett kulturklimat där framtiden blivit dystopiernas snarare än utopiernas marknad och där den cyniska civilisationskritiken närmast har blivit 'politiskt korrekt'.
2.
 • Hjorth Aronsson, Christina (författare)
 • Struktur, handling och rumslig morfologi : Två fall av förnyelse och byggande i urban miljö
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The dissertation addresses problems concerning relations between decentralised welfare and centralised planning and building authorities as central matters in the public sector on communal level. Problems concerning relations between public planning and private market according to building are also focused. The study is based on Durkheim's macrosociology, social epistemology, and sociology of knowledge, developing an analysis model built upon Mary Douglas' grid-group typology, new-durkheimian theory of ritual action and urban semiotics. Key concepts are cosmologies, social welfare, market, and claims for influence on the process of physical planning. The analysis is made in relation to changes in welfare state perspective on macro level.The study's empirical material is collected from documents, official statistics, and interviews with essential actors in public sector and private enterprises, reflecting renewal efforts and of new planning.Decentralization of public decision-making evolves claims of local influence as results of new insights and knowledge among local professionals and politicians as results of new cooperation. Emancipation and ambivalence in relation central-local are consequences. Increased participation from private market on planning and building reflect knowledge-based differences and tensions due to their respective cosmological belonging. Changes in the post-war welfare sector are reflected in accumulated problems in a neighbourhood-area. Decarceration is reflected as normalisation in ordinary housing. On urban level, this reflects increased morphological, as well as socio-economical differentiation. Theoretically is discussed the possible expansion of grid-group typology through integrating concepts of action, of structure, and of spatial morphology (semiotics), called intra- and inter cosmological phenomena.
 •  
3.
 • Jönhill, Jan Inge (författare)
 • Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Sociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. Luhmanns vittomfattande skriftliga verk gör honom till en av de mest betydande sociologerna överhuvudtaget. Denna studie är den första omfattande exposén över Luhmanns systemteori i Skandinavien. Framställningen innefattar bland annat teoriansatsens grundvalar och teorihistoriska avsnitt och diskussioner. Avhandlingens andra del utgörs av en övergripande systemteoretisk analys av de globala miljöproblemen.
 •  
4.
 • Tyrkkö, Arja (författare)
 • I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldraskap : En studie om livsformer i 1990-talets Sverige
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The central problem area of this dissertation concerns the connection between working life and parenthood. The main purpose is to develop an analytical strategy which validity is determined by the extent to which it can consider and cover the complexity of the con-ditions and practices of everyday life for working parents. Starting in an understanding of the concept life-mode as a sensitizing concept, an analytical model is developed and a Boolean approach is used to study the complex interrelation between working life and parenthood. In the dissertation the relationship between working life and parenthood is studied focusing on the work place. Parenthood, organization and gender are three key concepts which direct the analysis of the organizational forms everyday life take on. The empirical material of the dissertation comes from a questionnaire survey carried out in Sweden in 1992. The material consists of nine occupational groups, divided in women and men. A qualitative comparative method, developed by Charles C. Ragin, is used to compare organization-based adjustment situations. The factors of the analytical model are presented in binary form and tested against empirical data. The results are presented as equations that reflect the com-plexity of the interrelations between working life and parenthood through conjunctures of causal conditions, i e leading position, the dominance of one of the sexes at departmental level, children-specific scope of action, general scope of action, and the outcome, i e different adjustment strategies used by parents. The division of the adjustment strategies in three degrees of imposed restrictions on the work situation : everyday actions, smaller restrictions and bigger changes of the work situation : is an attempt to account for the size of the work and family circles. <br/><br/>(In Swedish with an English summary)
 •  
5.
 • Agevall, Ola (författare)
 • A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. Part of the reason for this is that Max Weber both responds to and draws upon scholarly work that has long ceased to be familiar to social scientists. In order to grasp Weber's methodological project, we therefore need to uncover the historical co-ordinates within which it was framed. A framework of this order is to be found in the discourses over method that took place in the human sciences in Germany during the 19th century - particularly in jurisprudence, economics and history. Max Weber's methodological views, however, did not square with any of the positions taken in these debates. He had other methodological convictions. They were partly taken over from Heinrich Rickert, partly from Johannes von Kries. Heinrich Rickert's philosophy of science furnished Weber both with a general theory of science and with a theory of concept formation in the historical sciences, whereas Johannes von Kries provided him with a theory of causality. It can be shown that these theories combine in Max Weber's methodological thought to provide the basis for theoretical notions such as the ideal type - but also that this has implications both for Weber's empirical work and for the characteristic way in which he criticises the different standpoints in the prevailing methodological discourse.
 •  
6.
 • Augustsson, Gunnar (författare)
 • Etniska relationer i arbetslivet Teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri
 • 1996
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. The analysis results from studying personnel statistics and interviews with salaried employees, union elected representatives, and workers.The study includes two technical and organizational environments. The first environment, manual systems, demands loyalty of individuals to the technical and organizational system. The other environment, integrated mechanization, has a decentralized group organizational structure. Both environments are studied with consideration taken to recruiting, leadership, and solidarity among workers.The results show that ethnic discrimination appears to be a very complicated phenomena, the expression of which is a consequence of dynamic interplay between structure and action. New forms of work have meant that workers' professional skills are now organized to compliment one another and they work more in groups. This has resulted in an increased need for familiar cultural and social skills within the groups. Such a development risks encouraging varying degrees of negligence, aversion, and exclusion of ethnic views.
7.
 • Bruhn, Anders (författare)
 • Individualiseringen och det fackliga kollektivet : En studie av industritjänstemäns förhållningssätt till facket
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation is based on a research project focusing privately employed industrial white-collar workers in Gothenburg, Sweden. The project was initiated due to signs of changes in the way employees perceive and act in relation to the union. The aim of this thesis is to study the causes behind individual patterns of action in relation to union membership and activity. My ambition is to increase our knowledge of the conditions of unions in contemporary working life, as well as of organisations of interest more generally. The problem is tackled in two steps: First I describe and analyse the individual motives behind different patterns of action. Second I analyse contextual causes, both in the workplace and in society at large, behind changes in motives evidenced today. My point of departure is theories about value change and individualization. The concept of value is here used to analyse how the individualization process changes the conditions for organized collective behaviour.My methodological approach is multistrategic. The main component of the approach is qualitative interviews. I interviewed employees at seven different companys during the period of 1993-1995. 1997 these were complemented with a postal survey to a representative sample of the target group in Gothenburg.The analysis reveals a distinctive generation gap in motives in relation to union membership and activity. Group-utility based instrumental views about the union, often in connection with "solidarity" and other traditional union values, was quite common among the older employees. These views were related to "security-based" materialistic value patterns. Instrumental considerations based on personal utility were mote frequent among the younger employees and coexisted with "private post-materialistic" value patterns. The private postmaterialist is fairly open-minded, critically reflexive and ambivalent. He/she gives priority to "libertarian" values, such as personal development and self-fulfilment. Situationally bound activities and objects ate not evaluated in relation to any deeper ideological convictions. As a result of this peripheral values, attitudes and actions adapt rapidly to situational changes and opinions are easily altered. This is a "risk-group" for unions and other established organizations of interest. They are not against organized collectives as such. To participate though, they demand direct personal influence and benefits. To attract them unions has to revaluate both how activity is carried out and what issues to give priority. Private postmaterialism is, along with the more principled and ideologically based "social" variant of postmaterialism, a reflection of increasing individualism. Causes for value change and individualisation can be accounted for by changes in the socialisation process and the growing differentiation and fragmentation in todays complex society.
 •  
8.
 • Eriksson, Birgitta (författare)
 • Arbetet i människors liv
 • 1998
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inte sällan hör vi att arbetet håller på att minska i betydelse i livet. Syftet med denna avhandling är att beskriva människors inställning arbete och att förklara varför de har den inställning de har. Underlag är en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av de anställda i Sverige. Enkäten besvarades av 1928 personer. Enkätmaterialet har kompletterats med ett 20-tal intervjuer. Med inställningen till arbete avses dels<br/><br/>inställningen till arbete utan annan jämförelse, dels inställningen till arbete satt i relation till annat i livet såsom familj och fritid. Man kan här tala om inställningen till arbete absolut sett respektive inställningen till arbete relativt sett.<br/><br/><br/><br/>Resutaten visar att de flesta uppvisar ett starkt engagemang i arbetet absolut sett, medan arbetet får en mer undanskymd plats i relation till resten av vardagslivet. Det finns emellertid skillnader mellan olika kategorier av människor. Kvinnor uttrycker exempelvis i större utsträckning en engagerad inställning till arbete. De med goda arbetsvillkor känner mer engagemang i arbetet än andra och motsatsen gäller: de med dåliga arbetsvillkor uttrycker i större utsträckning en instrumentell inställning till arbete. Unga och personer av utomnordisk härkomst är också kategorier med relativt sett hög grad av instrumentell inställning
 •  
9.
 • Jeffner, Stina (författare)
 • "Liksom våldtäkt, typ" : Om betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt : [on the importance of gender and heterosexuality to young people's perception of rape]
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation deals with significance of gender and heterosexuality in relation to youngpeople's perception of rape. The main focus is on the relationship between what is regarded as"normal" (ideas about and experience of gender and heterosexuality) and what is regarded as"extreme" (ideas about and/or experience of rape). The empirical material consists primarily of16 interviews with Swedish fifteen-year-olds of both sexes, discussing what they regard asconstituting rape. The author interprets their perceptions of rape in the light of cultural normsabout gender and heterosexuality. The main thesis of the dissertation is that what these youngpeople understand, in principle, to be rape is negotiated and re-interpreted in the encounter withconcrete examples. The author discusses six "conditions" - how no is said, the significance oflove, the effects of alcohol, notions of the whore, notions of the rapist as deviant, and theconsequences of rape for girls who are raped - used by the young people as their tools fornegotiation in the re-interpretation process. The author presents a model according to which theconditions comprise a "space for negotiation" Between what the young people regard as rapeand what they regard as "good sex". In this dissertation, the author argues that when they arerelated to cultural codes for heterosexual interaction, the conditions may be interpreted asexpressions of deeply rooted rules regarding gender and heterosexuality, According to thefindings, the conditions may also serve simultaneously to limit the space for action available toyoung women while extending this space for young men. The dissertation illustrates that whenyoung people apply the conditions, they may affect the "extreme", shifting it in the direction ofthe "normal". In extension, the author argues against regarding rape as a "deviation" from so-called "normal" heterosexual interaction, and for a conception of rape as belonging to acontinuum of cultural codes for heterosexual interaction.
 •  
10.
 • Lindblom, Jonas (författare)
 • När vetenskapen tystnar : Ett socialpsykologiskt studium av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och på Stureplan
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation is a social psychological study of the influence of science on everyday thinking. The specific focus is the way in which mass media, as an intermediate arena of knowledge in society, accepts or rejects scientific concepts and findings. Particularly, it concerns the phenomenon that the Swedish mass media calls "the inexplicable violence". The thesis points to a journalistic independence from science. On the one hand this refers to the condition, that the journalist can reject the legitimacy of scientific explanations to violence. On the other hand it illuminates the establishment of independent links of knowledge, between the journalist and everyday man. This work consists of three main arguments for a journalistic independence from science. The first argument demonstrates how the scientific expert and the journalist differ in their interpretations of violence. While the scientific expert refers to social, biological, psychological or medical causes, the journalistic thinking is based upon a moralistic perception in terms of motives. The second argument deepens the understanding of the moral rationality in mass media. It shows in detail how the moral pathos gives rise to a distinct set of assumptions, differing from the presuppositions of the scientific experts. The third and final argument, establishes a connection between the journalist and "the everyday thinker". The purpose of this concept is not only to show that everyday man could reject science and formulate his own knowledge. It also suggests that even when accepted, science could not give self-evident and unquestionable answers to social problems.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 158
Åtkomst
fritt online (23)
Typ av publikation
doktorsavhandling (158)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (158)
Författare/redaktör
Meeuwisse, Anna, (1)
Mallander, Ove (1)
Bäckman, Olof, 1965- ... (1)
Binde, Per, 1956-, (1)
Abrahamson, Maria, 1 ... (1)
Stenius, Kerstin, (1)
visa fler...
Gerdner, Arne, (1)
Sundh, Kenneth, (1)
Agevall, Ola, (1)
Kassman, Anders, (1)
Lundgren, Mats, (1)
Akp nar, Aylin, (1)
Tyrkkö, Arja, (1)
Andersson, Gunnar (1)
Rasmusson, Bodil, (1)
Allvin, Michael, 195 ... (1)
Vinnerljung, Bo, (1)
Lindblom, Jonas, (1)
Benner, Mats, (1)
Fahlgren, Siv, (1)
Wallin Weihe, Hans-J ... (1)
Andersson Cederholm, ... (1)
Leppänen, Vesa, (1)
Åberg, Jan-Olof, (1)
Nilsson-Lindström, M ... (1)
Andersson, Hans, 191 ... (1)
Eastmond, Marita, 19 ... (1)
Blom, Björn, (1)
Öberg, Peter, 1960-, (1)
Sahlin, Ingrid (1)
Svensson, Bengt (1)
Nordfeldt, Marie (1)
Lindberg, Elisabeth, (1)
Aspelin, Jonas, 1964 ... (1)
Asztalos Morell, Ild ... (1)
Richard, Elvi, (1)
Augustsson, Gunnar, (1)
Hagman, Olle, 1952-, (1)
Söderström, Tor (1)
Weinehall, Katarina, ... (1)
Barron, Karin, (1)
Bartley, Kristina, (1)
Gooch, Pernille, (1)
Mathieu, Christopher ... (1)
Neergaard, Anders, (1)
Stattin, Mikael, 195 ... (1)
Jacobsson, Kerstin, (1)
Skott, Carola, 1942- ... (1)
Bergendorff, Steen (1)
Berglund, Stig-Arne, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (51)
Stockholms universitet (41)
Uppsala universitet (28)
Göteborgs universitet (24)
Umeå universitet (14)
Örebro universitet (6)
visa fler...
Högskolan Kristianstad (4)
Mittuniversitetet (4)
Karlstads universitet (4)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Södertörns högskola (2)
Linnéuniversitetet (2)
Högskolan Dalarna (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa färre...
Språk
Svenska (87)
Engelska (69)
Danska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (158)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Humaniora (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy