SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) srt2:(2005-2009)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > (2005-2009)

 • Resultat 1-10 av 277
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Frank, Denis (författare)
 • Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen - en studie av invandringspolitiken i Sverige och rektryteringen av utländska arbetare 1960-1972
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation investigates the labour migration from Southern Europe to Sweden, and the changes in Swedish immigration policy between 1960 and 1972. The first part of the dissertation examines the role of the state in shaping the migration streams from Southern Europe to Sweden. From the beginning of the 1950s to 1966, Sweden’s borders were relatively open, and this facilitated a significant amount of immigration. A system of unregulated individual labour migration developed, where foreign citizens could enter Sweden as tourists and thereafter look for work and obtain a work permit. For a significant period of time there doesn’t seem to have been any strong opposition to this laissez-faire system. This all changed during the 1960s, however, when the liberal immigration regulations were called into question. An important factor was that immigration increased dramatically in the mid-1960s. In addition, the national composition of the migration streams to Sweden changed during these years. Immigration from Yugoslavia, Greece and also from Turkey increased, while the number of immigrants from the Nordic countries diminished. In connection with the changing immigration pattern, certain actors, such as the trade unions and Sweden’s central employment authority, AMS, called for more restrictive immigration regulations. Demands from the trade unions and AMS led to a more stringent immigration control in 1966, and again in 1967, when a new Swedish immigration policy was introduced.Swedish research into changes in immigration policy during the 1960s often emphasizes the considerable influence of the trade unions on the policy shift. An argument put forward in this dissertation is that the intensification of immigration control not only reflected the demands of the trade unions, but that significant demands also came from within the state apparatus, and particularly from AMS. AMS was a relatively autonomous actor when the immigration regulations changed in 1966-1967, and its demands and knowledge regarding the influx of migrant labour made a significant contribution to the formation of the new immigration policy.The second part of the dissertation investigates how industrial companies have shaped the migration streams from Southern Europe to Sweden. Immigrants from Yugoslavia and Greece were often recruited in order to perform the heavy and subordinate work in the manufacturing industries that native workers had either avoided or left at that particular time. The dissertation attempts to explain this concentration of Southern Europeans in subordinate positions in the manufacturing industries.During the 1960s, Yugoslavs became the largest non-Nordic group in the migration streams to Sweden. How did Sweden become connected with this emigration country situated in the Mediterranean? A conclusion is that, to a great extent, the requirements and actions of industrial companies shaped the national composition of the migration streams to Sweden.
2.
 • Krekula, Clary (författare)
 • Kvinna i ålderskodad värld : Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • By exploring identity processes during women’s life course, this study aims at broadening the theoretical framework concerning the intersection of age and gender. Two fundamental questions are posed: (1) how do identity processes appear when an age perspective is added, and (2) how can women’s narratives about old age be understood from the social psychological identity perspective? The study is based on individual qualitative interviews with women aged 75+, which were preceded by focus group interviews. The analysis draws attention to the duality of bodily meanings: the on-stage-body and the off-stage-body. These analytical concepts call attention to the body as embodied identity claims and as bodily signs given, but not used by the actor as identity claims. The analyses also emphasize how identity processes are based on a notion of phenomena as age coded, that is, the appropriateness of behaviours as determined in relation to age. The study illustrates several parallel identity processes: face-to-face interaction, interaction with internalized significant others and with social norms. The study highlights that (1) identities can be more or less dependent on external approval and that (2) the body`s role in identity processes varies with context and interaction. The study reveals a variety of old age discourses. Depending on whether identities are coded as appropriate for old age or younger ages, the category 'old women' is both used and rejected as an in-group. In a similar vein, the dichotomy of subjective and chronological age stands out as an identity strategy. The study also shows that chronological age is used as a sufficient explanation for changed conditions, situating changes in life at the individual and biological level, whereby social aging processes are toned down, and the women’s position as actors becomes limited.
 •  
3.
 • Lundberg, Anders, 1966- (författare)
 • Om gemenskap - en sociologisk betraktelse
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang. Denna avhandling studerar en grupp män och kvinnor som vidhåller ett kollektivt engagemang inom ramen för de traditionella folkrörelserna (se ovan). Den ställer frågor såsom "Hur ser deras engagemang ut?" "Vilken roll spelar upplevelsen av tillhörighet för engagemanget?" "Hur är det möjligt att vara individ och samtidigt vara en del av ett kollektiv?" "Vilka svårigheter stöter de på, i relation till motsättningen mellan individ och kollektiv?" "Hur löser de dessa problem?" Som en hjälp i försöken att förstå förutsättningarna för kollektivt engagemang i en post- eller senmodern era använder sig denna avhandling av två olika (delvis motstridiga) teoretiska skolor: postmodernism och kommunitarism. Genom att dra från dessa skolor, samtidigt som han förutsätter en nära kunskap om de traditionella folkrörelserna, konstruerar författaren två idealtypiska begrepp: stabil gemenskap (liknande den kommunitaristiska synen) och ledig gemenskap (liknande den postmoderna synen). Dessa idealtyper används för att förstå förutsättningarna för gemenskap och gemensamt engagemang idag. Empiriskt går det att hos de intervjuade finna ett antal strategier för hur de upprätthåller sitt engagemang. Dessa strategier innefattar: en privatisering av ideologin; ett försök att göra yrkesmässig karriär inom ramen för rörelsen; ett fenomen kallat ideella professionella; en betoning på att engagemanget kan vara en vinst för det personliga livsprojektet; att se livet som bestående av en rad faser där det är möjligt att vara olika mycket engagerad vid olika tidpunkter; att hålla organisatorisk strukturer i bakgrunden och att låta dessa främja närhet mellan och ett synliggörande av individer. Vidare visar denna avhandling empiriskt hur de intervjuades engagemang liknar det författaren kallar stabil gemenskap. Den visar hur de intervjuade uppfattar tillitsrelationer, vilka utgår från stabil gemenskap, som något viktigt. Den visar emellertid också hur det finns en tendens (främst bland de frikyrkliga) att förvänta sig för mycket av relationerna inom en gemenskap: det vore istället viktigt för dem att inse vikten av andra typer av relationer (till exempel frändskap, den typ av relation som författaren menar är typisk för ledig gemenskap; men också vad författaren definierar som ?vänskap?) för ett upprätthållande av engagemanget. Där finns också en tendens (främst bland de aktiva inom arbetarrörelsen) att alltför snabbt slussa alltför många nya individer in i den aktiva skaran. Tillit (stabil gemenskap) tar tid att skapa: när det går för snabbt riskerar upplevelsen av tillhörighet att utebli vilket i sin tur riskerar att resultera i bitterhet och desillusionering.
 •  
4.
 • Wolmesjö, Maria (författare)
 • Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. Chefer och ledare inom offentlig verksamhet har under de senaste åren tillskrivits en nästan magisk betydelse för verksamheten genom att de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. Denna avhandling handlar om tre olika tendenser till förändring och utveckling inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen som är gemensamma för flera kommuner. Den första är utvecklingen mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit att försöka öka effektiviteten, bl.a. genom införandet av en så kallad beställar-/utförarmodell. I detta sammanhang har biståndshandläggarmodellen, dvs. åtskiljande av biståndsbedömning och verksamhetsansvar i en handläggarroll och en arbetsledarroll studerats. Den andra tendensen som kan ses som ett uttryck för förändring i organisationen är att allt fler vård-, omsorgspersonal som chefer på olika nivåer tycks uppleva en pressad arbetssituation och arbetsotillfredsställelse. Detta är bakgrunden till att införandet av flexiblare arbetsorganisation genom så kallade självstyrande grupper och årsarbetstid studerats. Den tredje tendensen som studerats i denna avhandling är decentralisering av socialtjänsten, dvs. delegering av beslut och utlokalisering av administrative enheter. Denna förändring kan knytas till ökade krav på ökad brukarmedverkan/inflytande från dem som använder sig av dessa tjänster, här äldre och personer med funktionshinder. Syftet med avhandlingen var att belysa hur politiker och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg. Fokus sattes på hur kraven på, och arbetsinnehållet för första linjens chefer formuleras i tre organisationsformer. Avhandlingen innehåller tre former av empiriskt material. Den första är en enkätstudie till politiker och tjänstemän i ledande befattningar på olika nivåer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Den andra materialinsamlingen består av kvalitativa intervjuer med politiker och chefer på olika nivåer. Den tredje materialinsamlingen består av en dokumentstudie av kommunala dokument såsom riktlinjer och utvärderingar som ligger till grund för organisationsförändringarna. Analysmetoden, en kvalificerad innehållsanalys är inspirerad av diskursanalys och fokuserar på jämförelser mellan olika kommuner, mellan politiker och tjänstemän och mellan kvinnor och män. Resultatet visar att organisationsförändringarna gav oväntade effekter för chef- och ledarskapet och att förväntningar och krav på ledningsfunktionen skiljer sig åt mellan politiker och tjänstemän och mellan olika organisationer. Politiker och högre tjänstemän förväntar sig i första hand av arbetsledarna att de ska vara chefer för verksamheten, och anställda förväntar sig i första hand att arbetsledarna ska vara ledare. Lösningen tycks vara kompetensutveckling, men vilka kompetenser ska då dagens och morgondagens chefer inneha och utbildas i? Två mönster kunde urskiljas. Det första kan relateras till kraven på effektivitet och det andra kan relateras till kraven på kommunikation. Avhandlingen belyser villkoren för chef- och ledarskap där chefskapet trycks allt längre ner i organisationen. Det innebär dock inte att det inbyggda dilemmat, som består i att vara både chef och ledare försvinner ur organisationen. Någonstans i organisationens ledningsfunktion måste effektivitetsperspektivet och kommunikationsperspektivet mötas. Detta ska kanske ses som ett dilemma som inte går att upplösa ? enbart förlägga på olika nivåer i en verksamhet.
5.
 • Aytar, Osman, 1960- (författare)
 • Mångfaldens organisering Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this dissertation is to examine inter-ethnic relations between organizationally active people with different ethnic backgrounds. I focus on relations that are based on a mutual interdependence between parties, mutual respect, common procedural rules, real opportunities that expressly approve or reject a proposal in a decision or deliberation situation free from compulsion, where people, who have different ethnic backgrounds, strive after insight and understanding in their relations. In this dissertation I present three empirical cases about cooperation, consultation and participation as forms of inter-ethnic relations from the organizational fields in the society. These cases are examples of what I characterize as “organizing inter-ethnicity”, or organizing people with different ethnic backgrounds around common concerns. Organizing inter-ethnicity is in turn a part of organizing and integrating diversity in society. Drawing on the results of three case studies, I distinguish between opportunities and barriers. My case studies clearly illustrate that the tensions that influence the patterns of and variation in opportunities and barriers have sources that reach well beyond ethnicity. Tensions between old and new organizations, between working immigrant organizations and refugee organizations, between organizations from same group or between organizations that have conflicts from their members’ countries of origin provide some examples of the difficulties that generate barriers to broad interest constellations between organizations.
6.
 • Bask, Miia, 1977- (författare)
 • A longitudinal approach to social exclusion in Sweden
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis consists of four papers, and has as its central theme the accumulation of welfare problems and social exclusion. We use Swedish data and all analyses are based on individuals of working age. We perform longitudinal analyses to scrutinize the accumulation of disadvantages over the individual life courses as well as to detect the general trends in social exclusion occurrence in Swedish society during the past two decades.In Paper I, in an analysis of social exclusion among immigrants in Sweden, we find that immigrants suffer more often from social exclusion than native Swedes do. We also find that even if the accumulation of welfare problems is more common among immigrants than native Swedes, the connections between welfare disadvantages are stronger among Swedes. Furthermore, a logistic regression analysis revealed that time spent in Sweden decreases the risk of social exclusion among immigrants. However, even though we control for several demographic variables, human capital indicators and socio-economic class, the odds for social exclusion are still greater for immigrants than for native Swedes. Some form of discrimination can therefore not be excluded.Paper II is co-written with Björn Halleröd. This paper involves a longitudinal analysis of the accumulation of closely related welfare disadvantages, showing that the initial deprivation increases over time. Latent growth curve models reveal that a high initial deprivation is related to low socio-economic class and being single. It is also shown that a high initial deprivation decreases the probability of upward class-mobility as well as the probability of deprived singles becoming cohabiting. Moreover, a high initial deprivation increases the risk that couples will experience a household break-up.In Paper III, we perform a longitudinal analysis of social exclusion in Sweden during the period 1979-2003, in which several logistic regression models for panel data are fitted to our data. We find no support that immigrants have been better integrated into Swedish society over time from the perspective of social exclusion risk. Instead, there are weak signs that integration has become worse. We also find weak signs that the higher social exclusion risk that men have relative to women has decreased during the past two decades. Furthermore, comparing with couples without children, the odds for social exclusion among singles with children have increased and the odds for couples with children have decreased during the period 1979-2003.Paper IV utilizes latent class factor models to scrutinize the connections between welfare problems and a set of demographic variables, human capital indicators and socio-economic class. We find that welfare problems do cluster. Our results also support several of the findings in the previous paper. Family type, especially being single or living in a relationship, makes a clear difference in the propensity to accumulate welfare problems. Furthermore, immigrants characterize the factors with a high problem accumulation. Additionally, there is no general difference between the sexes in the problem accumulation itself, but experiences of threat or violence and having sleeping problems seem to be more often related to being a woman, whereas the lack of a close friend is most often related to being a man.To conclude, this thesis reveals several interesting facts concerning the accumulation of welfare problems and social exclusion in Sweden. Considering the implications for policy, the situations of immigrants and single parents need to be underlined. That is, the integration of immigrants should be given more emphasis and measures should be taken to support single parents as well as to promote a discussion on how to make relationships last.
7.
 • Boye, Katarina, 1975- (författare)
 • Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis focuses on causes and consequences of paid working hours and housework hours among women and men in Sweden and Europe. It consists of four studies.Study I investigates changes in the division of housework in Swedish couples when they become parents. The study shows that women adjust their housework hours to the number and age of children in the household, whereas men do not. Longer parental leave periods among fathers have the potential to counteract this change towards a more traditional division of housework.Study II explores the associations between psychological distress and paid working hours, housework hours and total role time in Sweden. The results suggest that women’s psychological distress decreases with increasing paid working hours and housework hours, but that a long total role time is associated with high levels of distress. The gender difference in time spent on housework accounts for 40 per cent of the gender difference in psychological distress.Study III asks whether hours spent on paid work and housework account for the European gender difference in well-being, and whether the associations between well-being and hours of paid work and housework is influenced by gender attitudes and social comparison. The results indicate that gender differences in time spent on paid work and housework account for a third of the gender difference in well-being. Gender attitudes and social comparison do not to any great extent influence the associations between well-being and paid work and housework, respectively.Study IV examines possible differences between European family policy models in the associations between well-being and hours of paid work and housework. Some model differences are found, and they are accounted for by experiences of work-family conflict among men, but not among women. For both women and men, work-family conflict appears to suppress positive aspects of paid working hours.
8.
 • Heikkinen, Satu, 1969- (författare)
 • Att köra eller inte köra Hur de äldre, åldrande och bilkörning har diskuterats i svensk transportpolitik
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The objective of this study is to analyse the formation of older and ageing drivers in Swedish transportation policy. Documents from the Swedish Government, the Riksdag and, in a few cases, public authorities and newspapers are analysed. The discourse-analytical framework is inspired by Foucault’s archaeology, which is used as a tool box.The study identifies/constructs three periods in the formation of older and ageing drivers. In the first period (1934–1967) there is a discursive gap between statements about driver selection and traffic safety. Driving in ‘old age’ is a problem for medical expertise and mandatory tests are proposed. The proposals are rejected, as older people’s driving is not a problem in the discourse of traffic safety.In the second period (1967–1991) ‘older drivers’ is made up as a category of interest. ‘Older drivers’ become an accident population in the discourse of traffic safety due to changes in statistical practices. In the third period (1991–2006) a discourse of older peo-ple’s mobility is appearing alongside the discourses of traffic safety and driver selection.Moreover, the study traces how the statements of older and ageing drivers are ordered by more general ideas of the aged and ageing. Double discourses of ageing are followed by a dichotomisation in ‘healthy’ and ‘sick older drivers’ in the 1990s. The idea of an abrupt exit in old age alters to a more gradual exit, in its turn followed by challenging the very idea of exit.
9.
 • Hofvendahl, Johan (författare)
 • Riskabla samtal en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna avhandling används samtalsanalys (”conversation analysis”) för att studera ”riskstrategier” i samtal mellan lärare, elever och föräldrar i grundskolan. Materialet består av 80 samtal som insamlats vid två olika tidpunkter: 45 st. inspelade 1992–93 (kvartssamtal, eller den mer formella benämningen enskilda samtal) och ytterligare 35st. inspelade 2004 (utvecklingssamtal, den benämning som gäller sedan den senaste läroplanen). I avhandlingen används elevsamtal som ett samlingsnamn. Alla elevsamtal i materialet gäller elever i årskurs 5, dvs. när eleverna är 11–12 år gamla.Varje år genomförs ca. 2,6 miljoner elevsamtal i grundskolan och gymnasieskolan sammantaget, möten som involverar ca. 5,5 miljoner samtalsdeltagare. Även om elevsamtalen förekommer flitigt, vet vi nästan ingenting om vad som egentligen händer i dessa möten, dvs. hur de genomförs. Denna avhandling kan därför betraktas som ett bidrag till ambitionen att fylla detta tomrum något; hur samtalsdeltagarna genomför elevsamtal.Avhandlingens syfte är att studera kommunikativa strategier som tas i bruk för att hantera ”risk”, dvs. ett moment vars utgång är oviss och som potentiellt kan skapa eller leda till problem. Med strategi avses återkommande tillvägagångssätt och omfattar inte nödvändigtvis talarens medvetenhet. Strategier är en del (och materialiseringen) av vardagskulturella normer, umgängesregler och habitualiserade ”sätt att göra”. De används ”för talaren själv”, ”för någon annan” eller ”för alla” och bör betraktas i ljuset av Goffmans begrepp ”face-work”, dvs. vad talaren gör för att motverka potentiellt ansiktshotande ”incidenter”. I avhandlingen fokuseras tre specifika talsituationer av väsentligt analytiskt värde: (1) hur samtalet startas, (2) hur man initierar tal om problem och (3) hur samtalet avslutas, eller närmare, möjligheten för elever och föräldrar att lyfta egna ”övriga frågor”.Resultaten visar att elevsamtalets inledning är en koordinerad prestation som i synnerhet är orienterad mot eventualiteten att eleven är nervös. Elevsamtalet är ett ”vanligt samtal” och lärarens inledande frågor är ”vad jag brukar fråga alla andra elever”. När en talare inleder tal om ett potentiellt problem (problemmoment) går tempot ner och yttrandena omfattar ofta ”störningar och upphakningar”, dvs. pauser, pausfyllnader, förmildrande uttryck, övergivna turstarter och omstarter, ”reparationer”, etc.. Dessa egenskaper (och andra) gör det möjligt att ”förutse” handlingen som (potentiellt sett) en probleminitierande handling. Vid elevsamtalets avslutning är det vanligt att eleverna och föräldrarna erbjuds möjligheten att lyfta sina egna frågor och funderingar. En analys av lärarnas olika sätt att erbjuda möjlighet att förlänga samtalet visar emellertid att sådan möjlighet ofta är starkt begränsad, t.ex. beroende på frågeyttrandets form.
10.
 • Jonsson, Gun (författare)
 • Tanter och representanter en fråga om oligarki eller demokrati?
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this thesis emanated from a discussion whether voluntary associations have a choice or not regarding their democratic development. Robert Michels (1911/1983), one of the classic sociological thinkers, says no. The path towards oligarchy is inevitable. Nevertheless, maybe there are certain points, where the organizations face a certain democratic “dilemma” (Merton, 1966), forcing them more or less easily towards the oligarchic path? Seven counterarguments deriving from modern perspectives on participatory democracy (Pateman 1985; 1989) where used to find a way to avoid the oligarchic path and by that develop democracy in organizations. Since democracy also requires equality, the dissertation explored the question of power and influence in democratic organisations by studying the use of (spoken) language. Inspired by sociolinguistic theory (Milles, 2004) the aim was to identify dominance of the conversation: Who are taking part of the conversation? Are there differences between women and men in democratic organisations?The main part of the study consists of group interviews. Members of the boards of six relatively small voluntary associations where chosen as units of analysis. Information around founding an association gathered from 75 homepages on Internet served as background data. The language as each one of the 27 board members where studied both separately and as conversation.The conclusion is that formal structures build in hierarchal levels already when voluntary organisations take form. The dilemmas seem to revolve around the two fundamental criteria of democratic government, namely effectiveness and responsiveness are more or less explicitly stated. Awareness of dilemmas seems to be a possible way to avoid the determinism of oligarchy. The need for reinterpretation of the goals now and then could make it easier to find alternative actions. The associations have to strike a balance between effectiveness in relation to their goals and effectiveness in a democratic sense, a balance not always held. By clarifying the work and development processes of the voluntary organisations it is possible to identify (the lack of) democratic work within the organisations – a useful instrument in practice. The elite that runs the organisations is almost exclusively male and is preventing the members, especially women, from voicing their opinion. Democracy obstructs by structures demanded by society, socialised gender structures and the need of efficiency. The representatives are not always carrying out their task as elected representatives; self-interest puts before the common good.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 277
Åtkomst
fritt online (179)
Typ av publikation
doktorsavhandling (277)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (277)
Författare/redaktör
Nilsson, Magnus, (2)
Sandlund, Jonas, (1)
Stickley, Andrew, (1)
Jegermalm, Magnus, (1)
Moula, Alireza, (1)
Hofvendahl, Johan, (1)
visa fler...
Ulfsdotter Eriksson, ... (1)
Holmberg, Tora, 1967 ... (1)
Ahlberg [Alsarve], J ... (1)
Arvidson, Markus, 19 ... (1)
Ahlström, Björn, 197 ... (1)
Wikström, Eva, 1966- ... (1)
Ahnlund, Petra, 1973 ... (1)
Degner, Jürgen, 1964 ... (1)
Larsson, Daniel, 197 ... (1)
Olsson, Tina, (1)
Alexanderson, Karin, ... (1)
Alm, Björn, 1955-, (1)
Anderberg, Mats, 196 ... (1)
Brännström, Lars, 19 ... (1)
Dahlberg, Mikael, 19 ... (1)
Ouattara, Syna, 1966 ... (1)
Almqvist, Anna-Lena, ... (1)
Boye, Katarina, 1975 ... (1)
Daneback, Kristian, ... (1)
Krekula, Clary, (1)
Wennerhag, Magnus, (1)
Kravchenko, Zhanna, (1)
Forkby, Torbjörn, 19 ... (1)
Linné, Tobias (1)
Persson, Marcus (1)
Panican, Alexandru (1)
Ponnert, Lina, (1)
Andersson, Hans, 197 ... (1)
Öhman, Marie, 1958-, (1)
Andersson, Janicke, ... (1)
Andersson, Kjerstin, ... (1)
Kvist, Elin, 1972-, (1)
Liedgren Dobronravof ... (1)
Isaksson, Joakim, 19 ... (1)
Andreasson, Jesper (1)
Angelin, Anna, (1)
Eldén, Sara, (1)
Göransson, Kristina, (1)
Svensson, Lupita, (1)
Wright Nielsen, Tabi ... (1)
Appelgren, Staffan, ... (1)
Heikkinen, Satu, 196 ... (1)
Börjeson, Martin, 19 ... (1)
Dellenborg, Liselott ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (69)
Stockholms universitet (67)
Göteborgs universitet (50)
Umeå universitet (37)
Uppsala universitet (22)
Linnéuniversitetet (17)
visa fler...
Örebro universitet (16)
Karlstads universitet (16)
Linköpings universitet (11)
Mittuniversitetet (10)
Södertörns högskola (9)
Högskolan i Halmstad (5)
Högskolan Dalarna (5)
Mälardalens högskola (4)
Högskolan i Gävle (4)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Malmö universitet (3)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan Väst (1)
Högskolan i Skövde (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Borås (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (160)
Engelska (106)
Danska (4)
Franska (2)
Bokmål (2)
Tyska (1)
visa fler...
Norska (1)
Spanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (277)
Humaniora (7)
Naturvetenskap (1)
Teknik (1)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy