SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;access:(free);mspu:(chapter)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Fritt online > Bokkapitel

 • Resultat 1-10 av 45
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Aspelin, Jonas, 1964-, et al. (författare)
 • Yrkeskunnande – i – relation. Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens.
 • 2009
 • Ingår i: Kunskapsbehov och nya kompetenser : professioner i förhandling. - Santérus Academic Press. - 978-91-7335-013-6 ; s. s 85-110
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diskussioner om vad lärares yrkeskunnande betyder för utbildningens kvalitet och effektivitet är brännande aktuell och förs internationellt, nationellt och lokalt. Internationella jämförelser mellan nationer av elevers skolprestationer görs för att, om möjligt, förklara vilka faktorer som befrämjar skolframgång. Nationer använder dessa jämförelser för att utvärdera det egna skolsystemet och på så sätt skapas ett konkurrerande utbildningsklimat. I det som har kallats ”the Era of Excellence” är utgångspunkten att skolor måste bli mer effektiva genom att fokusera på det som beskrivs vara deras primära funktion: att lära ut mätbara ämneskunskaper. Nationella utbildningssystem, t.ex. det engelska, tenderar därför att utveckla ökad reglering och detaljstyrning av lärares arbete för att uppnå högre effektivitet. Med begreppet yrkeskunnande-i-relation vill vi positionera oss gentemot denna dominerande kvalitetsdiskurs och framhålla en yrkeskompetens som överbrygger den dualistiska hållning till lärarens uppdrag, där antingen sociala och personliga eller kunskapsmässiga aspekter poängteras. De kvaliteter som vi har framhållit i artikeln blir sällan uppmärksammade eftersom de är svåra att mäta och bedöma. Ett sådant synsätt finner vi förödande, med tanke på att de är så centrala för att förstå lärares grundkompetens och utbildningens syfte. Här har vi velat peka på att lärares yrkeskunnande och professionalism är avhängigt deras förmåga att förstå undervisningssituationen och träda i relation med elever utifrån självständiga tolkningar av vad som krävs i konkreta situationer. Detta yrkeskunnande riskerar att urholkas i ”The era of excellence”, med dess betoning på konkurrens, starkare centralstyrning och detaljreglering av lärares arbete och undervisning.
3.
 • Axelsson, Thom, et al. (författare)
 • Att lära sig välfärdsstatens normer
 • 2010
 • Ingår i: Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning. - Malmö högskola. - 1101-7643. ; s. s 43-60
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den svenska skolan har det under senare år blivit allt vanligare att eleverna får utvärdera sig själva. Denna utvärdering, som inte sällan sker med hjälp av föräldrar och lärare, mynnar ofta ut i mål som: ”att mungiporna ska vara uppe”, ”att inte ha en tråkig inställning”, ”att jobba på att bli en bättre kompis”, ”att vara trevlig mot alla” och ”att vara sig själv”. Denna, med Åsa Bartholdssons ord, vänliga maktutövning kan analyseras i termer av styrning (Bartholdsson 2008; se även Vallberg Roth 2009). Hur de framtida medborgarna ska styras i önskvärd riktning är ett problem som de flesta samhälle har att ta ställning till. Över tid har denna styrning tagit olika former och präglats av olika rationaliteter. Under de senaste två hundra åren, i samband med demokratins framväxt, har samhällena i väst fått en liberal styrningsform. Det är en styrningsform som inte ska blandas ihop med liberalism som en politisk filosofi eller som en samhällstyp. Istället ska det ses som en formel för maktutövning, en styrningsrationalitet, där styrningen flyttar fokus från stat till samhälle. Ett annat sätt att uttrycka det är att gränsen mellan stat, ofta förknippat med tvång, och samhälle, ofta förknippat med frivillighet, har blev allt mer otydlig. Staten har blivit en institution inom samhället som likt andra institutioner kan användas som styrmedel (Nilsson 2008:131–134; Rose 1995a:41). Demokratins genombrott beredde vägen för en rad olika sociala reformer, dessa var emellertid inte villkorslösa. Detta ställde samtidigt nya krav på medborgaren. Det var först under 1800- och 1900-talet som statens makt – via olika institutioner – blev grundmurad. I detta arbete var folkskolan liksom värnplikten en viktig kugge för att skapa enhet. Genom dessa fick folket – främst då samhällets oroshärdar: fattiga barn och unga män – en klar föreställning om sin nationella tillhörighet. Utan detta hade det varit omöjligt att genomföra den typ av demokrati som skedde i början av 1900-talet (Liedman 2003:422). Den liberala styrningskonsten fungerade bäst i demokratisk tappning. Maktens spridning krävde en befolkning fostrad i ett demokratiskt tankesätt, inte minst behövdes det för att motivera de fattiga att tänka och handla långsiktigt och moraliskt (Cruikshank 1999:49). I det här kapitlet diskuteras den liberala styrningsformen, i en svensk kontext under den tidigare halvan av 1900-talet. Diskussionen kommer att föras i relation till tre centrala områden: den tidiga välfärdsstaten, skolan och expertens ökade inflytande i formandet av den framtida medborgaren. Men först något mer om själva styrningsbegreppet.
4.
5.
 • Balldin, Jutta (författare)
 • Barndomens geografi och platser för nuet
 • 2010
 • Ingår i: Från storslagna visioner till professionell bedömning. - Malmö högskola. - 1101-7643. ; s. 135-147
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
6.
 • Balldin, Jutta, et al. (författare)
 • Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter
 • 2010
 • Ingår i: "Se de tidiga tecknen" : forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola : delbetänkande. - Fritze. - 0375-250X. - 978-91-38-23444-0 ; s. s 101-122
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
7.
8.
 • Björk, Fredrik, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2006
 • Ingår i: Miljöhistoria över gränser. - 1652-2761. - 91-7104-037-4 ; s. 7-15
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
9.
 • Björk, Fredrik, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2006
 • Ingår i: Miljöhistoria över gränser. - 1652-2761. - 91-7104-037-4 ; s. 7-15
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
10.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Verklighet och illusion
 • 2004
 • Ingår i: Mediekulturer : hybrider och förvandlingar. - Carlsson. - 91-7203-630-3 ; s. 80-131
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 45
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy