SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;access:(free);mspu:(report)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Fritt online > Rapport

 • Resultat 1-10 av 62
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Anderson, Lotta (författare)
 • Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I en familj där ett barn med komplexa behov av kommunikation föds förändras livssituation och föräldrar blir ofta samordnare för kontakter och insatser från olika aktörer. Yrkesverksamma inom habilitering blir en av dessa kontakter och samarbetspartners som erbjuder barn och föräldrar stöd av olika innehåll och omfattning. Denna studie handlar om föräldrars och de yrkesverksammas uppfattningar av samverkan, inflytande, begrepp som aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer samt analys av dokument som ingår i habiliteringsplaneringen. Utgångspunkt tas i WHO: s klassifikation, ICF. Metoder i studien är fokussamtal och textanalys av dokument i habiliteringsplaneringar. Dokumentens textinnehåll har kodats i enlighet med ICF´s komponenter och domäner. Resultaten visar både likheter och skillnader i föräldrars och de yrkesverksammas förståelse av begrepp, samverkan och inflytande. Det finns ett dilemma som synliggjorts avseende habilitering som frivillig insats och familjens röst och aktivitetsgrad. De yrkesverksammas uppdrag är inte självklarhet kompatibelt med familjens livssituation och uttryckta behov. ICF´s begrepp är välkända för dem som arbetar inom habilitering å ena sidan, men är inte fullt förankrade i den vardagliga praktiken. För föräldrar å andra sidan är ICF inte något välbekant, men begreppen ges en innebörd men formulerade i viss utsträckning på ett annat sätt. Analysen av dokumenten i rehabiliteringsplaneringarna kan relateras till ICF´s olika komponenter och domäner medan mål och insatser inte med självklarhet har en logisk följd. De flesta föräldrar uttrycker sin tillfredsställelse med habiliterande insatser men formulerar också förslag till förändringar. De yrkesverksamma påpekade att det finns ett dilemma mellan de professionellas uppdrag och familjens uttalade eller outtalade behov av stöd.
3.
4.
 • Andersson, Tina, et al. (författare)
 • Utvärdering av projektet Senior Sports School : hösten 2009
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det insamlade materialet ger ett entydigt resultat. En sällan skådad samstämmighet i omdömena råder, vilka också styrkts vid observationer under projektets gång. Samstämmigheten gäller även mellan projektets olika aktörer, ledare, deltagare och förenings-/företagsrepresentanter, var och en utifrån sitt perspektiv. Projektet Senior Sport School har haft ett dubbelt syfte, nämligen att: Tillsammans med Region Skåne, idrottsföreningar och Hushållningssällskapet vill Hässleholms kommun, Simrishamns kommun och Skåneidrotten genom Senior Sport School informera och inspirera äldre om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten såväl som (1) aktiv som (2) ledare. Projektet kan beskrivas i termer av succé – deltagarna har verkligen uppskattat kursen. Det talas genomgående om gemenskap, nya vänner, roligt att pröva på, komma igång, vara aktiv, etc. Denna sida kan sägas motsvara att vara aktiv i meningen aktivitet för deltagarens eget välbefinnande. Om projektets främsta mål däremot hade varit att rekrytera ledare till idrotten blir bilden en helt annan. Detta mål förblev på sin höjd halvt uttalad kursen igenom och resultatet kan i skrivande stund inte annat än beskrivas som ytterst magert. Tilläggas bör att om projektet anlagt ett uttalat fokus på att rekrytera ledare hade sannolikt gruppen intresserade minskat avsevärt. Poängteras bör att deltagarna i stor utsträckning uppfattar sig som ”redan frälsta” när det gäller att leva ett aktivt liv, dvs. projektet har inte nått nya grupper av seniora medborgare vilka är ovana vid aktivitet och idrott. De föreningar som besvarat enkäten säger att kontakten med projektledarna fungerat bra, men att de, med något undantag, inte såg att projektet skulle innebär en medlemsökning för den egna föreningen.
5.
 • Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • What’s the point of the school? Det frågar sig Guy Claxton (2008) redan i titeln till sin bok. Vilken är egentligen poängen med skolan? Är det att klara proven och få bra betyg och sedan kunna ”bli vad man vill”? Betygens drivkraft visar sig ofta vara stor när man frågar elever om vad som är viktigt för att få dem att arbeta i skolan. I den allmänna debatten framförs ofta vikten av djupa ämneskunskaper. Andra hävdar att poängen med skolan är en inskolning i det sociala spel som man förväntas klara av i samhället. Självklart är alla dessa kunskaper och kompetenser viktiga poänger med skolan. Vi menar dock att det är för mycket fokus på att barnen och ungdomarna ska vara framgångsrika elever och för lite fokus på att de ska vara kompetenta lärande individer – eller varför inte kalla det samhällsmedborgare. Med det menar vi att barnen och ungdomar behöver kompetenser för att klara av saker som de möter utanför skolan i framtiden. Det är kompetenser som handlar mer om att göra än kunna, om att lösa problem man ställs inför snarare än att återge det som läraren eller läroboken berättar. Det innebär t.ex. att kritiskt granska information, ta informerade beslut och uppvisa handlingskompetens – när det gäller att konsumera eller förändra sina vanor. (Jensen & Schnack, 2006). Framtidsforskare har lyft fram optimism, flexibilitet och handlingskompetens som viktiga egenskaper för att kunna hantera samhällsförändringar (Hicks & Holden, 2007, Arnaldi ,2008). Men hur gör man för att stödja eleverna i utvecklandet av dessa kompetenser? Ett sätt som har framförts av forskare är att arbeta med aktuella samhällsfrågor som har ett naturvetenskapligt innehåll . I den forskningscirkel, från vilken den här skriften är en produkt, har lärarlag på två skolor i Malmö prövat arbetssättet.
6.
 • Axelsson, Thom (författare)
 • Utbildningsvetenskaplig forskning vid Malmö högskola
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande beskrivning presenteras översiktligt aktuell forskning med utbildningsvetenskaplig relevans vid Malmö högskola. Beskrivningen behandlar pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt, avhandlingsarbeten och licentiatuppsatser, och vilka forskare och lärare som ägnar sig åt sådan forskning och vid vilka institutioner som dessa hör hemma. Beskrivningen genomförs mot bakgrund av Malmö högskolas ansökan om examenstillstånd för den nya lärarutbildningen och syftar till att visa på en samlad bild av utbildningsvetenskaplig forskning och de inriktningar som är centrala inom detta område. Vidare visar framställningen på forskningsbasen för utbildning på grundnivå.
7.
8.
 • Barndom, lärande, ämnesdidaktik : Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad har en förändrad barndom för betydelse för yngre barns lärande och utbildning? Denna rapport försöker förstå och förklara denna betydelse med hjälp av forskare från forskningsfältet Barndom, lärande och ämnesdidaktik på Lärarutbildningen på Malmö högskola. I rapporten tas begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik upp som sammanflätade och ömsesidigt relaterade till varandra. I fem olika artiklar presenteras: Förskolans ledarskap i en nystartad förskola ; Hur dokumentation och bedömning i förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan se ut ; En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre barn ; Svenskämnesundervisningens innehåll i skolans tidigare år ; En kartläggning av forskning om de yngre barnen i det idrottsvetenskapliga intresseområdet
9.
 • Berggren, Lars, et al. (författare)
 • Historiekunskap i årskurs 9 - Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) - Samhällsorienterande ämnen
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report is part of the National evaluation of the Swedish compulsory school. The evaluation was conducted by the National Board of Education in 2003. The present report deals with pupils’ attitudes to History as a subject and to history education in the 9th grade. We have also made an evaluation of pupils’ knowledge of history. The survey shows that the majority of the pupils have positive views of history education and that they regard historical knowledge as important. The report highlights the importance of the teacher in the educational process. We also discuss the concept of historical consciousness and different ways of investigating the relationship between the past, the present and the future. One important aspect which is also discussed is the teaching of democratic values; in this context it is shown that pupils do not have sufficient knowledge about the democratic breakthrough.
10.
 • Bergöö, Kerstin, 1942- (författare)
 • Examensarbeten på KSM - om läsningens, skrivandets och samtalets villkor och möjligheter : : ett diskussionsunderlag
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Baksidestext: I denna rapport har Kerstin Bergöö undersökt ett tiotal examensarbeten vid enheten Kultur-språk-medier vid lärarutbildningen på Malmö högskola. Hon konstaterar bl.a. att examensarbetsförfattarna sällan eller aldrig dokumenterar och analyserar sin egen eller andra lärares undervisning. Kerstin Begöö har utgått från styrdokumenten kring verksamhetsförlagd tid och styrdokumenten kring examensarbetena. Hon menar att styrdokumenten eller guiderna för både VFT och examensarbetsskrivande var för sig är utmärkta. Däremot saknas en tydlig koppling mellan guiden för VFT respektive guiden för examensarbetsskrivande vilket faller tillbaka på studenterna som inte får tillräckliga erfarenheter av att dokumentera och diskutera sin egen undervisning. Hon har också intervjuat en handfull handledare och examinatorer, analyserat grupprotokoll från en studiedag och analyserat ett tiotal examensarbeten vid lärarutbildningen i Malmö. I slutdiskussionen vill Bergöö förbättra studenternas förmåga att skriva examensarbeten bl.a. genom att tidigare i utbildningen dokumentera och analysera sin egen undervisning. Hon efterlyser också ett närmare samarbete mellan de kommunala handledarna och högskolans lärare.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 62
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (62)
Författare/redaktör
Malmberg, Claes (5)
Sundmark, Björn (5)
Jakobsson, Anders, (4)
Lagergren, Lars (4)
Hartsmar, Nanny, (4)
Persson, Sven, (3)
visa fler...
Holmberg, Lena (3)
Jönsson, Per (2)
Christersson, Cecili ... (2)
Högström, Mats, (2)
Johansson, Roger, (2)
Ideland, Malin (2)
Tvingstedt, Anna-Len ... (2)
Norberg, Johan R (2)
Riddersporre, Bim (2)
Ericsson, Ingegerd (2)
Lundgren, Björn, (2)
Cederberg, Margareta ... (2)
Lingärde, Svante (2)
Hallstedt, Per-Axel (2)
Mattheos, Nikos (2)
Rehn, Agneta (2)
Sild Lönroth, Carina (2)
Thiborg, Jesper (2)
Lundström, Lars (2)
Norberg Hansen, Cami ... (2)
Åkesson, Joakim (2)
Carlsson, Bo (1)
Nilsson, Fredrik, (1)
Eklundh, Lars, (1)
Lindh, Anders, (1)
Adelmann, Kent (1)
Aurell, Justus (1)
Olsson, Anders, (1)
Berggren, Lars (1)
Anderberg, Elsie, (1)
Nordén, Birgitta, (1)
Anderson, Lotta, (1)
Andersson, Irene, (1)
Liljefors Persson, B ... (1)
Rubinstein Reich, Le ... (1)
Book, Karin (1)
Andersson, Tina (1)
Fundberg, Jesper (1)
Balldin, Jutta (1)
Axelsson, Thom, (1)
Tallberg Broman, Ing ... (1)
Engström, Lars-Magnu ... (1)
Fransson, Kristin (1)
Bergöö, Kerstin, 194 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (62)
Lunds universitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Språk
Svenska (51)
Engelska (11)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy