SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;pers:(Amhag Lisbeth)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Amhag Lisbeth

 • Resultat 1-10 av 11
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande
 • 2008
 • Ingår i: Proceedings NU2008. - CED. - 978-91-977974-1-2 ; s. 291-295
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Det övergripande syftet med projektet var att säkerställa lärarnas bedömning av studenters prestationer och progression, men också att vidareutveckla bedömningsformer och verktyg för självvärdering så att studenter kan ta en aktivare del i sin utbildning och sitt lärande. Studiens resultat från kursutvärderingen visar att verktygen för självvärdering till viss del har bidragit till att synliggöra studenternas läroprocess, såväl individuellt som i grupp och därmed tydliggjort kopplingen till lärandemålen. Men resultatet pekar också på att studenterna är ovana vid att reflektera över det egna lärandet, men även att ge och ta till sig respons och värderingar. Att ge och få respons är det verktyg där studenterna betonar vikten av utbyte i grupp. Strategiloggen med självbedömning är det verktyg som studenterna menar främst främjar självreflektion och att synliggöra sitt eget lärande.
2.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Between I and other in written web-based dialogues
 • 2010
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The presentation refers to the point when distance students begin to reflect on the meaning content and to different extents attain an understanding, agreement and experience meaningful learning. In this situated web-based "space", writer, text and reader are all included. The space is formed by the students’ understanding of both their own texts and others’ texts, as well as comparisons between them. The implications and results highlights that it is not enough to consider individual written, asynchronous dialogues in order to analyse learning. It is in social and dialogic interactions that understanding of different meaningful meanings is clarified and develops.
3.
 • Amhag, Lisbeth, et al. (författare)
 • Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialogues
 • 2009
 • Ingår i: Computers & Education. - Elsevier. - 0360-1315. ; 52:3, s. 656-667
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to examine and to describe how student teachers engaged in courses in web-based learning environments over a period of 40 weeks develop a collective competence to collaborate. The collective competence of collaboration is defined as the level of learning ability a group of students express when using dialogues as a tool for their own and other’s learning in a web-based learning environment. The students’ contributions to the course assignments, the group responses and the collaborative discussions and dialogues were analysed and interpreted based on Bakhtin’s and Rommetveit’s theories on dialogic interactions and meaning potentials. The results describe three different levels at which students use dialogues as a tool for learning when they collaborate within the group.
4.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Collective asynchronous argumentation in distance learning.
 • 2010
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the presentation describes an analytical tool based on Bakhtin’s theories of dialogues as a theoretical framework, and Toulmin’s argument pattern as a way to make the specific elements in the arguments and the different words with voices in the dialogues – as well as the dialogical relations between them – more explicit – and more visible. The pedagogical structure with group argumentations over a specific period, where dialogue exchange and collaboration are in focus, opens for the manifestation of written polyphony.
5.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans
 • 2011
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Forskningsprojektet som rapporteras i detta paper fokuserar på hur distansstudenter lär sig att använda respons- och argumentationsprocesser som verktyg för lärande. Data samlades in från två distansgrupper, dels från 40 lärarstudenters responsgivning och diskussioner på fyra kursuppgifter om lärarens kunskaps- och lärandeuppdrag i två 15 hp nätbaserade kurser (N = 759), dels från 30 lärarstudenters argumentationer och diskussioner på en kursuppgift om lärarens ledarskap och roll i skolan i en 15 hp nätbaserad kurs (N = 253). Den teoretiska och analytiska ramen, som bygger på Bakhtins teorier om dialoger i studie ett, och tillsammans med Toulmins argumentmodell (TAP) i studie två, används för att bedöma kvaliteten på de skriftliga asynkrona responserna, argumentationerna och diskussionerna. Resultatet visar i vilken utsträckning studenterna kan urskilja, identifiera och beskriva meningsinnehållet i dialogerna och hur de utvecklas när meningsinnehållet konfronteras med andra fakta, påståenden och antaganden som bekräftas, motbevisas och/eller förklaras. De dialogiska mönstren med tillhörande excerpts, kan i förlängningen fungera som e-didaktiska strategier och redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
6.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. Det vill säga urskilja, identifiera och beskriva på vilket sätt och i vilken utsträckning studenter använder egna och andras texters meningsinnehåll i argument och responser för lärande i samspel med andra studenter. Syftet är också att finna struktur och mönster på hur argumentering och responsgivning kan formas, förhandlas och befästas i en nätbaserad, akademisk kontext. Datainsamlingen består av 70 studenters (41 kvinnor och 29 män) skriftliga, individuella svar på åtta kursuppgifter, gruppvisa asynkrona argumentering, responsgivning och diskussioner under fyra högskolekurser (60 hp) på distans i Lärarutbildning 90 högskolepoäng. Totalt innefattar studierna 2 430 ”frusna dialoger”. Metodmässigt tillfördes Bakhtins teoretiska ramverk om dialoger till sociokulturell teori och Toulmins praktiska argumentmodell. Nära hälften av dem (42 %) är deskriptivt kategoriserade (N=1 012) utifrån reviderade modeller av Veerman och Veldhuis-Diermanse och Toulmins argumentmodell. Knappt en tredjedel av dem (29 %) är selektivt analyserade (N=707) utifrån Bakhtins teorier om dialoger och Rommetveit’s begrepp meningspotential, med fokus på dialogens potential, röster och argumentmönster och relationerna dem emellan som medierande redskap för både ett kollektivt och individuellt lärande. CSCL perspektivet (Computer-Supported Collaborative Learning) relateras till både sociokulturell teori och Bakhtins teorier om dialoger utifrån att lärandet är situerat och inte enbart utvecklas individuellt utan också i samarbete med andra i en bestämd situation, vilket får betydelse för lärandets karaktär och resultat. Resultaten som framträder är att studenterna i olika grad successivt utvecklar en förmåga att använda sig av meningsinnehållet i dialogerna som ett aktivt redskap för att utveckla ny förståelse eller nya perspektiv, individuellt som kollektivt. Det som också visar sig är att mening, dialog och interaktion hör ihop och är de medverkande krafterna i nätbaserad undervisning. Det som också tydliggörs är att det är en aktiv och kreativ lärprocess som utvecklas över tid, när studenter som medaktör använder sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter tillsammans med andra, mot nya sätt att tänka och handla. Olika dialogiska argumentmönster utvecklas. Det sker ett perspektivbyte "mellan `jag´ och andra" genom att studenterna blir medförfattare med egna och andras ord och röster. Mening blir dels ett resultat av spänningen i skillnaden mellan "jag" och andra och dels som samarbetsförmåga av de kollaborativa arbetssätten.
7.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger: Dialogiska och medierande redskap för lärande
 • 2009
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. Datorstödet har också medfört ett nytt sätt att undervisa på och lära sig med. Men det råder brist på kunskap om hur nätbaserade dialoger bidrar till individuellt och kollektivt lärande. Syftet med studien var att utifrån Bakhtins teoretiska ramverk om dialoger och sociokulturell teori undersöka hur 40 studenter använder skriftliga, asynkrona dialoger (N=1567) för att kunna urskilja hur mening utvecklas individuellt och kollektivt under tre högskolekurser (60 veckor, halvfart distans). Avgränsningen omfattades av att undersöka på vilket sätt och i vilken grad studenterna använder dialogens potential och röster som medierande redskap för sitt och andras lärande i samspel med andra studenter. I resultatet från den grundligare analysen av 265 inlägg framstår att studenterna i olika grad successivt utvecklat en förmåga att använda sig av meningsinnehållet i de skriftliga, asynkrona dialogerna som ett aktivt redskap för att utveckla ny förståelse och nya perspektiv. Det som också synliggjordes var att det är en aktiv lärprocess som utvecklades över tid, när studenterna använde sina erfarenheter tillsammans med andra, mot nya sätt att tänka och handla. Potentialen och de olika rösterna i dialogerna tydliggör att det kollektiva samspelet inte sker eller utvecklas på egen hand, utan måste stimuleras och utmanas under utbildningen av lärare, men också av och mellan studenter. Studiens tillämpning är ett analysredskap och en dialogmodell som utvecklades under analysen för att kunna urskilja hur mening utvecklas individuellt och kollektivt. De kan i förlängningen fungera som pedagogiska redskap för att studenter och lärare ska få insikt i att förstå och utveckla meningsfulla dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvalitén i nätbaserad undervisning.
8.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • School of Education, Malmö University
 • 2009
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the presentation describes the Faculty of Education at Malmö University and the programs of: • Bachelor of Education degree for the Compulsory School (Theory and Practice of Teaching) • Master of Education degree for the Upper Secondary School (Theory and Practice of Teaching) • Diploma in Education for the Upper Secondary School (Theory and Practice of Teaching)
9.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande
 • 2010
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Syftet med denna studie var att undersöka och analysera olika argumentmönster i studenters skriftliga, asynkrona dialoger i en nätbaserad lärgemenskap under en högskolekurs (tio veckor) på helfart distans. För att analysera relationerna mellan objekten i argumenten och dialogens röster användes Toulmins argumentmodell och Bakhtins dialogiska diskurs- och röstbegrepp. Det vill säga hur studenters individuella och kollektiva argument används, beläggs och kritiskt granskas i förhållande till deras egna och andras ord med spår eller betydelser av andras röster, det vill säga en diskurs i dialogen. Resultatet visar att autentiska kursuppgifter med argumentering bidrar till distansstudenters lärande och utveckling. Det utvecklade dialogiska argumentmönstret med tillhörande excerpts kan i förlängningen fungera som ett pedagogiskt redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
10.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Students’ Argument Patterns in Asynchronous Dialogues for Learning
 • 2011
 • Ingår i: Research highlights in technology and teacher education. - Society for Information Technology and Teacher Education. - 2161-7945. ; 3, s. 137-144
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The research reported in this study focuses on how distance students can learn to use argumentation processes as a tool for learning. For ten weeks, 30 student teachers studied the web-based 15 credit course Teacher Assignment. Data were collected from five student groups’ asynchronous argumentation, relating to authentic cases of teacher leadership. Focus was placed on the extent to which students used own and others' texts meaning content in the discussion forum and how the content can be analysed. An analytical framework, based on Bakhtin’s theories of dialogues, and Toulmin’s argument pattern (TAP), is employed to assess the quality of the written asynchronous argument patterns. A close investigation of the dialogical argument pattern (N=253) shows the extent to which students distinguish, identify and describe the meaning content of the arguments that emerge in social and dialogic interactions in the web-based setting. A dialogic model for argument analysis is also described.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
Åtkomst
fritt online (11)
Typ av publikation
konferensbidrag (7)
tidskriftsartikel (2)
doktorsavhandling (1)
licentiatavhandling (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (6)
övrigt vetenskapligt (5)
Författare/redaktör
Jakobsson, Anders, (1)
Lärosäte
Malmö universitet (11)
Lunds universitet (1)
Språk
Engelska (7)
Svenska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy