SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "mat:dok lärosäte:mah år:(2011) "

Sökning: mat:dok lärosäte:mah år:(2011)

  • Resultat 1-30 av 30
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Abrahamsson, Peter (författare)
  • Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fall finns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sätt kunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisk synpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillföra käkben. Problemet med dessa tekniker är att benvolymen minskar under inläkningen speciellt om ben transplanteras till laterala och vertikala positioner. Vidare kan det vara svårt att få tillräckligt med mjukvävnad för att uppnå estetiskt tillfredställande resultat, speciellt i överkäksfronten. Avhandlingens övergripande mål är att introducera och utvärdera en ny teknik för mjukvävnadsexpansion för att optimera förutsättningarna för en efterföljande bentransplantation av tillräcklig volym för kommande installation av implantat. I de experimentella studierna har kanin använts som försöksdjur. I delarbete (I) placerades en osmotisk mjukvävnadsexpander bilateralt under benhinnan (periostet) på åtta djur via en extraoral entré. Efter två veckor hade periostet expanderat och en subperiostal ficka bildats. Djuren avlivades och vävnad togs för histologisk undersökning. Denna visade inga inflammatoriska reaktioner eller resorptioner av benet. Periostet hade expanderats och nytt ben hade bildats i periferin av expandern genom att periostet lyfts långsamt och stimulerat till bennybildning. På samma sätt som beskrivits ovan placerades expandern i delarbetena (II) och (III) på 13 respektive 11 kaniner. Efter 14 dagars expansion sövdes kaninerna på nytt, expandern avlägsnades och partikulerat käkben placerades på utsidan av mandibeln bilateralt (delarbete II). På ena sidan täcktes det med ett titannät och på andra sidan med ett resorberbart nät. Efter tre månaders inläkning hade benbildning skett under båda näten. Volymen under det resorberbara nätet var större (p<0.05) men inga skillnad noterades i mängden mineraliserat ben. Två resorberbara nät perforerade den orala slemhinnan. Detta berodde troligen på att det resorberbara nätet var svårare att konturera och anpass mot underkäken. I delarbete (III) placerades partikulerat ben och Bio Oss, separerat av ett kollagenmembran, unilateralt på mandibeln under ett titannät som i sin tur var täckt av ett kollagenmembran. Volymen nybildat ben i anslutning till autologt ben respektive Bio Oss registrerades efter 3 månaders inläkning. Inga skillnader i benvolym förelåg. Scanning Electron Microscopy (SEM) visade i båda studierna att ben växte i direkt kontakt med såväl autologt ben som bensubstitut. Till den kliniska studien (delarbete IV) rekryterades 20 patienter konsekutivt. De fördelades slumpmässigt i två grupper. I experimentgruppen opererades 10 patienter med en osmotisk mjukvävnadsexpander. Efter två veckor avlägsnades denna och benuppbyggnad gjordes med partikulerat ben täckt av ett titannät och ett kollagenmembran. Efter sex månaders läkning installerades implantat. I referensgruppen gjordes benuppbyggnad med benblock följt av en implantatoperation efter sex månader. Ett optiskt mätinstrument användes för att registrera förändringar i mjukvävnaden efter såväl subperiostal expansion som benuppbyggnad. Dessa förändringar lagrades i en PC där värdena kunde analyseras och jämföras. Resultaten från den kliniska studien stämde väl överens med de experimentella. Expandern expanderade periost och täckande mjukvävnad. Det föreligger dock en risk att expandern perforerar mjukvävnaden. Den optiska mätningen visade en volymsförbättring efter mjukvävnadsexpansionen. Den expanderade vävnaden kunde användas till att täcka ett bentransplantat som skyddades av ett titannät samt ett kollagen membran. Trots tidigare vävnads expansion exponerades titannätet genom slemhinnan i två fall. Fixturinstallation kunde utföras som planerat både i den experimentella gruppen samt referens gruppen. Det optiska mätinstrumentet (PRIMOS® optical 3D) var ett lättanvänt och repeterbart mätinstrument som levererade vävnadsförändringar med stor exakthet.
  •  
2.
  • Blomé, Gunnar (författare)
  • Organizational and economic aspects of housing management in deprived areas
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • This dissertation consists of five papers with different objectives. The overall objective is to improve knowledge of effective policies regarding socially deprived large housing estates. All studies deal with the real estate context from a housing company decision-making perspective. The first two papers focus on organisational issues and the following three papers deal with economic issues related to the development of a specific housing area. The research is based on case studies which involve specific methodologies such as interviews, direct observation and collecting data from company accounts. The main message of this thesis is that landlord policies and resources spent on operation and maintenance contribute to local area development. It is also underlined that there is a need for a paradigm shift in Swedish housing, since the regulatory framework appeared to be inadequate. The experience from this study shows that many problems can be solved within the existing laws and through efficient customised property management, but landlords need more effective incentives to improve their policies further. The first two papers address issues about how to organise local management resources in large housing estates. Three different functions were identified: customer service, (e.g. fault-reporting); the letting process; and caretaking (day-to-day management and control over indoor and outdoor areas). The models where more decisions are decentralised lead to better information about the local conditions, make it easier to coordinate work in an area, create more motivation for the staff and make it easier to involve the tenants. This was particularly valuable for socially deprived estates, but the decentralised model raised some moral hazard problems, e.g. the local team create their own agenda, are pressured by certain tenants to give them advantages and that the result is lack of control and consistent housing policy in the company. The third paper deals with Corporate Social Responsibility (CSR) in housing management. Different types of costs are identified and related to the estates’ social condition. The results indicate that a CSR-based management policy leads to approximately 4.5 percent lower annual operation and maintenance costs which improved the company’s profitability, especially if the higher standard of maintenance, made higher rents possible. The study also identified three other benefits of CSR; improved tenant relationship, goodwill and business opportunities and the study is a first step towards a better understanding of the economic consequences of CSR in a real estate-context. The fourth paper analyses the return of the Swedish slumlords, with a focus on a specific area in Malmö. The tenants stayed even though the rent was higher and the quality was lower than in neighbouring areas because of a combination of three factors; rents were paid by different forms of welfare payment, lack of alternatives because of queues to other areas and because some tenants saw an advantage in the “no questions” asked policy that the slumlord followed. It is further argued that the property owners found this slum strategy as profitable either because they hoped to find a “bigger fool” to sell to or because the decision makers in the company had not invested their own money. The study concludes that both tenants and investors were in the end losers, but not the company managers. The fifth paper is an economic evaluation of renovation in socially deprived housing estates. The empirical data indicates that it is profitable to use a clear and active housing management strategy, especially if the rent levels are affected by the standard of management by the landlord. The results also show that the landlord’s policy had positive social effects, both in the form of tenant welfare and in the form of lower costs for Police and the Fire department. The study also indicates that it can be difficult to justify large scale investment purely from a business perspective.
3.
  • Denward, Marie (författare)
  • Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Mediekonvergens definieras och förklaras oftast som en teknisk och industriell företeelse, som den process där ny teknik anpassas till den befintliga medieindustrin och dess produktionskulturer. I dagens hybrida medielandskap kan mediekonvergens också beskrivas som den sociala process och de aktiviteter som medieanvändare deltar i när de rör sig mellan olika medier i jakt på underhållning och erfarenheter. Mediekonvergens kan alltså bättre förklaras som en dubbelriktad process där de tidigare tydliga gränserna mellan produktion och konsumtion suddas ut. Avhandlingen behandlar den transmediala berättarproduktionen Sanningen om Marika och belyser flera av de olika typer av mediekonvergens som ägde rum i produktionen. I skapandet av detta s.k. deltagardrama kombinerade Sveriges Television, och det nystartade spelutvecklarföretaget The company P, sin expertis i teve- och spelproduktion. Under fem månader 2007 erbjöds Den svenska publiken kunde under 2007 delta i produktionens varierande aktiviteter, från tevetittande, webbaktiviteter i chattar och forum till deltagande i gatuspelsaktiviteter. Studien genomfördes med etnografiska fältstudier under produktionens design-, produktions- och implementationsfas. Analysen visar att, trots att företagens samarbete resulterade i olika former av konvergens, problem uppstod. Företagens olika medielogiker och dess skilda produktionskulturer skapade spänningar och friktion. De olika logiker och de kvalitetskrav som TV, internet och spel har försvårade skapandet av den hybrida produktionen, bl.a. användes olika metoder för publikens deltagande. Dessutom suddade de olika TV-genrerna som användes ut gränsen mellan fiktion och fakta. Spelaktiviteterna designades för att överbrygga skillnaden mellan fakta och dikt, bl.a. för att förstärka deltagarnas upplevelser. Analysen av deltagarnas upplevelser visar att deras uppfattningar och tolkningar skilde sig mycket åt. Vissa förstod att produktionen var fiktion, andra trodde att de deltog i ett verkligt sökande efter en försvunnen person. Slutligen konstateras att producenternas målsättning för deltagande och initiativtagande inte helt lyckades. Den asymmetriska relationen mellan medieproducenter och medieanvändare som alltid finns, underströk frågor om hierarkier, brist på deltagarens egenmakt och ojämlikhet mellan aktörerna.
4.
  • Egard, Hanna (författare)
  • Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. I Sverige infördes insatsen 1994 och allt sedan dess har det skett en kontinuerlig ökning av antalet som beviljas personlig assistans i landet. Idag har cirka 19 000 personer personlig assistans och över 70 000 personer beräknas arbeta som personliga assistenter. Insatsen är ofta tidsmässigt omfattande och den genomsnittlige brukaren har personliga assistenter vid sin sida under merparten av dygnets vakna timmar. Personlig assistans skiljer sig från andra offentligt finansierade former av omsorg och service. Till skillnad från exempelvis institutionsboende, gruppboende eller hemtjänst innebär personlig assistans att de som beviljas insatsen ges möjlighet att själva organisera den hjälp som de behöver. För det första kan de välja mellan att vara egen arbetsgivare eller överlåta detta ansvar till sin bosättningskommun, privat bolag eller kooperativ. För det andra får de också rätt till inflytande över rekrytering och arbetsledning av de personliga assistenter som anställs hos dem. Arbetsvillkoren för personliga assistenter skiljer sig från dem inom hemtjänst eller gruppboende på så vis att personliga assistenter företrädesvis arbetar hos en person. Den politiska målsättningen med att organisera insatsen på detta sätt är att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet till självbestämmande, delaktighet och ett liv som andra. Arbetet med avhandlingen har vägletts av ett intresse för den brukarstyrning som utmärker personlig assistans. Avsikten har dock inte varit att utvärdera om personlig assistans leder till ökat självbestämmande eller om den i praktiken är brukarstyrd. I stället har avsikten varit att belysa och försöka förstå hur det går till att ge och ta emot personlig assistans. Hur gör brukare och personliga assistenter i praktiken? Hur skapas exempelvis den brukarstyrning som ska karaktärisera personlig assistans? Eftersom insatsen ofta är tidsmässigt omfattande kan man också fråga sig hur den personliga assistentens närvaro i brukarens vardagsliv hanteras socialt. För att belysa och försöka förstå detta tar avhandlingen sin utgångspunkt i det som sker när brukare och personliga assistenter befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. Ett första syfte är att belysa och försöka förstå hur det går till att realisera personlig assistans. Ett andra syfte är att ta belysa och försöka förstå hur brukare och personliga assistenter själva förstår och förklarar sitt och den andres sätt att säga och göra i olika situationer. Tillvägagångssätt För att ta reda på hur det går till att realisera personlig assistans har intervjuer och observationer med brukare och personliga assistenter genomförts. Totalt deltar nio brukare och 20 av deras personliga assistenter i undersökningen. Kontakten med deltagarna förmedlades via handikapporganisationer, kommunala och privata assistansanordnare samt en lägerverksamhet. Brukarna som deltar är tre män och sex kvinnor mellan 24-36 år. De har alla omfattande fysiska funktionsnedsättningar som påverkar deras motorik och rörlighet. Det stora flertalet av dem har haft sina funktionsnedsättningar sedan unga år. De har haft personlig assistans i mellan 3-12 år. Behovet av hjälp varierar mellan brukarna och de har mellan 5-21 timmar med personlig assistans per dygn. Samtliga brukare arbetsleder sina personliga assistenter i det dagliga arbetet och har inflytande över rekrytering och anställning. De personliga assistenterna i sin tur är fem män och 15 kvinnor mellan 19-59 år. Tiden som de arbetat hos den aktuelle brukaren varierar mellan ett halvt upp till tio år. Två av de personliga assistenterna är mödrar till de brukare de arbetar hos, det vill säga de arbetar hos sin son eller dotter. Övriga personliga assistenter kände inte brukaren före anställningen påbörjades. För att synliggöra och förstå hur det går till att realisera personlig assistans har brukare och personliga assistenters agerande analyserats med hjälp av bland annat Goffmans dramaturgiska perspektiv. Perspektivet synliggör vardagens dramatik, det vill säga hur vi människor gör för att skapa en viss stämning, spela en roll eller skapa ett visst intryck av oss själva. En central utgångspunkt perspektivet är att vi, likt skådespelare på en scen, intar olika roller och använder oss av tonfall och kroppsspråk för att påverka vår egen och andras tolkning och förståelse av vem vi är och vad det är som pågår i den situation som vi befinner oss i. Resultat Betydelsen av matchning Både brukare och personliga assistenter berättar att det är viktigt att de trivs tillsammans för att den personliga assistenten ska kunna arbeta kvar. Att den andre är av samma kön, i liknande ålder och har samma intressen tilldelas betydelse för huruvida de trivs och upplever olika sociala situationer. Vidare tilldelas den personliga assistentens kön och ålder betydelse för hur andra människor uppfattar brukaren. Under intervjuerna framkommer att brukarna tar hjälp av rekrytering och schemaläggning för att försöka styra över vem som finns vid deras sida i olika vardagliga sammanhang. Flera av brukarna schemalägger sina familjemedlemmar under kvällar och helger så de kan slappna av och umgås på tu man hand med familjen under dessa perioder. I andra situationer och sammanhang strävar brukarna efter att få personlig assistans från utomstående för att skapa sig ett eget liv och privata rum dit anhöriga och familjemedlemmar inte har tillträde. Beredskap Personlig assistans beskrivs ofta i form av aktiva hjälpinsatser som exempelvis förflyttning, påklädning eller städning. Avhandlingens resultat visar att det som sker då brukare och personliga assistenter är overksamma också utgör en del varpå insatsen realiseras. Att de personliga assistenterna förhåller sig overksamma när brukaren inte vill eller behöver deras hjälp tilldelar deltagarna i studien betydelse för brukarens möjlighet att styra över insatsens utformning och avpassa hjälpen efter sin livsföring. Stunderna av overksamhet skapas och upprätthålls genom att brukare och personliga assistenter exempelvis tittar på tv, läser eller småpratar. Dessa tillsynes ovidkommande sysslor gör det också möjligt för dem att dra sig tillbaks från förväntningar på att vara aktiv eller samtala och skapa stunder av i den andres närvaro. För att definiera overksamheten som arbete blir det viktigt för brukarna att sätta gränser för hur mycket de personliga assistenterna exempelvis får prata i mobiltelefon, vad de får se på tv och i vilken utsträckning de får handla saker åt sig själva eller gå egna ärenden. Snarare än att de vilar förefaller både brukare och personliga assistenterna befinna sig en slags beredskap på så vis att brukaren när som helst kan behöva den personliga assistentens hjälp. Initiativ Det finns starka normativa föreställningar om hur den personliga assistansens aktiva hjälpinsatser ska realiseras i praktiken. Enligt den ideologi och organisationsmodell som kännetecknar personlig assistans ska den personliga assistenten agera likt ”armar och ben” eller ”förlängda arm” som agerar på brukarens initiativ. Denna normativa föreställning om hur de aktiva hjälpinsatserna ska utföras återkommer i brukare och personliga assistenters beskrivningar av vardagen med personlig assistans. Det framkommer också att de gör avsteg från denna norm och att den personliga assistenten agerar likt ett hembiträde som tar egna initiativ och utför sådant som brukaren är förmögen att utföra på egen hand. I vilken grad den personliga assistenten ska agera som ”armar och ben” eller som hembiträde förefaller vara under ständig förhandling. När den personliga assistentens roll som ”armar och ben” ska iscensättas inför andra människor tar flera brukare initiativ till samtal och kontakt med utomstående. Den personliga assistenten i sin tur undviker att ta kontakt, är tyst, vänder bort blicken och håller sig i bakgrunden. I en del fall agerar den personliga assistenten också som om de vore brukaren på så vis att de ger uttryck för samma känsla eller vilja som brukaren. För att den personliga assistenten ska kunna agera likt brukarens armar och ben krävs en mängd förberedelser. Målsättningen får både brukare och personliga assistenter förefaller vara att de aktiva hjälpinsatserna ska flyta på automatiskt i bakgrunden när brukaren exempelvis äter, tittar på tv, handlar något, spelar bollspel eller pratar med utomstående. När detta sker blir det möjligt för brukaren att inta andra sociala roller än den som brukare av personlig assistans och framstå som exempelvis bocciaspelare, kund, kompis etcetera. Att uppnå ett sådant flyt kräver en mängd förberedelser och överenskommelser kring hur de aktiva hjälpinsatserna ska utföras. Brukaren måste förklara sitt behov av hjälp, olika sysslor och personliga preferenser samt ge tydliga direktiv. Vänskaplighet Under både beredskap och aktiva hjälpinsatser småpratar brukare och personliga assistenter med varandra och umgås på ett vänskapligt sätt. Den vänskapliga inramningen är på flera sätt central för att realisera personlig assistans. Deltagarna ger uttryck för att det vänskapliga umgänget avdramatiserar känsliga situationer och synliggör brukare och personliga assistenter som personer. För de personliga assistenternas del blir arbetet som att hjälpa en vän. Brukarna berättar att de känner sig som mindre hjälpbehövande om de småpratar med de personliga assistenterna i olika hjälpsituationer. Utanför hemmet bidrar också vänskapligt småprat och umgänge till att brukare och personliga assistenter smälter in i olika sociala sammanhang såsom på bio, restauranger och affärer. Ytterligare ett uttryck för ett vänskapligt eller familjärt förhållningssätt utgörs av att flera personliga assistenter inte använder handskar eller andra skyddskläder när de hjälper brukaren vid dusch och intimhygien. En del personliga assistenter berättar visserligen att de besväras av närkontakten med brukarens kropp och kroppsvätskor. För att upprätthålla den avslappnade och vänskapliga inramningen hjälper de trots detta brukaren med sina bara händer eftersom de är rädda för att brukaren skulle bli sårad om de frågade efter handskar. Diskussion Personlig assistans realiseras i och genom brukare och personliga assistenters balanserande mellan olika sätt att förhålla sig till varandra. Denna balansgång mellan olika sätt att förhålla sig till varandra förefaller också vara central för att få brukarens vardagsliv att fungera och få den personliga assistenten att stanna kvar. Snarare än att det är för en gång givet hur de ska förhålla sig till varandra förefaller brukare och personliga assistenters relation vara under ständig förhandling. Varje förhandling mynnar ut i en subtil gränsdragning och tillfällig överenskommelse avseende graden av närhet, ömsesidighet och över- och underordning i den aktuella situationen. Brukare och personliga assistenter balansera fram och tillbaka, gör ständiga övertramp och retirerar. Det uppstår konflikter, irritation och missförstånd dem emellan men också överenskommelser. Brukare och personliga assistenters skifte mellan formellt och informellt återkommer i samspelet mellan människor i andra situationer och sammanhang såsom inom exempelvis inom vård omsorg och service. Det som förefaller speciellt för personlig assistans är att brukare och personliga assistenter balanserar och skiftar mellan två ytterligheter. Interaktionen dem emellan är å ena sidan instrumentell och karaktäriseras av att den personliga assistenten är underordnad, avlönad och lånar ut sin röst eller kropp för att hjälpa brukaren på det sätt brukaren önskar. Å andra sidan har de också en relation och ett samspel som präglas av det motsatta, nämligen hög grad av ömsesidighet, jämbördighet och ibland nära vänskap. Det informella och instrumentella utgör varandras motsatser samtidigt som de olika formerna av samspel i flera avseende förefaller förutsätta varandra. Avhandlingens resultat kan tolkas som att vänskapligheten gör det möjligt att bemästra dels de personliga assistenternas underordnade roll, dels den sociala stigmatisering som brukarens funktionsnedsättning kan medföra. Den matchning avseende kön, ålder och intressen som eftersträvas vid rekrytering kan tänkas förstärka intrycket av att den personliga assistenten är en vän och kan på så sätt tänkas ha betydelse för brukarens möjlighet att passa in i olika sociala sammanhang och bli synlig som ung kvinna eller man snarare än hjälpbehövande. Handledning och utbildning Brukare och personliga assistenters balansgång kräver hög grad av empati, lyhördhet och reflektion. Detta krävs även inom olika former av socialt arbete, vård omsorg och service. Det som skiljer personliga assistenterna från flera andra yrkesgrupper är att deras arbete inte kräver någon formell utbildning. Brukarna som dagligen arbetsleder sina personliga assistenter saknar också formell utbildning och forum för att diskutera arbetsledning och arbetsmiljöfrågor. Om samarbetet inte skulle fungera kan brukaren säga upp den personliga assistenten. Den personliga assistenten kan i sin tur välja att avsluta sin anställning. Att kunna välja vem som anställs och kunna säga upp dem som det inte fungerar med framhåller brukarna som mycket viktigt. Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta nya personliga assistenter. En nyanställning kräver att rutiner, vanor och behov förklaras och beskrivs på nytt. Kanske skulle en del samarbetssvårigheter kunna avhjälpas genom utbildning och handledning? I offentliga sammanhang och tidigare forskning betonas ofta behovet av utbildning för de personliga assistenterna. Utbildning och handledning för brukarna (eller deras företrädare), som sköter den dagliga arbetsledningen, har inte uppmärksammats på samma sätt. Detta är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att Independent Living – rörelsens ursprungliga modell för personlig assistans innefattar utbildning och samtalsgrupper för brukarna. I utformningen av insatsen personlig assistans betonas vikten av brukarens rätt att vara arbetsledare och arbetsgivare för sina personliga assistenter. De som beviljas insatsen ges också möjlighet att välja assistansanordnare och vara delaktig i rekrytering och anställning av personliga assistenter. Däremot erbjuds de inte generellt ett stöd i den dagliga arbetsledningen av sina personliga assistenter. Att utbildning för brukare inte generellt diskuteras och uppmärksammas kan tolkas som ett uttryck för att brukare av personlig assistans (eller deras företrädare) betraktas som patienter eller vårdtagare snarare än arbetsledare. Liksom inom vård och omsorg läggs ett stort ansvar på personalen och eventuella utbildningssatsningar riktas mot de personliga assistenterna. Brukarens ansvar och del i att realisera insatsen uppmärksammas inte. Inte heller det ansvar för personalens välmående eller de svårigheter som rollen som arbetsledare uppmärksammas och tillkännages. Utgångspunkten för denna avhandling är att vare sig brukarens eller den personliga assistentens roller är för en gång givna. Brukaren kan inte framstå som arbetsledare om den personliga assistenten inte framträder som anställd och vice versa. Utbildning för de personliga assistenterna är därför inte tillräckligt. För att brukarna i praktiken ska kunna arbetsleda de personliga assistenterna måste de också framstå som arbetsledare i olika sociala situationer. Att förklara när, hur och på vilket sätt man vill bli lyft, läsa tidningen eller hur man vill att den personliga assistenten agerar i olika sociala sammanhang kräver att en mängd självklarheter och vanor formuleras och förklaras och beskrivs i detalj. Detta utgör en specifik form av arbetsledarskap som kan tänkas vara unik för personlig assistans. Att brukarna, eller deras företrädare, ges möjlighet till utbildning och vägledning i att arbetsleda sina personliga assistenter skulle kunna tänkas ha betydelse för de personliga assistenternas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Tydliga direktiv skapar tydliga förväntningar, förutsägbarhet och trygghet för båda parter.
5.
  • Haag, Per (författare)
  • Porcelain veneering of titanium : clinical and technical aspects
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Guld- och andra legeringar har i många år använts som material vid framställning av kronor och broar för ersättning av skadade eller förlorade tänder. Emellertid har tvivel uppstått kring lämpligheten av att använda guldlegeringar i tandersättningar, då guld har visat sig kunna ge biverkningar i form av allergiska reaktioner. Detta gäller inte minst de legeringar av guld som på senare år använts för att emaljeras med porslin. Dessa händelser gjorde att intresse för titan initierades. Redan tidigt på 80-talet startades i Japan försök med användning av titan som ersättning för guldlegeringar vid behandling med kronor och broar. Titan som olegerad metall skiljer sig emellertid i två avseenden från gängse legeringar för ändamålet: det har en fasomvandling vid 882° C som förändrar dess inre och yttre egenskaper och dessutom en expansion som ligger emellan de på marknaden då tillgängliga porslinstyperna för dentalt bruk. I Japan utvecklades en teknik för gjutning av titan, där efterbehandlingen av götet innebar mycket arbete för att återställa titanets egenskaper, och det porslin som togs fram hade också brister i form av en rå yta och otillfredsställande estetik. I Sverige introducerade 1989 ett nytt koncept där bearbetningen av titan skedde med industriell metodik,fräsning, gnisterodering och lasersvetsning. Detta för att undvika fasomvandlingen vid 882° C. Under nittiotalet sattes dessutom flera porslinsprodukter för titan ut på marknaden, och ett stort antal kliniska studier och in vitro studier genomfördes, med varierande resultat. I delarbete ett, en klinisk prövning genomförd på en folktandvårdsklinik i Klippan, Skåne, behandlades 25 patienter med 40 kronor kronhättor i rent titan, påbrända med porslin. Efter två år kunde 36 av de cementerade kronorna undersökas för utvärdering. Dessutom intervjuades patienterna angående uppkomna och kvarstående besvär i form av isningar eller svårigheter att hålla rent mellan kronor och granntänder, så kallad food impaction. Denna utvärdering visade oförändrade värden för färg, form, yta och passform. Avseende ytförändringar, registrerades en porslinsfraktur på en krona (3%). Patienternas respons var mycket positiv och inget fall av överkänslighet förelåg vid 2-årskontrollen, men i 3 fall rapporterades problem med kontaktpunkter. Delarbete två är en systematisk genomgång av i vetenskapliga tidskrifter publicerade artiklar om bindstyrkan mellan titan och porslin. Jämförelser av bindningstyrka har gjorts mellan olika legeringar och porslin, mellan olika fabrikat av titanporslin, efter olika typer av bearbetning av titanytan, vid olika sammansättning av titanporslinet och efter olika alternativa brännförhållanden. Generellt kan sägas att med denna typ av test har bindstyrkan mellan rent titan och porslin i de flesta fall visat sig vara lägre än mellan olika legeringar och porslin, att det finns en skillnad i bindstyrka melan olika fabrikat av titanporslin, att titanytans bearbetning och kompositionen av titanporslin kan påverka bindstyrkan samt att bränntemperatur och- miljö kan ha betydelse för densamma. Delarbete tre avser att belysa precisionen i bränntemperatur hos olika typer av porslinsugnar samt hur underhåll och kvalitetskontroll fungerar på svenska dentallaboratorier. Då titanporslin bränns vid en temperatur som är mer än 200ºC lägre än vid påbränning på de flesta metallegeringar ställs specifika krav på precisionen i ugnen. Den optimala bränntemperaturen anses vara 750° C . I denna studie uppmättes den verkliga bränntemperaturen under hålltiden på 1 minut med hjälp av ett termoelement som kopplats till en avläsare. Brännprecisionen på de undersökta ugnarna varierade kraftigt, i de flesta fall ligger den faktiska ugnstemperaturen klart över vad ugnens display visar, vilket innebar en risk för att ett alltför tjockt titanoxidskikt bildas. Avseende underhåll och kvalitetskontroll på undersökta laboratorier kan konstateras att de flesta av intervjuade laboratorier inte klarar de krav som kan ställas avseende underhåll och kvalitetskontroll. Delarbete fyra har avsett att i form av trepunkts böjtest dokumentera effekten på bindstyrkan mellan titan och porslin vid 30ºC högre bränntemperatur vid huvudbränningen än vad fabrikanten rekommenderar. Testet genomfördes med två olika typer av titanporslin, där det ena har en oxidbränning inlagt som första steg i brännprocessen,och det andra, har påbränning av en bonding agent som första brännfas. Dessutom har i denna studie hälften av provkropparna belastats med termocykling, det vill säga flyttats mellan varm och kall miljö i ett antal cykler. Studien har visat att effekten av en lätt höjning av bränntemperaturen ( +30 ºC) inte påverkat bindstyrkan vid denna typ av test. Vad gäller resultatet avseende bindningsstyrka vid en jämförelse mellan de olika typerna av brännprogram visade sig principen med oxidbränning ge signifikant högre värden för bindningsstyrka än bränning med bonding agent. Detta resultat kan motsäges dock efter en analys av de frakturerade provkropparna med SEM och EDX. Denna analys visade tydligt att vid oxidbränning inträffade frakturen i det spröda oxidskiktet och inte i det väl integrerade interface med både porslinskomponenter och titanoxid som uppvisades vid bränning med bonding agent. Orsaken till dessa motsägande resultat kan möjligen förklaras med att oxidbränningen kan skapa en styvare titandel av provkroppen, som motstår testsituationens nedböjning längre, utan att därför innebära högre värden för bindstyrka. Av samma skäl bör ej heller porslinsbindning till andra metaller med olika styvhet jämföras med denna typ av test.Vid beaktande av detta och resultat från tidigare studier, om effekten av förhöjd oxidbildning på bindstyrkan, kan den standard som idag används för att utvärdera bindstyrka mellan metall och porslin, ifrågasättas. Resultat från andra studier har givit liknande resultat, nämligen att upphettningen av provkroppens metalldel vid oxidbränning påverkar metalldelens styvhet vilket gör att trepunkts böjtest kan ifrågasättas.
  •  
6.
  • Hamit Eminovski, Jildiz (författare)
  • Interactions of Biopolymers and Metalcomplexes at Biological Interfaces
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The present work concerns interaction between biopolymers at interfaces. Examples from real systems such as saliva and bacterial surfaces as well as model systems have been studied. Using atomic force microscopy (AFM), normal forces between the surface of the filamentous bacterium Microthrix parvicella and AFM-tips have been studied, before and after treatment with specific polyaluminium compounds used at wastewater treatment plants to control the growth of the bacterium. Measurements were performed using hydrophobized and hydrophilic tips in order to explore the interactive spectrum of the bacterium and also the changes of which, if any, on treatment with polyaluminium chloride. No preferential interaction was found to any of the tips. However, the studies revealed that long-range steric repulsion dominates the interaction on approach. It was also found that the steric repulsion is reduced by addition of polyaluminium compounds, indicating a compaction of the polymer layer on the surface of the bacterium. A mucin model system, i.e. Bovine Submaxillary Mucin (BSM), adsorbed at solid surfaces has been studied using ellipsometry and quartz crystal microbalance with dissipation (QCM-D). Using the optical method ellipsometry, time resolved data on the adsorbed amount per unit area and the average layer thickness of adsorbed BSM films were determined. From QCM-D measurements the Voigt mass per unit area and viscoelastic properties of an adsorbed BSM film (including coupled water) were determined. Combining these two methods the water content of BSM adsorbed at gold, hydrophobized, and hydrophilic silica surfaces was estimated. From the results structures for BSM adsorbed on gold, hydrophobized, and hydrophilic silica were proposed. Furthermore, effects by the addition of polyaluminium chloride of different hydrolysis ratio were investigated and compared to those of AlCl3 and a ferric chloride formulation. Hence, compaction of the BSM film was initiated at concentrations as low as 0.001 mM AlCl3. At higher concentrations, related to those used at wastewater treatment plants, addition of polyaluminium chloride formulations and AlCl3 induced an initial rapid decrease in thickness followed by an increase. An increasing adsorbed mass was also observed. Combining ellipsometry and QCM-D data it was determined that aluminium species precipitate in or on top of the pre-adsorbed BSM film and the ensemble swells over time. By rinsing the precipitate layer was removed, but with some fraction remaining associated to the film. The rate of removal was slow and proceeded over a period of tens of hours. Combining the data, the swelling of the precipitate was monitored and the water content calculated. It was obvious that the increase on adsorption and decrease on depletion is mainly related to swelling. The impact of surface characteristics was also investigated and surface charge influences in terms of electrostatic interactions between the surface and the cationic aluminium compound were inferred. Friction forces between hydroxyapatite surfaces coated with human whole salivary (HWS) films were measured and the friction coefficient of the salivary films was determined. Measurements were performed using AFM-colloidal probe using two hydroxyapatite spheres. The salivary film was found to show high compressibility and mechanical resistance. Treatment with an anionic surfactant, sodium dodecyl sulphate, however induced desorption and an irreversible structural change of the film.
7.
  • Hansson, Fredrik (författare)
  • På jakt efter språk : : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Popular Abstract in Swedish Ett gemensamt drag i befintlig forskning är att språkliga delar av gymnasieskolans svenskämne framstår som diffusa och tycks sakna kärna och teoretisk ram. Syftet med avhandlingen På jakt efter språk är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Undersökningen är gjord i två klasser på studieförberedande program under deras första termin i gymnasieskolan. Förutom lektionsobservationer har intervjuer gjorts med elever ur varje klass, med deras respektive svensklärare och med deras respektive rektor. Dessutom har elev- och lärarproducerade texter samlats in. En bakgrund till undersökningen utgörs av olika ämnesuppfattningar och hur de är relaterade till skolpolitiska förändringar. En annan viktig utgångspunkt är Bernsteins pedagogiska teori med begrepp som klassifikation och osynlig respektive synlig pedagogik. I dessa spelar motsatsparet implicit respektive explicit undervisning en avgörande roll och återfinns i exempelvis frågan om explicit kontra implicit skrivundervisning. Undersökningen visar att språkdelen legitimeras på olika sätt. En betoning av nytta i form av personlig växt för den egna karriären framträder i läroboken, i ämnets styrdokument, hos eleverna och hos rektorerna, något som stämmer väl överensstämmer med principen om skola och utbildning som ett privat projekt. Även lärarna omfattar en idé om personlig växt, men kopplingen till framtida karriär är inte lika stark. I styrdokumentet och hos lärarna finns dessutom ett medborgarperspektiv. Klassifikationen beträffande språkdelen framstår i stort sett som svag. Idén om ett implicit lärande är framträdande, samtidigt som elever och lärare menar att undervisningen bör vara explicit. Det är uppenbart att olika idéer om språk och språkutveckling samsas i svenskämnet utan att skillnader synliggörs. Språkdelen i svenskämnet framstår härigenom som ett exempel på en osynlig pedagogik. Den studerade undervisningspraktiken visar att en implicit undervisning och ett förutsatt implicit lärande dominerar. En stark yttre klassifikation i form av tydlighet beträffande stoffurval och inledande förklaringar av lärarna kontrasterar mot en svag inre klassifikation uttryckt genom avsaknaden av ett språkvetenskapligt metaspråk då man arbetar med exempelvis genrer. En iakttagelse är att elever och lärare verkar hamna i en nedglidning, det vill säga en fokusering på de fenomen som lättast låter sig beskrivas, något som kan sättas i samband med avsaknaden av metaspråk. I fråga om bedömning av språket i en roman hamnar eleverna exempelvis i subjektiva värderingar. Avslutningsvis betonas explicithet och användning av metaspråk. Svenskämnet måste tillmötesgå elevernas önskemål om språket som ett verktyg för det personliga projektet, samtidigt som de värderingar som finns i språket och den verklighet som språket konstruerar utmanas och ställs under debatt.
8.
  • Ingvarsdotter, Karin (författare)
  • Mental ill health and diversity : Researching human suffering and resilience in a multicultural context
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The general objective of this dissertation was to study the putative underutilisation of mental health services in a multicultural context. The method followed a qualitative interview-based naturalistic approach, and the interview format was primarily semi-structured. Special attention in the method section has been given to the role of the interpreter in research. For some time the research areas of underutilisation of mental health care among immigrants, and that of children of immigrant parents suffering from mental illness, have been dominated by a vulnerability approach. Results from the present thesis show that this one-dimensional picture of immigrants as a category associated with psychopathology ought to be balanced with that of strength and resilience. It was also found in the studied group that underutilisation of mental health care is partly due to the perception of mental conditions as normal life crises, rather than illnesses. Thus, instead of focusing on health care resources, interviewees conveyed their need for greater social and financial support. The results of this study suggest that there is a lack of extended possibilities, for both adults and children of immigrant background, to express their own needs outside a predefined context. Investigating aspects of resilience in future research on mental ill health in multicultural contexts would challenge the focus on vulnerability, and perhaps so promote resilience.
9.
  • Kjellgren, Martin (författare)
  • Taming the Prophets : : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Popular Abstract in English In May 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In the verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for any Christian. Yet still astrology was inseparable from the scholarly conception of the world. The principles of astral influence were more or less self-evident in physical theory and in medical practice. During the Reformation, astrology had been used as a prophetic method, revealing the Word of God as it was displayed in the Book of Nature. One of the more rabid critics, the grave and vehemently orthodox bishop of Strängnäs, Laurentius Paulinus Gothus (1565-1646), had even practiced the art in his youth, published astrological prognostications and gained ‘abundant maintenance’ from it. Challenging the view of how clergymen of the Reformation contributed to the so-called ‘disenchantment of the world’ by rejecting astrology and other occult sciences, this book offers new perspectives on early modern intellectual debate. With focus on the issue of astrology, the displacement of the limits between allowable and illicit knowledge in the orthodox, Lutheran discourse, is set in context of social and political change in late sixteenth- and early seventeenth century Sweden.
10.
  • Larsson, Christel (författare)
  • Zirconium dioxide based dental restorations : studies on clinical survival and fracture behaviour
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMAN-FATTNING Att förlora tänder påverkar en människas utseende och funktioner såsom tal och tuggning. Det finns därmed ett behov att rehabilitera och ersätta förlorade tänder för att upprätthålla en god livskvalitet. För många patienter är en fastsittande konstruktion första-handsval, och en vanlig ersättning är en bro i metallunderstödd ke-ramik som fästs till kvarvarande egna tänder eller implantat. Me-tall-baserade rekonstruktioner innebär emellertid en viss risk för allergisk reaktion och det finns därmed indikation för att söka efter alternativa material. Keramer karaktäriseras av starka kemiska bindningar som gör dem obenägna att reagera med sin omgivning och därmed mycket vävnadsvänliga. De har även andra tilltalande materialegenskaper och erbjuder goda estetiska möjligheter och har använts fram-gångsrikt inom tandvården under lång tid, framförallt för små konstruktioner i framtandsområdet. Då keramer är känsliga för dragkrafter förekommer emellertid spröda frakturer, framförallt i övergången mellan led, den s.k. connectorn, i brokonstruktioner. Under senare år har en typ av keramer, baserade på zirkonium-dioxid, utvecklats. Yttria-stabiliserad tetragonal zirkoniumdioxid polykristaller, Y-TZP, har en unik förmåga att genom fasomvand-ling från en kristallstruktur till en annan, m.h.a efterföljande vo-lymsökning, kunna sluta en påbörjad spricka och hindra denna från att tillväxa. Detta material har potential att framgångsrikt kunna användas även för större brokonstruktioner och i kind-tandsområden. Det finns emellertid otillräcklig klinisk uppföljning av dentala zirkoniumdioxid-baserade konstruktioner, framförallt över längre tid, och information om helkeramiska broar på implan-tat saknas helt. Det övergripande målet med detta avhandlingsprojekt var att ut-värdera hur zirkoniumdioxid-baserade konstruktioner bör designas för ökad hållfasthet samt att utvärdera klinisk överlevnad av im-plantat-stödda zirkoniumdioxid-baserade konstruktioner. I delarbete I jämfördes implantat-stödda helkeramiska broar i två olika keramiska material; ett aluminiumoxidmaterial förstärkt med zirkoniumdioxid (grupp 1) och ett tät-sintrat Y-TZP material (grupp 2). Arton patienter randomiserades till endera av de två grupperna. Vid uppföljning efter ett år var alla broar i funktion, inga totalfrakturer noterades, men frakturer förekom i ytporslinet. Dessa förekom signifikant oftare i grupp 2 där 54% av broarna uppvisade yt-frakturer jämfört med 8% av broarna i grupp 1. Delarbete IV är en 5-års uppföljning av samma patientgrupper och resultaten visade fortsatt inga totalfrakturer men ökad före-komst av ytporslinsfrakturer; 69% (grupp 2) och 17% (grupp 1). Delarbete II utvärderade brotthållfastheten för partiella Y-TZP-baserade broskelett med olika dimension på connectorn; 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 och 4.0 mm. Resultaten visade signifikant ökad brotthåll-fasthet för varje ökning i connector-dimension och rekommenda-tioner för dimensionering av connectorer föreslogs. Delarbete III utvärderade implantat-stödda Y-TZP-baserade 9-10 leds-broar i tandlösa underkäkar. Vid treårs-uppföljningen var alla broar i funktion, inga totalfrakturer konstaterades, men där-emot frakturer i ytporslinet. Dessa noterades hos nio av de tio pati-enterna, på 34% av ytorna. Delarbete V utvärderade brotthållfastheten hos kronor med oli-ka typer av Y-TZP kärnmaterial, olika design på kärnan samt olika ytporslin. Kronorna cementerades på tandliknande understöd, för-utom en grupp som cementerades på en implantat-liknande modell. Resultaten visade signifikant högre brotthållfasthet samt skillnader i frakturmösnter för kronor med en anatomiskt utformad kärna jämfört med kronor med en enkel jämntjock kärna. Kronor stödda av en implantat-liknande modell uppvisade signifikant högre brotthållfasthet. Typ av kärnmaterial eller ytporslin påverkade inte brotthållfastheten.
  •  
11.
  • Lindqvist, Sylwia (författare)
  • Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market An international comparison
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • This dissertation consists of four essays with specific objectives. The overall objective is, however, to seek a further understanding of the issue of cross-border residential transaction markets. While the first two essays focus specifically on transaction processes and costs in a number of selected countries, the two subsequent essays shift their attention towards the EU’s Internal Market and the impact of differences between the countries, with relation to the transparency of transaction markets. The research is primary based on studies of written sources, subject-specific literature and legislation. The main message is that organization of the transaction process affects transaction costs in different ways. It can be argued that efficiency is associated with a lowering of transaction costs. The efficiency of different structures depends on our perspective. Transparency is associated with the organisation of transactions and their needs, though the term is somewhat unclear. Generally, the term may refer to the ability of transaction participants to observe information concerning the transacting process, thereby increasing their knowledge to make informed decisions. Thus it can be argued that a better basis for the decision-making process presupposes information disclosure, more standardized transaction practices, synchronized legal systems, and both legible and transparent regulations. This leads to the design of a transparency system, which is based on an understanding of the need for the system and its goal. Although reaching transparency will be both complex and time-consuming, this study draws attention to certain key aspect of the need to encourage transparency.The first two essays focus on how residential transactions are organized in selected countries and on the costs for carrying out these transactions. Essay II works with two hypotheses concerning the relation between the organizational structure and the transaction costs. The study shows that transaction processes and costs differ considerably between the countries and as a result it is difficult to arrange the countries in a clear way according to their rules. Moreover, there is no clear connection between a broker’s education level and how large a part in the process s/he plays. The total transaction costs excluding taxes vary from approximately 3 up to 8.5 percent. The costs are lower when the recording system is well arranged, when a broker has a bigger part in the process and when a conveyancer is impartial. In the countries where a broker has a higher education level and plays bigger part in the process, the broker’s commission is not any higher when compared to other countries in the study. The study shows also that transaction costs are lower in the countries where the broker has a more neutral role and where fewer parties are involved in the process. Thus in order to avoid high transaction costs, it is important to avoid situations where both buyer and seller have their own agents. Furthermore, the availability of standardized information about properties may increase the efficiency of the market even though it increases the short run transaction cost.Essay III provides a theoretical framework for an analysis of the concept of transparency in residential property transactions within the EU’s internal market and tries to identify the essential factors that need to be addressed with respect to transparency of procedural, regulative and economic features. Essay IV seeks a further understanding of the issue of transparency in the residential property transaction market and attempts to define the state of transparency on the basis of selected EU-countries, in accord with five specific dimensions. The essential points are that an increase in cross-border transactions increases demand for easy access to information in other countries, and that the studied literature focuses on the coordination of legal systems, which produces systems that are more uniform and legally secured, and on broadening the mortgage market. Some of the aspects analysed in the study are far from transparent while others may be considered relatively transparent. The degree of transparency in the EU’s internal market is determined by how transparency is defined, since something may be transparent based on a certain criteria but not on others, especially when the concept is a relative one and subject to changes. The study raises some key aspect as a basis for discussion about the encouragement of transparency.
12.
  • Lundström, Mats (författare)
  • Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The purpose of this thesis is to develop knowledge about young individuals’ reasoning and how they justify their standpoints concerning trustworthiness and decision-making in issues connected to health where available information is contradictory or uncertain. This purpose has been addressed in three different steps. In the first step almost 300 students in Swedish upper secondary school answered a web-based questionnaire, which had different types of multiple choice questions about pseudoscience and science. The results demonstrated large differences in acceptance between the different pseudoscientific statements. But there was no statement where the majority of the students agreed with the statement. There was no apparent relationship between the students’ pseudoscientific beliefs and their factual knowledge about the human body. However, the analysis revealed that students who have taken three or more science courses in upper secondary have relatively lower faith to pseudoscientific ideas. The results did not indicate any sex difference with regard to strength of faith in pseudoscientific ideas. In the second step, first year students from the science programme were observed and video-taped during two lessons, while discussing different explanation models in health. They worked in peer-groups with three to five students. The students discussed two different cases which contained a question and then two proposed answers that differed a great deal from each other with respect to scientific level. The results demonstrated that the students used four different types of epistemological resources; relativistic, normative, authoritative and scientific, when supporting their arguments about trustworthiness. No student clearly used resources from pseudoscience. The use of scientific epistemological resources was rare. Instead normative or authoritative resources appeared to be more available or more context appropriate for the students in this study. The study also demonstrated that students were able to use different epistemological resources in different situations, for example when the teacher joined the discussion and put some challenging questions to the group. In the third step, seven teenagers, 17-19 years old, participated in a video diary study and an individual interview. Four girls and three boys documented their decision-making about the new influenza and vaccination against it. The data collection was thus mainly performed outside school, in everyday life surroundings, when the teenagers justified their decision about the vaccination. The different statements and answers were categorised using discourse psychology. The categorised repertoires were of two main types; experienced emphasis and important actors. The first category comprised risk, solidarity and knowledge. In the second family and friends, media, school and society were included. The school repertoire was seldom used by the students, indicating that school and science education are not available interpretative repertoires in this context. The results demonstrate the difficulties for the teenagers to use science knowledge, in the format of correct facts or concepts. However, at the same time the results demonstrate presence and reasoning concerning the importance of scientific knowledge. This scientific discourse seems to be important when teenagers reason, make decisions and justifies their decisions in health issues. The results also raise methodological questions concerning how to investigate scientific literacy. Video diaries are suggested as an appropriate data collection tool to investigate scientific literacy in an out-of-school context. With the use of video diaries, the possibilities to investigate everyday life and decision-making go beyond the classroom.
13.
  • Löf, Camilla (författare)
  • Med livet på schemat : : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. Avhandlingens syfte är att förstå och belysa hur skolämnet livskunskap växer fram, definieras och organiseras i skolans kontext. Studien omfattar hur aktörer i de olika praktiker som omfattas av skolans fält (politiker, statliga myndigheter, kommunala tjänstemän, pedagoger och barn) tolkar och organiserar livskunskap som skolämne. Särskild uppmärksamhet riktas mot den syn på barn och barndom som skapas genom organisationen av detta komplexa ämne. Studien har en barndomssociologisk ansats (James & Prout, 1997; Corsaro, 2005), kombinerad med kritisk diskursanalys (Fairclough, 2010). Det empiriska materialet är insamlat med flera olika metoder: som exempelvis policydokument på såväl nationell som lokal nivå; intervjuer med kommunala nyckelpersoner; samt ett etnografiskt fältarbete och videoinspelningar. Studien fokuserar framförallt grundskolor i Malmö, en stad där man satsat särskilt på livskunskap som skolämne som en del av kommunens folkhälsoarbete. Analysen visar bland annat hur ämnet i skolans vardagspraktik snarare utgår ifrån lokalt avgränsade sociala problem, än från de gemensamma värden som framhålls i läroplanen. Sättet att organisera ämnet i klassrummet medför i vissa situationer en förskjutning av lärarens roll, från att vara pedagog till att bli mer terapeutisk. Innehållet i ämnet rör sig ofta på ett för barnen privat plan och barns privata relationer lyfts upp till offentliga samtal i syfte att lösa konflikter. Barnen gör dock i flera fall motstånd mot lärares upplägg och innehåll.
14.
  • Melin Svanborg, Lory (författare)
  • On the importance of nanometer structures for implant incorporation in bone tissue
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Introduction Replacing lost teeth with dental implants is today a reliable treatment method associated with good long-term clinical results. Different surface modifications alter the surface topography at micro- and nanometer level of resolution as well as chemical properties, which have shown to be of importance for osseointegration. Research within the field of implantology is still intense and aims at further improving the implant properties to achieve successful treatments for patients with compromised bone as well as developing a surface that provides faster integration to shorten the treatment period. Furthermore, more basic science data is needed to increase our understanding of the mechanisms involved in osseointegration. The significance of the surface topography on the micrometer level for implant integration is well known. However, the knowledge of how and to what extent nanostructures may be of importance in early bonehealing and osseointegration remains to be investigated. Aim The overall aim of this thesis was to describe a technique to characterize commercial oral implants on the nanometer level when nanostructures are applied on a microroughness and to investigate whether or not the nanometer surface roughness was correlated to the more well-known micrometer roughnesss; to study the real-time initial cellular interactions of human osteoblasts and fibroblasts to different implant surfaces with and without a coat of nanocrystalline hydroxyapatite; and to evaluate the early bone response to a nanocrystalline hydroxyapatite coating (nano-HA) applied on smooth cylindrical and moderately rough screw-shaped implants. Materials and Methods Twelve different commercial screw-shaped dental implants with different surface modifications were examined using optical interferometry together with Gaussian digital filters and scanning electron microscopy (SEM). Human osteoblasts and fibroblasts were used when investigating the initial cell-surface interaction to different surfaces modifications with optical tweezers (OT) and quartz crystal balance with dissipation monitoring (QCM-D). To evaluate the effect of nanocrystalline hydroxyapatite (nano-HA) compared to nanosized particles of titanium in early bone response, smooth cylindrical titanium implants with no microroughness were inserted in rabbit tibia. The implant surfaces were examined using atomic force microscopy (AFM) and interferometry. To evaluate the biological response, histological analyses including bone contact (BIC) and bone area (BA), as well as qualitative analysis were performed. Furthermore, screw-shaped sandblasted and acid etched titanium implants coated with nano-HA of different thicknesses and un-coated controls were evaluated in rabbit tibia as well as femur. Interferometry, SEM and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) were used to characterize the implant surface topography and chemical composition. Biomechanical and histological evaluations including BA, newly formed bone and qualitative evaluations were performed. Results The studies showed that it is possible to characterize the surface nanoroughness of commercially dental implants using interferometry. A 1x1μm Gaussian filter was found useful to identify nanoroughness in terms of height deviation. It was demonstrated that the implants do have distinct roughness on the nanometer level of resolution and that the nanoroughness is not correlated to the microroughness when comparing mean surface roughness (Sa). Significant differences in Sa on the nanometer scale were found among some of the implants investigated. However, to detect specific nanostructures an additional SEM examination is necessary. The results from optical trap experiments showed that both osteoblasts and fibroblasts responded in a similar way towards most of the surfaces. No difference in initial cell attachment could be detected between the surfaces when using the QCM-D technique. A nano-HA coating applied on smooth cylindrical implants did not enhance bone responses in terms of bone contact (BIC) and bone area (BA) values as compared to nano-titania. Screw-shaped sandblasted and acid etched titanium implants with applied nanothick (~20nm) coating of nano-HA with similar Sa values on both micro- and nanometer scale of resolution presented similar removal torque values, BA values and showed similar amounts of newly formed bone as compared to un-coated controls when placed in cortical bone. The same result was demonstrated in trabecular bone with a submicron thick coating of nano-HA onto sandblasted and acid etched screw-shaped implants. Conclusions Within the limits of the studies in this thesis, it was demonstrated that commercially available oral implants do have nanoroughness of various amounts and that the nanoroughness is not correlated to the microroughness. It was demonstrated possible to observe cell attachment using optical trapping and QCM-D, however no obvious differences between the surfaces could be detected. A nano-HA coating applied on cylindrical titanium implants did not enhance early bone response compared to a nano-titania coating when evaluated in cortical bone. Furthermore, sandblasted and acid etched screw-shaped implants with applied coatings of different thicknesses of nano-HA perform similar as un-coated controls when evaluated in cortical and trabecular bone.
15.
  • Mellgren, Caroline (författare)
  • What's neighbourhood got to do with it? : the influence of neighbourhood context on crime and reactions to crime
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The overarching aim of this thesis is to contribute to an increased understanding of how the neighbourhood context acts to influence individual reactions to crime. The general framework is that the social and physical make-up of residential neighbourhoods influences individuals, over and above individual background characteristics. Disorder is an important neighbourhood-level factor and its presence is more or less pronounced in different neighbourhoods. It acts as a sign of a general urban unease and has potential negative consequences for the individual as well as for the community at large. Four studies have been conducted each with its own specific objective. The first study reviews the Swedish crime survey literature in order to assess the national evidence for neighbourhood effects, paying special attention to methodological issues. Overall, the current literature provides mixed evidence for neighbourhood effects. Methodological issues were identified as obstacles to drawing general conclusions and specific areas that need improvement were identified. The second study examines the origins of disorder at the neighbourhood level and the relationship between disorder and crime. Two theory-driven models of the relationship between population density, disorder, and crime are tested alongside an examination of whether these models are equally applicable to data collected in two cities, Antwerp in Belgium and Malmö in Sweden. The results found some support for direct effects of disorder on crime in both settings, independent of structural variables. Some differences between the two settings were observed suggesting that the disorder-crime link may vary by setting. To further examine the influence of neighbourhood context, the role played by neighbourhood level disorder in relation to worry about criminal victimization has been tested in a multilevel model in the third study. Overall the hypotheses of the influence of both neighbourhood level and individually perceived disorder, in shaping individual worry were supported. Individual background explains most of the variance but neighbourhood context has independent effects on worry. Individual level perceived disorder mediated the effect of neighbourhood disorder on worry suggesting that the effect of context is indirect through its effect on individual perception. The fourth study investigates whether it is possible to identify any unique neighbourhood effects on the extent to which residents apply crime preventive strategies. Initially some of the total variance in the dependent variables was found to be situated between neighbourhoods. This indicates that the neighbourhood context may influence individuals’ willingness to take crime preventive action. As expected, individual characteristics explained a majority of this between-neighbourhood variance. An important finding is that the contextual variables appear to have different effects on different activities, highlighting the need to study different actions separately.
16.
  • Memmott, Talan (författare)
  • Digital rhetoric and poetics : signifying strategies in electronic literature
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The dissertation explores computational and media-based signifying strategies in electronic literature from the point of view of reading, writing, programming and design, with a focus on the rhetoric and poetics of heavily mediated, multi-modal digital artifacts. With the introduction of images, animations, audio, and the procedural into the area of literary practice it is perhaps no longer sufficient to consider electronic literature within the domain of traditional concepts of rhetoric or poetics. Signification in media-rich electronic literary work occurs across semantic and semiological systems, and technological paradigms. As such, it is important that both practitioner and scholar understand how these attributes of digital media operate poetically and rhetorically, how they facilitate and sometimes undermine meaning-making in electronic literature. Throughout the text many of the complex issues around electronic literature are exposed, and through this reading strategies and potential avenues for new or alternative critical methods are offered. In its breadth of considerations, this dissertation provides a substantial overview of my research interests and involvement in the field of electronic literature for many years. In addition, the dissertation provides something of a chronology of the field from 2000 to 2011, tracing the evolution and emergence of different manifestations of digital rhetoric and poetics.
17.
  • Narby, Birger (författare)
  • Factors shaping demand for prostethic dentistry treatment with special focus on implant dentistry
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Aim: The main aim of this thesis was to investigate how attitudes influence the latent and manifest need, desire, demand, and utilization for dental implant treatment, considering the gatekeeping process between need and demand, and between demand and utilization of dental treatment. Material and Methods: A conceptual analysis of the need and demand concept from the literature was a first step in the study. A second step was to examine changes in attitudes toward desire for implant treatment over time, also in relation to dental status, in a population of middle aged and older individuals in Sweden based on two questionnaire studies, one in 1989 and the other in 1999 among the same 3000 participants. The individuals who responded both in 1989 and 1999 constituted a panel of 56% of the 1989 survey sample. Logistic regression models were done with desire of implant treatment as dependent variable. In paper V, a qualitative study using grounded theory was done on the treated patients’ subjective perspective on receiving a fixed implant-supported denture. Results: An emancipatory perspective with the patient-dentist dialogue was regarded as central for an optimal treatment result in the prosthetic treatment decision-making process. A main finding was that need is established only in a communicative dialogue with mutual respect between the profession and the patient. The study implied that the gatekeeping concept relates to a complex process rendering great differences between demand and actual utilization. The main result from the questionnaires was the huge 11 increase in interest for implant-treatment from 1989 to 1999. In 1999 almost all (94%) of the study population expressed desire for implant treatment; as many as 92 % percent of those who did not express a desire for implants in 1989 had changed their mind 10 years later. The regression analysis showed that older people, non-city residents, and those with one or several missing and unreplaced teeth, changed desire for implant treatment between the study years. Effects of age, residence, and better dental status disappeared during the ten year study period. Those edentulous and those with removable dentures expressed less desire than those with all teeth remaining, or only one or a few teeth missing, in 1989. High income significantly increased the probability to desire implant treatment for the study panel at both study occasions. The qualitative study, using the method for grounded theory, gave as core category and main finding the importance of the patients´ trust and confidence in the dentist and his/her staff, in the process of transforming desire for dental implant treatment into manifest demand, and also making it more likely for the patients´ to become satisfied with the treatment result regardless of complications. Conclusion: There is no objective need in prosthodontic treatment. Manifest need and demand change over time, and are influenced by the patients´ attitude and situation, and by the dentist’s practice profile. True need can only be identified in a dialogue between the professional and the patient. Income and dental status, but not age, place of residence, nor concern for dental appearance, influence desire for implant treatment at the end of the studied 10-year period. Individuals with removable dentures, or those being edentulous in one or both jaws have a lower probability to desire implant treatment than those with all teeth remaining, or with missing teeth replaced by fixed partial dentures. The qualitative study underlined the importance of the relationship between the professional and the patient. The patients´ trust and confidence in the dentist and his/her staff were decisive in the process of making a demand for implant treatment manifest and turning it into actual utilization. The informants from this study described their confidence and trust as dependent on a communicative dialogue with mutual respect between the patient and the professional.
18.
  • Nygård Larsson, Pia (författare)
  • Biologiämnets texter : : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. Another premise is that language as a resource for learning and communication is a high challenge for students who are studying through their second language. The perspectives adopted in the dissertation are those of language and second-language didactics, and of multimodality. The dissertation is based on field notes, audio recordings, collected texts, and interviews. A major question is the extent to which the students are given the potential for coherent meaning making. Another crucial question is how different student groups succeed in the subject of biology, and their potential to move towards the use of more academic language. In the foreground of the study are text analyses in which the notions of intertextuality and recontextualization are an important foundation for understanding, and where textbook, teaching, and student texts are related to each other. The study shows, among other things, the importance of visualization of taxonomic relations, through which connections within a subject can be made explicit. The results also hint at the potential of different visual representations to bridge the gap between everyday and more scientific modes of expression. Mobility between and within discourses can thus be viewed as multimodal. The dissertation also uses the notion of text activities, which can be compared to the Sydney School`s concept of genre. The findings reveal relatively large differences between different chapters in the biology textbook, with regard to text activities, linguistic features, and the degree of multimodality. Differences thus arise in the degree to which these texts are a challenge to the reader. The findings show, moreover, that different images can be regarded as visual text activities and can thus be analysed on the level of text structure. The discrepancy between different student groups in the class is relatively large. The second-language students rarely achieve high grade levels. Lower grades, in turn, mean that standards are set relatively low for written work, and there is also strong teacher mediation at this level. Higher grade levels, on the other hand, require more advanced text activities and more independent reflexive writing and reading. The latter indicates a need for explicit metadiscursive discussions in the classroom. The results also suggest a need for broader language and text production, especially for second-language students.
19.
  • Ordell, Sven (författare)
  • Organisation and management of Public Dentistry in Sweden : Past, present and future
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Professionella organisationer innebär utmaningar i management och organisation jämfört med producerande företag eftersom kontrollen av arbetet ligger inom de professionella grupperna själva. Ledning i en politiskt styrd organisation som Folktandvården (FTV) innebär extra svårigheter. Syftet med denna avhandling var att bidra till bättre förståelse av organisation och ledning av människovårdande organisationer, i synnerhet FTV, och därmed bidra till en långsiktigt hållbar verksamhet med hänsyn till de professionella grupperna. Syftet var också att peka på vissa framtida svårigheter för FTV och möjliga lösningar för dessa. Fyra artiklar ingår i avhandlingen och i en bilaga beskrivs framväxten av svensk offentlig tandvård. Den första artikeln definierar de professionella kliniska grupperna i svensk tandvård; tandläkare och i viss grad tandhygienister. Den andra artikeln granskade den yttre miljön för tandvård i Sverige i form av politiska beslut, dvs. lagar och förordningar. Resultaten var att det kan finnas ett gap mellan de formella målen och de faktiska beteendena från den politiska nivån. Vissa politiskt attraktiva idéer kan återkomma trots goda argument mot dem. Möjligheterna att påverka de politiska besluten genom att aktivt deltaga i de tidiga skedena av processerna noteras även. Den tredje artikeln byggde på ett frågeformulär till folktandvårdscheferna om management och organisation i respektive FTV. Det konstaterades att idéer om ledning och organisation vanligtvis var inbäddade i hur respektive landsting var organiserat. En stark tro på stordriftsfördelar noterades också, såväl för administrationen som för själva tandvården. Den fjärde artikeln jämförde övergripande arbetstillfredsställelse bland offentligt anställda tandläkare i Danmark och Sverige. Det var viktigt för de svenska tandläkarna att det fanns kollegor på klinken. Professionell utveckling och inflytande på arbetsplatsen befanns också vara viktigt. Folktandvårdstandläkare som inte var födda i Sverige hade lägre arbetstillfredsställelse än andra. De danska tandläkarna var i allmänhet mer nöjda än de svenska. En förklaring kan finnas i klinikernas omvärld med mycket starkare konkurrens i Sverige samt i tandläkarnas förväntningar på innehållet i yrket. Slutsatser Tandläkarna i Sverige är en etablerad profession och tandhygienisterna är en framväxande profession; tandhygienisterna, och samhället skulle sannolikt gynnas av en tydligare avgränsning och definition av deras unika kunskapsområden. Politiskt beslutsfattande är inte nödvändigtvis rationellt och andra beslutsmodeller kan ge en bättre förståelse av politiska processer. Folktandvårdscheferna har en utbredd tro på stordriftsfördelar i administrationen och i vården. Detta kan utgöra ett framtida problem för tandvårdsservicen i glesbefolkade områden. Övergripande arbetstillfredsställelse, som en del av det goda arbetet, var baserad på en atmosfär vid kliniken som var inriktad på och grundad i professionella värderingar. Kanske kan ett närmare samarbete mellan tandläkarhögskolorna och FTV ge de nyexaminerade tandläkarna en mer realistisk syn på de professionella utmaningarna i offentlig tandvård, och ge skolornas forskare tillgång till folktandvårdens omfattande patientmaterial. Den framtida arbetsfördelningen mellan allmäntandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare bör analyseras ingående. Den minskande tandläkarkåren och svårigheterna att behålla tandläkare i FTV kan mötas genom att anpassa organisationen och ledningen. Mycket större flexibilitet och möjligheter för tandvårdsteamen att själva organisera sitt arbete kan vara vägar framåt. Producentkooperativ, franchising och liknande former bör prövas på nytt, men sådana driftsformer kräver omsorgsfullt konstruerade kontrakt med goda uppföljningsmöjligheter. Möjligheterna för FTV att ge patienterna god servicekvalitet kommer att vara beroende av fortsatt demokratisering och mindre detaljkontroll på klinikerna. Balansen mellan det goda arbetet för tandvårdens personal, en effektiv organisation och bra service till befolkningen behöver studeras ytterligare.
  •  
20.
  • Osanami Törngren, Sayaka (författare)
  • Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Denna avhandling granskar majoritetssamhällets åsikter och attityder till “interracial marriage and relationships” (blandäktenskap och annan blandrelation). Populationen för denna granskning är ett representativt urval av befolkningen i Malmö, Sveriges tredje största stad. Studien drivs främst av två teoretiska inriktningar. Den ena är teorin om “race” (ras) som innebär att race är tankar och idéer som väcks utifrån fysiska och synliga skillnader hos olika grupper. Den andra är teorin om fördomar och stereotyper. Metoden som använts för att undersöka befolkningsmajoritetens attityder är “mixed methods”. Den kvantitativa enkätstudien följs upp med kvalitativa intervjuer till en del av de svarande. Studien visar att även om det finns variationer i val av preferenser beroende på vilken grupp det handlar om, kan majoriteten av respondenterna i enkäten och intervjupersonerna tänka sig att leva i blandäktenskap eller i annan blandrelation. Majoriteten svarar också att de inte skulle reagera negativt om någon i familjen väljer att leva i ett sådant förhållande. Resultaten från den kvantitativa undersökningen tyder på ett starkt samband mellan att ha vänner med olika etnisk bakgrund och i att vara mer positiv till blandäktenskap och blandrelation. Ålder, kön, utbildningsnivå och var man är uppväxt påverkar också attityderna. Den kvalitativa undersökningen utforskar resonemangen bakom resultaten från enkäten och avslöjar en komplicerad relation mellan individers attityder och känslan av grupposition. Intervjupersonernas ordval och uttryckssätt reflekterar ett “färgblint” sätt att tala om attityder till blandäktenskap och olika grupper. I resonemangen bakom färgblindhet framkommer i både enkäten och intervjuerna tankar och idéer om “race” (ras) och betydelsen av fysiska och synliga skillnader hos olika grupper.
21.
  • Palla, Linda, 1974- (författare)
  • Med blicken på barnet om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. Huvudsaklig grund för studien är situationer där avdelningspersonal och specialpedagog möts för samtal samt texter som producerats i samband med dylika samtal. Studien vilar på en poststrukturalistisk teoribildning och har genomförts med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Studien har genomförts utifrån antagandet om att språket medverkar till hur människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet. Även om det finns rörlighet och förändringskraft i språket kan, genom att ett specifikt sätt att tänka och tala inom en kontext reproduceras och fixeras, viss kunskap och vissa föreställningar bli dominerande och till slut tas så för givna att de inte längre ifrågasätts. Studien erbjuder en alternativ bild som kan öppna upp för reflektion och andra sätt att tänka och tala än de som har blivit och utmärkt sig som naturliga och dominerande i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan.
22.
  • Petrén, Sofia (författare)
  • Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition : studies of treatment effects, stability and cost-effectiveness
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Enkelsidigt korsbett är en av de vanligaste bettavvikelserna i växel-bettet, dvs. i de åldrar då barnets tänder byts ut från mjölktänder till permanenta tänder. Korsbett innebär att överkäkens och un-derkäkens bredd inte passar ihop när man biter samman käkarna. Detta innebär att när patienten skall bita ihop glider underkäken åt sidan och patienten ”biter snett”. Om korsbett inte behandlas finns risk för problem i form av avvikande funktion och smärttillstånd i käkar, ansiktsmuskler och käkleder samt att ansiktet kan bli asymmetriskt. God tandvård innebär att använda effektiva behandlingsmetoder med god långsiktig stabilitet och kostnadseffektivitet. Det över-gripande syftet med denna avhandling var att i växelbettet jämföra och utvärdera olika behandlingsmetoder för att korrigera enkelsi-digt korsbett med avseende på effektivitet, stabilitet och kostnads-effektivitet. För att uppnå ett så högt vetenskapligt underlag som möjligt, utfördes randomiserade, kontrollerade studier (RCT-studier), vilket innebär att patienterna som är med i studien har lottats till respektive behandlingsgrupp. Avhandlingen är baserad på följande studier: Delarbete I är en systematisk litteraturöversikt där den tillgäng-liga vetenskapliga litteraturen avseende behandling av enkelsidigt korsbett utvärderades från ett evidensbaserat perspektiv. Översik-ten omfattade tidsperioden januari 1966 till oktober 2002 och ut-ökades senare till december 2010. Delarbetena II, III and IV är RCT-studier. Delarbete II jämför-de och utvärderade de olika behandlingsstrategierna Quad Helix, expansionsplåt, composituppbyggnad på underkäkens kindtänder samt avvaktande för att invänta eventuell spontan korrektion. Delarbete III analyserade den långsiktiga stabiliteten och föränd-ringarna tre år efter behandling med Quad Helix respektive expan-sionsplåt och jämförelser gjordes med patienter med normalt bett. I delarbete IV utvärderades kostnadseffektiviteten mellan Quad Helix och expansionsplåt genom att utföra en kostnads-minimeringsanalys. Konklusioner i delarbete I, inklusive den kompletterande litte-ratursökningen: • Det finns måttlig evidens för att behandling med Quad Helix är mer effektiv än behandling med avtagbar expansionsplåt. • Det finns begränsad eller otillräcklig evidens för behandlingar-nas stabilitet, effekter på livskvalitet och inverkan på käk- och ansiktsstrukturerna. Konklusioner i delarbete II och III: • Quad Helix är en effektiv behandlingsmetod och är överlägsen expansionsplåten. • Composituppbyggnad på underkäkens kindtänder är inte ef-fektivt för att korrigera enkelsidigt korsbett, och spontan kor-rektion sker ej vid avvaktan/utebliven behandling. • Om korsbettsbehandlingen lyckas, antingen med Quad Helix eller med expansionsplåt, kan man förvänta sig likvärdig lång-siktig stabilitet och prognosen är gynnsam. • Trots aktiv expansion av överkäken på de patienter som tidi-gare hade korsbett uppnåddes aldrig samma vidd i överkäken som hos patienter utan tidigare korsbett (normalpatienterna). Konklusioner i delarbete IV: • Quad Helix är mer kostnadseffektiv än expansionsplåt. • Quad Helix hade lägre direkta och indirekta kostnader och färre misslyckade behandlingar som behövde göras om. • Även när enbart de lyckade behandlingarna räknades var be-handling med expansionsplåt dyrare än Quad Helix. Klinisk betydelse: För att korrigera enkelsidigt korsbett i växelbettet är Quad Helix överlägsen expansionsplåten med avseende på behandlingseffektivi-tet och kostnader och är det primära behandlingsalternativet. Båda behandlingsalternativen, förutsatt att behandlingen lyckas med ex-pansionsplåten, har god långsiktig stabilitet.
23.
  • Pigg, Maria (författare)
  • Chronic intraoral pain - assessment of diagnostic methods and prognosis
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The overall goal of this thesis was to broaden our knowledge of chronic intraoral pain. The research questions were: •What methods can be used to differentiate inflammatory, odontogenic tooth pain from pain that presents as toothache but is non-odontogenic in origin? •What is the prognosis of chronic tooth pain of non-odontogenic origin, and which factors affect the prognosis? Atypical odontalgia (AO) is a relatively rare but severe and chronic pain condition affecting the dentoalveolar region. Recent research indicates that the origin is peripheral nerve damage: neuropathic pain. The condition presents as tooth pain and is challenging to dentists because it is difficult to distinguish from ordinary toothache due to inflammation or infection. AO is of interest to the pain community because it shares many characteristics with other chronic pain conditions, and pain perpetuation mechanisms are likely to be similar. An AO diagnosis is made after a comprehensive examination and assessment of patients’ self-reported characteristics: the pain history. Traditional dental diagnostic methods do not appear to suffice, since many patients report repeated care-seeking and numerous treatment efforts with little or no pain relief. Developing methods that are useful in the clinical setting is a prerequisite for a correct diagnosis and adequate treatment decisions. Quantitative sensory testing (QST) is used to assess sensory function on skin when nerve damage or disease is suspected. A variety of stimuli has been used to examine the percep¬tion of, for example, touch, temperature (painful and non-painful), vibration, pinprick pain, and pressure pain. To detect sensory abnormalities and nerve damage in the oral cavity, the same methods may be possible to use. Study I examined properties of thermal thresholds in and around the mouth in 30 pain-free subjects: the influence of measurement location and stimulation area size on threshold levels, and time variability of thresholds. Thresholds for cold, warmth and painful heat were measured in four intraoral and two extraoral sites. Measurements were repeated 3 times over 6 weeks, using four sizes of stimulation area (0.125–0.81 cm2). The threshold levels were highly dependent on location but less dependent on measuring probe size and time variability was small, and this knowledge is important for the interpretation of QST results. Study II applied a recently developed standardized QST examination protocol (intended for use on skin) inside the oral cavity. Two trained examiners evaluated 21 pain-free subjects on three occasions over 1–3 weeks, at four sites—three intraoral and one extraoral. Most tests had acceptable reliability and the original test instruments and techniques could be applied intraorally with only minor adjustments. Study III examined the value of cone-beam computed tomography (CBCT) in pain investigations. Twenty patients with AO and 5 with symptomatic apical periodontitis (inflammatory tooth pain) participated. The results indicate that when AO is suspected, addition of CBCT can improve the diagnostic certainty compared to sole use of periapical and panoramic radiographs, especially because of the superior ability of CBCT to exclude inflammation as the pain cause. Study IV assessed the long-term prognosis of AO, and analyzed potential outcome predictors.. A comprehensive questionnaire including validated and reliable instruments was used to gather data on patient and pain charac¬teristics and pain consequences from 37 patients in 2002 and 2009. Thirty-five percent of the patients reported substantial overall improvement at follow-up, but almost all still had pain of some degree after many years. The initial high level of emotional distress was unchanged. Low baseline pain intensity predicted improvement over time.
24.
  • Pihl, Maria (författare)
  • Microbial biofilms on peritoneal dialysis catheters
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Då njurarna slutar fungera produceras ingen urin, och avfallsprodukterna stannar kvar i blodet. Detta tillstånd kallas uremi (”urin i blodet”) och leder till döden om det inte behandlas. Det finns två artificiella sätt att rena blodet på, hemodialys och peritonealdialys. I peritonealdialys fylls bukhålan med dialysvätska, som drar ut slaggprodukter och överflödigt vatten från blodet, genom bukhinnan (peritoneum). För att kunna fylla och tömma buken på dialysvätska behövs en kateter (slang), som opereras in genom bukväggen. Om bakterier, till exempel från huden, kommer in i bukhålan kan de fästa till kateterytan och bilda en biofilm. Biofilmer kan ge upphov till infektioner i bukhålan som leder till bukhinneinflammationer, vilket kan vara mycket smärtsamt. För att ge patienterna en bättre livskvalitet och minska sjukvårdskostnaderna är det önskvärt att reducera antalet bukhinneinflammationer. Syftet med vårt arbete har varit att få fram kunskap som bidrar till en bättre förståelse av biofilm-relaterade infektioner i buken. Vi studerade 15 katetrar uttagna från patienter som fick en ny njure (och därmed inte hade några infektioner) och 2 som var uttagna på grund av infektioner. Att inte ha några symptom på infektion betydde dock inte att katetern var fri från bakterier, och på 12 av dessa 15 katetrar hittade vi bakterier. Mängden bakterier var dock ganska liten och det verkade som om bakterierna och immunförsvaret hade uppnått en balans, där de fungerade tillsammans. De vanligaste bakterierna som hittades var hudbakterier, som i normala fall är harmlösa när de förekommer på huden. En av dessa bakterier var Staphylococcus epidermidis, och denna studerade vi vidare, tillsammans med en bakterie kallad Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa hittas normalt inte hos människor och är inte farlig för friska individer, men om immunförsvaret är nedsatt kan den ta chansen och orsaka infektioner, ofta i samband med implantat eller lungsjukdomen cystisk fibros. När vi odlade Staphylococcus epidermidis och Pseudomonas aeruginosa tillsammans i en biofilm upptäckte vi något intressant, nämligen att Pseudomonas aeruginosa tog över och att Staphylococcus epidermidis försvann från ytan. Detta upptäckte vi senare berodde på en substans som Pseudomonas aeruginosa producerade och placerade utanför själva cellen, dvs. en extracellulär produkt. Extracellulära produkter kan till exempel vara det socker-rika slem som omger bakterierna i biofilmen och skyddar dem mot kroppens immunförsvar, eller enzymer som bryter ned näringsämnen i omgivningen så att bakteriecellen kan ta upp det. När vi studerade de extracellulära produkterna närmare kunde vi isolera en fraktion som var rik på polysackarider, dvs. socker, och som fick Staphylococcus epidermidis att lossna från ytor. Dessutom verkade den socker-rika lösningen kunna förhindra inbindning av serumproteiner, vilka i sin tur påverkar den kommande infästningen av bakterier. Substansen är inte identifierad än, men skulle alltså kunna vara en typ av socker. I framtiden vill vi rena fram substansen och identifiera den, för att förhoppningsvis kunna använda den för att förhindra biofilmbildning på peritonealdialys-katetrar och därmed minska antalet infektioner hos peritonealdialys-patienter.
25.
  • Schenker, Katarina (författare)
  • På spaning efter idrottsdidaktik
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. I denna avhandling behandlas idrottsdidaktik som begrepp och som redskap för reflektion över idrottsundervisning. Idrottsdidaktik härleds från didaktik och olika ämnesdidaktiska discipliner, däribland den idrottsdidaktiska. Utifrån härledningen konstrueras också ett idrottsdidaktiskt analysverktyg som används för att analysera kurslitteratur och undervisningsmodeller som förekommer vid lärarprogram med inriktning mot undervisning i skolämnet Idrott och hälsa. Särskilt fokuseras kurslitteratur som behandlar dans, orientering, simning och bollspel.
26.
  • Sonesson, Mikael (författare)
  • On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Det finns få studier om de små spottkörtlarna, men deras främsta funktion anses vara att skydda individen genom att utsöndra ett skyddande sekret som utgör en slags barriär mot främmande och sjukdomsframkallande substanser. Från observationer på vuxna är det känt att körtlarna producerar en rad antibakteriella ämnen, tillhörande det specifika och det ospecifika immunförsvaret. Vidare anses de små körtlarna ha en smörjande effekt, vilket troligen har stor betydelse för välbefinnandet. Inga studier av unga växande individers sekretion från små salivkörtlar tycks finnas. Studierna inriktar sig främst på att öka kunskaperna om grundläggande egenskaper hos de små salivkörtlarna och olika immunologiska faktorer i saliven från dessa körtlar. De baseras på jämförande studier mellan förskolebarn, tonåringar och yngre vuxna. Avhandlingen söker svar på följande frågeställningar: Studie I. Finns det åldersrelaterade skillnader i salivflöde från, och förekomst av, små salivkörtlar? Studie II. Finns det åldersrelaterade skillnader i mängden av framträdande ospecifika försvarskomponenter (mucinerna MUC5B och MUC7) i saliv från små körtlar? Studie III. Finns det åldersrelaterade skillnader i koncentrationen av specifika försvarskomponenter (saliv-IgA) och protein i småkörtel- och helsaliv? Studie IV. Finns det åldersrelaterade skillnader i mängden av ytterligare en viktig ospecifik försvarskomponent (Gp-340) samt mängden kolhydrater (främst sialinsyra) som företrädesvis sitter på ospecifika försvarskomponenter, i småkörtel-och helsaliven? Huvudfynden i studierna är: • Barnen hade lägre flöde från små körtlar i kindslemhinnan jämfört med de vuxna. Vidare uppvisade barnen fler körtlar i läppen jämfört med de vuxna. • Barnen och de vuxna hade samma innehåll av MUC5B, men barnen hade mindre innehåll av MUC7 i saliv från små körtlar i läppen. Endast ett fåtal individer uppvisade muciner i saliven från små körtlar i kinden. • Barnen hade lägre koncentration av saliv-IgA i saliv från små körtlar i läppen och i helsaliv, jämfört med de vuxna. • Barnen och de vuxna uppvisade liknande mängder av gp-340 och sialinsyra i småkörtelsaliven men barnen hade större mängd gp-340 i helsaliven. De vuxna hade större mängder av gp-340 och sialinsyra i saliven från små körtlar i kinden jämfört med körtlarna i läppen. Förskolebarnens småkörtelsaliv innehåller samma mängd av en rad viktiga komponenter tillhörande det ospecifika immunförsvaret som de vuxnas, medan det specifika immunförsvaret tycks fortfarande vara under utveckling hos förskolebarnen. Vidare har förskolebarnen lägre salivflöde från de små körtlarna i kinden och tätare mellan körtlarna i läppen än de vuxna. Genom denna grundläggande kunskap kan genomförandet av nya jämförande studier av hur saliven fungerar hos yngre medicinskt eller odontologiskt belastade individer och av omhändertagande av patienter med störningar i saliven utformas. Skillnader i salivsekretion mellan barn och vuxna är också viktiga att utreda bland annat som eventuell förklaringsmodell för åldersvariationer i hur orala sjukdomstillstånd mellan åldrarna uttrycks.
27.
  • Svensson, Anna-Karin (författare)
  • Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Popular Abstract in Swedish Avhandlingen belyser läsning och läsarbanor i ett livsperspektiv där fyra lärarstudenters berättelser om läsning från barndom till mötet med lärarutbildningen analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. Ur berättelserna om läsning i olika kontexter såsom familj, skola och lärarutbildning framträder ett perspektiv på läsning som en relationell process. I en relationell läsprocess visar sig viktiga andra, som bjuder in och bekräftar, vara de mest betydelsefulla grundförutsättningarna. Viktiga andra, d.v.s. de som är betydelsefulla och stöder läsprocessen, finns i alla de sammanhang som studenterna berättar om, från tidig läsning i barndomen till vuxenlivets läsning i olika läspraktiker. Enligt studenternas läsarbanor finns flera olika läsarföreningar beroende på sammanhang. I berättelserna framkommer hur upplevelser av delaktighet i en läsarförening inte automatiskt överförs till en annan. I mötet med läsning i nya sammanhang uppstår större eller mindre glapp som utmanar och behöver överbryggas. Att bli medveten om sin egen läsning i ett livsperspektiv kan innebära insikter i att läsning är en relationell process som sker i situerade praktiker kopplad till personliga, historiska, kulturella och sociala kontexter, vilket betyder att undervisning kring läsprocesser är en långt mera komplicerad process än att enbart lära ut hur text avkodas som isolerad färdighet.
28.
  • Tharani, Soraya (författare)
  • Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. This thesis aims to contribute to the study of language policy making from a societal security perspective as expressed in attitudes regarding language and identity originating in the daily interaction between language groups. The focus is on the role of language and American identity in relation to immigration. The study takes an interdisciplinary approach combining language policy studies, security theory, and critical discourse analysis. The material consists of articles collected from four newspapers, namely USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, and San Francisco Chronicle between April 2006 and December 2007. Two discourse types are evident from the analysis namely Loyalty and Efficiency. The former is mainly marked by concerns of national identity and contains speech acts of security related to language shift, choice and English for unity. Immigrants are represented as dehumanised, and harmful. Immigration is given as sovereignty-related, racial, and as war. The discourse type of Efficiency is mainly instrumental and contains speech acts of security related to cost, provision of services, health and safety, and social mobility. Immigrants are further represented as a labour resource. These discourse types reflect how the construction of the linguistic 'we' is expected to be maintained. Loyalty is triggered by arguments that the collective identity is threatened and is itself used in reproducing the collective 'we' through hegemonic expressions of monolingualism in the public space and semi-public space. The denigration of immigrants is used as a tool for enhancing societal security through solidarity and as a possible justification for the denial of minority rights. Also, although language acquisition patterns still follow the historical trend of language shift, factors indicating cultural separateness such as the appearance of speech communities or the use of minority languages in the public space and semi-public space have led to manifestations of intolerance. Examples of discrimination and prejudice towards minority groups indicate that the perception of worth of a shared language differs from the actual worth of dominant language acquisition for integration purposes. The study further indicates that the efficient working of the free market by using minority languages to sell services or buy labour is perceived as conflicting with nation-building notions since it may create separately functioning sub-communities with a new cultural capital recognised as legitimate competence. The discourse types mainly represent securitising moves constructing existential threats. The perception of threat and ideas of national belonging are primarily based on a zero-sum notion favouring monolingualism. Further, the identity of the immigrant individual is seen as dynamic and adaptable to assimilationist measures whereas the identity of the state and its members are perceived as static. Also, the study shows that debates concerning language status are linked to extra-linguistic matters. To conclude, policy makers in the US need to consider the relationship between four factors, namely societal security based on collective identity, individual/human security, human rights, and a changing linguistic demography, for proposed language intervention measures to be successful.
29.
  • Tuvesson, Hanna (författare)
  • Psychiatric nursing staff and the workplace Perceptions of the ward atmosphere, psychosocial work environment, and stress
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • Major changes have taken place in psychiatric care in Sweden as well as in other countries. These changes, and the current climate of pressure and demands on the nursing staff in psychiatric in-patient care, make it important to be able to understand the relationship between environmental aspects and the nursing staff’s working conditions. The overall aim of the present thesis was to investigate perceptions of the ward atmosphere, the psychosocial work environment and stress among nursing staff working in psychiatric in-patient care. The findings were based on two questionnaire surveys (65 + 93 participants) and were analyzed using non-parametric statistics. The findings showed that a revised Swedish version of the Ward Atmosphere Scale involved some reliability problems that need to be addressed in future studies. Several aspects of the ward atmosphere were found to be related to the psychosocial work environment, and aspects of the ward atmosphere and the psychosocial work environment were related to the nursing staff’s Perceived Stress and Stress of Conscience. The nursing staff’s sense of Mastery was found to be a protective factor against Stress of Conscience, while a Sense of Moral Burden increased the vulnerability. Taking these aspects into consideration when making improvements in the workplace could help to prevent stress.
30.
  • Wikstrand, Frida (författare)
  • Det tekniska spelet : : Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem
  • 2011
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
    • This thesis aims to study how information systems are received and interpreted by the employees of two organizations: the Hospital and Electricity company. I am interested in how work tasks and professional identities at these workplaces are coded by class and gender, and whether - and if so how - these encodings or constructions affect how employees perceive the information systems and the changes brought about by the new information system. Furthermore, the aim is to explain how the organizational context affects the way in which a new information system is received and interpreted, and how this is affected by the construction of masculinities and femininities. 35 life story interviews were conducted at the two workplaces. The interviews were focused on the effects, on the everyday- and working life of employees, brought about by the introduction of new information systems: the electronic journal Melior at the Hospital and the business system SAP at the Electricity Company. Another focus dealt with if – and if so, how, -the new technology had impact on the relationship with other occupational groups and professionals at the workplace. As its starting point, the dissertation adopts a theoretical patchwork based on Hardings’ three processes: genders symbolism, gender structure and individual gender. The concepts femininities and masculinities are used to discuss and analyze constructions of identities at work. The process of division of labor and concepts of professional closures are used to analyze negotiations within and between different groups. A theoretical concept, mirroring processes, is used to show how different parts of an individual’s life are linked together and how structures in different part of life reproduce and strengthen each other. The thesis argues that various organizational circumstances have an impact on how em-ployees receive and interpret the new technology. From the perspective of class and gender, it becomes evident how technology is not simply ascribed different roles at different workplaces. These roles are also assigned a symbolic value that is largely based on gender. It is also clear that the role assigned to technology depends on the division of labor and may, in turn, influence the current division of labor at the workplace through negotiations concerning the new technology. It becomes clear that gender- and class structures are produced and reproduced through negotiations and the employees' handling of the new information systems. The thesis argues that the interviewees’ construction of professional identities influence their understanding of changes in their own work when new information systems have been introduced. The dissertation also argues that the way femininities and masculinities are constructed within professional identities affect how employees view their work and the new technology.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-30 av 30
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy