SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);srt2:(1990-1999)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > (1990-1999)

 • Resultat 1-10 av 3287
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Goldhahn, Joakim (författare)
 • Sagaholm : hällristningar och gravritual
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningen om den sydskandinaviska hällkonsttraditionen har av tradition varit centrerad kring olika motiv och tolkningar av deras betydelse. Detta är till viss del en naturlig följd av att hällkonsten utgår ifrån bilden som ett kunskapsförmedlande medium. Den främsta orsaken till detta torde dock vara att vi oftast återfinner de sydskandinaviska hällristningarna inhuggna på olika hällar i ett öppet landskap, som regel utan någon närmare relation till andra fornlämningar och i nära relation till marker som var lämpade för bete och odling. Som en följd av detta är det svårt att uttala sig om vad för slags rituella aktiviteter som omgärdade tillkomsten av denna hällkonst. Ett källmaterial som ännu inte utnyttjats till sin fulla potential för att studera detta är de fall där hällristningar återfunnits i samtida gravar. Syftet med min avhandling har varit att genom det goda exemplets makt försöka närma mig en förståelse för ett av de många sammanhang som denna hällkonst kunde produceras i. Hällristningarna från bronsåldersgravhögen Sagaholm har här fått tjäna som min utgångspunkt. Anledningen till detta är inte enbart att Sagaholm är det största fyndet av hällristningar som gjorts i denna typ av kontext i norra Europa, utan även för att de återfunnits i ett stratigrafiskt slutet sammanhang som tydligt visar i vilket skede av gravritualen som hällristningarna fyllde sin främsta funktion. Hällristningarna från Sagaholm presenteras, analyseras och tolkas följaktligen i relation till den gravritual som omgärdade uppförandet av denna grav. Genom min avhandling har jag velat visa att arkeologisk forskning och akademiska avhandlingar inte nödvändigtvis behöver vara additiva till sin karaktär för att producera ny kunskap, utan att denna lika gärna kan emanera utifrån en mer fördjupad diskussion över ett enstaka fynd. Jag har även velat peka på vikten av ett kontextuellt förhållningssätt inom arkeologin där olika metaforiska sammanhang är viktiga för tolkningen av den materiella kulturen som ett meningskapande fenomen. Genom min avhandling har jag kunnat påvisa att olika tekniker att framställa hällristningar inte okritiskt kan användas för att inordna dessa i ett kronologiskt ramverk. Tillverkningstekniken kan dock tas som utgångspunkt för andra frågeställningar, i föreliggande fall tolkas detta som ett sätt att addera en narrati v struktur till detta bildmedium.Till sist: Genom min avhandling har jag velat demonstrera vikten av att gå till botten med det källmaterial vi behandlar inom arkeologin och att detta är ett vitalt inslag i arkeologins främsta syfte - att studera och tolka den materiella kulturen som ett viktigt medium för mänsklig kommunikation.
 •  
6.
 • Malmström, Maria Frederika, 1969- (författare)
 • Möte med det främmande – Kvinnlig könsstympning
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Fokus i denna målgruppsanalys är lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskap, handlingsförfarande och förhållningssätt avseende kvinnlig könsstympning. Syftet är att finna metoder för att stödja dessa personalgrupper samt möjliggöra en utveckling av en handlingsplan. Studien har utförts på två skolor i en multietnisk förort i Göteborg, varav en skola är ett lågstadium och den andra ett mellan- och högstadium. Jag har i studien arbetat utifrån ett socialantropologiskt perspektiv och med kvalitativ metod. Det empiriska materialet har tillgodosetts genom intervjuer samt observationer. Specifikt för dessa skolor är att de har en hög grad av omsättning av resurspersonal[1]och vissa tjänster är eller har varit vakanta under längre tid. Vidare är förtroendet, på en av skolorna, för den befintliga skolledningen av bristande karaktär.Studien visar framför allt att skolpersonalen har en mycket begränsad kunskap om kvinnlig könsstympning. I stort sett finns ingen vetskap om skolpersonalens skyldighet i denna fråga. De har heller inte i dagsläget ett klart och övergripande handlingsförfarande, bland annat för att kunskapsbehovet gällande kvinnlig könsstympning inte alls har uppmärksammats, trots att två av deltagarna upplevt stark misstanke om kvinnlig könsstympning.Konklusionerna är, då all skolpersonal i Sverige har anmälningsplikt vad gäller misstanke och vetskap om kvinnlig könsstympning, att en särskild satsning bör göras av skolverket, vad gäller invandrartäta skolor, som har elever som ursprungligen kommer från områden som praktiserar seden. En utbildning om kvinnlig könsstympning bör erbjudas all skolpersonal och rutiner för varje skola utarbetas. Det är lämpligt att utbildningens perspektiv är holistiskt - sociala, medicinska, kulturella aspekter ingår därmed, vilket bland annat innebär reflektioner i relation till sedvänjan. En kontextuell kunskap om kvinnlig könsstympning är av yttersta vikt, för att skolpersonalen ska lära känna de människor som praktiserar sedvänjan, samt nå en förståelse för varför denna sed brukas. Detta är grundläggande för att en bearbetning och förståelse av kvinnlig könsstympning ska vara möjlig och för att kunna nå ett etiskt handlingsförfarande.En fokusering på resurspersoner: skolsköterska, kurator, psykolog, läkare, specialpedagog och rektor är viktig, då dessa personer bör inneha rollen som nyckelpersoner, vad gäller expertis och stöd i relation till kvinnlig könsstympning. Resurspersonalen kan verka både som ett känslomässigt och professionellt stöd för elever och övrig skolpersonal. Studien påvisar att det är angeläget att resurspersoner i skolan har kompetens om kvinnlig könsstympning och finns till förfogande i stödjande och kunskapsgivande syfte, att skolledningen fungerar i sin funktion, samt att dialoger och diskussioner förs mellan minoritets- och majoritetssamhället, inom olika arenor i det svenska samhället. Slutligen är det viktigt i ett varaktigt förändringsarbete mot kvinnlig könsstympning, såväl i skolan som i övriga samhället, att det i arbetet finns representanter för berörda folkgrupper på alla nivåer. Det är viktigt att människor själva får tillfälle att reflektera över seden, och på sikt söka finna alternativ för den mening som går förlorad när bruket av denna sed upphör samt erhålla för dem giltiga skäl för ett upphörande av sedvänjan.[1] Jag använder i arbetet begreppet resurspersonal, vilket inkluderar skolsjuksköterska, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och rektor.
 •  
7.
 •  
8.
 • Abrahamsson, Fredrik (författare)
 • Strong L^1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation
 • 1997
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper deals with solutions to the Cauchy problem for the spatially homogeneous non-linear Boltzmann equation. The main result is that for the hard sphere kernel, a solution to the Boltzmann equation converges strongly in L1 to equilibrium given that the initial data f0 belongs to L1(R^3;(1+v^2)dv). This was previously known to be true with the additional assumption that f0logf0 belonged to L1(R^3). For the proof of the main theorem, new regularising effects for the gain term in the collision operator are derived, and previous results concerning uniform bounds on the time it takes for a solution to the Boltzmann equation to reach equilibrium are extended.
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 3287
Åtkomst
fritt online (90)
Typ av publikation
bokkapitel (751)
rapport (612)
tidskriftsartikel (458)
bok (311)
doktorsavhandling (298)
annan publikation (245)
visa fler...
konferensbidrag (238)
recension (136)
licentiatavhandling (130)
samlingsverk (redaktörskap) (107)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Hwang, Philip, 1950- ... (67)
Sandelin, Bo, 1942-, (52)
Johansson, Thomas, 1 ... (49)
Jönsson, Sten, 1940- ... (48)
Allwood, Carl Martin ... (43)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (36)
visa fler...
Wolff, Rolf, 1953-, (35)
Olofsson, Arne, 1943 ... (35)
Sernhede, Ove, 1951- ... (32)
Dalhede, Christina, ... (30)
Edström, Olle, 1945- ... (30)
Broberg, Anders G, 1 ... (28)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (25)
Lindblom, Ted, 1956- ... (24)
Karlsson, Håkan, 196 ... (23)
Björnberg, Alf, 1953 ... (23)
Carlsson, Sven G., 1 ... (21)
Allwood, Jens, 1947- ... (21)
Sander, Åke, 1949-, (21)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (21)
Häggström, Olle, 196 ... (20)
Rombach, Björn, 1955 ... (20)
Domínguez Reyes, Edm ... (20)
Peeters, Paul, 1953- ... (20)
Czarniawska, Barbara ... (19)
Jensen, Ola W., 1965 ... (19)
Dobers, Peter, 1966- ... (18)
Leissner, Tom, 1943- ... (18)
Johansson, Marléne, ... (18)
Szücs, Stefan, 1964- ... (18)
Nilsson, Morgan, 196 ... (18)
Lissner, Lauren, 195 ... (17)
Carle, Jan, 1955-, (17)
Holm, Ulla M, 1944-, (17)
Erling, Ann, 1963-, (17)
Sterner, Thomas, 195 ... (16)
Emanuelsson, Jonas, ... (16)
Bärmark, Jan, 1943-, (16)
Malmgren, Helge, 194 ... (16)
Lindholm Schulz, Hel ... (16)
Munthe, Christian, 1 ... (16)
Pilhammar Andersson, ... (16)
Lamb, M. E. (16)
Eastmond, Marita, 19 ... (15)
Lilliestam, Lars, 19 ... (15)
Pramling, Ingrid, 19 ... (15)
Halleröd, Björn, 196 ... (15)
Hultin, Jan, 1936-, (15)
Holmberg, Ulrika, 19 ... (14)
Ahlsén, Elisabeth, 1 ... (14)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (108)
Högskolan i Jönköping (18)
Karlstads universitet (14)
Linnéuniversitetet (8)
Uppsala universitet (7)
visa fler...
Linköpings universitet (6)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Örebro universitet (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Lunds universitet (3)
Högskolan i Borås (3)
Umeå universitet (3)
Mälardalens högskola (3)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan Väst (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1714)
Engelska (1408)
Tyska (51)
Spanska (37)
Franska (20)
Danska (16)
visa fler...
Ryska (5)
Norska (4)
Odefinierat språk (2)
Japanska (2)
Finska (1)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Bosniska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1967)
Humaniora (1004)
Naturvetenskap (373)
Medicin och hälsovetenskap (205)
Teknik (43)
Lantbruksvetenskap (21)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy