SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);srt2:(1990-1999)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > (1990-1999)

 • Resultat 1-10 av 3434
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Goldhahn, Joakim (författare)
 • Sagaholm hällristningar och gravritual
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningen om den sydskandinaviska hällkonsttraditionen har av tradition varit centrerad kring olika motiv och tolkningar av deras betydelse. Detta är till viss del en naturlig följd av att hällkonsten utgår ifrån bilden som ett kunskapsförmedlande medium. Den främsta orsaken till detta torde dock vara att vi oftast återfinner de sydskandinaviska hällristningarna inhuggna på olika hällar i ett öppet landskap, som regel utan någon närmare relation till andra fornlämningar och i nära relation till marker som var lämpade för bete och odling. Som en följd av detta är det svårt att uttala sig om vad för slags rituella aktiviteter som omgärdade tillkomsten av denna hällkonst. Ett källmaterial som ännu inte utnyttjats till sin fulla potential för att studera detta är de fall där hällristningar återfunnits i samtida gravar. Syftet med min avhandling har varit att genom det goda exemplets makt försöka närma mig en förståelse för ett av de många sammanhang som denna hällkonst kunde produceras i. Hällristningarna från bronsåldersgravhögen Sagaholm har här fått tjäna som min utgångspunkt. Anledningen till detta är inte enbart att Sagaholm är det största fyndet av hällristningar som gjorts i denna typ av kontext i norra Europa, utan även för att de återfunnits i ett stratigrafiskt slutet sammanhang som tydligt visar i vilket skede av gravritualen som hällristningarna fyllde sin främsta funktion. Hällristningarna från Sagaholm presenteras, analyseras och tolkas följaktligen i relation till den gravritual som omgärdade uppförandet av denna grav. Genom min avhandling har jag velat visa att arkeologisk forskning och akademiska avhandlingar inte nödvändigtvis behöver vara additiva till sin karaktär för att producera ny kunskap, utan att denna lika gärna kan emanera utifrån en mer fördjupad diskussion över ett enstaka fynd. Jag har även velat peka på vikten av ett kontextuellt förhållningssätt inom arkeologin där olika metaforiska sammanhang är viktiga för tolkningen av den materiella kulturen som ett meningskapande fenomen. Genom min avhandling har jag kunnat påvisa att olika tekniker att framställa hällristningar inte okritiskt kan användas för att inordna dessa i ett kronologiskt ramverk. Tillverkningstekniken kan dock tas som utgångspunkt för andra frågeställningar, i föreliggande fall tolkas detta som ett sätt att addera en narrati v struktur till detta bildmedium.Till sist: Genom min avhandling har jag velat demonstrera vikten av att gå till botten med det källmaterial vi behandlar inom arkeologin och att detta är ett vitalt inslag i arkeologins främsta syfte - att studera och tolka den materiella kulturen som ett viktigt medium för mänsklig kommunikation.
2.
 • Malmström, Maria Frederika, 1969- (författare)
 • Möte med det främmande – Kvinnlig könsstympning : Lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskap, handlingsförfarande och förhållningssätt avseende kvinnlig könsstympning
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Fokus i denna målgruppsanalys är lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskap, handlingsförfarande och förhållningssätt avseende kvinnlig könsstympning. Syftet är att finna metoder för att stödja dessa personalgrupper samt möjliggöra en utveckling av en handlingsplan. Studien har utförts på två skolor i en multietnisk förort i Göteborg, varav en skola är ett lågstadium och den andra ett mellan- och högstadium. Jag har i studien arbetat utifrån ett socialantropologiskt perspektiv och med kvalitativ metod. Det empiriska materialet har tillgodosetts genom intervjuer samt observationer. Specifikt för dessa skolor är att de har en hög grad av omsättning av resurspersonal[1]och vissa tjänster är eller har varit vakanta under längre tid. Vidare är förtroendet, på en av skolorna, för den befintliga skolledningen av bristande karaktär.Studien visar framför allt att skolpersonalen har en mycket begränsad kunskap om kvinnlig könsstympning. I stort sett finns ingen vetskap om skolpersonalens skyldighet i denna fråga. De har heller inte i dagsläget ett klart och övergripande handlingsförfarande, bland annat för att kunskapsbehovet gällande kvinnlig könsstympning inte alls har uppmärksammats, trots att två av deltagarna upplevt stark misstanke om kvinnlig könsstympning.Konklusionerna är, då all skolpersonal i Sverige har anmälningsplikt vad gäller misstanke och vetskap om kvinnlig könsstympning, att en särskild satsning bör göras av skolverket, vad gäller invandrartäta skolor, som har elever som ursprungligen kommer från områden som praktiserar seden. En utbildning om kvinnlig könsstympning bör erbjudas all skolpersonal och rutiner för varje skola utarbetas. Det är lämpligt att utbildningens perspektiv är holistiskt - sociala, medicinska, kulturella aspekter ingår därmed, vilket bland annat innebär reflektioner i relation till sedvänjan. En kontextuell kunskap om kvinnlig könsstympning är av yttersta vikt, för att skolpersonalen ska lära känna de människor som praktiserar sedvänjan, samt nå en förståelse för varför denna sed brukas. Detta är grundläggande för att en bearbetning och förståelse av kvinnlig könsstympning ska vara möjlig och för att kunna nå ett etiskt handlingsförfarande.En fokusering på resurspersoner: skolsköterska, kurator, psykolog, läkare, specialpedagog och rektor är viktig, då dessa personer bör inneha rollen som nyckelpersoner, vad gäller expertis och stöd i relation till kvinnlig könsstympning. Resurspersonalen kan verka både som ett känslomässigt och professionellt stöd för elever och övrig skolpersonal. Studien påvisar att det är angeläget att resurspersoner i skolan har kompetens om kvinnlig könsstympning och finns till förfogande i stödjande och kunskapsgivande syfte, att skolledningen fungerar i sin funktion, samt att dialoger och diskussioner förs mellan minoritets- och majoritetssamhället, inom olika arenor i det svenska samhället. Slutligen är det viktigt i ett varaktigt förändringsarbete mot kvinnlig könsstympning, såväl i skolan som i övriga samhället, att det i arbetet finns representanter för berörda folkgrupper på alla nivåer. Det är viktigt att människor själva får tillfälle att reflektera över seden, och på sikt söka finna alternativ för den mening som går förlorad när bruket av denna sed upphör samt erhålla för dem giltiga skäl för ett upphörande av sedvänjan.[1] Jag använder i arbetet begreppet resurspersonal, vilket inkluderar skolsjuksköterska, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och rektor.
 •  
3.
 •  
4.
 • Larson, Kajsa, 1968-, et al. (författare)
 • Perfect simulation of some spatial point processes
 • 1999
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Coupling from the past (CFTP) algorithms are presented that generate perfectly distributed samples from the multi-type Widom--Rowlinson (W--R) model and some generalizations of it. The classical W--R model is a point process in the plane or the  space consisting of points of several different types. Points of different types are not allowed to be closer than some specified distance, whereas points of the same type can be arbitrary close. An application can be to describe certain gases consisting of several types of particles.  We also consider a soft-core W--R model, where points of different types are not completely forbidden to be close to each other, just inhibited in various degrees. Furthermore, we allow the hindrance between two points of different types to be  explained by more than the Euclidean  distance between them. In particular we consider a  stick-model where the hindrance is defined by imaginary sticks, with centers at the associated points, and  where sticks are not allowed to cross each other. The  different directions of the sticks (a finite number), represent the different types of the points. A CFTP algorithm is also given for a soft-core version  of the stick-model.   Simulation studies indicate that the runtime of the CFTP algorithm for the multi-type W--R model   in the symmetric case (i.e.\ equal intensities),  first grows exponentially with the intensity, but then suddenly, when the intensity becomes larger seems to be superexponential. This change in growth  may be explained by a phase transition.  We also present a CFTP algorithm that yields samples without edge effects from  the multi-type W--R model.  The underlying idea behind this algorithm is to not only simulate backwards in time, but also outwards in space. This algorithm does not always  terminate for large intensities of the points. A bound on sufficiently small intensities for the algorithm to terminate is given.
 •  
5.
 • Abrahamsson, Fredrik (författare)
 • Strong L^1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation
 • 1997
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper deals with solutions to the Cauchy problem for the spatially homogeneous non-linear Boltzmann equation. The main result is that for the hard sphere kernel, a solution to the Boltzmann equation converges strongly in L1 to equilibrium given that the initial data f0 belongs to L1(R^3;(1+v^2)dv). This was previously known to be true with the additional assumption that f0logf0 belonged to L1(R^3). For the proof of the main theorem, new regularising effects for the gain term in the collision operator are derived, and previous results concerning uniform bounds on the time it takes for a solution to the Boltzmann equation to reach equilibrium are extended.
6.
 • Pramling, Ingrid, et al. (författare)
 • Först var det roligt, sen blev det tråkigt och sen vande man sig. Barns möte med skolans värld. (Rapport nr 9)
 • 1995
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I projektet "Att utveckla barns förståelse för sin omvärld" har en "läroplan" utvecklats, byggd på att utveckla grundläggande förståelse inom olika innehållsområden som barn sedan möter i skolan. Denna "läroplan" har sedan prövats i praktiken i sex olika barngrupper under två år. Principer för att utveckla lärandet har också explicitgjorts. En utvärdering av hur barnen har utvecklats inom de olika innehållsområden, med avseende på deras förståelse för sitt eget lärande och i frågan om deras förmåga att lära sig något nytt (från en saga) har gjorts. Samma utvärdering är också gjord med sex jämförelsegrupper. Resultaten visar en klar trend mot att försöksbarnen inte bara förstår de olika innehållsområden bättre, utan också har en större medvetenhet om sitt eget lärande, samt är bättre på att fånga budskapet i en ny saga. Barnen som varit med om den omvärldsorienterade pedagogiken i förskolan följs nu i ett nytt projekt upp i skolan, "Barns möte med skolan". Syftet med projektet är att beskriva och utvärdera barns möte med skolans värld samt att studera, hur barn som gått i en "traditionell", dvs den vanligast förekommande förskoleverksamheten respektive en fenomenografiskt inspirerad förskoleverksamhet klarar skolan. Barns möte med skolan studeras med andra ord både i relation till det de varit med om i förskolan men också mer allmänt hur detta möte kan te sig ur barns perspektiv. Intresset fokuseras på tre olika delar som samtidigt är relaterade och integrerade i varandra: 1) Uppföljning av hur tidigare studerade barn klarar skolan, 2) Hur barn tänker om sitt lärande och innehållet i skolan och förskolan, 3) Hur mötet med skolan rent allmänt ter sig för barn. Projektet består av många mindre studier. Nästan alla barn har testats i både första och andra klass. En grupp barn har intervjuats om hur de ser på skillnaderna mellan förskolan och skolan. Fyra klasser har varit inblandade i ett inlärningsförsök där de fått se på en videofilm för att utröna huruvida de förstått budskapet i denna eller inte. Slutligen ingår en observationsstudie där 14 barn följts under en hel termin i fem olika klassrum. Resultaten tyder på att barnen som varit med i försöksverksamheten, klarar testerna bättre i första klass än övriga barn i samma klasser, vilka utgör jämförelsebarn. I andra klass är skillnaderna mindre mellan barnen i försöksgruppen och jämförelsbarnen. Dessa kvarstår dock med avseende på att uttrycka sig i skrift och inom de svårare delarna av matematiktestet. Inom inlärningsförsöket förstår försöksbarnen budskapet i filmerna bättre än jämförelsebarnen. Men det kanske mest intressanta är att barnen i försöksgruppen sällan svarar att de inte vet, utan börjar att formulera sig och pratar sig då fram till ett svar. I intervjustudien är det tydligt för barnen vari skillnaderna mellan förskola och skola består. I förskolan finns det frihet att välja och leka. I skolan är det arbete och brist på valfrihet. Å andra sidan så lär man sig det "rätta" sättet i skolan, det menar många barn att de inte gjorde i förskolan, där kunde man t.ex skriva lite slarvigt. I observationerna blir barns utsagor än mer tydliga. Skolans värld är artskild från förskolans. Det som poängteras i alla dokument inom området, att det skall vara en kontinuitet mellan förskola och skola ser vi bara i ett enda klassrum. I de övriga är villkoren diametralt olika. Det som uppmuntrades i förskolan med självständighet, att tänka och uttrycka sig verbalt, motarbetas i vissa av de observerade klassrummen. De olika kunskapsynerna i förskolan och i skolan, där man i förskolan ger barn förutsättningar att utvecklas bryts i skolans värld av att lärarna verkar uppfatta tystnad, instruktion och kontroll som en förutsättning för lärande.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
10.
 • Löfving, Björn, 1970- (författare)
 • Dynamic and Static Diffractive Optics - some Examples
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diffractive optics is a modern branch of optics, that exploits microstructures to manipulate the propagation of light. Fast computers and the progress in manufacturing technique of microelectronics have made possible a rapid development of diffractive optics during the past 10 years. Static diffractive optical elements (DOEs), are typically realized as microreliefs generated in polymer films on quartz plates. Today, high quality static DOEs can be manufactured, but applications of diffractive optics are yet in their infancy.<p /> In this thesis, an optical scheme for ultra-fast analog-to-digital conversion where static DOEs are the key components, is proposed.<p /> To reduce the Fresnel reflection losses from DOEs, subwavelength gratings can be superimposed on them. Promising experiments to achieve such DOEs are reported in this thesis.<p /> The use of diffractive optics would be much wider if they could be dynamically computer controlled, which requires high quality spatial light modulators (SLMs). However, such SLMs are not yet available, although substantial progress has been made the last few years, thanks to the driving force of the consumer display market. Today, a promising type of SLMs is that based on liquid crystal (LC) materials. The use of binary type ferroelectric liquid crystal (FLC) SLMs was investigated in the following studies presented in the thesis:<p /> The degree of control of the area between pixel elements in an FLC SLM was investigated by analysis of the diffracted light from the SLM.<p /> The diffraction efficiency of an FLC SLM was iteratively optimized using a feedback signal from the diffracted light.<p /> A new scheme to achieve beam steering, utilizing two FLC SLMs, modulating phase and amplitude respectively, was proposed and tested experimentally.<p /> An optical switch scheme, based on two phase modulating FLC SLMs, was analyzed theoretically with the optical signals assumed to be carried in single mode fibers. Part of this scheme was tested experimentally.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 3434
Åtkomst
fritt online (35)
Typ av publikation
bokkapitel (698)
tidskriftsartikel (691)
rapport (597)
bok (308)
doktorsavhandling (297)
annan publikation (244)
visa fler...
konferensbidrag (236)
licentiatavhandling (129)
recension (126)
samlingsverk (redaktörskap) (107)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Hwang, Philip, 1950- ... (66)
Sandelin, Bo, 1942-, (56)
Allwood, Carl Martin ... (49)
Jönsson, Sten, 1940- ... (48)
Johansson, Thomas, 1 ... (46)
Rombach, Björn, 1955 ... (40)
visa fler...
Sernhede, Ove, 1951- ... (37)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (35)
Wolff, Rolf, 1953-, (34)
Karlsson, Håkan, 196 ... (32)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (29)
Dalhede, Christina, ... (28)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (27)
Broberg, Anders G, 1 ... (26)
Lindblom, Ted, 1956- ... (25)
Björnberg, Alf, 1953 ... (23)
Sander, Åke, 1949-, (21)
Lissner, Lauren, 195 ... (20)
Eastmond, Marita, 19 ... (20)
Häggström, Olle, 196 ... (20)
Johansson, Marléne, ... (19)
Jensen, Ola W., 1965 ... (19)
Czarniawska, Barbara ... (18)
Dobers, Peter, 1966- ... (18)
Allwood, Jens, 1947- ... (18)
Emanuelsson, Jonas, ... (18)
Lilliestam, Lars, 19 ... (18)
Nilsson, Morgan, 196 ... (18)
Ax, Christian, (17)
Munthe, Christian, 1 ... (17)
Halleröd, Björn, 196 ... (17)
Szücs, Stefan, 1964- ... (17)
Carle, Jan, 1955-, (17)
Sterner, Thomas, 195 ... (16)
Bärmark, Jan, 1943-, (16)
Pilhammar Andersson, ... (16)
Malmgren, Helge, 194 ... (15)
Lindholm Schulz, Hel ... (15)
Elzinga, Aant, 1937- ... (15)
Lamb, M. E. (15)
Holmberg, Ulrika, 19 ... (14)
Leissner, Tom, 1943- ... (14)
Ahlsén, Elisabeth, 1 ... (14)
Stråhlman, Owe, 1954 ... (14)
Polesie, Thomas, 194 ... (14)
Pramling, Ingrid, 19 ... (14)
Bergendahl, Göran, 1 ... (14)
Sandell, Göran, 1948 ... (14)
Hultin, Jan, 1936-, (14)
Thörn, Håkan, 1961-, (14)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (109)
Högskolan i Jönköping (15)
Karlstads universitet (14)
Uppsala universitet (7)
Linnéuniversitetet (7)
visa fler...
Lunds universitet (5)
Linköpings universitet (5)
Örebro universitet (5)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Umeå universitet (3)
Mälardalens högskola (3)
Högskolan i Borås (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Luleå tekniska universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan Väst (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1868)
Engelska (1403)
Tyska (41)
Spanska (37)
Danska (21)
Franska (20)
visa fler...
Odefinierat språk (20)
Norska (7)
Ryska (4)
Polska (2)
Tjeckiska (2)
Japanska (2)
Bosniska (2)
Finska (1)
Portugisiska (1)
Isländska (1)
Bulgariska (1)
Slovakiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2056)
Humaniora (1062)
Naturvetenskap (371)
Medicin och hälsovetenskap (211)
Teknik (46)
Lantbruksvetenskap (21)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy