SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);srt2:(1981-1984)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > (1981-1984)

 • Resultat 1-10 av 24
 • [1]23Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Henriksson, Widar, 1943- (författare)
 • Uppgiftsformat, partiell kunskap och säkerhet på ett kvantitativt-numeriskt prov
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande studie var syftet att pröva en logiskt uppbyggd och sekvensiell probleml ösningsstrategi för ett kvantitativt-numeriskt prov (NOG). Detta prov ingår som ett av total t sexdel p r ov i det s k högskoleprovet . Den logiskt uppbyggda pr obl emlösni ngsst rat egi n t ogs som u t gångspunkt för ut formandet a v et texperiment e l l t uppgi f t s f o rmat (NOG**) och st udi ens upp läggn ingbaser ades på en j ämf ö r e l s e a v samma pr ov i två versi oner : enkonvent ionel l (NOG) och en exper iment e l l (NOGx x ) . Indi kat i onerpå at t exper iment - och kont rol lgrupp var ini t iai t j ämf ör bar ai pr e s tat ionsavseende erhöl l s ut i f rån et t verbal t f ö rprov (ORD) .I st udi e n ingick 264 el ever f rån samt l i g a f em l injer i gymnas i e t sår skur s 3. St udi ens ut fal l bl e v at t det int e förel å g någon ski l l nadi poängmede l vä rde, baser a t på ant ingen konvent ionel l el lerdi f ferent iel l poäng , mel lan den g rupp som erhål l i t det exper imentell a (NOGx x ) och den g rupp som e rhål l i t det konvent ionel l a(NOG) uppgi f tsf o rmat e t . Det t a i ndi ker ade at t den sekvensi e l l apr obl eml ösni ngsst rat egi n int e hade någon di rekt påvi sbar ef fektel ler indi rekt at t det konvent ionel l a NOG-f o rmat e t int e varkompl ext . Om a nal ysen baser ades på C el ler E som kor rekt al ter nati v bl e v dessutom det exper iment e l l a uppgi f t s f o rmat e t komplexar e än det konvent ionel l a (NOG). Konsekvense r a v det er hållna ut fal let di skut e ras.
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
6.
7.
8.
9.
 • Henriksson, Widar, 1943- (författare)
 • Effekter av övning och instruktion på ett kvantitativt-numeriskt prov vid konstant-hållande av verbal och icke-verbal förmåga
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studiens syfte var dels att studera effekter av betingelserna övning och instruktion på ett kvantitativt-nume-riskt prov, dels att undersöka om förmåga att tillgodogöra sig respektive betingelse var beroende av intellektuell prestationsförmåga som denna uppskattades utifrån två begåvningsprov. Det kvantitativt-numeriska provet, som betecknades K.VR och bestod av tre delprov, var en förlaga till det nuvarande högskoleprovet. De prov som utnyttjades för att erhålla en uppskattning av intellektuell förmåga utgjordes av ett verbalt och ett ickeverbalt prov från WIT III. Studiens design var en utvidgad variant av Solomon's 4-gruppsdesign och i studien ingick 105 folkhögskoleelever som försökspersoner. Efter det att begåvningsfaktorns inverkan kontrollerats via statistisk metodik blev studiens utfall att ingen av betingelserna övning eller instruktion resulterade i en förhöjd poäng på efterprovet. Tänkbara anledningar till det erhållna resultatet diskuteras.
10.
 • Henriksson, Widar, 1943- (författare)
 • Effekter av övning och instruktion på testprestation
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande litteraturgranskning ingår studier som har behandlat övnings- och instruktionseffekter på test. De studier som genomförts inom problemområdet är relativt många och varierar såväl i uppläggning som i innehåll och genomförande och därför har granskningen skett utifrån en speciell systematisering och avser i huvudsak enbart standardiserade test. Utgångspunkten har varit att de redoivsade studierna sorterats och analyserats under huvudrubrikerna övning och instruktion. Inom respektive rubrik har studierna sedan också sorterats enligt ett visst system som inneburit parallellitet och möjligheter till jämförelser inom och mellan betingelserna övning och instruktion. Studiernas design har utgjort den huvudsakliga struktureringsvariabeln och därutöver har struktureringen gjorts utifrån övnings- och instruktions-betingelsens varaktighet, vilken typ av test som utnyttjats, samt individkarakteristika. Det sistnämnda har inneburit att försökspersonernas ålder, kön, prestationsnivå och tidigare erfarenhet av test har innefattats. I den avslutande diskussionen, som innehåller en sammanfattande beskrivning av övnings- och instruktionseffekter på test, behandlas dels olika problem som är förknippade med genomförandet av en litteraturgranskning inom detta område,dels vilka slutsatser som kan dras utifrån existerande forskning inom området.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 24
 • [1]23Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy