SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);srt2:(1981-1984)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > (1981-1984)

 • Resultat 1-10 av 50
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Henriksson, Widar, 1943- (författare)
 • Uppgiftsformat, partiell kunskap och säkerhet på ett kvantitativt-numeriskt prov en studie med kända uppgiftskarakteristika
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande studie var syftet att pröva en logiskt uppbyggd och sekvensiell probleml ösningsstrategi för ett kvantitativt-numeriskt prov (NOG). Detta prov ingår som ett av total t sexdel p r ov i det s k högskoleprovet . Den logiskt uppbyggda pr obl emlösni ngsst rat egi n t ogs som u t gångspunkt för ut formandet a v et texperiment e l l t uppgi f t s f o rmat (NOG**) och st udi ens upp läggn ingbaser ades på en j ämf ö r e l s e a v samma pr ov i två versi oner : enkonvent ionel l (NOG) och en exper iment e l l (NOGx x ) . Indi kat i onerpå at t exper iment - och kont rol lgrupp var ini t iai t j ämf ör bar ai pr e s tat ionsavseende erhöl l s ut i f rån et t verbal t f ö rprov (ORD) .I st udi e n ingick 264 el ever f rån samt l i g a f em l injer i gymnas i e t sår skur s 3. St udi ens ut fal l bl e v at t det int e förel å g någon ski l l nadi poängmede l vä rde, baser a t på ant ingen konvent ionel l el lerdi f ferent iel l poäng , mel lan den g rupp som erhål l i t det exper imentell a (NOGx x ) och den g rupp som e rhål l i t det konvent ionel l a(NOG) uppgi f tsf o rmat e t . Det t a i ndi ker ade at t den sekvensi e l l apr obl eml ösni ngsst rat egi n int e hade någon di rekt påvi sbar ef fektel ler indi rekt at t det konvent ionel l a NOG-f o rmat e t int e varkompl ext . Om a nal ysen baser ades på C el ler E som kor rekt al ter nati v bl e v dessutom det exper iment e l l a uppgi f t s f o rmat e t komplexar e än det konvent ionel l a (NOG). Konsekvense r a v det er hållna ut fal let di skut e ras.
2.
 • Allergren, Björn, et al. (författare)
 • Studiehandbok
 • 1981
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 50
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy