SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
5.
 •  
6.
 • Lahermo, Päivi, et al. (författare)
 • A quality assessment survey of SNP genotyping laboratories
 • 2006
 • Ingår i: Human Mutation. - 1059-7794. ; 27:7, s. 711-714
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • To survey the quality of SNP genotyping, a joint Nordic quality assessment (QA) round was organized between 11 laboratories in the Nordic and Baltic countries. The QA round involved blinded genotyping of 47 DNA samples for 18 or six randomly selected SNPs. The methods used by the participating laboratories included all major platforms for small- to medium-size SNP genotyping. The laboratories used their standard procedures for SNP assay design, genotyping, and quality control. Based on the joint results from all laboratories, a consensus genotype for each DNA sample and SNP was determined by the coordinator of the survey, and the results from each laboratory were compared to this genotype. The overall genotyping accuracy achieved in the survey was excellent. Six laboratories delivered genotype data that were in full agreement with the consensus genotype. The average accuracy per SNP varied from 99.1 to 100% between the laboratories, and it was frequently 100% for the majority of the assays for which SNP genotypes were reported. Lessons from the survey are that special attention should be given to the quality of the DNA samples prior to genotyping, and that a conservative approach for calling the genotypes should be used to achieve a high accuracy.
 •  
7.
 • Alwin, Jenny, et al. (författare)
 • QALY som effektmått inom vården. Möjligheter och begränsningar
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hälso- och sjukvårdens resurser är ändliga och för att använda resurserna på bästa sätt är prioriteringar nödvändiga. I syfte att tjäna som underlag vid prioriteringar genomförs allt fler hälsoekonomiska utvärderingar, i vilka kostnader för olika behandlingar ställs mot de positiva effekter på hälsa/livskvalitet som de medför. Dessa positiva effekter uttrycks vanligen som kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och resultatet av en utvärdering  uttrycks som kostnaden per vunnen QALY. Det är dock inte självklart vad en  QALY står för då denna kan mätas och räknas fram på flera olika sätt.Denna rapport ägnas åt effektmåttet QALY med avseende på vad det innebär, vad det är tänkt att representera, hur det mäts, teoretiska och metodologiska problem, samt tänkbara alternativa tillvägagångssätt. Förutom att beskriva och ge en bild av effektmåttet QALY är syftet med rapporten att identifiera intressanta och relevanta frågor för vidare forskning om QALY och mätning av vårdens effekter.Rapporten inleds med ett kapitel där QALY-ansatsen sätts in i sitt sammanhang genom en bakgrund och teoretisk grund. Sedan följer en redogörelse för prospekt teorin, som tagits fram som en kritik mot den traditionella QALYansatsen och som möjligen kan utgöra en alternativ ansats. Kapitel 2 beskriver från vilka olika perspektiv QALY-vikter kan mätas samt vilken betydelse val av perspektiv kan ha för resultatet. Med perspektiv avses här i första hand vem som ska tillfrågas om hur bra eller dåligt ett sjukdomstillstånd är, drabbade patienter eller representanter för allmänheten? I kapitel 3 beskrivs metoder för mätning och värdering av QALY-vikter. Såväl direkta som indirekta metoder förklaras. Metodproblem beskrivs och diskussion förs om fördelar och nackdelar med olika mätmetoder samt vilka skillnader i resultat de kan förväntas medföra. Kapitel 4 ägnas åt specialfrågorna om negativa QALY-vikter, eller hälsotillstånd värre än döden, samt värdering av temporära tillstånd. Mätmetoder för dessa situationer och problem förknippade med dessa diskuteras. I kapitel 5 sätts QALY-ansatsen in i ett större sammanhang genom att den relateras till idén om rättvisa. Frågor som diskuteras är till exempel huruvida QALY-ansatsen är förenlig med en rättvis fördelning av resurser och om rättvisa borde tas hänsyn till i QALY-modellen eller inte. I kapitel 6 länkas QALY-ansatsen till teorier om lycka. Kan lyckoforskningen berika den traditionella hälsoekonomiska ansatsen? Kan lyckoforskningen bidra till bättre metoder för mätning av vårdens effekter, det vi vanligen kallar QALY? Rapporten avslutas med en diskussion som mynnar ut i intressanta och angelägna forskningsfrågor. Tanken är att vi ska gå vidare med en del av dessa frågeställningar.
8.
 • Bogren, Jörgen, 1961-, et al. (författare)
 • Tema Vintermodell
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som beskriver Vintermodellens olika delmodeller. Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vintersäsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för väghållarkostnader. I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och restider.I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning och korrosion på grund av vägsalt.I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt.I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för åtgärderna, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarkeringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.
9.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
10.
 • Willen, Eva, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2003
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för Miljöanalys vid SLU utfört provtagning och analys av vatten i Mälarens fjärdar. Biologiska och kemiska samt vissa fysikaliska förhållanden har undersökts. Denna broschyr ären sammanfattning av den utvärdering av 2003 års data som redovisas i separat rapport.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (58771)
Typ av publikation
bokkapitel (66750)
konferensbidrag (58584)
doktorsavhandling (50774)
rapport (47417)
tidskriftsartikel (38469)
annan publikation (18877)
visa fler...
bok (15095)
licentiatavhandling (12638)
recension (12044)
samlingsverk (redaktörskap) (7624)
forskningsöversikt (3712)
proceedings (redaktörskap) (1743)
konstnärligt arbete (741)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (432)
Harrison, Dick (361)
Larsson, Gerry, (334)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (294)
Johansson, Börje, (271)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (271)
visa fler...
Tapper, Michael (263)
Halldin, Christer, (241)
Sörlin, Sverker (236)
Rönnberg, Jerker, 19 ... (230)
Ringden, Olle, (222)
Klareskog, Lars, (222)
Gustafsson, Fredrik (216)
Weibull, Lennart, 19 ... (211)
Larsson, Lars (208)
Winblad, Bengt, (207)
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (206)
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (203)
Welter, Friederike, (203)
Grub, Frank Thomas, ... (202)
Hansson, Sven Ove, (189)
Johansson, Jan, (184)
Johansson, B. (183)
Hwang, Philip, 1950- ... (180)
Carlsson, Ulla, 1950 ... (179)
Johansson, Thomas, 1 ... (176)
Johansson, Eva, (175)
Sonesten, Lars (172)
Munthe, Christian, 1 ... (168)
Starrin, Bengt, (167)
Dunér, David (166)
et al. (161)
Gustafsson, Mats, (161)
Jacobson, Torbjörn, (161)
Schalk, Peter, (158)
Sandelin, Bo, 1942-, (156)
Pramling Samuelsson, ... (156)
Maceviciute, Elena (153)
Farde, Lars, (152)
Strömbäck, Jesper, (147)
Czarniawska, Barbara ... (145)
Turner, Anthony, 195 ... (144)
Glimelius, Bengt, (144)
Modéer, Kjell Å (143)
Fornäs, Johan, 1952- ... (143)
Andersson, Martin (141)
Jarlert, Anders (141)
Abrahamsson, Kenneth ... (139)
Forssberg, Eric, (138)
Larsson, Göran, 1970 ... (138)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (61326)
Göteborgs universitet (35757)
Lunds universitet (31130)
Karolinska Institutet (27602)
Stockholms universitet (25822)
Linköpings universitet (23989)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (18603)
Umeå universitet (14884)
Chalmers tekniska högskola (14860)
Sveriges Lantbruksuniversitet (13511)
Luleå tekniska universitet (11523)
Linnéuniversitetet (7345)
Karlstads universitet (6011)
Södertörns högskola (5982)
Mittuniversitetet (5538)
Örebro universitet (5472)
Högskolan i Jönköping (5232)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4437)
Malmö högskola (3680)
Högskolan Dalarna (3344)
Mälardalens högskola (2877)
Högskolan i Borås (2743)
Högskolan i Gävle (1719)
Högskolan Kristianstad (1678)
Högskolan i Halmstad (1602)
Naturvårdsverket (1560)
Handelshögskolan i Stockholm (1336)
Försvarshögskolan (1301)
Blekinge Tekniska Högskola (1079)
Nordiska Afrikainstitutet (999)
Högskolan Väst (992)
Högskolan i Skövde (919)
Ersta Sköndal högskola (837)
Gymnastik- och idrottshögskolan (558)
Röda Korsets Högskola (148)
Nationalmuseum (145)
Konstfack (127)
Sophiahemmet Högskola (93)
Naturhistoriska riksmuseet (91)
Kungl. Musikhögskolan (28)
visa färre...
Språk
Engelska (214263)
Svenska (96220)
Odefinierat språk (3839)
Tyska (3060)
Franska (1485)
Spanska (688)
visa fler...
Danska (632)
Norska (569)
Finska (329)
Ryska (327)
Italienska (323)
Polska (298)
Portugisiska (128)
Japanska (102)
Annat språk (84)
Kinesiska (81)
Estniska (56)
Isländska (46)
Nygrekiska (34)
Latin (33)
Flera språk (33)
Nederländska (30)
Turkiska (30)
Tjeckiska (29)
Arabiska (23)
Persiska (22)
Esperanto (17)
Ungerska (14)
Lettiska (12)
Bulgariska (12)
Katalanska (12)
Bokmål (12)
language:Fra_t (11)
Litauiska (10)
Kroatiska (9)
Nynorsk (7)
Koreanska (7)
Ukrainska (6)
Iriska (6)
Kurdiska (4)
Slovenska (4)
Rumänska (3)
Serbiska (3)
Slovakiska (3)
Romani (2)
Hebreiska (1)
Makedonska (1)
Samiska (1)
Indonesiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (18958)
Medicin och hälsovetenskap (10521)
Teknik (9957)
Humaniora (9780)
Naturvetenskap (7609)
Lantbruksvetenskap (406)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy