SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 4946
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bogren, Jörgen, 1961-, et al. (författare)
 • Tema Vintermodell etapp 2, huvudrapport
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som beskriver Vintermodellens olika delmodeller. Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vintersäsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för väghållarkostnader. I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och restider.I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning och korrosion på grund av vägsalt.I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt.I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för åtgärderna, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarkeringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.
2.
3.
 • Bylander, Eric, 1973-, et al. (författare)
 • Muntlighet vid domstol i Norden En exposé
 • 2005
 • Ingår i: Muntlighet vid domstol i Norden : En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden. - Uppsala : Iustus förlag. - 91-7678-593-9 ; s. 19-45
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this chapter we view the 'principle of orality' (a cornerstone in Swedish Law) from a legal psychology perspective. We review the relevant research literature and investigate to what extent the observer's (legal decision makers') perception, assessment and memory is affected by the presentation format used (e.g. whether the witness appear live or on video).
4.
 • Berg, Daniel (författare)
 • Lunchkonsert: Marimba
 • 2012
 • Ingår i: Ohlinsalen, Artisten, Göteborg, 5 oktober, 2012.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
5.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
6.
 • Diedrich, Andreas, et al. (författare)
 • Exploring the Performativity Turn in Management Studies
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.
7.
 • Johannesson, Krister (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
8.
 • Swärd, Ann-Katrin, 1950- (författare)
 • Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data.The specific aim of the thesis is to conceptualize and generate a theory about what four teachers and their pupils (n=40, over the period of the research), in different contexts, and over a number of years, actually do when working with The Witting method. A wider goal is to apply the implications of the derived grounded theory to general and special education theory in helping to alleviate reading and writing difficulties and prevent pupils from failing.The results show that the teachers have systematically strived to ensure each pupil’s reading and writing development and they do this through what is labeled ‘didactic arranging’. They also show an ability to adapt to situations, materials and spaces without losing their long-term aims. They are in charge of three competencies: ’me’, ’you’, and ’we’ - expressing this competence in documentation, by reflection and always in close collaboration with pupils and their families. The observed use of The Witting method would seem to enable a diagnostic mode of teaching as it contains tools that allow a teacher to follow each pupil’s reading and writing development. Teachers, pupils and the didactic procedures are shown to be in constant interaction. It was also found to be important that teachers believe that every pupil can learn. These teachers’ collective motto could be summed up as follows: never stop giving support and never stop assessing progress.
9.
 • Ahlgren, Per (författare)
 • The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness in a Swedish full text database
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis deals with Swedish full text retrieval and the problem of morphological variation of query terms in thedocument database. The study is an information retrieval experiment with a test collection. While no Swedish testcollection was available, such a collection was constructed. It consists of a document database containing 161,336news articles, and 52 topics with four-graded (0, 1, 2, 3) relevance assessments.The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness were studied. Three of five testedmethods involved indexing strategies that used conflation, in the form of normalization. Further, two of these threecombinations used indexing strategies that employed compound splitting. Normalization and compound splittingwere performed by SWETWOL, a morphological analyzer for the Swedish language. A fourth combinationattempted to group related terms by right hand truncation of query terms. A search expert performed the truncation.The four combinations were compared to each other and to a baseline combination, where no attempt was made tocounteract the problem of morphological variation of query terms in the document database.Two situations were examined in the evaluation: the binary relevance situation and the multiple degree relevancesituation. With regard to the binary relevance situation, where the three (positive) relevance degrees (1, 2, 3) weremerged into one, and where precision was used as evaluation measure, the four alternative combinationsoutperformed the baseline. The best performing combination was the combination that used truncation. Thiscombination performed better than or equal to a median precision value for 41 of the 52 topics. One reason for therelatively good performance of the truncation combination was the capacity of its queries to retrieve different partsof speech.In the multiple degree relevance situation, where the three (positive) relevance degrees were retained, retrievaleffectiveness was taken to be the accumulated gain the user receives by examining the retrieval result up to givenpositions. The evaluation measure used was nDCG (normalized cumulated gain with discount). This measurecredits retrieval methods that (1) rank highly relevant documents higher than less relevant ones, and (2) rankrelevant (of any degree) documents high. With respect to (2), nDCG involves a discount component: a discount withregard to the relevance score of a relevant (of any degree) document is performed, and this discount is greater andgreater, the higher position the document has in the ranked list of retrieved documents.In the multiple degree relevance situation, the five combinations were evaluated under four different user scenarios,where each scenario simulated a certain user type. Again, the four alternative combinations outperformed thebaseline, for each user scenario. The truncation combination had the best performance under each user scenario.This outcome agreed with the performance result in the binary relevance situation. However, there were alsodifferences between the two relevance situations. For 25 percent of the topics and with regard to one of the four userscenarios, the set of best performing combinations in the binary relevance situation was disjunct from the set of bestperforming combinations in the multiple degree relevance situation. The user scenario in question was such thatalmost all importance was placed on highly relevant documents, and the discount was sharp.The main conclusion of the thesis is that normalization and right hand truncation (performed by a search expert)enhanced retrieval effectiveness in comparison to the baseline, irrespective of which of the two relevance situationswe consider. Further, the three indexing strategy-query term combinations based on normalization were almost asgood as the combination that involves truncation. This holds for both relevance situations.
10.
 • Al-Khatib, Ahmad (författare)
 • Sabîl
 • 2012
 • Ingår i: 321090 Institute du Monde Arabe.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sabîl (Institut du Monde Arabe 321090) Ahmad joins up with percussionist Youssef Hbeisch on this CD of his own compositions, which includes comprehensive liner notes. 1. Khundî Ma'ak (Take me along) 7:18 2. Sifr El-Khurûj I - Musa (Exode I - Moses) 4:19 3. Sifr El-Khurûj II - Kan'ân (Exode II - Canaan) 1:52 4. Sifr El-Khurûj III - Nahrayn (Exode II - Two Rivers) 4:26 5. Bayyâ' El-Ward (The Rose Vendor) 5:46 6. Li Alix (For Alix) 5:08 7. Maqâm li Ghazzâ (Maqâm for Gaza) 4:39 8. Sabîl (On the Way) 4:39 9. 'Ors (Wedding) 4:37 10. Shadhâ (Fragrance) 4:35 11. Ya Halâlû yâ mâlû (Their Palestine) 5:38
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 4946
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (2484)
rapport (1182)
annan publikation (380)
konstnärligt arbete (366)
konferensbidrag (280)
bokkapitel (182)
visa fler...
licentiatavhandling (157)
tidskriftsartikel (156)
samlingsverk (redaktörskap) (60)
bok (46)
recension (17)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Carlsson, Fredrik, 1 ... (66)
Johansson-Stenman, O ... (61)
Munthe, Christian, 1 ... (54)
Martinsson, Peter, 1 ... (44)
Bigsten, Arne, 1947- ... (28)
Sterner, Thomas, 195 ... (27)
visa fler...
Löfgren, Åsa, 1972-, (27)
Landqvist, Hans, 195 ... (27)
Olsson, Ola, 1971-, (26)
Hagberg, Anders, 195 ... (25)
Dahlstedt, Palle, 19 ... (24)
Durevall, Dick, 1954 ... (23)
Coria, Jessica, 1979 ... (22)
Gunnarsson, Magnus, ... (21)
Båth, Magnus, 1974-, (21)
Lampi, Elina, 1967-, (19)
Agrell, Beata, 1944- ... (18)
Köhlin, Gunnar, 1963 ... (18)
Eggert, Håkan, 1961- ... (18)
Nilsson, Per Anders, ... (18)
Jönsson, Sten, 1940- ... (17)
Nordblom, Katarina, ... (17)
Czarniawska, Barbara ... (16)
Alem, Yonas, 1974-, (15)
Frisén, Marianne, 19 ... (14)
Johnson, Leslie, (14)
Isaksson, Ann-Sofie, ... (13)
Andren, Daniela, 196 ... (13)
Karlsson, David, 197 ... (13)
Östlind, Niclas, 196 ... (13)
Muller, Adrian, 1971 ... (13)
Wollbrant, Conny, 19 ... (13)
Ojstersek, Peter, 19 ... (13)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (12)
Aronsson, Thomas (12)
MacHale-Gunnarsson, ... (12)
Snæbjørnsdóttir, Bry ... (12)
Ahlerup, Pelle, 1977 ... (11)
Tengblad, Stefan, 19 ... (11)
Corvellec, Hervé, 19 ... (11)
Flood, Lennart, 1952 ... (10)
Sandelin, Bo, 1942-, (10)
Akay, Alpaslan, 1975 ... (10)
Lantz, Björn, 1967-, (10)
Eriksson-Zetterquist ... (10)
Johansson, Barbro, 1 ... (10)
Wahlberg, Roger, 196 ... (10)
Lindskog, Annika, 19 ... (10)
Lundgren, Annika, 19 ... (10)
Hibbs, Douglas A., J ... (9)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (222)
Högskolan i Borås (71)
Uppsala universitet (64)
Högskolan i Halmstad (41)
Högskolan Väst (33)
visa fler...
Linnéuniversitetet (29)
Umeå universitet (29)
Södertörns högskola (28)
Stockholms universitet (25)
Lunds universitet (24)
Högskolan i Skövde (24)
Karlstads universitet (23)
Högskolan i Jönköping (21)
Mittuniversitetet (19)
Linköpings universitet (18)
Högskolan Kristianstad (15)
Nordiska Afrikainstitutet (14)
Örebro universitet (12)
Malmö högskola (10)
Naturvårdsverket (9)
Högskolan i Gävle (9)
Mälardalens högskola (7)
Högskolan Dalarna (7)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Försvarshögskolan (6)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Luleå tekniska universitet (3)
RISE (3)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Ersta Sköndal högskola (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Konstfack (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3615)
Svenska (1220)
Spanska (36)
Franska (17)
Tyska (12)
Norska (9)
visa fler...
Danska (3)
Italienska (2)
Ryska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2164)
Medicin och hälsovetenskap (1263)
Humaniora (1126)
Naturvetenskap (668)
Teknik (76)
Lantbruksvetenskap (29)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy