SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 1272
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Andreeff, Alexander, 1969-, et al. (författare)
 • Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2015 Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4, 145:1 och 146:2, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this report the field documentation and the results from the 2015 archaeological investigations at Nygårds 1:28, Buttle parish on the farm Buttle Änge, Gotland, Sweden, are presented. The excavations in 2015 are a continuation of surveys from 2009 and 2013-2014 (see Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014; Andreeff & Melander 2015) conducted as field courses in archaeology by Uppsala University. The campaign is a part of Andreeff’s research projects Stones and People: Viking Age Picture stones from the Island of Gotland and Picture stone sites and Stone house foundations: Iron Age in the Gotlandic Inland. The field investigations were led by Alexander Andreeff, Paul Wallin and Alexander Sjöstrand, Uppsala University.
3.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
4.
 • Johannesson, Krister, 1970- (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
5.
 • När förvaltning blir business marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksamheter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer business.I den här boken väcker forskare från flera lärosäten frågor och uppmuntrar till fortsatt diskussion på detta tema. Vi tar upp vad marknadisering, konkurrensutsättning och privatisering betyder för den svenska demokratin och förvaltningsmodellen. Hur står det till med politikens möjligheter till styrning? Vad händer med synen på medborgarskapet? Finns det till exempel vinnare och förlorare? Finns det en framtid för förvaltningen som business?
6.
 • Swärd, Ann-Katrin, 1950- (författare)
 • Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data.The specific aim of the thesis is to conceptualize and generate a theory about what four teachers and their pupils (n=40, over the period of the research), in different contexts, and over a number of years, actually do when working with The Witting method. A wider goal is to apply the implications of the derived grounded theory to general and special education theory in helping to alleviate reading and writing difficulties and prevent pupils from failing.The results show that the teachers have systematically strived to ensure each pupil’s reading and writing development and they do this through what is labeled ‘didactic arranging’. They also show an ability to adapt to situations, materials and spaces without losing their long-term aims. They are in charge of three competencies: ’me’, ’you’, and ’we’ - expressing this competence in documentation, by reflection and always in close collaboration with pupils and their families. The observed use of The Witting method would seem to enable a diagnostic mode of teaching as it contains tools that allow a teacher to follow each pupil’s reading and writing development. Teachers, pupils and the didactic procedures are shown to be in constant interaction. It was also found to be important that teachers believe that every pupil can learn. These teachers’ collective motto could be summed up as follows: never stop giving support and never stop assessing progress.
7.
 • Björkvall, Anders, et al. (författare)
 • Slutrapport Anslagstavlan - Forskarfredags massexperiment 2016 VA-RAPPORT 2017:1
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad används anslagstavlor till nuförtiden? Detta vet vi mycket lite om, framför allt för att det är så svårt att samla in informationen. För att kunna forska om anslagstavlor tog vi därför hjälp av 46 skolklasser i ForskarFredags massexperiment. Med en mobil- app samlade eleverna in text och fotografier från anslagstavlor i hela landet! Efter att ha gallrat bort bilder som var alltför suddiga eller inte var tagna på rätt sätt hade vi sammanlagt 1 340 bilder som gick att använda i vår forskning. De flesta anslagen har satts upp av föreningar. Därefter kommer företag. På tredje plats kommer privatpersoner. Endast en liten andel av de insamlade anslagen (6 procent) innehåller text som skrivits för hand med penna, resten är gjorda med dator. Mer än en tredjedel av anslagen är inbjudningar (37 procent). Det kan till exempel handla om konserter, möten, föredrag och firanden. Lika vanligt är det med köp- och säljannonser av varor och tjänster. Bland de insamlade anslagen finns fem cykelan- nonser. Alla dessa är korthuggna och opersonliga. Bostadsannonserna, däremot, är mer personliga och detaljrika. Anslag som handlar om lärande och utbildning gäller ofta lokala platser. Lärandet äger alltså rum i närområdet snarare än på ställen dit deltagaren måste resa långt, gå ut på internet eller till och med flytta för att kunna delta. Trots att det finns väldigt många människor med utländsk bakgrund i Sverige är näs tan alla anslag på svenska. Bara knappt 5 procent har skrivits helt eller delvis på andra språk. Men vi kan ändå se att engelska har en viktig roll i texter i vår omgivning.
8.
 • Diedrich, Andreas, et al. (författare)
 • Exploring the Performativity Turn in Management Studies
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.
9.
 • Pejlare, Johanna, 1976- (författare)
 • On axioms and images in the history of Mathematics
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation deals with aspects of axiomatization, intuition and visualization in the history of mathematics. Particular focus is put on the end of the 19th century, before David Hilbert's (1862–1943) work on the axiomatization of Euclidean geometry. The thesis consists of three papers. In the first paper the Swedish mathematician Torsten Brodén (1857–1931) and his work on the foundations of Euclidean geometry from 1890 and 1912, is studied. A thorough analysis of his foundational work is made as well as an investigation into his general view on science and mathematics. Furthermore, his thoughts on geometry and its nature and what consequences his view has for how he proceeds in developing the axiomatic system, is studied. In the second paper different aspects of visualizations in mathematics are investigated. In particular, it is argued that the meaning of a visualization is not revealed by the visualization and that a visualization can be problematic to a person if this person, due to a limited knowledge or limited experience, has a simplified view of what the picture represents. A historical study considers the discussion on the role of intuition in mathematics which followed in the wake of Karl Weierstrass' (1815–1897) construction of a nowhere differentiable function in 1872. In the third paper certain aspects of the thinking of the two scientists Felix Klein (1849–1925) and Heinrich Hertz (1857–1894) are studied. It is investigated how Klein and Hertz related to the idea of naïve images and visual thinking shortly before the development of modern axiomatics. Klein in several of his writings emphasized his belief that intuition plays an important part in mathematics. Hertz argued that we form images in our mind when we experience the world, but these images may contain elements that do not exist in nature.
10.
 • Aldrin, Viktor, 1980- (författare)
 • Prayer in Peasant Communities Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this study has been to identify, explain and delineate praying among peasant communities in the ecclesiastical province of Uppsala, Sweden. Four aspects have been examined through the perspectives of ideals and practices, namely the standards of prayer, devotional prayer, prayer in times of need and prayer cultures. The standards of prayer considered the physical and mental behaviour of the praying peasant woman or man. The most ordinary way to act during prayer was to stand with hands together, palm against palm, and to pray in the vernacular often using mental themes to enhance the devotion. Devotional prayers were foremost the three ‘standard’ prayers Paternoster, Hail Mary and Apostolic Creed, and could be used separately or combined. Prayer in times of need was possibly considered a matter of praying to saints, something that cannot be proven to have been either practiced or recommended on other, ordinary occasions where God and the Virgin Mary were considered the proper recipients of prayer. A few authentic prayers exist that were possibly said by peasant women and men in connection with miracles and these show the ability to construct elaborate prayers and to propose businesslike agreements with saints. These three prayers were required knowledge for a peasant woman or man and were put to the test in order to become a godparent, and were therefore made available in the vernacular by the parish priests. Ways to maintain the prayer cultures were through mnemonic techniques, and indulgences stipulating and confirming prayers used or to be used in connection with certain churches, days and places within the churches. Name saints could also be used, since the person and the name saint were considered to have a special bond. Prayer could also be used as protection for the living; since a prayer was considered to generate either merits or favours from a celestial patron to his or her client. The prayer life of those belonging to peasant communities was both elaborate and full of nuances.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1272
Åtkomst
Typ av publikation
konferensbidrag (342)
doktorsavhandling (226)
rapport (202)
tidskriftsartikel (157)
licentiatavhandling (122)
bokkapitel (75)
visa fler...
annan publikation (55)
bok (34)
samlingsverk (redaktörskap) (32)
recension (18)
forskningsöversikt (6)
proceedings (redaktörskap) (3)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (75)
Landqvist, Hans, 195 ... (22)
Båth, Magnus, 1974-, (21)
Karlsson, David, 197 ... (19)
Pendrill, Ann-Marie (13)
Larsson, Stig, 1952- ... (12)
visa fler...
Corvellec, Hervé (11)
Söderbaum, Fredrik, ... (11)
Dobnik, Simon, 1977- ... (10)
Allwood, Jens, 1947- ... (10)
Ivarsson, Jonas, 197 ... (9)
Strömbäck, Jesper, 1 ... (8)
Larsson, Jörgen, 196 ... (8)
Schmidt, Catarina, (8)
Sturkell, Erik, (8)
Persson Waye, Kersti ... (7)
Ljunglöf, Peter, 197 ... (7)
Lundén, Staffan, 196 ... (7)
Elgenius, Gabriella, (6)
Swärd, Ann-Katrin, (6)
Andersson, Petra, (6)
Stenberg, Jenny, 195 ... (6)
Jacobsson, Christian ... (6)
Svalkvist, Angelica, (6)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (5)
Andersson, David, 19 ... (5)
Söderman, Christina, (5)
Johnsson, Åse (Allan ... (5)
Månsson, Lars Gunnar ... (5)
Banzhaf, Stefan, 198 ... (5)
Barthel, Roland, 196 ... (5)
Svensson, Eva-Maria, ... (4)
Winkel, Jörgen, 1946 ... (4)
Forssell-Aronsson, E ... (4)
Almevik, Gunnar, 196 ... (4)
Westin, Jonathan, 19 ... (4)
Forkby, Torbjörn, 19 ... (4)
Nässén, Jonas, 1975- (4)
Weibull, Lennart, 19 ... (4)
Andreeff, Alexander, ... (4)
Nilsson, Håkan, 1971 ... (4)
Wirtberg, Ingegerd, (4)
Bergström, Martin, (4)
Larsson, Staffan, 19 ... (4)
Stenseke, Marie, (4)
Bengmark, Samuel, 19 ... (4)
Fryk, Lasse, 1951-, (4)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (4)
Holmberg, Sören, 194 ... (4)
Lindwall, Oskar, 197 ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (240)
Lunds universitet (70)
Uppsala universitet (64)
Högskolan i Borås (61)
Linnéuniversitetet (35)
visa fler...
Högskolan i Halmstad (34)
Umeå universitet (26)
Högskolan Väst (26)
Linköpings universitet (24)
Stockholms universitet (24)
Södertörns högskola (24)
Mittuniversitetet (23)
Karlstads universitet (18)
Örebro universitet (17)
Högskolan i Jönköping (16)
Högskolan i Skövde (16)
Högskolan Kristianstad (14)
Nordiska Afrikainstitutet (13)
Malmö universitet (12)
Högskolan i Gävle (11)
Naturvårdsverket (10)
Kungliga Tekniska Högskolan (8)
Högskolan Dalarna (8)
Luleå tekniska universitet (5)
Mälardalens högskola (4)
RISE (4)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (4)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Försvarshögskolan (3)
Karolinska Institutet (3)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Konstfack (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (752)
Svenska (499)
Spanska (6)
Franska (4)
Tyska (3)
Italienska (2)
visa fler...
Odefinierat språk (2)
Tjeckiska (2)
Ryska (1)
Norska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (662)
Humaniora (365)
Naturvetenskap (333)
Medicin och hälsovetenskap (199)
Teknik (85)
Lantbruksvetenskap (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy