SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(umu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Umeå universitet > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 6448
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
3.
 • Dasu, A, et al. (författare)
 • Treatment modelling the influence of micro-environmental conditions.
 • 2008
 • Ingår i: Acta Oncol. - 1651-226X. ; 47:5, s. 896-905
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The interest in theoretical modelling of radiation response has grown steadily from a fast method to estimate the gain of new treatment strategies to an individualisation tool that may be used as part of the treatment planning algorithms. While the advantages of biological optimisation of plans are obvious, accurate theoretical models and realistic information about the micro-environmental conditions in tissues are needed. This paper aimed to investigate the clinical implications of taking into consideration the details of the tumour microenvironmental conditions. The focus was on the availability of oxygen and other nutrients to tumour cells and the relationship between cellular energy reserves and DNA repair ability as this is thought to influence the response of the various hypoxic cells. The choice of the theoretical models for predicting the response (the linear quadratic model or the inducible repair model) was also addressed. The modelling performed in this project has shown that the postulated radiobiological differences between acute and chronic hypoxia have some important clinical implications which may help to understand the mechanism behind the current success rates of radiotherapy. The results also suggested that it is important to distinguish between the two types of hypoxia in predictive assays and other treatment simulations.
4.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
5.
 • Mediernas kulturhistoria
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram  från skriftkulturens administrativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärmbildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet  och en osäker
6.
 • Theorell, Töres, et al. (författare)
 • A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms
 • 2015
 • Ingår i: BMC Public Health. - BioMed Central. - 1471-2458. ; 15:738
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background: Depressive symptoms are potential outcomes of poorly functioning work environments. Such symptoms are frequent and cause considerable suffering for the employees as well as financial loss for the employers. Accordingly good prospective studies of psychosocial working conditions and depressive symptoms are valuable. Scientific reviews of such studies have pointed at methodological difficulties but still established a few job risk factors. Those reviews were published some years ago. There is need for an updated systematic review using the GRADE system. In addition, gender related questions have been insufficiently reviewed. Method: Inclusion criteria for the studies published 1990 to June 2013: 1. European and English speaking countries. 2. Quantified results describing the relationship between exposure (psychosocial or physical/chemical) and outcome (standardized questionnaire assessment of depressive symptoms or interview-based clinical depression). 3. Prospective or comparable case-control design with at least 100 participants. 4. Assessments of exposure (working conditions) and outcome at baseline and outcome (depressive symptoms) once again after follow-up 1-5 years later. 5. Adjustment for age and adjustment or stratification for gender. Studies filling inclusion criteria were subjected to assessment of 1.) relevance and 2.) quality using predefined criteria. Systematic review of the evidence was made using the GRADE system. When applicable, meta-analysis of the magnitude of associations was made. Consistency of findings was examined for a number of possible confounders and publication bias was discussed. Results: Fifty-nine articles of high or medium high scientific quality were included. Moderately strong evidence (grade three out of four) was found for job strain (high psychological demands and low decision latitude), low decision latitude and bullying having significant impact on development of depressive symptoms. Limited evidence (grade two) was shown for psychological demands, effort reward imbalance, low support, unfavorable social climate, lack of work justice, conflicts, limited skill discretion, job insecurity and long working hours. There was no differential gender effect of adverse job conditions on depressive symptoms Conclusion: There is substantial empirical evidence that employees, both men and women, who report lack of decision latitude, job strain and bullying, will experience increasing depressive symptoms over time. These conditions are amenable to organizational interventions.
7.
 • Nordgren, LB, et al. (författare)
 • Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population A randomized controlled rial
 • 2014
 • Ingår i: Behaviour Research and Therapy. - Elsevier. - 0005-7967. ; 59, s. 1-11
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A significant proportion of the general population suffers from anxiety disorders, often with comorbid psychiatric conditions. Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been found to be a potent treatment for patients with specific psychiatric conditions. The aim of this trial was to investigate the effectiveness and cost-effectiveness of ICBT when tailoring the treatment to address comorbidities and preferences for primary-care patients with a principal anxiety disorder. One hundred participants were recruited through their primary-care contact and randomized to either treatment or an active control group. The treatment consisted of 7–10 weekly individually assigned modules guided by online therapists. At post-treatment, 46% of the treatment group had achieved clinically significant improvement on the primary outcome measure (CORE-OM) and between-group effect sizes at ranged from d = 0.20 to 0.86, with a mean effect of d = 0.59. At one-year follow-up, within-group effect sizes varied between d = 0.53 to 1.00. Cost analysis showed significant reduction of total costs for the ICBT group, the results were maintained at one-year follow-up and the incremental  costeffectiveness ratio favored ICBT compared to control group. Individually tailored ICBT is an effective and cost-effective treatment for primary-care patients with anxiety disorders with or without comorbidities.
8.
 • Löfgren, Stefan, et al. (författare)
 • Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalterna för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer avlägsen skog. Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättring jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganiskt kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för de oorganiska fraktionerna är dock osäkra. Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken till detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar att sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre än medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsoch mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritiskt användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade på vattenkemisk information även från andra årstider. Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga och tidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringar som krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsat tidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) och probabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led) upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt en förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår, sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag för förbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutveckling som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom en treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys av slumpmässigt insamlade prover från olika årstider
9.
 • Vågberg, M., et al. (författare)
 • Guidelines for the use of magnetic resonance imaging in diagnosing and monitoring the treatment of multiple sclerosis recommendations of the Swedish Multiple Sclerosis Association and the Swedish Neuroradiological Society
 • 2017
 • Ingår i: Acta Neurologica Scandinavica. - Hoboken, USA : Wiley-Blackwell Publishing Inc.. - 0001-6314. ; 135:1, s. 17-24
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Multiple sclerosis (MS) is associated with inflammatory lesions in the brain and spinal cord. The detection of such inflammatory lesions using magnetic resonance imaging (MRI) is important in the consideration of the diagnosis and differential diagnoses of MS, as well as in the monitoring of disease activity and predicting treatment efficacy. Although there is strong evidence supporting the use of MRI for both the diagnosis and monitoring of disease activity, there is a lack of evidence regarding which MRI protocols to use, the frequency of examinations, and in what clinical situations to consider MRI examination. A national workshop to discuss these issues was held in Stockholm, Sweden, in August 2015, which resulted in a Swedish consensus statement regarding the use of MRI in the care of individuals with MS. The aim of this consensus statement is to provide practical advice for the use of MRI in this setting. The recommendations are based on a review of relevant literature and the clinical experience of workshop attendees. It is our hope that these recommendations will benefit individuals with MS and guide healthcare professionals responsible for their care.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 6448
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (3474)
rapport (1211)
bokkapitel (528)
tidskriftsartikel (305)
konferensbidrag (239)
forskningsöversikt (167)
visa fler...
licentiatavhandling (161)
recension (151)
samlingsverk (redaktörskap) (75)
annan publikation (63)
bok (53)
proceedings (redaktörskap) (21)
konstnärligt arbete (15)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Östman, Sofi, (64)
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (42)
Östman, Sofi, 1986-, (34)
Hanberger, Anders, 1 ... (33)
Forsberg, Bertil, (27)
Eriksson, Samuel, (24)
visa fler...
Ramqvist, Per H, 195 ... (22)
Pelle, Snickars, 197 ... (18)
Wibe, Sören, 1946-, (18)
Grabowski, Radoslaw, ... (17)
Wallin, Jan-Erik, (15)
Lindmark, Daniel, 19 ... (15)
Ambrosiani, Per, 195 ... (14)
Armelius, Bengt-Åke, ... (14)
Westin, Lars, 1953-, (14)
Lundberg, Sofia, 196 ... (14)
Marner, Anders, 1949 ... (14)
Mårald, Gunilla, 196 ... (14)
Hellström, Thomas, (13)
Alger, Susanne, 1967 ... (13)
Altés Arlandis, Albe ... (13)
Blom, Björn, 1965-, (13)
Edlund, Ann-Catrine, ... (13)
Backman, Jarl, 1941- ... (13)
Yu, Jun, 1962-, (13)
Larsson, Thomas B, 1 ... (13)
Lindholm, Johan, 197 ... (13)
Lindmark, Magnus, 19 ... (12)
Armelius, Kerstin, 1 ... (12)
Segerstedt, Bo (12)
Henein, Michael Y., (11)
Andersson, Daniel, 1 ... (11)
Lundberg, Johan, 196 ... (11)
Morén, Stefan, 1948- ... (11)
Perlinski, Marek, 19 ... (11)
Tedebrand, Lars-Göra ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Lidström, Anders, 19 ... (10)
Drewes, Frank, (10)
Eklöf, Hanna, 1974-, (10)
Henriksson, Widar, 1 ... (10)
Westin, Lars, (10)
Langum, Virginia, 19 ... (10)
Haugen, Susanne, 196 ... (10)
Stage, Christina, 19 ... (10)
Fischl, Caroline, 19 ... (9)
Wikner, Johan, 1961- ... (9)
Garvill, Jörgen, 194 ... (9)
Snickars, Pelle (9)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (87)
Uppsala universitet (73)
Luleå tekniska universitet (65)
Högskolan i Gävle (50)
Högskolan Dalarna (47)
visa fler...
Linköpings universitet (43)
Linnéuniversitetet (42)
Lunds universitet (42)
Stockholms universitet (41)
Naturvårdsverket (28)
Göteborgs universitet (26)
Örebro universitet (26)
Sveriges Lantbruksuniversitet (21)
Södertörns högskola (20)
Karlstads universitet (13)
Högskolan i Jönköping (12)
Kungliga Tekniska Högskolan (11)
Högskolan i Borås (11)
Högskolan i Skövde (8)
Karolinska Institutet (7)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Högskolan i Halmstad (4)
Malmö universitet (4)
Mälardalens högskola (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Högskolan Kristianstad (2)
RISE (2)
Konstfack (1)
Högskolan Väst (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4223)
Svenska (2131)
Tyska (23)
Franska (13)
Spanska (10)
Norska (7)
visa fler...
Ryska (6)
Danska (4)
Finska (4)
Katalanska (2)
Nygrekiska (1)
Ukrainska (1)
Koreanska (1)
Samiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2265)
Medicin och hälsovetenskap (1648)
Humaniora (1273)
Naturvetenskap (1142)
Teknik (182)
Lantbruksvetenskap (67)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy