SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(cth)"

Sökning: swepub > Chalmers tekniska högskola

 • Resultat 1-10 av 54386
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
3.
 • Undeland, Ingrid, 1968-, et al. (författare)
 • Lipid Oxidation in Fillets of Herring (Clupea harengus) during Ice Storage
 • 1999
 • Ingår i: Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 0021-8561. ; 47:2, s. 524-532
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Fillets of herring (Clupea harengus) were kept in ice for 0, 3, 6 and 9 days prior to storage at -18 °C for 0, 3, 6, 9 and 12 weeks. At each storage point, peroxide value (PV), absorbance at 268 nm (A268), fluorescent products (FP), ?-tocopherol, glutathione peroxidase (GSH-px) and ascorbic acid were measured. As shown by regression analyses, samples held for 6 days on ice formed oxidation products with the highest rate during frozen storage, followed by, for PV and FP, the 9-day samples. These data indicate that severe changes negatively affecting the oxidation process took place in the herring muscle between 3 and 6 days after catch. The rate of antioxidant loss at -18 °C decreased with increased pre-freezing holding, something which was most obvious for GSH-px and ascorbic acid. ?-Tocopherol showed the largest losses, and after 82 days at -18 °C, the 6-day sample had completely run out of this compound. Partial least square regression (PLS) analysis of all data showed that the ice storage had a larger effect than the frozen storage on changes in PV, A268, FP, ?-tocopherol and ascorbic acid. For GSH-px, the relation was the inverse.
 •  
4.
 • Linde, Peter, et al. (författare)
 • Accessibility and self-archiving of conference articles A study on a selection of Swedish institutional repositories
 • 2011
 • Ingår i: Information Services and Use. - IOS Press. - 0167-5265. - 978-1-61499-064-2 ; 31:3-4, s. 259-269
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The main purpose of this project has been to examine the accessibility of refereed conference articles and the OA- and publishing policies of conferences in order to in this way elucidate different aspects concerning self-archiving in Swedish institutional repositories. For this purpose, the project participants have examined a number of conferences and references to conference articles via their institutional repositories during a specific time period and described these from the perspective of a common scheme. The study has showed that the local institutional repositories fill an important role to make conference publications visible. We have found that ca. 50% of the conference papers can be published as postprints in our institutional repositories. We have noticed that ca. 15% or the studied conference articles are not available at all. It is, therefore, of great importance to use local institutional repositories as a publishing channel, not only for primary published material such as dissertations and reports, but also as a source for finding these conference articles "without a home". Between 20-25% of the examined articles were found in some type of OA archive; ca. half of these were found in one of the project participants' own institutional repositories. This indicates that the publishing database of respective higher education institution is an important factor for open accessibility. Ca. 10% of the conferences in the study had an explicit OA policy or expressed such a policy by openly making conference articles accessible on their conference sites. A big problem when it comes to self-archiving of conference articles is the lack of information about OA policy. The landscape of conference publishing is complex and the self-archiving of documents from conferences is very time-consuming. Above all, we would wish a policy resource for conferences similar to the SHERPA/RoMEO. At present, however, there is no other alternative than scrutinizing the conferences' copyright information to the authors and from this attempt to draw conclusions about possible self-archiving. To facilitate the future handling and classification of conference articles in Swedish institutional repositories a number of recommendations are suggested.
5.
 • Pecorari, Diane, et al. (författare)
 • English textbooks in parallel-language tertiary education
 • 2011
 • Ingår i: TESOL Quarterly. - 0039-8322. ; 45:2, s. 313-333
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Tertiary education in many countries is increasingly bilingual, with English used in parallel with the national language, particularly as a reading language. This article describes the results of a survey of student attitudes toward, and reading practices regarding, English language textbooks. Over 1,000 students at three Swedish universities responded to a questionnaire asking about their experiences with English textbooks. Textbooks written in English were generally unpopular, and the perception was widespread that they placed a greater burden on students. However, respondents were divided about whether their reading behavior and their learning outcomes were affected by having a textbook in English, and about whether English texts were desirable. The findings of this study have implications for teaching practices in contexts in which students are asked to read, or are being prepared to read, in a second language. Implications for the English as a foreign language or English as a second language classroom are discussed.
 •  
6.
 • Wetterlund, Elisabeth, et al. (författare)
 • Optimal localisation of next generation biofuel production in Sweden
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige besitter goda tillgångar på skogsbiomassa och olika typer av cellulosabaserat avfall som potentiellt kan användas till framtida storskalig produktion av nästa generations biodrivmedel. Eftersom Sverige har satt som mål att vara oberoende av fossila bränslen inom transportsektorn år 2030 och helt fossilfritt 2050, är detta förmodligen också en nödvändighet. Att nå konkurrenskraftiga produktionskostnader kommer sannolikt kräva stora biodrivmedelsanläggningar. Ett råvaruintag i spannet 1-2 miljoner ton per år (motsvarande en anläggningskapacitet på 300-600 MW), kan förväntas, vilket innebär stora logistiska utmaningar. För att möjliggöra biodrivmedelsproduktion i så stora anläggningar kommer betydande infrastrukturplanering att vara nödvändigt. Den geografiska placeringen av produktionsanläggningar är därför av avgörande betydelse och måste vara strategisk för att minimera transporterna av såväl råvaror som slutprodukter. Konkurrensen om den tillgängliga råvaran från exempelvis skogsindustrin och kraftvärmesektorn, komplicerar lokaliseringsproblemet ytterligare. Eftersom potentialen för ett ökat biomassautnyttjande är begränsad, är resurseffektiviteten av stor betydelse. Integration av drivmedelsproduktion i befintliga industrier eller fjärrvärmesystem kan vara fördelaktigt ur flera perspektiv. Exempel är möjligheter till effektiv värmeintegrering, integrering av råmaterial och utrustning, samt utnyttjande av befintliga kunskaper och erfarenheter.Denna rapport beskriver utvecklingen av BeWhere Sweden – en geografiskt explicit optimeringsmodell för lokalisering av nästa generations biodrivmedelsproduktion i Sverige. Det främsta syftet med modellen är att kunna identifiera och värdera lokaliseringar som är så robusta som möjligt i förhållande till olika randvillkor, i synnerhet gällande energimarknadsaspekter, styrmedel, investeringskostnader och råvarukonkurrens. I rapporten presenteras också en översikt av nuvarande och framtida biobränsleresurser i Sverige, samt en sammanställning av tre konsekventa framtidsscenarier.BeWhere bygger på blandad heltalsprogrammering (Mixed Integer Linear Programming, MILP) och är skriven i den kommersiella programvaran GAMS, med CPLEX som lösare. Modellen minimerar kostnaden för hela det studerade systemet, inklusive kostnader och intäkter för produktion och transport av biomassa, produktionsanläggningar, transport och leverans av biodrivmedel, försäljning av biprodukter och ekonomiska styrmedel. System-kostnaden minimeras under ett antal olika bivillkor som beskriver till exempel tillgång och efterfrågan på biomassa, import/export av biomassa och biodrivmedel, anläggningsdrift och efterfrågan på biodrivmedel. Modellen kommer således välja de minst kostsamma kombinationerna av råvaror, produktionsanläggningar och leveranser av biodrivmedel, samtidigt som efterfrågan på biomassa i andra sektorer tillgodoses.BeWhere-modellen har tidigare utvecklats vid International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg, Österrike och vid Luleå Tekniska Universitet, och har använts i ett stort antal studier på regional och nationell nivå, liksom på EU-nivå. Ingen av de tidigare modellerna har dock tagit hänsyn till platsspecifika förhållanden för potentiell integration av biodrivmedelsproduktion i exempelvis industrier. Dessutom har tidigare modeller generellt inkluderat relativt få olika produktionsalternativ. I det här projektet har bottom-up-studier av integrerad biodrivmedelsproduktion introducerats i en top-down-modell och tagits till en högre systemnivå, med beaktande av detaljerade platsspecifika data för de potentiella lägena för integrerad biodrivmedelsproduktion.Denna rapport omfattar de första faserna i modellutvecklingen av BeWhere Sweden. Integrationsmöjligheterna har här begränsats till skogsindustri och ett fåtal fjärrvärmenät, och råvarorna till biomassa som härrör från skogen. Produktionsteknikerna har begränsats till tre förgasningsbaserade koncept för produktion av DME, samt två hydrolys-och jäsningsbaserade koncept för produktion av etanol. Ingen av dessa tekniker är ännu kommersiell i den skala som beaktats i detta projekt.Preliminära modellkörningar har genomförts med det huvudsakliga syftet att identifiera faktorer med stor inverkan på resultaten, samt behov av ytterligare modellutveckling och förbättring. Dessa körningar har gjorts utifrån dagens system, med nuvarande energimarknadsvillkor och tillgång och efterfrågan på biomassa, men med ett framtidsperspektiv gällande tekniker. I nästa steg av modellutvecklingen kommer olika framtidscenarier att modelleras och analyseras. Tre olika scenarier med bedömningar av framtida befolkningsutveckling, transport- och drivmedelsbehov, tillgång och efterfrågan på biomassa i olika samhällssektorer, samt marknadspriser på energi och biomassa, har skapats och presenteras i denna rapport. Naturvårdsverkets rapport ”Färdplan 2050” har använts som underlag för scenarierna, men med 2030 som tidsram. Färdplansscenario 1 är sammansatt för att efterlikna Scenario 1 i ”Färdplan 2050”. Färdplansscenario 2 representerar en alternativ utveckling med mer skyddad skog och färre tillgängliga biomassaresurser, men ed en större mängd biodrivmedel i transportsystemet, delvis beroende på en högre efterfrågan på transporter jämfört med i Färdplansscenario 1. Färdplansscenario 3 är slutligen mer av ett ”business as usual”-scenario, med generellt mer restriktiva antaganden jämfört med de andra två scenarierna.Sammanlagt 55 potentiella platser för integrerad biodrivmedelsproduktion har inkluderats i detta skede av modellutvecklingen. Av dessa är 32 massa- och pappersindustrier, varav 24 producerar kemisk massa (sulfatmassa) och åtta tillverkar mekanisk massa och/eller papper. Sju av massabruken är även integrerade med ett sågverk. Ytterligare 18 fristående sågverk är också beaktade, liksom fem fjärrvärmesystem. Massa-och pappersbruken och sågverken ingår i modellen dels som möjliga lokaliseringar för biodrivmedelsproduktion, dels med avseende på biobränslebehov (stamved och/eller energi) som måste tillfredsställas, och dels som producenter av biobränsle (överskott av industriella biprodukter). Fjärrvärmesystemen beaktas både i form av möjliga lägen för integrerad drivmedelsproduktion, och med avseende på behov av bioenergi.I de preliminära modellkörningarna visade sig drivmedelsproduktion integrerat i kemiska massabruk baserat på svartlutsförgasning (BLG) vara särskilt gynnsamt. När BLG beaktades var både det resulterande erforderliga antalet produktionsanläggningar och det totala biobränslebehovet för att uppnå ett visst andelsmål för biodrivmedel i transportsektorn, betydligt lägre än om BLG inte beaktades. Fjärrvärmesystem visade sig generellt inte utgöra optimala lokaliseringar med de system som innefattats och de värmepriser som antagits i denna rapport. Med högre värmeintäkter visade sig att förgasning av fasta biobränslen med DME-produktion kan vara potentiellt intressant. Med BLG-baserad produktion inkluderad som produktionsalternativ skulle dock extremt höga värmepriser behövas för att göra fastbränsleförgasning i fjärrvärmesystem konkurrenskraftigt.I modellen kan mål för andelen biodrivmedel i transportsektorn anges för Sverige som helhet, eller som mål som måste uppfyllas i varje län. När målet angavs övergripande för Sverige gynnades anläggningslokaliseringar i norra Sverige, vilket ledde till mättnad av de lokala biodrivmedelsmarknaderna och ingen biodrivmedelsanvändning i de mer tätt-befolkade södra delarna. Om ett biodrivmedelsmål istället angavs länsvis valde modellen en jämnare geografisk fördelning av produktionsanläggningarna, med anläggningar även i södra Sverige. På grund av längre totala transportavstånd och icke-optimala integrations-möjligheter resulterade detta i en högre total systemkostnad jämfört med när målet angavs för Sverige som helhet. Den totala kostnaden för att uppfylla ett visst biodrivmedelsmål, liksom det totala kapitalbehovet, skulle också vara betydligt högre utan BLG i systemet. Detta förutsätter dock att alternativa investeringar annars skulle ha genomförts, såsom investeringar i nya sodapannor. Utan beaktande av alternativa investeringar skulle skillnaden mellan ett system med BLG och ett system utan BLG, vara mindre.I flera körningar valde modellen två produktionsanläggningar mycket nära varandra, vilket skulle innebära en stor efterfrågan på biomassa på ett begränsat geografiskt område. Anledningen är dels att restriktioner för transportvolymer ännu inte införts i modellen, dels att befintliga samarbeten mellan exempelvis sågverk och massabruk inte alltid fångats av de indata som använts. Detta kan medföra att vissa platser betraktats som två separata anläggningar, när de i verkligheten redan har en hög grad av integrering och därmed borde betraktas som ett läge. Under arbetets gång har en del bruksspecifika data som använts (vilka erhållits från Skogsindustriernas miljödatabas) visat sig innehålla väsentliga felaktigheter. Det är därför viktigt att poängtera att detta kan påverka resultaten gällande de anläggningslokaliseringar som framstår som mest gynnsamma.På grund av modellens tidiga utvecklingsstadium och att ett flertal potentiella produktionsalternativ och råvaror ännu inte inkluderats i modellen, måste de resultat som presenterats i denna rapport betraktas som mycket preliminära. Under arbetet har ett antal områden i behov av komplettering och vidareutveckling identifierats. Exempel är tillägg av både fler industrityper (t.ex. oljeraffinaderier) och fler potentiella anläggningsplatser, utökning av antalet produktionstekniker och drivmedel (t.ex. SNG, biogas, metanol och syntetisk diesel), inkludering av infrastrukturer för gasdistribution, samt explicit hänsyn till import och export av biomassa och biodrivmedel. Restprodukter från jordbruket och energigrödor för biogasproduktion anses också vara ett viktig och intressant tillägg till modellen. Dessutom skulle införandet av intermediärprodukter som torrefierad biomassa, pyrolysolja och lignin från kemiska massabruk göra det möjligt att inkludera ytterligare nya produktionskedjor som för närvarande är av betydande intresse för teknikutvecklare. Som diskuterats ovan behöver kvaliteten på vissa indata också förbättras innan några definitiva slutsatser kan dras om var nästa generations biodrivmedelsproduktion bör vara lokaliserad.En vidareutvecklad BeWhere Sweden-modell har potential att utgöra ett värdefullt verktyg för simulering och analys av det svenska energisystemet, industrin och transportsektorn inkluderade. Modellen kan exempelvis användas för att analysera olika biodrivmedels-scenarier och för att identifiera och utvärdera kostnadseffektiva lokaliseringar för drivmedelsproduktion, nödvändiga investeringar, samt kostnader och biomassabehov för att möta en viss efterfrågan på biodrivmedel. Idag baserar berörda myndigheter primärt sina analyser på resultat från modellerna MARKAL och EMEC. Ingen av dessa modeller tar dock hänsyn till den geografiska fördelningen av råvaror, anläggningar och energi- och råvarubehov. Sverige är ett vidsträckt land med långa transportavstånd där logistik och lokalisering av produktionsanläggningar är avgörande för den totala effektiviteten. BeWhere Sweden beaktar dessa aspekter och kan bidra med värdefulla resultat som kan användas för att i tur komplettera och validera resultat från MARKAL och EMEC, och på så sätt testa implementerbarheten av dessa modellresultat. Detta kan vara av värde för såväl intressenter i biodrivmedelstillverkning, som för myndigheter och politiska beslutsfattare. Vidare är Sverige av stort intresse för framtida tillverkning av nästa generations biodrivmedel även ur ett europeiskt perspektiv. Genom att införa en länk till befintliga modeller som verkar på europeisk nivå, såsom BeWhere Europe och den relaterade IIASA-modellen GLOBIOM, kan BeWhere Sweden också användas för att generera resultat av värde för EU:s politik och strategier.
7.
 • Anund, Anna, et al. (författare)
 • The effects of driving situation on sleepiness indicators after sleep loss : A driving simulator study
 • 2009
 • Ingår i: Industrial Health. - 0019-8366. ; 47:4, s. 393-401
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Almost all studies of sleepy driving are carried out in driving simulators and with monotonous road conditions (no interaction with other cars). The present study investigated indicators of sleepy driving in a more challenging scenario after a night awake. 17 participants drove a high fidelity moving base driving simulator experiment while sleepiness was monitored physiologically and behaviourally. Short periods of situations of free driving (no other vehicles) alternated with short periods of following another vehicle (car following) with and without the possibility to overtake. The result showed that a night of prior sleep loss increased sleepiness levels at the wheel (eye closure duration and lateral variability) compared to after a night of normal sleep. Blink duration while overtaking was significantly lower compared to the other situations, it was at the same level as after night sleep. Speed when passing a stopped school bus was not significantly affected by sleepiness. However the warning caused a more rapid reduction of speed. In conclusion, a moderately challenging driving contest did not affect sleepiness indicators, but a very challenging one did so (overtaking). This suggests that it is important to monitor the driving situation in field operational tests of sleepy driving.
 •  
8.
 • Hallvig, David, et al. (författare)
 • Sleepy driving on the real road and in the simulator - A comparison
 • 2013
 • Ingår i: Accident Analysis and Prevention. - 0001-4575. ; 50, s. 44-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study compared real driving with driving in a high fidelity, moving base, driving simulator with respect to driving performance, sleep related physiology (using electroencephalography and electrooculography) and subjective sleepiness during night and day driving for 10 participants.Sleepiness has been identified as one of the most important factors contributing to road crashes. However, almost all work on the detailed changes in behavior and physiology leading up to sleep related crashes has been carried out in driving simulators. It is not clear, however, to what extent simulator results can be generalized to real driving.The real road was emulated in the simulator. The results show that the simulator was associated with higher levels of subjective and physiological sleepiness than real driving. However, both for real and simulated driving, the response to night driving appears to be rather similar for subjective sleepiness and sleep physiology. Lateral variability was more responsive to night driving in the simulator, while real driving at night involved a movement to the left in the lane and a reduction of speed, both of which effects were absent in the simulator. It was concluded that the relative validity of simulators is acceptable for many variables, but that in absolute terms simulators cause higher sleepiness levels than real driving. Thus, generalizations from simulators to real driving must be made with great caution.
 •  
9.
 • Lindskog, C., et al. (författare)
 • The human cardiac and skeletal muscle proteomes defined by transcriptomics and antibody-based profiling
 • 2015
 • Ingår i: BMC Genomics. - 1471-2164. ; 16
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the genes and proteins with elevated expression in cardiac and skeletal muscle in relation to all other major human tissues and organs using a global transcriptomics analysis complemented with antibody-based profiling to localize the corresponding proteins on a single cell level. Results: Our study identified a comprehensive list of genes expressed in cardiac and skeletal muscle. The genes with elevated expression were further stratified according to their global expression pattern across the human body as well as their precise localization in the muscle tissues. The functions of the proteins encoded by the elevated genes are well in line with the physiological functions of cardiac and skeletal muscle, such as contraction, ion transport, regulation of membrane potential and actomyosin structure organization. A large fraction of the transcripts in both cardiac and skeletal muscle correspond to mitochondrial proteins involved in energy metabolism, which demonstrates the extreme specialization of these muscle tissues to provide energy for contraction. Conclusions: Our results provide a comprehensive list of genes and proteins elevated in striated muscles. A number of proteins not previously characterized in cardiac and skeletal muscle were identified and localized to specific cellular subcompartments. These proteins represent an interesting starting point for further functional analysis of their role in muscle biology and disease.
10.
 • Movérare-Skrtic, Sofia, 1976-, et al. (författare)
 • Osteoblast-derived WNT16 represses osteoclastogenesis and prevents cortical bone fragility fractures.
 • 2014
 • Ingår i: Nature Medicine. - 1078-8956. ; 20:11, s. 1279-88
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The WNT16 locus is a major determinant of cortical bone thickness and nonvertebral fracture risk in humans. The disability, mortality and costs caused by osteoporosis-induced nonvertebral fractures are enormous. We demonstrate here that Wnt16-deficient mice develop spontaneous fractures as a result of low cortical thickness and high cortical porosity. In contrast, trabecular bone volume is not altered in these mice. Mechanistic studies revealed that WNT16 is osteoblast derived and inhibits human and mouse osteoclastogenesis both directly by acting on osteoclast progenitors and indirectly by increasing expression of osteoprotegerin (Opg) in osteoblasts. The signaling pathway activated by WNT16 in osteoclast progenitors is noncanonical, whereas the pathway activated in osteoblasts is both canonical and noncanonical. Conditional Wnt16 inactivation revealed that osteoblast-lineage cells are the principal source of WNT16, and its targeted deletion in osteoblasts increases fracture susceptibility. Thus, osteoblast-derived WNT16 is a previously unreported key regulator of osteoclastogenesis and fracture susceptibility. These findings open new avenues for the specific prevention or treatment of nonvertebral fractures, a substantial unmet medical need.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 54386
Åtkomst
fritt online (9511)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (23524)
konferensbidrag (18489)
doktorsavhandling (3675)
licentiatavhandling (3391)
rapport (2840)
bokkapitel (1612)
visa fler...
bok (400)
samlingsverk (redaktörskap) (251)
patent (124)
annan publikation (62)
forskningsöversikt (9)
recension (9)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (35791)
övrigt vetenskapligt (16998)
populärvet., debatt m.m. (1473)
Författare/redaktör
Kildal, Per-Simon, 1 ... (623)
Leckner, Bo, 1936-, (456)
Liu, Johan, 1960-, (406)
Nordén, Bengt, 1945- ... (388)
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (384)
Skoglundh, Magnus, 1 ... (363)
visa fler...
Johnsson, Filip, 196 ... (338)
Runesson, Kenneth, 1 ... (316)
Nielsen, Jens B., 19 ... (307)
Karlsson, Magnus, 19 ... (304)
Lennartson, Bengt, 1 ... (301)
Zirath, Herbert, 195 ... (297)
Berntsson, Thore, 19 ... (297)
Skarnemark, Gunnar, ... (287)
Andrekson, Peter, 19 ... (269)
Caldenby, Claes, 194 ... (264)
Stake, Jan, 1971-, (261)
Petersson, Göran, 19 ... (261)
Larsson, Anders, 195 ... (258)
Kasemo, Bengt, 1942- ... (257)
Gubanski, Stanislaw, ... (254)
Lyngfelt, Anders, 19 ... (247)
Wang, Shumin, 1963-, (247)
Gevorgian, Spartak, ... (242)
Olsson, Lisbeth, 196 ... (237)
Enoksson, Peter, 195 ... (237)
Ekberg, Christian, 1 ... (235)
Svensson, Arne, 1955 ... (232)
Söderberg, Rikard, 1 ... (230)
Löfdahl, Lennart, 19 ... (214)
Davidson, Lars, 1957 ... (213)
Zhdanov, Vladimir P. ... (210)
Fahlén, Per, 1947-, (209)
Bohlin, Erik, 1961-, (205)
Persson, Mikael, 195 ... (202)
Agrell, Erik, 1965-, (199)
Tsigas, Philippas, 1 ... (199)
Karlsson, MariAnne, ... (194)
Svensson, Tommy, 197 ... (193)
Eriksson, Thomas, 19 ... (190)
Nilsson, Thomas, 196 ... (190)
Gadde, Lars-Erik, 19 ... (183)
Gu, Irene Y.H., 1953 ... (182)
Molander, Sverker, 1 ... (181)
Jonson, Björn, 1941- ... (178)
Mattisson, Tobias, 1 ... (177)
Nyborg, Lars, 1958-, (177)
Larsson, Fredrik, 19 ... (176)
Ström, Erik G., 1965 ... (173)
Tepfers, Ralejs, 193 ... (170)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (5436)
Kungliga Tekniska Högskolan (765)
Lunds universitet (570)
RISE (563)
Linköpings universitet (502)
visa fler...
Uppsala universitet (397)
Högskolan i Jönköping (287)
Stockholms universitet (263)
Högskolan i Borås (261)
Luleå tekniska universitet (219)
Karolinska Institutet (190)
Umeå universitet (157)
Högskolan i Halmstad (132)
Sveriges Lantbruksuniversitet (116)
Högskolan Väst (108)
Linnéuniversitetet (92)
Mälardalens högskola (91)
Karlstads universitet (77)
Högskolan i Skövde (73)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (62)
Blekinge Tekniska Högskola (54)
Mittuniversitetet (50)
Örebro universitet (45)
Högskolan Dalarna (41)
Malmö högskola (41)
Södertörns högskola (30)
Högskolan i Gävle (18)
Försvarshögskolan (10)
Högskolan Kristianstad (5)
Konstfack (3)
Ersta Sköndal högskola (3)
Naturvårdsverket (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (51181)
Svenska (2979)
Tyska (94)
Franska (20)
Ryska (14)
Danska (11)
visa fler...
Spanska (8)
Norska (6)
Italienska (4)
Finska (4)
Japanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (33329)
Naturvetenskap (22663)
Samhällsvetenskap (3504)
Medicin och hälsovetenskap (1792)
Humaniora (1075)
Lantbruksvetenskap (649)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy