SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport

 • Resultat 1-10 av 2595
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Adams, Robin, et al. (författare)
 • What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Engineering education in Sweden – as in the rest of the world – is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation.The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how tudents and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of “a Swedish perspective” on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).
 •  
3.
 •  
4.
 • Bergman, Mats, et al. (författare)
 • Apoteksmarknadens omreglering : effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdos
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och Rudholm. Syftet är att empiriskt studera hur omregleringen påverkat apotekens följsamhet, andel av försäljningen som avser billigaste generika, den så kallade månadens vara, priserna på receptbelagda läkemedel på generikamarknaden, samt vilken totalkostnadseffekt mätt som kostnaden per konsumerad dygnsdos reformen haft. Den senare aspekten är ny jämfört med den tidigare rapporten, medan övriga delar innebär en replikering.Resultaten visar entydigt att följsamheten ökat på grund av reformerna oavsett vilket följsamhetsmått vi använder. Resultaten vad gäller reformernas påverkan på leverantörernas prissättnings- och budstrategier är mera splittrade. Denna del av rapporten syftar till att förstå prissättningen på generikamarknaden och att analysera generikamarknadens funktionssätt, snarare än att analysera om apoteksmarknadsreformen totalt sett medfört en ökad eller minskad kostnad för generiska läkemedel.Resultaten från uppdragets tredje del, att estimera reformernas effekter på kostnaden per konsumerad dygnsdos visar att kostnaden sjunkit som en följd av omregleringen. Kostnadssänkningen uppskattas till ungefär 10 procent mätt i AUP och ungefär 30 procent mätt i AIP. Den större sänkningen mätt i AIP förklaras dels av marginalförstärkningen och av att en viss procentuell prissänkning i AIP ger en lägre procentuell sänkning av AUP på grund av de prisoberoende delarna i apotekens marginaler.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Forsberg, Bertil, et al. (författare)
 • Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket för att belysa eventuella korttidseffekter av luftföroreningar på akutbesök för astma och andra sjukdomar i andningsorganen, vilka ofta medför ökad känslighet för luftföroreningar. Halternas samband med sjukhusinläggningar för andningsorganens sjukdomar har tidigare studerats inom miljöövervakningen. För att underlätta jämförelser har metodiken anpassats till dessa tidigare studier av sjukhusinläggningar, där betydelsen av halterna de två senaste dygnen beräknas. Övervakning av denna typ av direkta samband med halter i miljön är mindre känslig för trender och förändringar i diagnostik och vårdresurser än enklare epidemiologisk bevakning av antalet fall per år etc., eftersom totala antalet fall i sig kan påverkas av en rad olika typer av faktorer utan koppling till luftföroreningssituationen. Uppgifter om den skrivna befolkningens akutbesök under åren 2001 till och med 2005 för andningsorganens sjukdomar inklusive astma vid akutsjukhusen i StorStockholm (8 sjukhus), Göteborg och Mölndal respektive Malmö har inhämtats från Socialstyrelsens Patientregister. Uppgifterna från registret avser avidentifierade akutbesök med diagnoser dygn för dygn under perioden. Luftföroreningsdata i form av urbana bakgrundshalter har hämtats från Stockholm luft- och bulleranalys (SLB) vid miljöförvaltningen i Stockholm, Göteborgs miljöförvaltning respektive Malmö miljöförvaltning. Vi har studerat partikelhalten som PM10, avgashalten indikerad med kväveoxider (NOx) samt ozon. Tidsserieanalyserna har utförts med Poisson-regression. I dessa analyser tas hänsyn till tidstrender, årstidsmönster, influensaperioder, väderförhållanden, pollenhalt, veckodag, helgperioder mm. De inkluderade luftföroreningarna är ozon, kvävedioxid och partiklar. Alla luftföroreningsvariabler kan ses som indikatorer på olika typer av luftföroreningar, och har i kombinationer beaktats i de slutliga analyserna. Vi fann att sambanden inte skiljer sig signifikant mellan studieområdena varken beträffande effekterna för partikelhalten som PM10 eller för NOx, medan vi för ozon fann kraftigare effekter i Göteborg. När resultaten vägdes ihop för de tre studieområdena beräknas att antalet akutbesök för andningsorganen ökar med 1,4% (95% KI= 0,4-2,4%) per 10 μg/m3 PM10, medan akutbesök för astma ökar med 2,8% (95% KI= 1,8-3,7%). Motsvarande sammanvägda resultat för NOx visar en ökning av totala antalet akutbesök för andningsorganen med 0,5% (95% KI= 0,1-1,0%) per 10 μg/m3 och akutbesök för astma med 1,2% (95% KI= 0,4-2,1%). Eftersom föroreningssituationen som indikatorerna representerar kan förändras med tiden, bör analyserna upprepas med viss periodicitet.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 2595
Åtkomst
fritt online (1188)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2309)
populärvet., debatt m.m. (286)
Författare/redaktör
Linderholm, Johan, 1 ... (60)
Östman, Sofi, (57)
Viklund, Karin, 1950 ... (39)
Hanberger, Anders, 1 ... (35)
Eriksson, Samuel, (34)
Östman, Sofi, 1986-, (34)
visa fler...
Westin, Kerstin, 195 ... (33)
Viklund, Karin, (31)
Forsberg, Bertil, (26)
Aronsson, Thomas, 19 ... (25)
Wallin, Jan-Erik, (21)
Lundberg, Sofia, 196 ... (20)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (19)
Ivanov, Kristo, (19)
Mårald, Gunilla, 196 ... (18)
Henriksson, Widar, 1 ... (17)
Westin, Lars, 1953-, (17)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Persson, Lars, (16)
Linderholm, Johan, (16)
Grabowski, Radoslaw, ... (16)
Armelius, Bengt-Åke, ... (15)
Belyaev, Yuri K, (15)
Sundström, Anna, 197 ... (14)
Olsson, Fredrik, 197 ... (14)
Brännlund, Runar, (13)
Alger, Susanne, 1967 ... (13)
Lundberg, Johan, 196 ... (13)
Marell, Agneta, 1964 ... (13)
Lindgren, Urban, 196 ... (13)
Nordlund, Gerhard, (13)
Garvill, Jörgen, 194 ... (12)
Sandström, Camilla, (12)
Olsson, Mats-Olov (12)
Westin, Lars, (12)
Larsson, Thomas B, 1 ... (12)
Segerstedt, Bo (12)
Lindgren, Urban, (11)
Lindberg, Leif, (11)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Backman, Jarl, 1941- ... (11)
Olofsson, Eva, (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Stage, Christina, (11)
Stage, Christina, 19 ... (11)
Westerberg, Pernilla ... (10)
Lundmark, Linda, (10)
Ramqvist, Per H, 195 ... (10)
Yu, Jun, 1962-, (10)
Strömgren, Magnus, (10)
visa färre...
Lärosäte
Sveriges Lantbruksuniversitet (38)
Luleå tekniska universitet (29)
Naturvårdsverket (29)
Uppsala universitet (23)
Stockholms universitet (18)
visa fler...
Mittuniversitetet (18)
Göteborgs universitet (14)
Linköpings universitet (11)
Högskolan Dalarna (11)
Södertörns högskola (9)
Linnéuniversitetet (8)
Karlstads universitet (8)
Blekinge Tekniska Högskola (7)
Örebro universitet (6)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Högskolan i Gävle (5)
Mälardalens högskola (5)
Lunds universitet (4)
Högskolan i Borås (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Högskolan i Skövde (3)
Högskolan i Jönköping (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Högskolan Kristianstad (1)
RISE (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1653)
Engelska (931)
Norska (4)
Tyska (3)
Polska (2)
Ryska (1)
visa fler...
Odefinierat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1126)
Humaniora (468)
Naturvetenskap (324)
Medicin och hälsovetenskap (134)
Teknik (64)
Lantbruksvetenskap (39)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy