SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport

 • Resultat 1-10 av 2646
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Adams, Robin, et al. (författare)
 • What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Engineering education in Sweden – as in the rest of the world – is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation. The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how tudents and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of “a Swedish perspective” on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).
 •  
3.
 •  
4.
 • Löfgren, Stefan, et al. (författare)
 • Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalterna för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer avlägsen skog. Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättring jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganiskt kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för de oorganiska fraktionerna är dock osäkra. Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken till detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar att sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre än medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsoch mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritiskt användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade på vattenkemisk information även från andra årstider. Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga och tidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringar som krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsat tidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) och probabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led) upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt en förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår, sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag för förbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutveckling som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom en treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys av slumpmässigt insamlade prover från olika årstider
5.
 • Hansson, Joacim, 1966-, et al. (författare)
 • Profession, Utbildning, Forskning : : Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket har givit de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds univeritet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppdraget att utreda och formulera förslag kring utbildning och forskning för en stärkt bibliotekarieprofession. Syftet med föreliggande rapport är, att visa situationen för svensk biblioteks- och informationsvetenskap, tydliggöra relationen till bibliotekarieprofessionen och lämna strategiska förslag på hur ämnet kan förstärkas till förmån för en stärkt professionsutvecklig. En omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn görs samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. Biblioteks- och informationsvetenskapens centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen lyfts fram. Utbildingsprogrammen i ämnet attraherar gott om studenter och som svar på bibliotekens konstaterade behov av biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildad personal argumenterar rapportförfattarna för möjligheten att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten. Inom forskningen konstateras, att trots att ämnet idag i grunden fungerar väl finns ännu svårigheter att erhålla finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Omvärldsanalysen visar upp ett behov av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen. Rapporten mynnar ut i fem strategiska förslag rörande grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:-       En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap.-       Nationell forskarskola för biblioteksforskning.-       Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.-       Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning.-       Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. 
6.
 • Bergman, Mats, et al. (författare)
 • Apoteksmarknadens omreglering : effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdos
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och Rudholm. Syftet är att empiriskt studera hur omregleringen påverkat apotekens följsamhet, andel av försäljningen som avser billigaste generika, den så kallade månadens vara, priserna på receptbelagda läkemedel på generikamarknaden, samt vilken totalkostnadseffekt mätt som kostnaden per konsumerad dygnsdos reformen haft. Den senare aspekten är ny jämfört med den tidigare rapporten, medan övriga delar innebär en replikering.Resultaten visar entydigt att följsamheten ökat på grund av reformerna oavsett vilket följsamhetsmått vi använder. Resultaten vad gäller reformernas påverkan på leverantörernas prissättnings- och budstrategier är mera splittrade. Denna del av rapporten syftar till att förstå prissättningen på generikamarknaden och att analysera generikamarknadens funktionssätt, snarare än att analysera om apoteksmarknadsreformen totalt sett medfört en ökad eller minskad kostnad för generiska läkemedel.Resultaten från uppdragets tredje del, att estimera reformernas effekter på kostnaden per konsumerad dygnsdos visar att kostnaden sjunkit som en följd av omregleringen. Kostnadssänkningen uppskattas till ungefär 10 procent mätt i AUP och ungefär 30 procent mätt i AIP. Den större sänkningen mätt i AIP förklaras dels av marginalförstärkningen och av att en viss procentuell prissänkning i AIP ger en lägre procentuell sänkning av AUP på grund av de prisoberoende delarna i apotekens marginaler.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Bäckström, Eva-Lena, 1960- (författare)
 • The unexpected meeting How to create unique colour choises for products
 • 2017
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The goal of my artistic development work was to deepen my knowledge in the area of colouring for products. In my practice I have worked with colouring in several fields of product design, in different materials and contexts. Since I started working as an industrial designer in the 90’s the importance of colour for the success of the design has become more obvious in recent years. Colour expertise from material suppliers and trend institutions are regarded as truth and many companies rely on their forecasts. The strategies and choices of colour can be made without the designer.Scanning through colour history to find ideas related to colour and form I found that this is an area still to be explored.In this work I have had two different tasks that I wanted to look at. My first challenge was to see if I could make colour suggestions for a product/form regardless of trends and prejudice. My other task was to see if I could find a creative way of working with colour to boost the process. Testing my creativity by performing colour studies conducted by chance.The intention was to see if these two different approaches would converge in some way by testing new strategies to approach colour and form. I hoped to find a way as a designer to strengthen my professionalism and I also wanted to find out if the exercises were valuable for teaching colour on form as a subject.Our perception and ways to interpret colour is influenced by experience, social norms and short-lived trends. In my process I wanted to be free from conventional thinking and have a norm critical approach.Reflecting on the result there is still much to be explored in the field of colour and product. To continue this work I can see many tracks and one would be to explore the connection between function of a product and its colour. Another track would be to look at the intuitive part of the colouring process versus design method.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 2646
Åtkomst
fritt online (1297)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2360)
populärvet., debatt m.m. (286)
Författare/redaktör
Östman, Sofi, (67)
Linderholm, Johan, 1 ... (60)
Viklund, Karin, 1950 ... (39)
Eriksson, Samuel, (37)
Hanberger, Anders, 1 ... (35)
Westin, Kerstin, 195 ... (34)
visa fler...
Östman, Sofi, 1986-, (34)
Viklund, Karin, (31)
Aronsson, Thomas, 19 ... (30)
Forsberg, Bertil, (26)
Wallin, Jan-Erik, (23)
Lundberg, Sofia, 196 ... (20)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (19)
Ivanov, Kristo, (19)
Linderholm, Johan, (18)
Mårald, Gunilla, 196 ... (18)
Henriksson, Widar, 1 ... (17)
Persson, Lars, (17)
Westin, Lars, 1953-, (17)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Grabowski, Radoslaw, ... (16)
Brännlund, Runar, (15)
Armelius, Bengt-Åke, ... (15)
Belyaev, Yuri K, (15)
Sundström, Anna, 197 ... (14)
Alger, Susanne, 1967 ... (14)
Olsson, Fredrik, 197 ... (14)
Westin, Lars, (13)
Lundberg, Johan, 196 ... (13)
Marell, Agneta, 1964 ... (13)
Lindgren, Urban, 196 ... (13)
Larsson, Thomas B, 1 ... (13)
Nordlund, Gerhard, (13)
Garvill, Jörgen, 194 ... (12)
Sandström, Camilla, (12)
Olsson, Mats-Olov (12)
Segerstedt, Bo (12)
Lindgren, Urban, (11)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Backman, Jarl, 1941- ... (11)
Olofsson, Eva, (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Stage, Christina, (11)
Stage, Christina, 19 ... (11)
Engelmark, Roger, (10)
Lindberg, Leif, (10)
Westerberg, Pernilla ... (10)
Lundmark, Linda, (10)
Ramqvist, Per H, 195 ... (10)
Yu, Jun, 1962-, (10)
visa färre...
Lärosäte
Sveriges Lantbruksuniversitet (38)
Luleå tekniska universitet (29)
Naturvårdsverket (29)
Uppsala universitet (28)
Mittuniversitetet (19)
visa fler...
Stockholms universitet (18)
Göteborgs universitet (15)
Högskolan Dalarna (11)
Linköpings universitet (11)
Örebro universitet (10)
Linnéuniversitetet (9)
Södertörns högskola (9)
Högskolan i Gävle (7)
Blekinge Tekniska Högskola (7)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Karlstads universitet (6)
Mälardalens högskola (5)
Lunds universitet (5)
Högskolan i Skövde (3)
Högskolan i Borås (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Högskolan i Jönköping (2)
RISE (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1687)
Engelska (948)
Norska (4)
Tyska (3)
Polska (2)
Ryska (1)
visa fler...
Odefinierat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1176)
Humaniora (480)
Naturvetenskap (330)
Medicin och hälsovetenskap (139)
Teknik (68)
Lantbruksvetenskap (39)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy