SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);lar1:(uu)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > Uppsala universitet

 • Resultat 1-10 av 28
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adams, Robin, et al. (författare)
 • What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Engineering education in Sweden – as in the rest of the world – is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation. The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how tudents and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of “a Swedish perspective” on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).
 •  
2.
 • Hansson, Joacim, 1966-, et al. (författare)
 • Profession, Utbildning, Forskning : : Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket har givit de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds univeritet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppdraget att utreda och formulera förslag kring utbildning och forskning för en stärkt bibliotekarieprofession. Syftet med föreliggande rapport är, att visa situationen för svensk biblioteks- och informationsvetenskap, tydliggöra relationen till bibliotekarieprofessionen och lämna strategiska förslag på hur ämnet kan förstärkas till förmån för en stärkt professionsutvecklig. En omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn görs samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. Biblioteks- och informationsvetenskapens centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen lyfts fram. Utbildingsprogrammen i ämnet attraherar gott om studenter och som svar på bibliotekens konstaterade behov av biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildad personal argumenterar rapportförfattarna för möjligheten att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten. Inom forskningen konstateras, att trots att ämnet idag i grunden fungerar väl finns ännu svårigheter att erhålla finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Omvärldsanalysen visar upp ett behov av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen. Rapporten mynnar ut i fem strategiska förslag rörande grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:-       En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap.-       Nationell forskarskola för biblioteksforskning.-       Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.-       Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning.-       Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. 
3.
 •  
4.
 • Liljenfeldt, Johanna, 1983-, et al. (författare)
 • Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling exempel från teori och praktik
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det finns inte något universalt sätt att varken definiera hållbarhet eller att försöka mäta framstegen mot eller att hållbarhet uppnåtts. Tankar kring hållbar utveckling har varit en del av samhällsdebatten och politiken speciellt sedan år 1980, då begreppet introducerades i IUCN-rapporten World Conservation Strategy: Living resources for sustainable development (Olsson et al, 2004). Den definition som oftast citeras idag är dock den som slogs fast i Brundtland-rapporten år 1987: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (NE, Internet, 2009-05-25). Idag anses hållbar utveckling oftast omfatta tre olika aspekter. För det första innebär hållbar utveckling att olika dimensioner av utveckling måste vägas samman. I allmänhet nämns här sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner i första hand. För det andra dyker ofta tids- och rumsförhållanden upp i diskussioner om hållbarhet. Vad gäller tidsaspekten är det här frågan om det ansvar som samhället har för kommande generationer och för att det som görs idag inte bara skall vara hållbart nu utan även leda till en hållbar framtid. Rumsförhållandet handlar om det ansvar för och påverkan som ett samhälle har på ett annat samhälles möjlighet att få en hållbar utveckling. Den tredje dimensionen som hållbarhetsbegreppet oftast innefattar relaterar till delaktighet. Detta handlar om att en hållbar utveckling bör utgå från och vara förankrad i en bred allmänhet. Det vill säga ingen enskild beslutsfattare bör på egen hand besluta om hur ett samhälles strategier för hållbarhet skall se ut. Istället kräver detta arbete att exempelvis medborgare, intresseorganisationer, privat- och offentligsektor skall samverka i detta arbete.Målet med den här rapporten är att beskriva kriterier för och indikatorer på hållbar utveckling. Studien beskriver därmed de processer och innehållsindikatorer som kan användas för att i ett praktiskt fall bedöma vilka delar och aktörer som inkluderas och prioriteras i processerna. Rapporten beskriver och sammanställer olika teoretiska och praktiska modeller med relevans för att tillämpa hållbarhetskriterier lokalt och regionalt, med målet att inkludera en bredd av hållbarhetsprocesser och exempel från mätbara och certifierbara system till generella principer. Studien lägger också specifik vikt vid system med relevans för den svenska kontexten speciellt i kommuner och regioner. 2Med ovanstående i åtanken kommer upplägget i den här texten därför inte att vara att försöka ge svar på vad exakt hållbar utveckling eller indikatorer på det samma är. Istället kommer här att presenteras hur begreppen mer allmänt definieras samt ges förslag på hur man kan se på och kategorisera hållbar utveckling samt på hur man kan se på, kategorisera och ta fram indikatorer för hållbar utveckling (HUT-indikatorer). Ett axplock från den stora skara av lednings- och styrsystem som finns idag kommer även att beskrivas.
5.
 • Liljenfeldt, Johanna, 1983-, et al. (författare)
 • Regionala och kommunala mål för hållbarhetsarbete i Umeåregionen
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under 2008-2010 samverkade sex kommuner i Umeåregionen ("Hållbara Umeåregionen") runt försök att genomföra Ålborgåtagandena om hållbar utveckling – en process som kommunerna och kommunförbundet inbjudit forskning om. Inom ramen för projektet har de sex kommunerna antagit lokala hållbarhetsstrategier med kommunvisa prioriteringar. Dessa prioriteringar diskuterades inom Umeåregionssamarbetet för att eventuellt samordnas och för att nå prioriteringar som ses som lämpliga både i individuella kommuner och i regionen som helhet. Förutom arbetet på kommunal nivå och inom samarbetet existerar också regionala mål i Västerbottens län samt inom den privata sektorn (Tillväxtalliansen).Sammanvägningen och prioriteringen av hållbarhetsmål är komplex både i termer av vilka aktörer som ska ingå och vilka roller dessa tar, samt genom arbetet med de breda sociala, ekonomiska och miljömässiga mål som Ålborgåtagandena ställer. Detta möjliggör ett stort antal olika prioriteringar, med olika nivå av regionalisering av beslut, där även andra teoretiska och praktiska kriterier för hållbarhet kan spela in.Målet med den här rapporten är att undersöka och beskrivaregionens och kommunernas förutsättningar samt arbete med Ålborgåtagandena inom Hållbara Umeåregionsprocessen.Vilka prioriteringsdokument existerar på regional samt kommunal nivå angående hållbarhetsfrågor?Vilka prioriteringar inom hållbarhetsarbete utvecklades under Hållbara Umeåregionsprojektet?Studien beskriver därmed ett komplext fall av regionalt arbete med hållbar utveckling i praktiken. Rapporten beskriver existerande mål och prioriteringar i olika dokument på regionala nivåer, kommunal nivå och slutligen under Ålborgsamarbetet. 
6.
 •  
7.
 • Andersson, Fredrik, 1973-, et al. (författare)
 • The vision thing Actors, decision-making and lock-in effects in Swedish road safety policy since the 1990s
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper investigates the introduction of and consequences of the “Vision Zero” (Nollvisionen) that was part of a law passed in 1997 and called for a radical reduction of deaths caused by road traffic. We try to answer the question why the Vision Zero has failed to reach its goals for the last ten years. The introduction of the Vision Zero can be explained with a combination of changes in traffic policy and welfare policy, together with a reorganization of the transport sector that created new opportunities for old interest groups. Our main conclusion is that the strong idealistic and visionary political goals in the Vision Zero are in line with a Swedish tradition of over-arching visionary national goals for the transport sector in general. Idealistic goals suppressed critical objections, but at the same time there were insufficient resources for investments and lack of approval for the policy from actors within the sector, which can create lock-in effects and actually prevent effective policies from being implemented. This might explain the relative ineffectiveness of the policy, and the slim chances of the Vision Zero to ever being achieved.
8.
9.
 • Aronsson, Thomas, et al. (författare)
 • The Standard Deviation of Life-Length, Retirement Incentives, and Optimal Pension Design
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this paper, we consider how the retirement age as well as a tax financed pension system ought to respond to a change in the standard deviation of the length of life. In a first best framework, where a benevolent government exercises perfect control over the individuals’ labor supply and retirement-decisions, the results show that a decrease in the standard deviation of life-length leads to an increase in the optimal retirement age and vice versa, if the preferences for “the number of years spent in retirement” are characterized by constant or decreasing absolute risk aversion. A similar result follows in a second best setting, where the government raises revenue via a proportional tax (or pension fee) to finance a lump-sum benefit per year spent in retirement. We consider two versions of this model, one with a mandatory retirement age decided upon by the government and the other where the retirement age is a private decision-variable.
 •  
10.
 • Fazlhashemi, Mohammad, 1961- (författare)
 • Akademiskt lärarskap Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning vid Malmö högskola
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med rapporten har varit att på uppdrag av Malmö högskola utvärdera den högskolepedagogiska utbildning som ges vid högskolan. Rapporten granskar styrkor och svagheter i verksamheten och avslutas i enlighet med uppdraget med ett antal förslag på hur verksamheten skall fortsätta i framtiden.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 28
Åtkomst
fritt online (16)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (22)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Hammarström, Anne, (4)
Ottosson, Jan, 1958- ... (3)
Lundequist, Karsten (3)
Johansson, Patrik, (2)
Hallencreutz, Daniel (2)
Wadbro, Eddie, (2)
visa fler...
Lundequist, Per, (2)
Jarstad, Anna (2)
Sahovic, Dzenan (2)
Olivius, Elisabeth, (2)
Åkebo, Malin, (2)
Söderström, Johanna, (2)
Saati, Abrak, (2)
Keskitalo, Carina, 1 ... (2)
Liljenfeldt, Johanna ... (2)
Berne, Christian (1)
Wolk, Alicja (1)
Börstler, Jürgen (1)
Adams, Robin (1)
Pears, Arnold (1)
Boustedt, Jonas (1)
Dalenius, Peter (1)
Eken, Gunilla (1)
Heyer, Tim (1)
Jacobsson, Andreas (1)
Lindberg, Vanja (1)
Moström, Jan-Erik (1)
Wiggberg, Mattias (1)
Fincher, Sally (1)
Molin, Bengt (1)
Bousted, J. (1)
Söderberg Kovacs, Mi ... (1)
Norlund, Anders (1)
Toft, Eva (1)
Berglund, Göran, (1)
Höglund, Kristine (1)
Högdahl, Karin, (1)
Lindahl, Bernt, (1)
Andersson, Tommy, (1)
Heimer, Gun, (1)
Wene, Clas-Otto (1)
Berggren, Martin, (1)
Harms-Ringdahl, Mats (1)
Lindblom, Jonas, (1)
Waxell, Anders, (1)
Karlström, Brita (1)
Östh, John, 1968-, (1)
Andersson, Fredrik, ... (1)
Pettersson, Thomas, ... (1)
Aronsson, Thomas (1)
visa färre...
Lärosäte
Linnéuniversitetet (1)
Göteborgs universitet (1)
Högskolan i Gävle (1)
Lunds universitet (1)
visa fler...
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (17)
Engelska (11)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (18)
Medicin och hälsovetenskap (7)
Naturvetenskap (3)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy