SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);spr:swe"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Svenska

 • Resultat 1-10 av 10272
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Petzäll, Kerstin, et al. (författare)
 • Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå : ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • 2009
 • Ingår i: Vård i Norden. - København : Sjuksköterskornas samarbete i Norden. - 0107-4083. ; 29:4, s. 41-43
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher EducationReform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursingprogrammes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree witha masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbasedknowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions andclinics. Specific didactical issues are raised.
 •  
2.
 • Gordh, Torsten, et al. (författare)
 • [In Process Citation].
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 112
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Intraosseous administration of fluids and drugs is valuable when vascular access is difficult to achieve. Intraosseous needles are useful tools in such cases. Sampling of aspirates through such needles have raised concern regarding the possibility that aspirated bone marrow particles could damage analysis equipment. We recommend that point-of-care equipment should be used as far as possible when intraosseous aspirates are analyzed. This is especially relevant when whole blood (i.e. blood gases) is analyzed.When centrifuged, possibly occurring bone marrow particles are deposited in the pellet, whereas the supernatant essentially corresponds to plasma. We have successfully analyzed creatinine, mor-phine and troponin in such samples. Leucocytes and platelets, which are formed in the bone marrow, may cause falsely elevated values when intraosseous aspirates are analyzed. The risk of hemolysis, and its potential effect on certain analyses, should be considered.
 •  
3.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
4.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
5.
 • Mediernas kulturhistoria
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram  från skriftkulturens administrativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärmbildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet  och en osäker
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Edlund, Ann-Catrin, et al. (författare)
 • Språk och kön
 • 2007
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Vi översköljs dagligen av föreställningar om hur män och kvinnor "är". Vi möter en mängd schablonbilder i massmedia och populärkultur. Dessa konstruerade föreställningar om skillnader mellan könen gäller också vårt språkbruk.Författarna diskuterar och problematiserar våra kulturella föreställningar om språkskillnader mellan könen med utgångspunkt i den massmediala verkligheten och våra vardagliga erfarenheter. De visar att många av förställningarna om språkskillnader mellan könen är konstruerade och saknar grund. I stället tydliggörs de många - och svårfångade - sambanden mellan språk och kön.Språk och kön är landets första vetenskapligt uppbyggda lärobok i ämnet. Den vänder sig både till studenter och till yrkesverksamma. Boken kan användas på utbildningar i bland annat språkvetenskap, nordiska språk, genusvetenskap och lärarutbildningar.
 •  
9.
 •  
10.
 • Löfgren, Stefan, et al. (författare)
 • Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnära skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalterna för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer avlägsen skog. Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättring jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganiskt kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för de oorganiska fraktionerna är dock osäkra. Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken till detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar att sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre än medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsoch mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritiskt användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade på vattenkemisk information även från andra årstider. Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga och tidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringar som krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsat tidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) och probabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led) upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt en förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår, sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag för förbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutveckling som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom en treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys av slumpmässigt insamlade prover från olika årstider
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10272
Åtkomst
fritt online (2632)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2806)
bokkapitel (2456)
rapport (1688)
recension (865)
doktorsavhandling (771)
konferensbidrag (549)
visa fler...
bok (459)
samlingsverk (redaktörskap) (294)
annan publikation (188)
licentiatavhandling (106)
forskningsöversikt (70)
konstnärligt arbete (40)
proceedings (redaktörskap) (19)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7086)
populärvet., debatt m.m. (2011)
refereegranskat (1174)
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (244)
Edlund, Lars-Erik, (95)
Bränström Öhman, Ann ... (78)
Granqvist, Raoul, (77)
Marner, Anders, 1949 ... (77)
Nordlund, Christer, ... (67)
visa fler...
Östman, Sofi, (64)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (61)
Viklund, Karin, (59)
Gregersdotter, Katar ... (55)
Bränström Öhman, Ann ... (52)
Fazlhashemi, Mohamma ... (52)
Linderholm, Johan, 1 ... (50)
Johansson, Stina, 19 ... (49)
Heith, Anne, (49)
Hallström, Pär, (47)
Viklund, Karin, 1950 ... (46)
Lantto, Patrik, 1968 ... (46)
Elenius, Lars, 1952- ... (46)
Jönsson, Maria, 1975 ... (45)
Hjelm, Jonny, 1956-, (45)
Granqvist, Raoul J., (44)
Westin, Kerstin, 195 ... (43)
Johansson, Anders, 1 ... (43)
Marner, Anders, (43)
Ehn, Billy, (41)
Lindmark, Daniel, 19 ... (41)
Hanberger, Anders, 1 ... (40)
Pelle, Snickars, 197 ... (40)
Sköld, Peter, 1961-, (38)
Mannelqvist, Ruth, 1 ... (38)
Eriksson, Samuel, (37)
Straarup, Jørgen, 19 ... (37)
Ramqvist, Per H, 195 ... (37)
Madell, Tom (37)
Lindgren, Simon, 197 ... (37)
Ågren, Per Olof, 196 ... (37)
Kalman, Hildur, 1955 ... (35)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (35)
Blom, Björn, (34)
Öhman, Anders, 1953- ... (34)
Östman, Sofi, 1986-, (34)
Hollander, Anna, (33)
Blom, Björn, 1965-, (33)
Lindholm, Johan, 197 ... (33)
Bejstam, Lars (31)
Edlund, Ann-Catrine, ... (31)
Kjersén Edman, Lena, (31)
Lundgren, Anna Sofia ... (30)
Gothefors, Leif, (30)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (199)
Mittuniversitetet (152)
Luleå tekniska universitet (106)
Högskolan Dalarna (72)
Stockholms universitet (65)
visa fler...
Göteborgs universitet (61)
Lunds universitet (59)
Linköpings universitet (56)
Högskolan i Gävle (51)
Södertörns högskola (47)
Linnéuniversitetet (45)
Sveriges Lantbruksuniversitet (39)
Karlstads universitet (32)
Högskolan i Jönköping (26)
Naturvårdsverket (26)
Karolinska Institutet (23)
Örebro universitet (21)
Högskolan i Borås (21)
Mälardalens högskola (19)
Kungliga Tekniska Högskolan (11)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (8)
Malmö universitet (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (7)
Högskolan i Halmstad (5)
Högskolan Kristianstad (5)
Högskolan Väst (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
RISE (2)
Försvarshögskolan (1)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3928)
Humaniora (3380)
Medicin och hälsovetenskap (773)
Naturvetenskap (247)
Teknik (68)
Lantbruksvetenskap (67)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy