SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);access:(free)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 1130
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
3.
 • Bergman, Mats, et al. (författare)
 • Apoteksmarknadens omreglering effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdos
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och Rudholm. Syftet är att empiriskt studera hur omregleringen påverkat apotekens följsamhet, andel av försäljningen som avser billigaste generika, den så kallade månadens vara, priserna på receptbelagda läkemedel på generikamarknaden, samt vilken totalkostnadseffekt mätt som kostnaden per konsumerad dygnsdos reformen haft. Den senare aspekten är ny jämfört med den tidigare rapporten, medan övriga delar innebär en replikering.Resultaten visar entydigt att följsamheten ökat på grund av reformerna oavsett vilket följsamhetsmått vi använder. Resultaten vad gäller reformernas påverkan på leverantörernas prissättnings- och budstrategier är mera splittrade. Denna del av rapporten syftar till att förstå prissättningen på generikamarknaden och att analysera generikamarknadens funktionssätt, snarare än att analysera om apoteksmarknadsreformen totalt sett medfört en ökad eller minskad kostnad för generiska läkemedel.Resultaten från uppdragets tredje del, att estimera reformernas effekter på kostnaden per konsumerad dygnsdos visar att kostnaden sjunkit som en följd av omregleringen. Kostnadssänkningen uppskattas till ungefär 10 procent mätt i AUP och ungefär 30 procent mätt i AIP. Den större sänkningen mätt i AIP förklaras dels av marginalförstärkningen och av att en viss procentuell prissänkning i AIP ger en lägre procentuell sänkning av AUP på grund av de prisoberoende delarna i apotekens marginaler.
4.
5.
 • Forsberg, Bertil, et al. (författare)
 • Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket för att belysa eventuella korttidseffekter av luftföroreningar på akutbesök för astma och andra sjukdomar i andningsorganen, vilka ofta medför ökad känslighet för luftföroreningar. Halternas samband med sjukhusinläggningar för andningsorganens sjukdomar har tidigare studerats inom miljöövervakningen. För att underlätta jämförelser har metodiken anpassats till dessa tidigare studier av sjukhusinläggningar, där betydelsen av halterna de två senaste dygnen beräknas. Övervakning av denna typ av direkta samband med halter i miljön är mindre känslig för trender och förändringar i diagnostik och vårdresurser än enklare epidemiologisk bevakning av antalet fall per år etc., eftersom totala antalet fall i sig kan påverkas av en rad olika typer av faktorer utan koppling till luftföroreningssituationen. Uppgifter om den skrivna befolkningens akutbesök under åren 2001 till och med 2005 för andningsorganens sjukdomar inklusive astma vid akutsjukhusen i StorStockholm (8 sjukhus), Göteborg och Mölndal respektive Malmö har inhämtats från Socialstyrelsens Patientregister. Uppgifterna från registret avser avidentifierade akutbesök med diagnoser dygn för dygn under perioden. Luftföroreningsdata i form av urbana bakgrundshalter har hämtats från Stockholm luft- och bulleranalys (SLB) vid miljöförvaltningen i Stockholm, Göteborgs miljöförvaltning respektive Malmö miljöförvaltning. Vi har studerat partikelhalten som PM10, avgashalten indikerad med kväveoxider (NOx) samt ozon. Tidsserieanalyserna har utförts med Poisson-regression. I dessa analyser tas hänsyn till tidstrender, årstidsmönster, influensaperioder, väderförhållanden, pollenhalt, veckodag, helgperioder mm. De inkluderade luftföroreningarna är ozon, kvävedioxid och partiklar. Alla luftföroreningsvariabler kan ses som indikatorer på olika typer av luftföroreningar, och har i kombinationer beaktats i de slutliga analyserna. Vi fann att sambanden inte skiljer sig signifikant mellan studieområdena varken beträffande effekterna för partikelhalten som PM10 eller för NOx, medan vi för ozon fann kraftigare effekter i Göteborg. När resultaten vägdes ihop för de tre studieområdena beräknas att antalet akutbesök för andningsorganen ökar med 1,4% (95% KI= 0,4-2,4%) per 10 μg/m3 PM10, medan akutbesök för astma ökar med 2,8% (95% KI= 1,8-3,7%). Motsvarande sammanvägda resultat för NOx visar en ökning av totala antalet akutbesök för andningsorganen med 0,5% (95% KI= 0,1-1,0%) per 10 μg/m3 och akutbesök för astma med 1,2% (95% KI= 0,4-2,1%). Eftersom föroreningssituationen som indikatorerna representerar kan förändras med tiden, bör analyserna upprepas med viss periodicitet.
6.
7.
8.
 • Gustavsson, Leif, 1954-, et al. (författare)
 • Implementering av energieffektiviseringsåtgärder i befintlig bebyggelse Report prepared for the Swedish Energy Agency
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There is great potential to improve energy efficiency in existing Swedish residential buildings. However, the successful implementation of efficiency measures depends on economical and technical factors, as well as on the attitudes and perceptions of the relevant actors. A better understanding of their attitudes and perceptions may influence the design of suitable policy measures that increase the adoption of energy efficiency measures. In this context, we conducted mail-in surveys completed by owners of detached houses, chairmen of co-operative housing associations (bostadsrättsförening) and municipality energy advisers in Sweden. We also interviewed window sellers/installers in Jämtland.Results show that it was important for the majority of homeowners to reduce their household energy use, with most undertaking no-cost measures (e.g., switching off lights). However, 70–90% of the responding homeowners had no intention of adopting building envelope measures over the next 10 years. The main reason for non-adoption was that homeowners were satisfied with the physical condition and thermal performance of their existing building envelope components. Homeowners who thought their energy cost was high were more likely to adopt an investment measure compared to those who thought their energy cost was low. Investment costs and annual energy cost savings were the most important factors in adoption of energy efficient building envelope measures. Therefore, economic incentives may induce homeowners to adopt energy efficiency investment measures. However, a large percentage (64%) of homeowners was unaware of the existence of government support for reducing household energy use. Information campaigns announcing the availability of economic incentives and the cost advantages of energy efficiency measures may be helpful in the adoption decision.Homeowners‘ considered interpersonal sources, builders, installers and energy advisers as important sources of information for their adoption of energy efficiency measures. Though a large percentage of respondents considered energy advisers as an important source of information, only 14% of homeowners had contacted an energy adviser in the past. Our findings suggest that the energy advice service is important for homeowners, but more efforts are needed to increase homeowners‘ awareness of and satisfaction with such services. The majority of municipal energy advisers were of the opinion that more training in technical aspects of energy issues and increased financial support could improve their performance.Installers and material suppliers are important actors in homeowners‘ adoption of energy efficiency measures. For example, approximately 53% of responding homeowners to a survey in Jämtland/Västernorrland stated that the window seller/installer from whom they had bought windows had recommended a particular type of window, and 97% had iiinstalled the windows that were recommended. The window sellers/installers in Jämtland prefer a window that is ?reasonably? energy efficient. They believe that windows with a U-value of 1.2 W/m2K are good and there is no reason to further improve the energy efficiency. The majority did not recommend windows with U-value <1.2 W/m2K. They were concerned about the condensation issues and high prices of such windows. This may influence the diffusion of very energy efficient windows in Swedish detached houses.About 80-95% of chairmen in co-operative housing associations who responded to our survey had no intention of adopting building envelope measures over the next 10 years. They were satisfied with the existing building envelope components, which may be one of the reasons for this lack of intention. As in the case of owners of detached houses, economic factors, like annual energy cost savings and investment costs, guide the implementation of energy efficiency investment measures in co-operative housing associations. However, about 66% of the responding chairmen did not consider financial constraint as a barrier to implementing investment intensive energy efficiency measures. For 54% of the respondents limited in-house competency to evaluate the benefits of energy efficiency measures was the main barrier.The majority of owners of detached houses (80%) and chairmen of co-operative housing associations (70%) perceived that economic policy instruments, such as investment subsidies and tax deductions, would encourage them to implement energy efficiency measures. Other policy instruments, especially information instruments, were perceived as less effective. Among various information policies, increasing the frequency of meter reading received the highest approval with 38% of homeowners, whereas approximately 41% of housing association chairmen thought that individual metering of heating and hot water use could be effective. Approximately 30% of homeowners and housing association chairmen thought that energy declaration was effective.
9.
 • Idenfors, Annika, et al. (författare)
 • När det brister En studie av dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar längs Skellefte- och Umeälven
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport sammanfattar resultat från en studie om dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar längs två reglerade älvar i Västerbotten. Syftet med studien är att undersöka hur dammsäkerhetsarbetet, när det gäller dammbrott, säkerhetsarbete mot översvämningar och incidenter relaterade till nyttjandet av älvarna, är organiserat och fungerar längs Skellefte- och Umeälven. Övriga älvar i länet samt gruvdammar ingår inte i undersökningen. Det ansvar som Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), försvarsmakten, Boverket, Vägverket och polisen har för att förebygga och agera i samband med översvämningar behandlas inte heller i studien.Rapporten baseras på en litteraturöversikt rörande den senaste forskningen på området, dokumentstudier, intervjuer med säkerhetsansvariga vid Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå, Vännäs, Lycksele och Skellefteå kommun, samt två vattenregleringsföretag.Studien tar sin utgångspunkt i begreppet mänsklig säkerhet och analyserar dammsäkerhet och säkerhetsarbete utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Det innebär att varje teknisk konstruktion, varje tekniskt system, såsom vattenkraftverk och dammar, där olika tekniska instrument används för att kontrollera och reglera vattenflöden och producera elektricitet, också utgör sociala system. Det innebär att rapporten uppmärksammar deltagande och delaktighet som en central aspekt av säkerhetsarbetet.Utifrån resultaten drar studien följande slutsatser:Dammsäkerhetsarbetet och säkerhetsarbetet mot översvämningar längs Skellefte- och Umeälven uppvisar brister ifråga om resurser, kompetens och insyn.Dammsäkerhetsarbetet inkluderar inte allmänhetens säkerhet vid och på dammar (public safety around dams).Det finns oklarheter rörande vem som har ansvar för dammsäkerhet och för säkerhetsarbete mot översvämningar.Dammsäkerhetsarbetet i Västerbotten inkluderar endast i begränsad omfattning sociala aspekter, lokal kunskap tas inte tillvara, och allmänhet och rättighetsinnehavare ignoreras i stor utsträckning i säkerhetsarbetet.Det är generellt svårt att bedöma effekter av säkerhetsarbetet kring dammar och längs älvarna, men klart är att pågående säkerhetsarbete, i form av till exempel enskilda projekt och övningar, ökar kunskaperna om risker och ansvar, samt stärker samverkan mellan olika aktörer.Dammsäkerhet uppfattas främst handla om tekniska konstruktioner medan människa-maskin- natur och mellanmänskliga och organisatoriska säkerhetsaspekter hamnar i skymundan. 
10.
 • Nilsson, Annika E., et al. (författare)
 • Uncertain futures the changing global context of the European Arctic. Report from a scenario workshop in Pajala, Sweden
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • What does the future look like from the perspective of a small municipality in northern Sweden? What social and environmental challenges might there be and how might local people respond? This report presents findings from a workshop in which actors from Pajala municipality and the surrounding region in northern Sweden discussed, together with researchers, challenges for long-term planning posed by a rapidly changing and uncertain global context. The workshop piloted a new approach combining bottom-up participation with scenario work generated within the international climate change research community, in order to construct locally and regionally relevant narratives of possible futures. The resulting narratives feature some issues that do not figure prominently in the assessment of global futures, but also show that local development is perceived as closely linked to global processes, such as changes related to climate and demography. The report’s purpose is to document the workshop results and offer a description of and reflection on the methods employed as a basis for further development of the approach.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1130
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1075)
populärvet., debatt m.m. (55)
Författare/redaktör
Östman, Sofi, (35)
Hanberger, Anders, 1 ... (33)
Östman, Sofi, 1986-, (28)
Forsberg, Bertil, (25)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Mårald, Gunilla, 196 ... (16)
visa fler...
Grabowski, Radoslaw, ... (16)
Westin, Lars, 1953-, (13)
Lundberg, Sofia, 196 ... (13)
Armelius, Bengt-Åke, ... (12)
Segerstedt, Bo (12)
Alger, Susanne, 1967 ... (11)
Lundberg, Johan, 196 ... (11)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Wallin, Jan-Erik (11)
Eriksson, Samuel, (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Larsson, Thomas B, 1 ... (10)
Henriksson, Widar, 1 ... (9)
Westin, Lars, (9)
Ramqvist, Per H, 195 ... (9)
Stage, Christina, 19 ... (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Garvill, Jörgen, 194 ... (8)
Hellström, Thomas, (8)
Westerberg, Pernilla ... (8)
Aronsson, Thomas, 19 ... (8)
Nordström, Anna, 196 ... (8)
Eriksson, Samuel, 19 ... (8)
Yao, Zhengrong, 1971 ... (8)
Lindmark, Magnus, 19 ... (7)
Brännlund, Runar, (7)
Puu, Tönu, 1936-, (7)
Carlsson, Lars, (7)
Drewes, Frank, (7)
Eklöf, Hanna, 1974-, (7)
Henrysson, Sten, 192 ... (7)
Olsson, Mats-Olov (7)
Modig, Lars, (7)
Marklund, Per-Olov, (7)
Lundgren, Tommy, 197 ... (7)
Eriksson, Martin, 19 ... (7)
Åsemar, Carl, 1942-, (7)
Wikström, Joel, 1944 ... (7)
Molander, Bo, 1940-, (7)
Andersson, Lars Fred ... (6)
Kågström, Bo, (6)
Eriksson, Malin, (6)
Brehmer, Berndt, 194 ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Naturvårdsverket (26)
Luleå tekniska universitet (20)
Sveriges Lantbruksuniversitet (14)
Mittuniversitetet (14)
Uppsala universitet (13)
visa fler...
Stockholms universitet (11)
Göteborgs universitet (8)
Högskolan Dalarna (7)
Linköpings universitet (7)
Södertörns högskola (7)
Linnéuniversitetet (6)
Kungliga Tekniska Högskolan (5)
Högskolan i Gävle (3)
Lunds universitet (3)
Örebro universitet (3)
Karlstads universitet (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Högskolan i Borås (2)
Högskolan i Skövde (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Högskolan Kristianstad (1)
RISE (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa färre...
Språk
Svenska (710)
Engelska (417)
Tyska (1)
Ryska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (657)
Humaniora (217)
Naturvetenskap (135)
Medicin och hälsovetenskap (81)
Teknik (46)
Lantbruksvetenskap (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy