SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);access:(free)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
3.
 • Olofsson, Jonas, 1965-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner. Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas? Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
4.
5.
 • Alger, Susanne, 1967-, et al. (författare)
 • Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 2007-2008 och analys av tillförlitligheten
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport var att studera tillförlitlighet hos data som samlats in från körprov behörighet B genomförda 2007 och 2008 och beskriva resultaten, provtagarna och proven utifrån analyser av dessa data. Datakvaliteten förbättrades genom att ta bort prov som inte verkar ha genomförts, samt omotiverade dubbletter.Två stora förändringar har genomförts under perioden. Den ena var att i december 2007 infördes ett nytt körprov och ett nytt protokoll som regi­strerades med hjälp av en digital penna. Tidigare hade protokollen scan­nats in. Arbetet med de nya formerna för datainsamling innebar att data för 2007 inte kontrollerades på sedvanligt sätt, vilket ledde till att dessa inte höll samma kvalitet som tidigare år. Introduktionen av den digitala pennan medförde att problem orsakade av scanningen försvann. Däremot visade det sig att oavsiktliga markeringar på körprovsprotokollet kunde leda till att dubbletter registrerades. Den andra stora förändringen var att sammanhållet prov infördes i september 2008. Därmed var det inte bara de som godkänts på kunskapsprovet som genomförde körprov, vilket man måste ha i åtanke vid statistiska jämförelser med tidigare år.Av den översiktliga presentationen i denna rapport framgår att det finns vissa skillnader mellan grupper i likhet med de som konstaterats under tidigare år (Alger & Sundström, 2011b). Provtagare under 20 års ålder godkändes i högre grad än äldre provtagare. Det var fler män än kvinnor som genomförde körprovet och en större andel av kvinnorna anmäldes via trafikskola. Provtagare som anmälts via trafikskola godkändes i högre grad än privatanmälda. Om man delar upp efter kön och anmälningssätt var det något större andel av männen som godkändes på körprovet. När det gäller genom­snittligt antal anmärkningar bland dem som under­kändes på körprovet är det inga större könsskillnader förutom för områ­det manövrering. Om man studerar innehållet i provet på huvudort respektive mottagningsort kan man konstatera att prövning av motorväg, körfält, signalkorsning och cirkulationsplats är vanligare förekommande på huvudorter än mottagningsorter, medan förhållandet är det omvända för smal och bred väg/landsväg, vändning samt sväng till vänster eller höger/sväng från landsväg/infartkörning.Beträffande förändringar över tid kan man utläsa att säkerhetskontroll/ körställning, som tidigare genomförts vid nästan alla prov, har blivit något mindre vanligt 2008, medan backning prövats väldigt ofta. Ande­len anmälda via trafikskola har minskat under perioden, liksom andelen godkända. Dock bör man därvid ha i åtanke att systemet förändrats.
6.
 • Alger, Susanne, 1967-, et al. (författare)
 • Prov för förarbevis för moped klass II
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I oktober 2009 infördes krav på förarbevis för att köra moped klass II. För att få förarbevis måste provtagarna genomgå en obligatorisk utbildning och klara ett kunskapsprov. För att få tillstånd att förrätta prov för moped klass II fick provförrättare lämna in ett exempel på ett prov till Transportstyrelsen tillsammans med ansökan. Vi har analyserat ett urval av dessa prov. Dels gjordes en innehållsanalys av frågorna i proven för att undersöka i vilken utsträckning de täcker det innehåll som stipulerats i föreskriften, och dels undersöktes om de inlämnade proven följer riktlinjer om antal frågor samt hur frågorna följer generella riktlinjer för frågekonstruktion.Bland de 34 utvalda provförrättarna hade 11 konstruerat egna prov, övriga angav att de använde de prov som Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) utformat. Föreskriften (TSFS 2010:80) anger att provet ska innehålla 25 till 35 uppgifter. Samtliga studerade prov innehöll minst 25 uppgifter. Med ett par undantag förekommer uppgifter inom samtliga fyra innehållsområden som nämns i föreskriften. Tyngdpunkten ligger på området Trafikregler. Målen för utbildningen och målen för provet i föreskriften stämmer inte helt överens, vilket förmodli­gen är anledningen till att många uppgifter gäller innehåll som inte definieras i föreskriftens krav på provet. De flesta av dessa kan dock kopplas till utbildningsmål i föreskriften.När det gäller vilka brister som uppträder kan man exempelvis konstatera att vissa frågor kunde vara mer tydligt formulerade, en del svarsalternativ avviker eller är för osannolika, vilket gör antalet reella svarsalternativ färre, vilket är olyckligt.Både innehåll och utformning av proven varierar avsevärt varför det vore bäst att låta Transportstyrelsen utforma även provet för förarbevis för moped klass II. Det skulle innebära ökad enhetlighet och likvärdighet och därmed en mer rättssäker prövning. Det skulle vara möjligt att sträva efter parallella prov. Det skulle också göra det lättare att övervaka resul­taten och kvaliteten i provet över tid än vad som är möjligt med nuva­rande tillsynsförfarande.
7.
 • Aronsson, Thomas, 1963-, et al. (författare)
 • Conspicuous Leisure:
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Previous studies on public policy under relative consumption concerns have ignored the role of leisure comparisons. This paper considers a two-type optimal nonlinear income tax model where people care both about their relative consumption and their relative leisure. Increased consumption positionality typically implies higher marginal income tax rates for both the high-ability and the low-ability type, whereas leisure positionality has an offsetting role. However, this offsetting role is not symmetric; concern about relative leisure implies a progressive income tax component, i.e., a component that is larger for the high-ability than for the low-ability type. Moreover, leisure positionality does not modify the policy rule for public good provision when the income tax is optimally chosen.
8.
 • Aronsson, Thomas, et al. (författare)
 • POSITIONAL PREFERENCES IN TIME AND SPACE:
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper concerns optimal nonlinear taxation in an OLG model with two ability-types, where people care about their own consumption relative to (i) other people’s current consumption, (ii) own past consumption, and (iii) other people’s past consumption. We show that intertemporal consumption comparisons affect the marginal income tax structure in the same qualitative way as comparisons based on other people’s current consumption. Based on available empirical estimates, comparisons with other people’s current and previous consumption tend to substantially increase the optimal marginal labor income tax rates, while they may either increase or decrease the optimal marginal capital income tax rates.
9.
 • Aronsson, Thomas, 1963-, et al. (författare)
 • Public Goods in a Voluntary Federal Union
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper re-examines the question of whether federal ex-post redistribution in terms of public funds leads to under-provision of public goods by adding the assumption that the member states are free to leave the economic federation. We show that federal ex-post redistribution leads to e¢ cient provision of local and federal public goods under certain conditions.
10.
 • Aronsson, Thomas, et al. (författare)
 • Veblen’s theory of the leisure class revisited
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Almost all previous studies on public policy under relative consumption concerns have ignored the role of leisure for status comparisons. Inspired by Veblen (1899), this paper considers a two-type optimal income tax model, where people care about their relative consumption, and where the importance of relative consumption increases with the use of leisure due to increased consumption visibility. We show that increased consumption positionality typically implies higher marginal income tax rates for both ability-types. Using a leisure-weighted measure of reference consumption, rather than a measure where leisure plays no role as in the previous literature, increases the marginal income tax rate implemented for the low-ability type and decreases the marginal income tax rate implemented for the high-ability type, i.e., it gives rise to a regressive tax component.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (664)
populärvet., debatt m.m. (37)
Författare/redaktör
Hanberger, Anders, 1 ... (28)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Mårald, Gunilla, 196 ... (16)
Grabowski, Radoslaw, ... (15)
Armelius, Bengt-Åke, ... (13)
Westin, Lars, 1953-, (12)
visa fler...
Lundberg, Sofia, 196 ... (12)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Lundberg, Johan, 196 ... (10)
Larsson, Thomas B, 1 ... (9)
Stage, Christina, 19 ... (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Garvill, Jörgen, 194 ... (8)
Alger, Susanne, 1967 ... (8)
Henriksson, Widar, 1 ... (8)
Hellström, Thomas, (8)
Westerberg, Pernilla ... (8)
Ramqvist, Per H, 195 ... (8)
Nordström, Anna, 196 ... (8)
Yao, Zhengrong, 1971 ... (8)
Lindmark, Magnus, 19 ... (7)
Puu, Tönu, 1936-, (7)
Henrysson, Sten, 192 ... (7)
Åsemar, Carl, 1942-, (7)
Wikström, Joel, 1944 ... (7)
Molander, Bo, 1940-, (7)
Drewes, Frank, (6)
Westin, Lars, (6)
Brehmer, Berndt, 194 ... (6)
Klefsjö, Bengt, 1943 ... (6)
Rönmark, Walter, 194 ... (6)
Georgakis, Apostolos ... (5)
Aronsson, Thomas, 19 ... (5)
Forsberg, Björn, (5)
Wiberg, Britt, 1946- ... (5)
Forskningsprojektet ... (5)
Ringdahl, Ola, (5)
Johansson, Egil, 193 ... (5)
Wedman, Ingemar, 194 ... (5)
Råberg, Annagreta, 1 ... (5)
Sundström, Anna, (4)
Eklöf, Hanna, 1974-, (4)
Amer, Ramses, 1961-, (4)
Almqvist, Lisa, (4)
Asplund, Maria, (4)
Nordman, Niklas, (4)
Belyaev, Yuri K, (4)
Bergquist, Ann-Krist ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (9)
Mittuniversitetet (6)
Stockholms universitet (5)
Uppsala universitet (5)
Lunds universitet (4)
visa fler...
Högskolan i Gävle (4)
Linnéuniversitetet (3)
Karlstads universitet (2)
Örebro universitet (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Linköpings universitet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
visa färre...
Språk
Svenska (437)
Engelska (262)
Ryska (1)
Tjeckiska (1)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (366)
Humaniora (87)
Naturvetenskap (56)
Medicin och hälsovetenskap (19)
Teknik (11)
Lantbruksvetenskap (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy