SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report);access:(free)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Gustavsson, Leif, 1954-, et al. (författare)
 • Implementering av energieffektiviseringsåtgärder i befintlig bebyggelse
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There is great potential to improve energy efficiency in existing Swedish residential buildings. However, the successful implementation of efficiency measures depends on economical and technical factors, as well as on the attitudes and perceptions of the relevant actors. A better understanding of their attitudes and perceptions may influence the design of suitable policy measures that increase the adoption of energy efficiency measures. In this context, we conducted mail-in surveys completed by owners of detached houses, chairmen of co-operative housing associations (bostadsrättsförening) and municipality energy advisers in Sweden. We also interviewed window sellers/installers in Jämtland.Results show that it was important for the majority of homeowners to reduce their household energy use, with most undertaking no-cost measures (e.g., switching off lights). However, 70–90% of the responding homeowners had no intention of adopting building envelope measures over the next 10 years. The main reason for non-adoption was that homeowners were satisfied with the physical condition and thermal performance of their existing building envelope components. Homeowners who thought their energy cost was high were more likely to adopt an investment measure compared to those who thought their energy cost was low. Investment costs and annual energy cost savings were the most important factors in adoption of energy efficient building envelope measures. Therefore, economic incentives may induce homeowners to adopt energy efficiency investment measures. However, a large percentage (64%) of homeowners was unaware of the existence of government support for reducing household energy use. Information campaigns announcing the availability of economic incentives and the cost advantages of energy efficiency measures may be helpful in the adoption decision.Homeowners‘ considered interpersonal sources, builders, installers and energy advisers as important sources of information for their adoption of energy efficiency measures. Though a large percentage of respondents considered energy advisers as an important source of information, only 14% of homeowners had contacted an energy adviser in the past. Our findings suggest that the energy advice service is important for homeowners, but more efforts are needed to increase homeowners‘ awareness of and satisfaction with such services. The majority of municipal energy advisers were of the opinion that more training in technical aspects of energy issues and increased financial support could improve their performance.Installers and material suppliers are important actors in homeowners‘ adoption of energy efficiency measures. For example, approximately 53% of responding homeowners to a survey in Jämtland/Västernorrland stated that the window seller/installer from whom they had bought windows had recommended a particular type of window, and 97% had iiinstalled the windows that were recommended. The window sellers/installers in Jämtland prefer a window that is ―reasonably‖ energy efficient. They believe that windows with a U-value of 1.2 W/m2K are good and there is no reason to further improve the energy efficiency. The majority did not recommend windows with U-value <1.2 W/m2K. They were concerned about the condensation issues and high prices of such windows. This may influence the diffusion of very energy efficient windows in Swedish detached houses.About 80-95% of chairmen in co-operative housing associations who responded to our survey had no intention of adopting building envelope measures over the next 10 years. They were satisfied with the existing building envelope components, which may be one of the reasons for this lack of intention. As in the case of owners of detached houses, economic factors, like annual energy cost savings and investment costs, guide the implementation of energy efficiency investment measures in co-operative housing associations. However, about 66% of the responding chairmen did not consider financial constraint as a barrier to implementing investment intensive energy efficiency measures. For 54% of the respondents limited in-house competency to evaluate the benefits of energy efficiency measures was the main barrier.The majority of owners of detached houses (80%) and chairmen of co-operative housing associations (70%) perceived that economic policy instruments, such as investment subsidies and tax deductions, would encourage them to implement energy efficiency measures. Other policy instruments, especially information instruments, were perceived as less effective. Among various information policies, increasing the frequency of meter reading received the highest approval with 38% of homeowners, whereas approximately 41% of housing association chairmen thought that individual metering of heating and hot water use could be effective. Approximately 30% of homeowners and housing association chairmen thought that energy declaration was effective.
3.
4.
 • Åteg, Mattias, et al. (författare)
 • Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljö¬arbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöarbete betraktas som en del av styrningen av produktion och verksamhet.Syftet är att utveckla förståelsen för viktiga aspekter i arbetsmiljöarbetet utifrån en målsättning att metoder ska bidra till ett integrerat och kontinuerligt fungerande arbetsmiljöarbete.Den metodansats som rapporten utgår från bygger till stor del på interaktion med företagshälsovårdcentraler, konsulter och ergonomer samt på tidigare forskning. Ett viktigt steg i interaktionen har varit workshops som arrangerats vid tre tillfällen och vid olika platser - Borlänge, Göteborg och Umeå.Rapporten beskriver ett underlag för att bedöma metoders motivationskraft, erfarenheter från workshops med aktörer inom arbetsmiljöområdet, en fristående konsults tillämpning av metoden Visit samt olika former av förutsättningar för arbetsmiljöarbete, såsom företags mognad och hur metoder introduceras på arbetsplatser.Aspekter som identifieras som viktiga för ett integrerat arbetsmiljöarbete är: delegering av ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor, bred delaktighet och samverkan mellan anställda och ledning, hanterbara men ändå utmanande krav på arbetsmiljöarbetet, processfokusering och dynamik, samt utrymme för reflektion. Flera av dessa aspekter uppvisar överensstämmelser med egenskaper hos metoder som bidrar till att skapa motivation för arbetsmiljöarbete.
5.
6.
7.
 • Olofsson, Jonas, 1965-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner.Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas?Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
8.
9.
10.
 • Alger, Susanne, 1967-, et al. (författare)
 • Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 2007-2008 och analys av tillförlitligheten
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport var att studera tillförlitlighet hos data som samlats in från körprov behörighet B genomförda 2007 och 2008 och beskriva resultaten, provtagarna och proven utifrån analyser av dessa data. Datakvaliteten förbättrades genom att ta bort prov som inte verkar ha genomförts, samt omotiverade dubbletter.Två stora förändringar har genomförts under perioden. Den ena var att i december 2007 infördes ett nytt körprov och ett nytt protokoll som regi­strerades med hjälp av en digital penna. Tidigare hade protokollen scan­nats in. Arbetet med de nya formerna för datainsamling innebar att data för 2007 inte kontrollerades på sedvanligt sätt, vilket ledde till att dessa inte höll samma kvalitet som tidigare år. Introduktionen av den digitala pennan medförde att problem orsakade av scanningen försvann. Däremot visade det sig att oavsiktliga markeringar på körprovsprotokollet kunde leda till att dubbletter registrerades. Den andra stora förändringen var att sammanhållet prov infördes i september 2008. Därmed var det inte bara de som godkänts på kunskapsprovet som genomförde körprov, vilket man måste ha i åtanke vid statistiska jämförelser med tidigare år.Av den översiktliga presentationen i denna rapport framgår att det finns vissa skillnader mellan grupper i likhet med de som konstaterats under tidigare år (Alger & Sundström, 2011b). Provtagare under 20 års ålder godkändes i högre grad än äldre provtagare. Det var fler män än kvinnor som genomförde körprovet och en större andel av kvinnorna anmäldes via trafikskola. Provtagare som anmälts via trafikskola godkändes i högre grad än privatanmälda. Om man delar upp efter kön och anmälningssätt var det något större andel av männen som godkändes på körprovet. När det gäller genom­snittligt antal anmärkningar bland dem som under­kändes på körprovet är det inga större könsskillnader förutom för områ­det manövrering. Om man studerar innehållet i provet på huvudort respektive mottagningsort kan man konstatera att prövning av motorväg, körfält, signalkorsning och cirkulationsplats är vanligare förekommande på huvudorter än mottagningsorter, medan förhållandet är det omvända för smal och bred väg/landsväg, vändning samt sväng till vänster eller höger/sväng från landsväg/infartkörning.Beträffande förändringar över tid kan man utläsa att säkerhetskontroll/ körställning, som tidigare genomförts vid nästan alla prov, har blivit något mindre vanligt 2008, medan backning prövats väldigt ofta. Ande­len anmälda via trafikskola har minskat under perioden, liksom andelen godkända. Dock bör man därvid ha i åtanke att systemet förändrats.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (754)
populärvet., debatt m.m. (41)
Författare/redaktör
Hanberger, Anders, 1 ... (29)
Östman, Sofi, 1986-, (19)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Mårald, Gunilla, 196 ... (16)
Grabowski, Radoslaw, ... (16)
Armelius, Bengt-Åke, ... (13)
visa fler...
Westin, Lars, 1953-, (12)
Lundberg, Sofia, 196 ... (12)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Lundberg, Johan, 196 ... (10)
Ramqvist, Per H, 195 ... (9)
Larsson, Thomas B, 1 ... (9)
Stage, Christina, 19 ... (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Garvill, Jörgen, 194 ... (8)
Alger, Susanne, 1967 ... (8)
Henriksson, Widar, 1 ... (8)
Hellström, Thomas, (8)
Westerberg, Pernilla ... (8)
Nordström, Anna, 196 ... (8)
Yao, Zhengrong, 1971 ... (8)
Lindmark, Magnus, 19 ... (7)
Puu, Tönu, 1936-, (7)
Henrysson, Sten, 192 ... (7)
Åsemar, Carl, 1942-, (7)
Wikström, Joel, 1944 ... (7)
Molander, Bo, 1940-, (7)
Andersson, Lars Fred ... (6)
Drewes, Frank, (6)
Westin, Lars, (6)
Marklund, Per-Olov, (6)
Brehmer, Berndt, 194 ... (6)
Klefsjö, Bengt, 1943 ... (6)
Rönmark, Walter, 194 ... (6)
Georgakis, Apostolos ... (5)
Eriksson, Malin, (5)
Bergquist, Ann-Krist ... (5)
Lundgren, Tommy, 197 ... (5)
Forsberg, Björn, (5)
Wiberg, Britt, 1946- ... (5)
Ekström, Magnus, 196 ... (5)
Forskningsprojektet ... (5)
Ringdahl, Ola, (5)
Johansson, Egil, 193 ... (5)
Wedman, Ingemar, 194 ... (5)
Råberg, Annagreta, 1 ... (5)
Sundström, Anna, (4)
Eklöf, Hanna, 1974-, (4)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (10)
Göteborgs universitet (9)
Uppsala universitet (7)
Stockholms universitet (5)
Högskolan i Gävle (4)
visa fler...
Linnéuniversitetet (4)
Högskolan Dalarna (4)
Lunds universitet (4)
Naturvårdsverket (3)
Örebro universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Karlstads universitet (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Linköpings universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (496)
Engelska (296)
Tyska (1)
Ryska (1)
Tjeckiska (1)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (6)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy