SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report)"

Sökning: swepub > Rapport

 • Resultat 1-10 av 65616
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
3.
 • Göransson, Kerstin, et al. (författare)
 • Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning En enkätstudie
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningsprojektet ”Speciella yrken? Ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning” är finansierat av Vetenskapsrådet. I den här rapporten redovisas resultat från delprojekt 1. Syftet med rapporten är att ge en övergripande och representativ bild av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. Det empiriska materialet utgörs av data från en enkätundersökning som omfattar alla som tagit specialpedagog- eller speciallärarexamen från och med 2001 års examensordning (4252 personer, svarsfrekvens 75%). I rapporten redovisas vilka kunskaper och värderingar yrkesgrupperna bedömer att deras utbildning har resulterat i, vilka arbetsuppgifter de menar kännetecknar deras praktiserande av yrkesrollen, och även vilka förutsättningar yrkesgrupperna har att hävda en specifik expertis vad gäller att identifiera och arbeta med skolproblem. Rapporten riktar sig i främsta hand till praktiskt verksamma inom skolverksamheten på olika nivåer, lärarutbildare och blivande specialpedagoger och speciallärare.
4.
 • Persson, Gunnar, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2003 Sammanfattning
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för Miljöanalys vid SLU utfört provtagning och analys av vatten i Mälarens fjärdar. Biologiska och kemiska samt vissa fysikaliska förhållanden har undersökts. Denna broschyr ären sammanfattning av den utvärdering av 2003 års data som redovisas i separat rapport.
5.
 •  
6.
 • Adams, Robin, et al. (författare)
 • What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Engineering education in Sweden – as in the rest of the world – is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation.The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how tudents and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of “a Swedish perspective” on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).
 •  
7.
8.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
9.
 • Sehlstedt-Persson, Margot, et al. (författare)
 • Virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet i furusplint – Del II TCN Delrapport 1
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektets målsättning är att undersöka om och hur virkestorkning påverkar impregnerbarhet i furusplint med vattenbaserat kopparmedel, samt att ge rekommendationer om hur torkningsbetingelserna kan göras så gynnsamma som möjligt för ett bra impregneringsresultat. Det bör tydliggöras att det virke som impregnerats i denna studie inte kommer att säljas inom detaljhandeln. Virket anses inte heller vara representativt för impregnerat virke då det har impregnerats vid fuktkvoter som avsiktligt avviker från normala förhållanden och som kan antas vara ogynnsamma för inträngningen. Virket impregnerades enligt Nordiska Träskyddsföreningen (NTR) klass AB.I delsteg 1 som avrapporteras i denna rapport, har huvudfrågan varit att undersöka inverkan av fuktkvotsnivå och maxtemperatur under torkningen på impregneringsresultatet. Försöksmaterialet har bestått av totalt 553 hyvlade bräder och plank (28 resp. 48 mm). Både planken och bräderna sågades fram ur centrumutbyte och innehöll därför kärnved. Virket torkades industriellt vid 60°C och 80°C maxtemperatur till tre målfuktkvoter: 24 %, 18 % och 10 %. Efter impregnering har samtliga virkesstycken kapats upp var 50:e cm och impregneringsresultat har analyserats visuellt enligt NTR:s bedömningsgrunder. Vissa kemiska analyser har även utförts för att undersöka om och hur extraktiver och fetter kan förklara impregneringsmissarna i bräderna. Undersökningen visar att virkesdimension, fuktkvot och temperaturnivå har betydelse för impregneringsresultatet. Totalt sett fanns det fler missar i planken än i bräderna. Plank och bräder uppvisar dessutom något olika beteende: för bräder är resultatet mera tydligt vilket även framkom vid multivariat dataanalys (MVDA) på medelvärdesnivå: högre temperatur och högre fuktkvot visar minst impregneringsmissar hos brädgrupperna. För plankgrupper erhölls överhuvudtaget inga MVDA-modeller. Även för plank hade den högre temperaturen i medel bättre impregneringsresultat. Sambandet hög fuktkvot och god impregnerbarhet är inte lika tydligt för plank, möjligen att kombinationen låg temperatur och låg fuktkvot är ogynnsam.Densitetsvariationerna visade sig vara tämligen liten och inga låga/höga extremvärden fanns i försöksmaterialet. Vid MVDA framkom ändå tendenser att det hos bräder var gynnsamt ur impregneringssynpunkt med högre densitet.Kemiska analyser visar inga dramatiska omfördelningar av extraktiver under torkning som förklaring till impregneringsmissar. Detekterbara fetter och hartssyror var dock lägre i ytliga än i inre delar av splintveden troligen beroende på oxidativ förnätning av deras struktur under torkningen.Sammanfattningsvis blir tolkningen att torktemperatur, fuktkvotsintervall och virkesdimensioner har betydelse för impregneringsresultat men att det finns ett antal okända materialvariabler som har stor inverkan på resultatet på individnivå. Även om torkningsbetingelserna görs så gynnsamma som möjligt för impregnering förekommer individer som har allvarliga genomgående missar.
10.
 • Sundgren Grinups, Berit, 1949-, et al. (författare)
 • Den bortglömda hälsans folk Rapport från projekt
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projekt ”Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete” har bedrivits i samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och har finansierats av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångspunkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kunskap. En utgångspunkt har varit att ”hela livet” påverkar en individs hälsa. Teoretiskt har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition att förutom arbetslivet studera hem och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt för hälsan. I rapporten konstateras att ”livet självt” inte längre ges utrymme i arbetslivet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskussionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 65616
Åtkomst
fritt online (25366)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (27)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (60863)
populärvet., debatt m.m. (4743)
refereegranskat (10)
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (372)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (238)
Larsson, Gerry, (212)
Åström, Karl Johan, (211)
Gustafsson, Fredrik, (173)
Jacobson, Torbjörn, (157)
visa fler...
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (149)
Gustafsson, Mats, (135)
Petersson, Göran, 19 ... (131)
Lundkvist, Sven-Olof ... (113)
Jensen, Lars (111)
Fagerlund, Göran (105)
Carlsson, Bo (102)
Johansson, Börje, (101)
Granö, U-P (98)
Trillkott, Stefan, (95)
Ingason, Haukur, (94)
Janson, Svante, (93)
Sonesten, Lars (92)
Höbeda, Peet, (89)
Ericsson, Göran, (88)
Bignert, Anders (81)
Nordström, Jan (80)
Östman, Birgit, (79)
Olsson, Gustaf, (78)
Lindbeck, Assar, (78)
Anund, Anna, (77)
Skarnemark, Gunnar, ... (77)
Svensson, Lars E. O. ... (76)
Bengtsson, N, (74)
Nurmi, J (74)
Thulin, Hans, (73)
Malmberg, Bo, (72)
Andersson, Martin (72)
Kristensson, Gerhard ... (71)
Smedby, B, (71)
Glad, Torkel, 1947-, (71)
von Sydow, E, (71)
Larsson, Jörgen, (70)
Söderholm, Patrik, (69)
Kreuger, Jenny, (69)
Gunnarsson, Svante, (69)
Jönsson, Bodil, (69)
Löfgren, Stefan, (68)
Hammarström, Ulf, (68)
Abrahamsson, Kenneth ... (66)
Nilsson, Göran, (66)
Heshmati, Almas, (65)
Sandberg, Dick, 1967 ... (65)
Jermer, Jöran, (65)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6495)
RISE (5585)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5526)
Uppsala universitet (5434)
Göteborgs universitet (5010)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4480)
visa fler...
Linköpings universitet (4474)
Luleå tekniska universitet (3873)
Kungliga Tekniska Högskolan (3166)
Stockholms universitet (3044)
Naturvårdsverket (2960)
Chalmers tekniska högskola (2947)
Umeå universitet (2468)
Karlstads universitet (1971)
Linnéuniversitetet (1467)
Högskolan i Jönköping (1262)
Mittuniversitetet (1153)
Högskolan Dalarna (997)
Örebro universitet (844)
Mälardalens högskola (606)
Högskolan i Borås (580)
Södertörns högskola (558)
Malmö högskola (512)
Försvarshögskolan (495)
Nordiska Afrikainstitutet (481)
Högskolan Kristianstad (386)
Högskolan i Gävle (327)
Högskolan i Halmstad (298)
Blekinge Tekniska Högskola (297)
Högskolan i Skövde (202)
Högskolan Väst (164)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (160)
Gymnastik- och idrottshögskolan (50)
Naturhistoriska riksmuseet (47)
Röda Korsets Högskola (42)
Konstfack (33)
Kungl. Musikhögskolan (7)
Sophiahemmet Högskola (7)
Stockholms konstnärliga högskola (3)
visa färre...
Språk
Svenska (37021)
Engelska (27913)
Tyska (149)
Finska (112)
Danska (101)
Norska (94)
visa fler...
Franska (63)
Odefinierat språk (40)
Japanska (38)
Spanska (17)
Nederländska (16)
Polska (11)
Isländska (8)
Italienska (6)
Ryska (5)
Portugisiska (5)
Tjeckiska (2)
Estniska (2)
Bosniska (2)
Latin (1)
Arabiska (1)
Bulgariska (1)
Turkiska (1)
Nynorsk (1)
Swahili (1)
Vietnamesiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (20758)
Naturvetenskap (12807)
Teknik (12477)
Lantbruksvetenskap (6471)
Humaniora (2698)
Medicin och hälsovetenskap (2517)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy