SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report)"

Sökning: swepub > Rapport

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
3.
 • Alwin, Jenny, et al. (författare)
 • QALY som effektmått inom vården. Möjligheter och begränsningar
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hälso- och sjukvårdens resurser är ändliga och för att använda resurserna på bästa sätt är prioriteringar nödvändiga. I syfte att tjäna som underlag vid prioriteringar genomförs allt fler hälsoekonomiska utvärderingar, i vilka kostnader för olika behandlingar ställs mot de positiva effekter på hälsa/livskvalitet som de medför. Dessa positiva effekter uttrycks vanligen som kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och resultatet av en utvärdering  uttrycks som kostnaden per vunnen QALY. Det är dock inte självklart vad en  QALY står för då denna kan mätas och räknas fram på flera olika sätt.Denna rapport ägnas åt effektmåttet QALY med avseende på vad det innebär, vad det är tänkt att representera, hur det mäts, teoretiska och metodologiska problem, samt tänkbara alternativa tillvägagångssätt. Förutom att beskriva och ge en bild av effektmåttet QALY är syftet med rapporten att identifiera intressanta och relevanta frågor för vidare forskning om QALY och mätning av vårdens effekter.Rapporten inleds med ett kapitel där QALY-ansatsen sätts in i sitt sammanhang genom en bakgrund och teoretisk grund. Sedan följer en redogörelse för prospekt teorin, som tagits fram som en kritik mot den traditionella QALYansatsen och som möjligen kan utgöra en alternativ ansats. Kapitel 2 beskriver från vilka olika perspektiv QALY-vikter kan mätas samt vilken betydelse val av perspektiv kan ha för resultatet. Med perspektiv avses här i första hand vem som ska tillfrågas om hur bra eller dåligt ett sjukdomstillstånd är, drabbade patienter eller representanter för allmänheten? I kapitel 3 beskrivs metoder för mätning och värdering av QALY-vikter. Såväl direkta som indirekta metoder förklaras. Metodproblem beskrivs och diskussion förs om fördelar och nackdelar med olika mätmetoder samt vilka skillnader i resultat de kan förväntas medföra. Kapitel 4 ägnas åt specialfrågorna om negativa QALY-vikter, eller hälsotillstånd värre än döden, samt värdering av temporära tillstånd. Mätmetoder för dessa situationer och problem förknippade med dessa diskuteras. I kapitel 5 sätts QALY-ansatsen in i ett större sammanhang genom att den relateras till idén om rättvisa. Frågor som diskuteras är till exempel huruvida QALY-ansatsen är förenlig med en rättvis fördelning av resurser och om rättvisa borde tas hänsyn till i QALY-modellen eller inte. I kapitel 6 länkas QALY-ansatsen till teorier om lycka. Kan lyckoforskningen berika den traditionella hälsoekonomiska ansatsen? Kan lyckoforskningen bidra till bättre metoder för mätning av vårdens effekter, det vi vanligen kallar QALY? Rapporten avslutas med en diskussion som mynnar ut i intressanta och angelägna forskningsfrågor. Tanken är att vi ska gå vidare med en del av dessa frågeställningar.
4.
 • Bogren, Jörgen, 1961-, et al. (författare)
 • Tema Vintermodell
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som beskriver Vintermodellens olika delmodeller. Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vintersäsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för väghållarkostnader. I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och restider.I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning och korrosion på grund av vägsalt.I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt.I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för åtgärderna, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarkeringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.
5.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
6.
 • Lindström, Åke, et al. (författare)
 • Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för 2011
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna rapport redovisas populationstrender för 175 svenska fågelarter för åren 1975–2011. Fåglarna har räknats på vintern och på sommaren enligt strikt standardiserade metoder. Sommar- respektive vinterpunktrutter har räknats sedan 1975, i huvudsak i södra Sverige. Standardrutterna räknas också påsommaren men täcker hela Sverige. De har räknats sedan 1996. Vintern 2010/2011 räknades 75 000fåglar av 109 arter på 273 rutter. Sommaren 2011 räknades 94 000 fåglar av 199 arter på 262 punktrutteroch 129 000 fåglar av 217 arter på 462 standardrutter. På standardrutterna räknades för första gångenäven större däggdjur och totalt sågs1281 djur av 17 arter. Talrikaste arterna var rådjur, fälthare,dovhjort och älg.Mest anmärkningsvärt på fågelsidan var de höga siffrorna för flera lämmelspecialister,samt att den andra kalla vintern på rad inte verkar ha haft samma svåra effekt påköldkänsliga arter (häger, gärdsmyg och kungsfågel) som året före.Över de senaste 10–15 åren uppvisar följande arter de mest oroväckande nedgångarna: dalripa,storspov, brushane, gråtrut, dvärgmås, tornseglare, spillkråka, sånglärka, hussvala, lappmes, nötkråka,kungsfågel, hämpling, rosenfink, bergfink, ortolansparv, videsparv och lappsparv. Samma period har enpåtaglig ökning registrerats för grågås, sångsvan, glada, tjäder, järpe, trana, småspov, skogssnäppa,skogsduva, ringduva, kaja, talgoxe, blåmes, nötväcka, dubbeltrast, svarthätta, gransångare (bådaraserna), steglits och mindre korsnäbb. Ser man på trender för hela grupper av arter går det fortsatt sämstför fåglarna i jordbrukslandskapet.Inom nattfågeltaxeringen, det nya system som startades under 2010, inventerades 115 rutter(punktrutter, en rutt per 25x25 km ruta) vid tre tillfällen (mars, april och juni) under 2011. Huvuddelenav ugglearterna registrerades i högre antal och med fler kullar under 2011 jämfört med 2010 i norraSverige. I södra Sverige var resultatet det motsatta. Av övriga arter utmärkte sig vaktel genom attbetydligt fler individer registrerades under 2011 än året innan. Större däggdjur inräknades i ungefärsamma omfattning som under 2010. Både fågel- och däggdjursdata kommer att användas förtrendberäkningar så snart tidsserierna blivit tillräckligt långa.
 •  
7.
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (14588)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (17)
annan publikation (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (42250)
populärvet., debatt m.m. (2369)
refereegranskat (53)
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (374)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (238)
Larsson, Gerry, (210)
Gustafsson, Fredrik (169)
Jacobson, Torbjörn, (159)
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (149)
visa fler...
Petersson, Göran, 19 ... (115)
Lundkvist, Sven-Olof ... (112)
Johansson, Börje, (104)
Höbeda, Peet, (97)
Trillkott, Stefan, (95)
Gustafsson, Mats (94)
Janson, Svante, (93)
X, X (84)
Lindbeck, Assar, (78)
Skarnemark, Gunnar, ... (77)
Svensson, Lars E. O. ... (76)
Fagerlund, Göran (76)
Carlsson, Bo (71)
Jensen, Lars (71)
Glad, Torkel, 1947-, (71)
Thulin, Hans, (70)
Andersson, Martin (69)
Anund, Anna, (69)
Gunnarsson, Svante, (68)
Malmberg, Bo, (67)
Kristensson, Gerhard (67)
Jönsson, Bodil (67)
Carlsson, Fredrik, 1 ... (66)
Abrahamsson, Kenneth ... (65)
Nilsson, Göran, (65)
Larsson, Jörgen (63)
Starrin, Bengt, (61)
Brüde, Ulf, (61)
Hammarström, Ulf, (60)
Hydén, Christer (59)
Lindström, Anders (59)
Varhelyi, Andras (57)
Pettersson, Ove (57)
Nordström, Jan (56)
Révay, Péter, (56)
Törnros, Jan, (56)
Nilsson, Lena (55)
Norrlöf, Mikael, 197 ... (55)
Arnberg, PW, (55)
Berntsson, Thore, 19 ... (54)
Johansson-Stenman, O ... (54)
Nelldal, Bo-Lennart, (54)
Viman, Leif, (54)
Öberg, Gudrun, (53)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (4707)
Göteborgs universitet (4362)
Lunds universitet (4129)
Linköpings universitet (3928)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3905)
Luleå tekniska universitet (3337)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (2739)
Stockholms universitet (2512)
Chalmers tekniska högskola (2489)
Umeå universitet (2070)
Karlstads universitet (1854)
Naturvårdsverket (1299)
Linnéuniversitetet (1079)
Högskolan i Jönköping (1045)
Mittuniversitetet (991)
Högskolan Dalarna (864)
Örebro universitet (567)
Mälardalens högskola (493)
Nordiska Afrikainstitutet (444)
Södertörns högskola (422)
Högskolan i Borås (419)
Försvarshögskolan (395)
Malmö högskola (392)
Högskolan Kristianstad (324)
Blekinge Tekniska Högskola (271)
Högskolan i Halmstad (248)
Högskolan i Gävle (209)
Högskolan i Skövde (162)
Högskolan Väst (136)
Ersta Sköndal högskola (126)
Gymnastik- och idrottshögskolan (40)
Konstfack (29)
Röda Korsets Högskola (20)
Sophiahemmet Högskola (7)
Kungl. Musikhögskolan (6)
Naturhistoriska riksmuseet (5)
visa färre...
Språk
Svenska (23593)
Engelska (20673)
Tyska (109)
Norska (51)
Franska (50)
Danska (45)
visa fler...
Japanska (38)
Finska (22)
Flera språk (16)
Spanska (14)
Odefinierat språk (9)
Polska (8)
Isländska (7)
Italienska (5)
Ryska (3)
language:Fra_t (3)
Latin (1)
Arabiska (1)
Portugisiska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Bulgariska (1)
Nynorsk (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (3453)
Teknik (1930)
Naturvetenskap (1040)
Humaniora (351)
Medicin och hälsovetenskap (236)
Lantbruksvetenskap (98)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy