SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report)"

Sökning: swepub > Rapport

 • Resultat 1-10 av 69445
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
3.
 • Göransson, Kerstin, et al. (författare)
 • Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning En enkätstudie
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningsprojektet ”Speciella yrken? Ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning” är finansierat av Vetenskapsrådet. I den här rapporten redovisas resultat från delprojekt 1. Syftet med rapporten är att ge en övergripande och representativ bild av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. Det empiriska materialet utgörs av data från en enkätundersökning som omfattar alla som tagit specialpedagog- eller speciallärarexamen från och med 2001 års examensordning (4252 personer, svarsfrekvens 75%). I rapporten redovisas vilka kunskaper och värderingar yrkesgrupperna bedömer att deras utbildning har resulterat i, vilka arbetsuppgifter de menar kännetecknar deras praktiserande av yrkesrollen, och även vilka förutsättningar yrkesgrupperna har att hävda en specifik expertis vad gäller att identifiera och arbeta med skolproblem. Rapporten riktar sig i främsta hand till praktiskt verksamma inom skolverksamheten på olika nivåer, lärarutbildare och blivande specialpedagoger och speciallärare.
4.
5.
 • Persson, Gunnar, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2003 Sammanfattning
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för Miljöanalys vid SLU utfört provtagning och analys av vatten i Mälarens fjärdar. Biologiska och kemiska samt vissa fysikaliska förhållanden har undersökts. Denna broschyr ären sammanfattning av den utvärdering av 2003 års data som redovisas i separat rapport.
6.
7.
 • Andreeff, Alexander, 1969-, et al. (författare)
 • Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2015 Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4, 145:1 och 146:2, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this report the field documentation and the results from the 2015 archaeological investigations at Nygårds 1:28, Buttle parish on the farm Buttle Änge, Gotland, Sweden, are presented. The excavations in 2015 are a continuation of surveys from 2009 and 2013-2014 (see Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014; Andreeff & Melander 2015) conducted as field courses in archaeology by Uppsala University. The campaign is a part of Andreeff’s research projects Stones and People: Viking Age Picture stones from the Island of Gotland and Picture stone sites and Stone house foundations: Iron Age in the Gotlandic Inland. The field investigations were led by Alexander Andreeff, Paul Wallin and Alexander Sjöstrand, Uppsala University.
8.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
 •  
9.
 • Löfgren, Stefan, et al. (författare)
 • Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) ochsatellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifierklassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnäraskog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät(VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan,Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalternaför N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och meravlägsen skog.Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligtbättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdetsegenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassningär en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättringjämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganisktkväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för deoorganiska fraktionerna är dock osäkra.Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken tilldetta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar attsommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre änmedel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsochmellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritisktanvändas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade påvattenkemisk information även från andra årstider.Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga ochtidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringarsom krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsattidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) ochprobabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led)upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt enförbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår,sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag förförbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutvecklingsom krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom entreårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys avslumpmässigt insamlade prover från olika årstider.
 •  
10.
 • Sundgren Grinups, Berit, 1949-, et al. (författare)
 • Den bortglömda hälsans folk Rapport från projekt
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projekt ”Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete” har bedrivits i samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och har finansierats av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångspunkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kunskap. En utgångspunkt har varit att ”hela livet” påverkar en individs hälsa. Teoretiskt har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition att förutom arbetslivet studera hem och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt för hälsan. I rapporten konstateras att ”livet självt” inte längre ges utrymme i arbetslivet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskussionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 69445
Åtkomst
fritt online (30009)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (40)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (64442)
populärvet., debatt m.m. (4994)
refereegranskat (9)
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (373)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (238)
Larsson, Gerry, (217)
Åström, Karl Johan, (217)
Gustafsson, Fredrik, (173)
Jacobson, Torbjörn, (156)
visa fler...
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (150)
Gustafsson, Mats, (137)
Petersson, Göran, 19 ... (130)
Jensen, Lars (116)
Lundkvist, Sven-Olof ... (113)
Fagerlund, Göran (106)
Carlsson, Bo (103)
Johansson, Börje, (101)
Jacobsson, Lars (101)
Trillkott, Stefan, (101)
Granö, U-P (99)
Ingason, Haukur, (97)
Bignert, Anders (94)
Janson, Svante, (92)
Sonesten, Lars (92)
Ericsson, Göran, (91)
Isaksson, Sven, 1966 ... (91)
Höbeda, Peet, (90)
Östman, Sofi, (87)
Östman, Birgit, (83)
Nordström, Jan (81)
Olsson, Gustaf, (78)
Lindbeck, Assar, (78)
Anund, Anna (77)
Skarnemark, Gunnar, ... (77)
Svensson, Lars E. O. ... (76)
Söderholm, Patrik, (75)
Kreuger, Jenny, (75)
Andersson, Martin (75)
Kristensson, Gerhard ... (75)
Smedby, B, (75)
von Sydow, E, (75)
Bengtsson, N, (75)
Malmberg, Bo, (74)
Nurmi, J (74)
Löfgren, Stefan, (73)
Thulin, Hans, (73)
Glad, Torkel, 1947-, (72)
Larsson, Jörgen, (70)
Gunnarsson, Svante, (69)
Jönsson, Bodil, (69)
Jermer, Jöran, (69)
Hammarström, Ulf, (68)
Varhelyi, Andras, (67)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6786)
RISE (5927)
Uppsala universitet (5756)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5576)
Göteborgs universitet (5277)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4680)
visa fler...
Linköpings universitet (4663)
Luleå tekniska universitet (3979)
Naturvårdsverket (3516)
Kungliga Tekniska Högskolan (3286)
Stockholms universitet (3232)
Chalmers tekniska högskola (3054)
Umeå universitet (2698)
Karlstads universitet (2018)
Linnéuniversitetet (1607)
Högskolan i Jönköping (1352)
Mittuniversitetet (1212)
Högskolan Dalarna (1030)
Örebro universitet (955)
Mälardalens högskola (643)
Högskolan i Borås (632)
Södertörns högskola (595)
Malmö universitet (575)
Försvarshögskolan (564)
Nordiska Afrikainstitutet (492)
Högskolan Kristianstad (412)
Högskolan i Gävle (399)
Högskolan i Halmstad (326)
Blekinge Tekniska Högskola (302)
Högskolan i Skövde (214)
Högskolan Väst (187)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (183)
Naturhistoriska riksmuseet (62)
Gymnastik- och idrottshögskolan (50)
Röda Korsets Högskola (46)
Kungl. Konsthögskolan (39)
Konstfack (35)
Kungl. Musikhögskolan (7)
Sophiahemmet Högskola (7)
Stockholms konstnärliga högskola (6)
Karolinska Institutet (2)
visa färre...
Språk
Svenska (39352)
Engelska (29370)
Tyska (152)
Norska (120)
Finska (114)
Danska (108)
visa fler...
Franska (70)
Japanska (38)
Odefinierat språk (32)
Spanska (17)
Nederländska (16)
Polska (11)
Isländska (8)
Ryska (6)
Italienska (5)
Portugisiska (5)
Bosniska (3)
Tjeckiska (2)
Estniska (2)
Bulgariska (2)
Latin (1)
Arabiska (1)
Kinesiska (1)
Turkiska (1)
Nynorsk (1)
Swahili (1)
Vietnamesiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (22406)
Teknik (15656)
Naturvetenskap (14138)
Lantbruksvetenskap (6576)
Humaniora (3070)
Medicin och hälsovetenskap (2794)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy