SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry) ;pers:(Öberg Tomas 1956)"

Sökning: AMNE:(NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry) > Öberg Tomas 1956

 • Resultat 1-10 av 50
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Importance of the first design matrix in experimental simplex optimization
 • 1998
 • Ingår i: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. - Amsterdam : Elevier. - 0169-7439. ; 44:1-2, s. 147-151
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The basic and modified simplex methods are efficient optimization techniques applied in many fields of chemistry and engineering. Various first design matrices were evaluated on polynomial models with added noise. D-optimal linear design matrices performed better than regular or cornered first simplices in the normal experimental situation. These findings have been implemented in a new experimental design an optimization software, the MultiSimplex(R).
 •  
2.
 • Filipsson, Monika, et al. (författare)
 • Exponeringsfaktorer vid riskbedömning : Inventering av dataunderlag
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Exponering definieras som kontakten mellan ett kemiskt, fysikaliskt eller biologiskt agens och den yttre avgränsningen för en organism. Människors exponering för kemiska ämnen i miljön styrs inte bara av förekomsten av en förorening, utan även av beteende, fysiologiska egenskaper och olika yttre faktorer. De mätbara variabler som används i exponeringsmodeller för att beskriva detta benämns exponeringsfaktorer.Den mest omfattande sammanställningen av data för olika exponeringsfaktorer härrör från USA, men det finns även ett par europeiska sammanställningar. Beteenden, fysiologiska egenskaper och yttre miljöfaktorer skiljer dock mellan olika länder. Det finns därför skäl att sammanställa sådana data även för svenskt vidkommande. En sammanställning kan även bidra till en viss standardisering av riskbedömningar.I föreliggande rapport redovisas exponeringsfaktorer för olika områden och i stora stycken överensstämmer urvalet med de tidigare nämnda internationella sammanställningarna. Redovisningen och dess omfattning påverkas även i hög grad av tillgången på data. Det innebär exempelvis att variabilitet (naturlig variation) och osäkerhet inte kan anges för alla faktorer. Dessa databrister är särskilt påtagliga vad gäller konsumtion av dricksvatten och hemodlade vegetabilier samt tidsanvändning.Dataunderlaget är däremot gott för fysiologiska parametrar som kroppsvikt och hudyta liksom den allmänna konsumtionen av livsmedel. För dessa exponeringsfaktorer redovisas statistiska parametrar som medelvärde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis. Dessutom anges osäkerhetsintervall för dessa parametrar. Percentiler utgör ett användbart alternativ för presentera variabilitet (naturlig variation) och även sådana redovisas tillsammans med tillhörande osäkerhetsintervall.Ytterligare exponeringsfaktorer som behandlas i rapporten är åldersfördelning och flyttningsfrekvens, boende och byggnader, kontakt med mark och damm och markegenskaper. Förutom tabellerade värden återfinns även referenser till de primära datakällorna så att det är möjligt att själv gå vidare och fördjupa sig i underlaget.I rapporten jämförs även insamlade data med remissversionen av den svenska beräkningsmodellen för riktvärden för mark. Jämförelsen med denna modell visar att valda värden för exponeringsfaktorerna ibland motsvarar en bästa skattning (medelvärde/median), ofta en konservativ skattning och ibland en mycket konservativ skattning. Det går inte att utifrån dessa jämförelser dra några säkra slutsatser om dess inverkan på den slutliga riskbedömningen och beslut avseende åtgärder.Det är rapportförfattarnas förhoppning att föreliggande sammanställning ska underlätta och påskynda en övergång till riskbedömningsmetoder där variabilitet och osäkerhet kan uppskattas och redovisas kvantitativt.
 •  
3.
 • Liu, Tao, et al. (författare)
 • Modelling of partition constants : Linear solvation energy relationships or PLS regression?
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Chemometrics. - New York : Wiley. - 0886-9383. ; 23:5, s. 254-262
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Estimation methods for partition constants are needed in many fields of engineering and science. The partitioning between phases is determined by the free energy of the transfer and all estimation methods must therefore describe the same entity. Linear solvation energy relationships (LSERs) try to split the contributions to van der Waals and polar interactions into directly interpretable solute descriptors, while projection-based regression methods can accomplish a similar dimensionality reduction from a set of theoretical descriptors. Here, we use the partitioning between octanol and water (Kow) and water solubility (Sw) to investigate similarities and differences between LSER and partial least squares regression (PLSR) models. The similarities in model structure are described, and shown to transform into a comparable prediction performance. We also demonstrate the opportunity to accomplish an analogous chemical interpretation of a PLSR model - either directly or through a linear transformation of the PLS factors - as with an LSER model. Much of the alleged difference between the mechanistic or semi-empirical LSER and the statistical PLSR models will then disappear. The choice of a modelling approach should therefore primarily be driven by the availability of data and predictive performance.
 •  
4.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Bildning av dioxin : litteraturstudie och utvärdering av mätdata
 • 1992
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Litteraturuppgifter avseende metallers och avgaskylningens inverkan på dioxinbildning i termiska processer har sammanställts och utvärderats. Likaså har en tidigare utvärdering av svenska stålverksmätningar uppdaterats. (80 referenser). Lågtemperaturbildning bör ses som en logisk fortsättning av de förhållanden som skapas i ugnen, i form av oxidationsnivå och klorlast. Klorgas bildas från HCl genom den metallkatalyserade Deacon-reaktionen och tillgängliga aromatstrukturer (pyrolys-paket från ugnen) direktkloreras. De enkla kloraromater som bildas sammanfogas i likaså metallkatalyserade reaktioner. De mätningar som har genomförts på svenska stålverk kan i huvudsak inordnas i samma förklaringsmodell, men lågtemperaturbildningens kvantitativa betydelse är fortfarande oklar. Mätningarna som har tillkommit visar också på möjligheten att öka kunskapsunderlaget genom att använda enkla kloraromater som indikatorparametrar för dioxiner. För de stålverk som har undersökts torde det samlade dioxin-utsläppet ligga i intervallet några få till 10 gram per år. Dagens stickprovsförfarande kan däremot inte läggas till grund för några meningsfulla beräkningar av årsutsläpp för enskilda stålverk, då den normala processvariationen är alltför stor.
 •  
5.
 •  
6.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Förekomst av PCB och PCN i varor och kemiska produkter i Sverige : Kloruppdraget, underlagsrapport 5
 • 1994
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tomas Öberg Konsult AB har på uppdrag av Kemikalieinspektionen utrett förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade naftalener (PCN) i varor och produkter. Faktaunderlag har samlats in från tidskriftsartiklar, rapporter och genom personliga kontakter (ca 80 referenser). I Sverige förekommer inte längre någon registrerad nyanvändning av PCB eller PCN. Användningen av PCB-fyllda transformatorer och kraftkondensatorer kommer att vara helt avvecklad vid utgången av 1994. Båda ämnesgrupperna kan dock förekomma som föroreningar i andra produkter. Särskilt vad avser PCN är läget oklart då det inte helt kan uteslutas att användning fortfarande förekommer någonstans i världen. Endast ett fåtal analysresultat finns avrapporterade som avser PCB i svenska produkter. Dessa liksom litteraturreferenser visar att något förhöjda halter fortfarande kan förekomma i returpappersprodukter. Vad avser ackumulerade mängder av PCB så återfinns huvuddelen, mellan 150-600 ton, i byggnadsmaterial. Det största massflödet av PCB, 3-30 ton per år, kan förväntas via byggavfall. För PCN saknas i stort sett helt uppgifter om förekomst i produkter, ackumulerade mängder och massflöden. Kontrollerad förbränning är sannolikt en källa av mindre betydelse för utsläpp av både PCB och PCN. Andra termiska industriprocesser har ej värderats. Bränder kan ge upphov till utsläpp med åtminstone lokalt mätbar betydelse.
 •  
7.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Karakterisering av dioxininnehåll i avfall : en litteratursammanställning
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föreliggande rapport redovisar resultat från en litteraturstudie avseende förekomst av dioxiner i hushållsavfall. Antalet undersökningar med primära data som avser hushållsavfall är dock ytterst begränsat. Inga undersökningar avseende förekomst av dioxiner i svenskt hushållsavfall har påträffats i litteraturen. I Europa har endast två större undersökningar redovisats efter 1995.Undersökningar av andra avfallsmaterial visar att den allmänna föroreningsnivån i de skandinaviska länderna är lägre än i en stor del av övriga Europa. Detta torde därför även avspeglas i det svenska hushållsavfallet. Det svenska systemet för källsortering, med olika behandlingsalternativ, gör det ändock svårt att direkt översätta resultat från andra länder och säkert uttala sig om dioxinnivån i svenskt hushållsavfall.Litteraturgranskningen utmynnar i slutsatsen att en undersökning av förekomsten av dioxiner i svenskt hushållsavfall skulle ge ett underlag för en fördjupad utvärdering av miljöpåverkan med olika behandlingsmetoder. Det är väsentligt att en sådan undersökning planeras så att resultatet dels kan beskriva den variation som finns inom och mellan olika avfallsfraktioner, dels kan ange mått på osäkerheten i de mätresultat som framkommer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt planeringen av provtagning, analys och datautvärdering, samt kopplingen däremellan.Provtagning bör utföras enligt en väldokumenterad metod.De kemiska analyserna bör utföras av ett ackrediterat laboratorium.Provtagningsplanering och datautvärdering bör ske med statistisk metodik. Redovisade undersökningar har enbart beaktat dioxinhalten uttryckt som I-TEQ. EU's vetenskapliga livsmedelskommitté har emellertid rekommenderat att även dioxinlika PCB ska ingå i riskbedömningen. En undersökning av dioxinförekomst i svensk hushållsavfall bör därför omfatta även dioxinlika PCB (12 st kongener).
 •  
8.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Luftutsläpp av organiska miljögifter från ljusbågsugnar : Förekomst och möjliga åtgärder för att minska miljöpåverkan
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Sverige har mätningar av organiska miljögifter i rökgaser från ljusbågsugnar utförts sedan mitten av 1980-talet. 1992-1993 genomfördes även en litteraturstudie och en serie smältförsök vid MEFOS. Föreliggande rapport är dels en sammanfattning av mätningar och utredningar fram till början av 1990-talet, dels en uppdatering med tillkommande resultat från svenska mätningar och internationell forskning. Litteraturförteckningen upptar 167 referenser.Utvärderingen är till övervägande del fokuserad till de grupper av ämnen som går under beteckningen "dioxiner". Olika schema har använts under tidsperioden för att beräkna mängd toxiska ekvivalenter (TEQ), men i praktiken betyder valet av redovisningsprincip mindre än förändringar i provtagningsförfaranden och de naturliga processvariationerna. Utsläppen av dioxiner från skrotsmältning i de svenska ljusbågsugnarna har minskat med ca 70% sedan 1980-talets slut och är nu nere på nivån 3 g per år. De produktionsökningar som förutses till 2010 kommer inte att leda till ett totalt sett ökat utsläpp då produktionen vid stålverket i Degerfors upphör under 2003.Den utsläppsminskning som har uppnåtts beror dels på processteknisk utveckling och förbättrad stoftavskiljning, dels på strukturella förändringar i branschen. En ökad andel av produktionen sker nu vid anläggningar med låga specifika utsläpp. Halterna i rökgaserna är likväl högre än de utsläppsgränser som tillämpas i flera andra europeiska länder. I det korta tidsperspektivet är det svårt att förbättra det inkommande skrotets renhet. Ytterligare processutveckling är möjlig, men investeringskostnaderna för att införa helt nya processkoncept torde vara betydande.I många europeiska länder doseras nu adsorbenter, främst aktivt kol, för att förbättra avskiljningen av "dioxiner" och andra föroreningar i slangfiltren. Adsorbentdosering sker också rutinmässigt vid de svenska avfallsvärmeverken.De svenska stålverken har under lång tid och i samverkan byggt upp en kunskapsbas när det gäller att hantera frågeställningar kring åtgärder mot utsläpp av föroreningar och oönskad miljöpåverkan. Tidigare branschgemensamma projekt har varit framgångsrika, bl.a. genom en systematisk planering och likartat utförande av mätningar och försök. Rapporten utmynnar i en rekommendation att fortsätta med denna stegvisa strategi, som bygger vidare på tidigare erhållna resultat.
 •  
9.
 • Öberg, Tomas, 1956-, et al. (författare)
 • Probabilistisk riskbedömning fas 1. : Sannolikhetsbaserad uppskattning av miljö- och hälsorisker i förorenade markområden – en litteraturöversikt.
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förorenad mark medför risker för hälsa och miljö. Litteraturöversikten redovisar hur nuvarande metodik för kvantitativa riskbedömningar kan kompletteras med en sannolikhetsbaserad – probabilistisk – ansats. Den probabilistiska metoden innebär att variabilitet (naturlig variation) och osäkerhet (okunskap) kan karakteriseras och därmed erhålls både ett bättre beslutsunderlag och kunskap om hur bedömningen ytterligare kan förfinas. Den probabilistiska metodiken har fått stor användning i USA och nu börjar den även tillämpas i flera europeiska länder.Probabilistiska riskbedömningar baseras i allmänhet på simuleringar av utfall från ett stort antal möjliga val av värden för ingångsvariabler och modellparametrar. Beräkningarna kan numer utföras med en vanlig persondator, men kräver en grundläggande kunskap om både teknikens möjligheter och begränsningar.Förorenad mark är vid sidan av kärnkraftsindustrin den viktigaste miljötillämpningen av probabilistisk riskbedömning och ett stort antal studier har publicerats för specifika objekt i Nordamerika, Europa och Asien. De avser exempelvis förorening med bly, arsenik, krom, uran, PCB, PAH, hexaklorbensen, pentaklorfenol, dioxiner och klorerade lösningsmedel. Dessa probabilistiska riskbedömningar täcker in olika exponeringssituationer inom vitt skilda verksamheter, däribland tidigare metallurgisk industri (smältverk och gruvor), tillverkningsindustri, gasverkstomter, träimpregnering, infrastruktur och deponier.En övergång till probabilistisk riskbedömning ställer krav på kvalitetssäkring, både avseende arbetsgången och redovisningsrutinerna. Det amerikanska naturvårdsverket (U. S. EPA) har gett ut relativt detaljerade anvisningar som i stort överensstämmer med vad som idag utgör vetenskapligt konsensus. Liknande behov av riktlinjer finns även i Europa.Behovet av att karakterisera variabilitet, osäkerhet och känslighet i riskbedömningsmodeller är inte annorlunda i Sverige än i Nordamerika. Dessutom behöver säkerhetsmarginalernas storlek klart kunna anges. Probabilistisk metodik kan enkelt integreras med nuvarande svenska riskbedömningsmodeller och rapporten redovisar ett beräkningsexempel för benso[a]pyren.Probabilistisk riskbedömning har ofta använts för att etablera platsspecifika riktvärden och det är här som en framtida användning i Sverige främst kan förutses. Rapporten pekar på behovet av ramar för att underlätta tolkning och jämförbarhet och rekommenderar att ett vägledningsdokument utarbetas. Likaså krävs utbildningsinsatser. Kurser i probabilistiska metoder finns i det ordinarie utbildningsprogrammet vid ett par högskolor, men ett behov finns även av kurser för fortbildning av redan yrkesverksamma, både som distansutbildning och kortare problembaserade kurser.
 •  
10.
 • Öberg, Tomas, 1956- (författare)
 • Validering av prediktionsmodeller för NOx-mätning
 • 1996
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Indirekt bestämning NOx-utsläpp med hjälp av prediktionsmodeller kan godtas för bestämning av miljöavgift. Kraven på tillförlitlighet förutsätts bli likartade som för mätutrustningar. Rapporten redovisar hur prediktionsmodeller bör utformas för att motsvara dessa krav.Ett stort antal anläggningar i USA använder redan nu prediktionsmodeller för att bestämma utsläppet av kväveoxider. De förslag till valideringskrav som har föreslagits är likartade som för mätutrustningar. Modellen skall upprättas utifrån mätdata från jämförande mätningar där olika driftsinställningar provas. Verifieringen genomförs likartat, med ett specificerat prestandakrav för precision och riktighet.I Sverige är detaljerade kvalitetskrav för prediktionsmodeller ännu inte fastställda. Följande punkter måste dock beaktas:- Ingångsdata för modelluppbyggnad.- Modellverifiering - rekalibrering.- Prestanda och definition av kalibreringsområde.- Kontroll av giltighet och signalvalidering.En genomgång av resultat från två genomförda projekt visar att indirekt bestämning av kväveoxider är tekniskt möjlig.Rapporten avslutas med ett förslag till "översättning" av Naturvårdsverkets nuvarande prestandakrav för mätinstrument. Det viktigaste prestandakraven för prediktionsmodellerna vid jämförande mätningar är att den systematiska skillnaden liksom standardavvikelsen högst får uppgå till 10% av kalibreringsområdet och högst 10 ppm tg.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 50
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy