SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-13730"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-13730" > Kartläggning av häl...

Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen : Delrapport från MILSA 2.0

Zdravkovic, Slobodan (författare)
Malmö universitet,Institutionen för vårdvetenskap (VV),Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM),MILSA 2.0
Carlzén, Katarina (författare)
Länsstyrelsen Skåne,MILSA 2.0
Grahn, Mathias (författare)
Malmö Stad,MILSA 2.0
visa fler...
Mangrio, Elisabeth, 1978- (författare)
Malmö universitet,Institutionen för vårdvetenskap (VV),Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM),MILSA 2.0
visa färre...
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789178770069
Malmö universitet, 2020
Svenska 76s.
  • Rapport (populärvet., debatt m.m.)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • BakgrundAtt tvingas fly är en påfrestande och svår process att genomleva. Att efter flykten etablera sig i mottagarlandet medför ytterligare utmaningar. Vägen till att etablera sig i det nya samhället är ofta lång och kantad av svårigheter. Att lära sig språket, att förstå det svenska samhället samt utmaningar med svårigheter att validera diplom och kompetens är några av de svårigheter nyanlända upplever under den första tiden i landet. En ytterligare vanligt förekommande utmaning är att finna ett stabilt och tryggt boende. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna bemöta dessa svårigheter är det egna hälsokapitalet. Hur ser hälsokapitalet ut bland dem som varit på flykt från krig och oroligheter och är det tillräckligt starkt för att hantera allt som möter individen under etableringen? I hälsokapitalet bör alla hälsorelaterade faktorer innefattas, vilka på ett eller annat sätt berör det mänskliga livet. För att främja etablering och inkludering av nyanlända individer är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för den situation som denna grupp av nytillkomna invånare befinner sig i vad gäller hälsa och dess olika riskfaktorer.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som befinner sig inom etableringen i Skåne.Material och metodAlla vuxna nyanlända arabisktalande individer som deltagit i samhällsorientering genom Partnerskap Skåne har bjudits in till att delta i undersökningen. Insamlingsperioden har varit mellan maj månad 2018 till och med mars månad 2019. Mätinstrumentet har utvecklats på svenska för att sedan översättas till arabiska. Enkäten baserades på frågor som fokuserar på bland annat olika sjukdomar, vårdbehov, migrationsspecifika frågor, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor samt sexuell hälsa. Frågeformuläret delades ut i form av pappersenkät inom ramen för samhällsorienteringen av samhälls- och hälsokommunikatörer. Totalt antal svarande blev 315 vilket innebär en svarsfrekvens på 25,3 %.9SlutsatsResultatet visade att en stor andel migranter led av antingen övervikt eller fetma och en ganska stor andel av dessa ansåg att deras vikt ökat sedan flykten till Sverige. Drygt var tionde nyanländ upplevde sitt hälsotillstånd vara dåligt eller mycket dåligt och var tredje person ansåg det vara någorlunda. Det var nära hälften som upplevde en förbättring i självupplevd hälsa efter att de fått uppehållstillstånd medan nästan var femte person upplevde en försämring. Nästan varannan nyanländ hade varit i behov av läkarvård under de senaste tre månaderna innan undersökningen genomfördes men inte sökt vård. Drygt var tredje nyanländ hade en risk för psykisk ohälsa och det var en högre andel män än kvinnor som hade denna risk. Mer än hälften av de nyanlända utförde antingen ingen fysisk aktivitet alls eller under mindre än 30 minuter per vecka. Majoriteten av de tillfrågade ansåg inte att det går att lita på människor runtomkring. En betydande del saknade ett socialt nätverk när det gällde att kunna skaffa ett arbete och hälften saknade kontakt med arbetsgivare och nästan var tredje hade svårt att få sin utbildning validerad.
  • BackgroundForced migration is a trying and difficult experience to endure. Several supplementary challenges in relation to the establishment process await almost immediately after arrival. The process of establishing into a new society is often a long and challenging process. Both learning the language and understanding the society are the first immediate barriers for entering the Swedish labour market, as well as the authorization of diplomas and qualifications. A common challenge is also finding stable and adequate housing. A prerequisite for being able to take on these challenges is the health capital/status of recently arrived migrants (RAM). Health approached in a wide-ranging manner includes all factors that are in one way or another affecting the life of a human being. In order to enhance the establishment and inclusion of RAM it is important to have the fundamental understanding of the situation that this group are facing in relation to their health, as well as different health related risk factors.AimThe aim of the survey was to evaluate health and health related factors for RAM adults included in the establishment process in the southern region of Sweden, Skåne.Material and methodsAll recently arrived Arabic speaking individuals that currently participated in civic- and health communication through Partnership Scania were invited to participate in the study. The period of data collection was between May 2018 and March 2019. The questionnaire was initially developed in Swedish and translated into Arabic. It contains questions addressing different diseases, care needs, migration specific questions, housing, social relations, violence, living habits and sexual health among other things. The questionnaire was distributed in a paper format in civic and health communication classes through civic and health communicators. In total, 315 questionnaires were received resulting in an approximate response rate of 25,3%.11ConclusionThe study found that a large percentage of RAM reported being either overweight or obese, with many of them considering that they gained weight since their flight to Sweden. Almost one in ten RAM participants reported their health status as bad or very bad. A third of participants reported their health as fairly good. Almost half of the respondents experienced an improvement in self-reported health status after receiving the residence permit, but almost one fifth experienced a change for the worse. Almost half the participants had been in a need for health care during the last three months from the date of answering the questionnaire without seeking care. Furthermore, almost a third of the RAM was at risk for their mental ill-health. A higher proportion of men as compared to women reported being at risk for their mental ill-health. More than half of the respondents were not physically active or were active less than 30 minutes per week. The majority of the respondents reported distrust for humans beings. A considerable proportion were lacking social networks in relation to finding jobs. Half of the respondents were missing any contact with employers and a third experienced difficulties having their qualification validated.

Publikations- och innehållstyp

pop (ämneskategori)
rap (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy