SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hj-17302"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hj-17302" > Forskarstött föränd...

Forskarstött förändringsarbete i själva verket – Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

Karltun, Anette, 1956- (författare)
Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics
Eklund, Jörgen, Professor (preses)
Linköpings universitet
Westlander, Gunnela, Professor (preses)
Linköpings universitet
 (creator_code:org_t)
Linköping : Linköpings universitet, 2007
Svenska 376s.
Serie: Linköping Studies in Science and Technology; Dissertation No. 1122 ; 1122
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. Den teoretiska grunden utgörs av ett systemtänkande där konceptet ”Människa-Teknik-Organisation” (MTO), används för att granska interventionsprocessen. Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till kunskapsutveckling-en om forskarstött förändringsarbete utifrån följande delsyften: 1) att illustrera hur ett systemtänkande i förändringsarbete påverkar förståelsen för hur systemkomponenterna Människa, Teknik och Organisation (MTO) interagerar i praktiken, 2) att exemplifiera hur den kunskapen kan omsättas i praktiken genom utveckling och implementering av MTO-anpassade lösningar i samverkan mellan forskare och praktiker, 3) att empiriskt exemplifiera hur former för participation kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete genom analys och syntes av process och resultat. Forskningsprojektet har bedrivits med en interaktiv ansats. Den interaktiva ansatsen har gjort det möjligt att belysa samverkan mellan forskare och praktiker på ett verklig-hetsnära och realistiskt sätt under fyra projektfaser fördelade över en femårsperiod. Den inledande projektfasen innebar en diagnostisering av problematiken. Ett antal åtgärdsförslag presenterades av forskargruppen och ledde vidare till ett forskarstött ut-vecklingsarbete under en andra projektfas då ett underlag till olika förbättringsåtgärder arbetades fram. Detta inbegrep utveckling av såväl teknisk som arbetsorganisatorisk ka-raktär för att åstadkomma effektiva och hälsosamma arbetsprocesser för brevbärare inom postutdelningsverksamheten. I en tredje projektfas testades och utvärderades hela åtgärdspaketet genom implementering på ett pilotkontor. I en fjärde och sista projektfas implementerades förbättringsåtgärderna på samtliga 602 postutdelningskontor i landet och forskarna gjorde en utvärdering. Resultaten visar hur man genom att anlägga ett MTO-perspektiv i förändringsarbete ökar möjligheterna att få klarhet i vilka faktorer som påverkar effektiviteten i ett pro-duktionssystem i sin helhet. Den tvärvetenskapliga forskningssatsningen i kombination med samverkan forskare/praktiker visade sig vara en förutsättning för att skapa förståel-se för interaktionen mellan M-T-O-komponenterna. Avhandlingen visar vidare hur olika former för participation i praktiken kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete både vad gäller process och resultat. Den utförliga redogörelsen för interventionsprocessen, forskarrollens skiftande karaktär samt hindrande och främjande faktorer för forskarstött förändringsarbete, utgör andra viktiga kunskapsbidrag.
  • This dissertation illuminates researcher-supported work for change within the “Postal Service Network”, the division within Posten Sverige AB with responsibility for mail distribution to customers. The intervention has been concerned with improving the work situation of 15,000 postmen. The theoretical foundation consists in a form of systems thinking in which the con-cept of Man-Technology-Organisation (MTO) is employed to scrutinise the intervention process. The overall aim of this dissertation is to contribute to the development of know-ledge in the arena of researcher-supported work for change. It proceeds on the basis of the following objectives 1) to illustrate how systems thinking in the change process influences understanding of how the system’s Man-Technology-Organisation (MTO) components interact in practice, 2) to exemplify how this knowledge can be transformed in practice through the development and implementation of MTO-adapted solutions into collaboration between researchers and practitioners, 3) to exemplify empirically how forms for participation can contribute to a successful change process through the analy-sis and synthesis of both process and results. The research project has been conducted interactively. The interactive approach has made it possible to illuminate collaboration between researchers and practitioners in a down-to-earth and realistic manner during four project phases spread over a five-year period. The introductory project phase involved diagnosis of the problem. A number of proposals for action were presented by the research team, which led on to researcher-supported developmental work during a second project phase when a basis for various improvement measures was created. This involved development of both a technical and work-organisational nature to achieve efficient and healthy work processes for postmen in mail distribution. At a third project phase the entire package of measures was tested and evaluated through implementation in a pilot office. At the fourth and final phase of the project the improvements were implemented in all 602 postal distribution offices in Sweden, and the researchers performed an evaluation. The results show how adopting an MTO perspective on work for change increases opportunities to obtain clarity with regard to which factors influence efficiency in a pro-duction system as a whole. The cross-disciplinary research approach, in combination with researcher/practitioner collaboration, proved to be a prerequisite for creating un-derstanding of the interaction between the MTO components. Further, the dissertation shows how different forms of participation in practice can contribute to successful work for change with regard to both process and results. The extensive reporting of the inter-vention process and accounts of the shifting nature of the researcher’s role and of hin-dering and promoting factors in researcher-supported work for change constitute other important contributions to knowledge.

Ämnesord

ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Other Engineering and Technologies -- Other Engineering and Technologies not elsewhere specified (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Annan teknik -- Övrig annan teknik (hsv//swe)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Annan teknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Other Engineering and Technologies (hsv//eng)

Nyckelord

Interactive research
action research
work for change
participation
learning
intervention
ergonomics
man-technology-organization
interdisciplinary research
sociotechnical systems
human factors
systems perspective
Interaktiv forskning
aktionsforskning
socioteknik
human factors
systemperspektiv
förändringsarbete
participation
delaktighet
lärande
intervention
ergonomi
människa-teknik-organisation
tvärvetenskaplig forskning

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Karltun, Anette, ...
Eklund, Jörgen, ...
Westlander, Gunn ...
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Annan teknik
och Övrig annan tekn ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Annan teknik
Delar i serien
Av lärosätet
Jönköping University

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy