SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Psykologi) srt2:(1980-1989)"

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Psykologi) > (1980-1989)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Brunswiks funktionalistiska linsmodell och socialt arbete. : Ett teoretiskt utkast.
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Brunswiks linsmodell inbegriper såväl det yttre ekologiska systemet (omgivningen) som det inre kognitiva systemet (tänkandet). Modellen är utomordentligt relevant för att förstå problem kring bedömningar och målinriktade handlingar i socialt arbete. Det hävdas att en problemfokuserande arbetsmodell är mer förenlig med linsmodellen än en symtom-åtgärdsmodell är.
 •  
2.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Organisatoriska provokationer
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att nå en kritisk och teoretisk förståelse av hur socialtjänstens organisationer möter sociala problem samt att antyda alternativa organisationsformer.Data har införskaffats från tre organisationer - två socialbyråer och en fältgrupp - genom beslutsdokument och genom fyra intervjustudier under 1983-84. Resultaten tyder på att organisationernas förhållningssätt till sociala problem är i första hand administrativt. Klientgruppernas och enskilda klienters perspektiv, livssituation m.m. verkar organisationerna föga intresserade av. Problemanalyser görs i ringa utsträckning. Däremot sysslar man mycket med interna frågor, former, forrmförändringar, samarbete m.m. Kunskapsbyggande saknas väsentligen. Flera olika teoretiska perspektiv på data antyds och prövas. Teknokratiska medvetandeprocesser ses som en viktig kulturell och samhällelig faktor. Flera andra faktorer diskuteras, t.ex. inverkan av bearbetad materia, organisatorisk rationalitet, varseblivningsmässiga, tankemässiga, känslomässiga och språkliga faktorer. Vissa principer för konstruktion av flexibla, problem- och resultatorienterade organisationer skisseras, t.ex. snabb anpassning till ekologin. En hypotes uppställs om olika organisationstyper inom socialtjänsten. Motståndsproblemet berörs kritiskt. Medvetandeprocesser diskuteras och en allmän hypotes med ett form-innehålls-kontinuum för kulturella medvetandeprocesser skisseras. Innebörden av en symtom-åtgärds-modell respektive en problemfokuserande arbetsmodell vid konstruktion och utveckling av organisationer behandlas. Vidare hävdas att socialarbetarnas och klienternas resurser förtrycks av teknologiska former och formtänkande likt en ande i en flaska. Amöban mde sin rörlighet förespråkas som en förebild för en socialtjänstorganisation.
 •  
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • En perspektiv- och problemfokuserande arbetsmodell
 • 1985
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En arbetsmodell för socialt arbete (och även annat arbete) presenteras. Den har fyra grundbegrepp: - bakomliggande perspektiv - problemanalys - problemanpassat arbetssätt - utfallsanalys Sex praktikexempel där arbetsmodellen använts ges utifrån arbetet med ungdomar och deras familjer vid socialförvaltningen, basenheten, i Örebro. Personal som prövat modellen anser att den är ett bra, kritiskt, medvetandehöjande och arbetsutvecklande hjälpmedel.
 •  
4.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Begreppen form och innehåll för tänkande om och inom socialt arbete
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att tydliggöra och något teoretisera kring begreppen form och innehåll, särskilt rörande socialt arbete. Inriktning mot form respektive innehåll konkurrerar i tänkande och handlande. Ett antal teser kring form och innehåll presenteras.
 •  
5.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Kritiskt tänkande som resurs
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med rapporten är att studera begreppet kritiskt tänkande och dess betingelser samt att något bidra till att stärka kritiskt tänkande som resurs. Ansatsen är teoretisk och explorativ. Försök görs att avgränsa, precisera och ange kärnan hos kritiskt tänkande. Begreppet verkar rymma ett centralt moment av "utmaning" mot något. Marcuses tes om att kritiskt tänkande blivit mindre accepterat i det avancerade industrisamhället ifrågasätts - bilden är mer komplex. Inom varje organisation finns tolerans- respektive tabuområden för kritiskt tänkande. För enskilda människor har kritiskt tänkande överlevnadsvärde, men samtidigt verkar finnas en fruktan i samhället för kritiskt tänkande. Ett stort antal kritiska traditioner finns i samhället och vissa dimensioner i dessa kan urskiljas, t.ex. värdebasens bredd. Kritiskt tänkande och kritik kan betraktas ur ett processperspektiv med sex steg: kritikbetingelser, kritikskapande, kritikförmedling alternativt kritiskt handlande, kritikhantering, kritikeffekter och återverkan av effekterna på de föregående stegen. Inom kritikhanteringen kan olika slag av kritikavvärjande strategier urskiljas, t.ex. undvikande, avledande, avvisande, motangrepp. Några utdrag ur olika kritiska texter återges och kommenteras. I samtliga fall finns en motsättning och ett ställningstagande för den ena sidan samt en kritisk begreppsapparat. Det exemplifierade kritiska tänkandet verkar vara underkastat ett slags selektivitetens grundvillkor. Utgående från begreppen makt och intresse samt från allmänna erfarenheter formuleras en stödja-kväva-teori för kritiskt tänkande. Intressenter söker stödja respektive kväva kritiskt tänkande utifrån sina intressen och sin makt. Utifrån exempel konstateras att förekommande definitioner av kritiskt tänkande på olika sätt görs disciplinerande, dvs. de uppmuntrar inte till kritiskt tänkande utanför vissa givna ramar. Definititionerna har ofta karaktären av "matningsdefinitioner", dvs. ställningstagande förutsätts ske till givna påståenden som man blir "matad" med, och bortser från behovet av att ställa kritiska frågor. Utifrån en bristanalys konstateras ett behov av mer utvecklat kritiskt tänkande i socialt arbete. Sådant skulle dock förskjuta existerande maktbalanser inom organisationerna. Enligt stödja-kväva-teorin för kritiskt tänkande så kan kritiskt tänkande utvecklas inom socialt arbete i den utsträckning som starka intressenter tolkar situationen så att det ligger i deras intresse.
 •  
6.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete : Ett problematiskt beredskapsarbetsprojekt
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att bidra till att klargöra hur mänskliga resurser kan frigöras i socialt arbete. Ett beredskapsarbetsprojekt studerades genom intervjuer med berörda tjänstemän, arbetsledare och deltagare. En pådrivande person saknades i detta projekt som var behäftat med vissa problem såsom avsevärd frånvaro. Ett antal hypoteser för en handlingsinriktad frigörelseteori ställs upp.
 •  
7.
 •  
8.
 • Edvardsson, Bo, 1944-, et al. (författare)
 • O - factor analysis of mood ratings
 • 1981
 • Ingår i: Applied psychological measurement. - 0146-6216 .- 1552-3497. ; 5:4, s. 459-465
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In O-factor analysis an analysis is made on data from many variables with only one individual who is measured on several occasions. The occasions are then correlated across the variables.  This paper demonstrates the usefulness of O-factor analysis in studying how feelings are structured and how situational factors influence feelings. Fours subjects made self-ratings on several occasions using variables they had chosen themselves. Data were O-factor analyzed, and factors  were interpreted in terms of feelings common for situations which loaded on the factors. Problems and applicability of the method in psychotherapy research are discussed. 
 •  
9.
 •  
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Vems dåliga samvete? : Socialsekreterarnas arbetssituation i Örebro
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Socialsekreterarnas arbetssituation vid socialförvaltningen i Örebro studerades genom att ett stickprov om 7 st förde strukturerade dagböcker under en arbetsvecka över vad de gjorde varje kvart och genom att vissa frågor besvarades plus att 4 st av deltagarna intervjuades. Arbetsuppgifterna kunde beskrivas med 19 kategorier. Studien visade att arbetsbelastningen var för hög och att detta på olika sätt inverkade negativt på socialsekreterare och klienter.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
rapport (68)
tidskriftsartikel (65)
doktorsavhandling (54)
bokkapitel (25)
konferensbidrag (15)
bok (10)
visa fler...
annan publikation (10)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
proceedings (redaktörskap) (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (167)
refereegranskat (70)
populärvet., debatt m.m. (14)
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (52)
Wenestam, Claes-Göra ... (18)
Persson, Lars-Olof, ... (13)
Heimann, Mikael, 195 ... (8)
Wiberg, Britt (7)
Sjöberg, Lennart, 19 ... (6)
visa fler...
Linton, Steven J., 1 ... (5)
Stattin, Håkan, 1951 ... (5)
Fridell, Mats (5)
Carelli, Maria Grazi ... (5)
Benelli, Beatrice (5)
Bierschenk, Bernhard (5)
de Chateau, Peter (5)
Sundin, Örjan, 1952- (4)
Rosén, Ingmar (4)
Johansson-Hidén, Bir ... (4)
Risberg, Jarl (4)
Bengtsson, Hans (4)
Magnusson, David (4)
Stenberg, Georg, 194 ... (4)
Andersson, C (3)
Alm, Håkan, 1948- (3)
Berg, Stig (3)
Traunmüller, Hartmut (3)
Kavathatzopoulos, Io ... (3)
Ternström, Sten, 195 ... (3)
Wiberg, Britt, 1946- (3)
Skoglund, John (3)
Nilsson, K. (2)
Andersson, B. (2)
Lyxell, Björn, 1956- (2)
Laike, Thorbjörn (2)
Johansson, Roger (2)
Rönnberg, Jerker, 19 ... (2)
Rydén, Olof (2)
Gustafson, Sigrid B. (2)
Norlander, Torsten (2)
Jern, Stefan (2)
Asp, Kenneth (2)
Marton, Ference (2)
Nilsonne, Åsa (2)
Halldén, Gunilla, 19 ... (2)
Bergström, Marie (2)
Bierschenk, Inger (2)
Öhman, Arne (2)
Cronqvist, S.E (2)
Ozolins, A. (2)
Danilsons, Tomas (2)
Tunving, K (2)
Sundberg, Johan, 193 ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Örebro universitet (62)
Stockholms universitet (39)
Umeå universitet (26)
Högskolan Kristianstad (22)
Linköpings universitet (22)
Lunds universitet (19)
visa fler...
Göteborgs universitet (14)
Uppsala universitet (13)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (10)
Karlstads universitet (8)
Linnéuniversitetet (6)
Mittuniversitetet (5)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Jönköping University (3)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (134)
Svenska (110)
Italienska (4)
Tyska (1)
Franska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (247)
Humaniora (14)
Medicin och hälsovetenskap (13)
Naturvetenskap (4)
Teknik (3)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy