SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:9789198157741 "

Sökning: L773:9789198157741

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bergh, Johan (författare)
 • Skogsbruk
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - Lund, Sweden : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet. - 9789198157741 ; , s. 111-120
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Ericsson, Karin, et al. (författare)
 • Energi -och transportsektorn
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; , s. 45-72
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
3.
 • Hall, Marianne, et al. (författare)
 • Framtidsscenarier
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - Lund : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; , s. 221-228
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Hall, Marianne, et al. (författare)
 • Framtidsscenarier
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; 2, s. 221-228
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I detta kapitel skisseras fyra möjliga framtider. Oavsett scenario krävs i Skåne både utsläppsminskningsåtgärder och anpassningsåtgärder. I närtid skiljer sig inte behovet av anpassnings- åtgärder åt mellan de olika scenarierna. Kostnaden för klimatsäkring kan skilja sig åt, till exempel beroende på hur väl integrerade utsläppsminskningsåtgärderna är med andra beslut och utveckling, och hur väl man lyckas finna och arbeta med positiva synergier. Detta kan även ge återverkningar på samhällets möjligheter till klimatanpassning. Vägen mot en tvågradersvärld kännetecknas i Skåne av ett utsläppsminskningsarbete som är väl integrerat med fysisk planering och infrastruktursatsningar, som sker i vertikal och horisontell samverkan, och som stärks av investering i teknikutveckling och innovationer drivna av eller i samverkan med näringslivet, samt av en normförskjutning hos individer mot ökat engagemang för ett klimatsäkrat samhälle. Även i en fyragradersvärld strävar Skåne mot att uppnå sina klimatmål, men arbetet försvåras och fördyras av bristande internationell samordning och regelverk, och risken för koldioxidläckage är stor. Stora krav ställs på inhemsk teknikutveckling, och på individers engagemang. I en fyragradersvärld är behovet av klimatanpassning mycket stort. Effekter märks på bland annat infrastruktur och ekosystem i Skåne, och effekter ute i världen ger ökande klyftor mellan grupper och regioner, bland annat på grund av återverkningar på livsmedelssäkerheten. Stora kostnader för klimatanpassning riskerar även inom Skåne att skapa ökad ojämlikhet mellan resurssvaga och resursstarka kommuner, företag och individer.
 •  
5.
 • Hall, Marianne, et al. (författare)
 • Världen förändras
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; 2, s. 13-20
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Klimatförändringarna gör världen successivt varmare, förändrar nederbördsmönster, höjer havsytenivån, med mera. Klimatet har redan förändrats och i alla fall en viss fortsatt förändring är oundviklig på grund av tidigare och pågående växthusgasutsläpp. Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror i första hand på beslut om och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, det vill säga utsläppen från framför allt fossila bränslen och ohållbar markanvändning. Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader är en utmaning, men möjligt, och sammanfaller med en utveckling mot en mer hållbar värld. Fortsätter i stället dagens trender, kan jorden blir omkring fyra grader varmare under 2000-talet. Alla regioner och sektorer påverkas av klimatförändringarnas effekter, men på olika sätt. Risker förknippade med detta kan minskas genom anpassning. Skåne, liksom andra regioner, både påverkar klimatet och påverkas av klimatförändringarna. Regionen påverkas av omvärldens val i klimatfrågan, men Skåne väljer själv sin väg och ambitionsnivå.
 •  
6.
 • Klintman, Mikael, et al. (författare)
 • Individen som medborgare och konsument
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : CEC, Lunds universitet. - 9789198157741 ; , s. 198-198
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • - Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra.
 •  
7.
 • Knaggård, Åsa, et al. (författare)
 • Skåne idag och i framtiden
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; 2, s. 229-240
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan. Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne. Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete. Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning. Medborgarna kan involveras mer i arbetet med utsläppsminskningar och klimatanpassning. Beslutsprocesser som är transparenta, som förmår inkludera flera olika perspektiv och som möjliggör lärande över tid är till gagn för klimatarbetet lokalt och regionalt.
 •  
8.
 • Larsson, Anders (författare)
 • Planering för klimatsäkring
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; :2, s. 151-172
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 •  
10.
 • Pihl, Håkan, 1960-, et al. (författare)
 • Naringslivets mojligheter och utmaningar
 • 2015
 • Ingår i: Klimatsäkrat Skåne. - Lund : Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 9789198157741 ; , s. 185-195
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy