SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Törngren Therese) "

Sökning: WFRF:(Törngren Therese)

 • Resultat 1-10 av 37
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Backudd, Ingrid, et al. (författare)
 • Genomförande av MCP-direktivet : Förslag till svenskt genomförande av direktiv 2015/2193/EU om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Naturvårdsverket förslag består av en ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) meddelad med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om försiktighetsmått, 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om dokumentation och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förslagets syfte är att se till att Sverige genomför alla bestämmelser som krävs enligt MCPD. Enligt direktivet ska medlemsstaterna se till att lagar och andra författningar som följer av MCPD träder i kraft senast den 19 december 2017.Direktivet medger ett flertal lättnader i form av dispenser, undantag samt möjligheter till senareläggande av tillämpningen av begränsningsvärden för specifika situationer. I förslaget har vi valt att genomföra vissa av de möjligheter till lättnader som finns i direktivet men inte samtliga. Förslaget innebär därför en skarpare implementering jämfört med en minimi-implementering, som utgör nollalternativet. Vi föreslår även skärpning av vissa begränsningsvärden. Som stödtill den formationsförsörjning som följer av direktivet föreslår vi en nationell digital lösning. I den konsekvensbeskrivning som har gjorts av förslaget framgår att de verksamheter som främst berörs av föreslagna skärpningar är fjärrvärmeanläggningar och anläggningar inom skogsindustrin. Förslaget som helhet är samhällsekonomiskt motiverat då skadekostnaden överstiger marginalkostnaden för år 2025. Skadekostnaden har beräknats enligt ASEKs metod och eftersom då utsläpp från fjärrvärmeanläggningar sker i tätortsmiljöer bedöms denna metod vara tillräckligt representativ för en jämförelse. Anläggningar inom skogsindustrin ligger dock inte i tätortsmiljö men enligt vår bedömning har de inte möjlighet att nyttja lättnaden för förbränning av fast biomassa eftersom de inte kan uppfylla direktivets begränsningsvärde för detta utan att installera avancerad reningsteknik. Motivet till de vägval som gjorts när förslaget tagits fram är att genomförandet av MCPD ska bli så ändamålsenligt som möjligt utifrån direktivet syfte och för svenska förhållanden. Vi har här bl.a. tagit hänsyn till miljönyttan med minskade utsläpp av stoft som bidrar till en bättre luftkvalitet och därmed minskade effekter på hälsa från dessa utsläpp. Ambitionen är att tillämpningen av författningen ska vara utformad på ett sådant sätt att administrativa kostnader för verksamhetsutövare och berörda myndigheter inte blir orimligt stora.Förslaget följer, där det är lämpligt, samma upplägg som förordningen (2013:252)om stora förbränningsanläggningar eftersom det finns stora likheter mellan bakomliggande direktiv.Lösning för informationshanteringen:I förslaget avseende informationshanteringen ingår en nationell lösning som stöd för verksamhetsutövarens underrättelse om sin anläggning, tillsynsmyndighetens registerhållning och spridning av registeruppgifter samt Naturvårdsverkets sammanställning av uppgifter för rapportering till EU.I förslaget ingår att Naturvårdsverket utvecklar och tillhandahåller en nationell etjänst. Verket utvecklar och tillhandahåller också en nationell databas i vilken de inhämtade uppgifterna lagras för tillsynsmyndigheternas räkning. Denna databas utgör den gemensamma tekniska lösningen för de register över medelstora förbränningsanläggningar som tillsynsmyndigheterna är skyldiga att föra.Naturvårdsverket utvecklar och tillhandahåller den tekniska lösningen för att skapa och publicera INSPIRE-tjänster för medelstora förbränningsanläggningar baserat på uppgifterna i databasen. För att underlätta offentliggörandet av registeruppgifterna ingår även att Naturvårdsverket utvecklar och tillhandahåller relevanta maskin/maskin-gränssnitt för respektive myndighets åtkomst till information i den nationella databasen.Tillämpning av begränsningsvärdenDirektivet medger vissa lättnade i form av undantag och möjligheter till senareläggande av tillämpningen av begränsningsvärden för specifika situationer. Vi har valt att föreslå en skarpare implementering jämfört med nollalternativet för vissa situationer dels vad gäller tidpunkten för tillämpningen av kraven samt skärpning av vissa begränsningsvärden.Skärpningar av större betydelse är följande:? Vi genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga fjärrvärmeanläggningar med en installerad tillförd effekt av 5-50 megawatt (MW) (artikel 6.5 första stycket MCPD).? Vi genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för nya anläggningar som använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle (artikel 6.5 andra stycket MCPD).? Vi genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga anläggningar med en installerad tillförd effekt av 5-50 MW som använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle (artikel 6.5 andra stycket MCPD).? Vi genomför inte möjligheten till utökad tidsgräns för befintliga anläggningar med begränsad drifttid per år från 500 till 1 000, som rullande femårigt medelvärde vid extraordinära situationer (artikel 6.3 MCPD).? Begränsningsvärdet för utsläpp av NOx från befintlig medelstor förbränningsanläggning vid förbränning av fast biomassa och övriga fasta bränslen bör skärpas från 650 mg/Nm3 till 300 mg/Nm3. För anläggningar som förbränner flytande biobränsle sätts begränsningsvärdet till 450 mg/Nm3. Samtliga begränsningsvärden gäller vid 6 % O2.Kontroll av efterlevnadVi föreslår inga skärpningar här jämfört med nollalternativet. MCPD ställer dock krav på utsläppsövervakning samt att efterlevnaden av direktivet kontrolleras. Detta innebär konsekvenser för verksamhetsutövare i form av krav på att utsläpp mäts och beräknas samt dokumenteras. För tillsynsmyndigheterna innebär det ytterligare ett regelverk att kontrollera efterlevnaden av samt en skyldighet att hålla register och att tillgängliggöra information publikt.
 •  
2.
 • Björkman, Andrea, et al. (författare)
 • Aberrant recombination and repair during immunoglobulin class switching in BRCA1-deficient human B cells.
 • 2015
 • Ingår i: Proceedings of the National Academy of Sciences. - : National Academy of Sciences. - 1091-6490. ; 112:7, s. 2157-2162
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1) has a multitude of functions that contribute to genome integrity and tumor suppression. Its participation in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) during homologous recombination (HR) is well recognized, whereas its involvement in the second major DSB repair pathway, nonhomologous end-joining (NHEJ), remains controversial. Here we have studied the role of BRCA1 in the repair of DSBs in switch (S) regions during immunoglobulin class switch recombination, a physiological, deletion/recombination process that relies on the classical NHEJ machinery. A shift to the use of microhomology-based, alternative end-joining (A-EJ) and increased frequencies of intra-S region deletions as well as insertions of inverted S sequences were observed at the recombination junctions amplified from BRCA1-deficient human B cells. Furthermore, increased use of long microhomologies was found at recombination junctions derived from E3 ubiquitin-protein ligase RNF168-deficient, Fanconi anemia group J protein (FACJ, BRIP1)-deficient, or DNA endonuclease RBBP8 (CtIP)-compromised cells, whereas an increased frequency of S-region inversions was observed in breast cancer type 2 susceptibility protein (BRCA2)-deficient cells. Thus, BRCA1, together with its interaction partners, seems to play an important role in repairing DSBs generated during class switch recombination by promoting the classical NHEJ pathway. This may not only provide a general mechanism underlying BRCA1's function in maintaining genome stability and tumor suppression but may also point to a previously unrecognized role of BRCA1 in B-cell lymphomagenesis.
 •  
3.
 • Borg, Åke, et al. (författare)
 • Characterization of BRCA1 and BRCA2 deleterious mutations and variants of unknown clinical significance in unilateral and bilateral breast cancer: the WECARE study.
 • 2010
 • Ingår i: Human Mutation. - : John Wiley & Sons Inc.. - 1059-7794. ; 31, s. 1200-1240
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BRCA1 and BRCA2 screening in women at high-risk of breast cancer results in the identification of both unambiguously defined deleterious mutations and sequence variants of unknown clinical significance (VUS). We examined a population-based sample of young women with contralateral breast cancer (CBC, n=705) or unilateral breast cancer (UBC, n=1398). We identified 470 unique sequence variants, of which 113 were deleterious mutations. The remaining 357 VUS comprised 185 unique missense changes, 60% were observed only once, while 3% occurred with a frequency of >10%. Deleterious mutations occurred three times more often in women with CBC (15.3%) than in women with UBC (5.2%), whereas combined, VUS were observed in similar frequencies in women with CBC and UBC. A protein alignment algorithm defined 16 rare VUS, occurring at highly conserved residues and/or conferring a considerable biochemical difference, the majority located in the BRCA2 DNA-binding domain. We confirm a multiplicity of BRCA1 and BRCA2 VUS that occur at a wide range of allele frequencies. Although some VUS inflict chemical differences at conserved residues, suggesting a deleterious effect, the majority are not associated with an increased risk of CBC. (c) 2010 Wiley-Liss, Inc.
 •  
4.
 • Catucci, Irene, et al. (författare)
 • Individuals with FANCM biallelic mutations do not develop Fanconi anemia, but show risk for breast cancer, chemotherapy toxicity and may display chromosome fragility
 • 2018
 • Ingår i: Genetics in Medicine. - : Nature Publishing Group. - 1098-3600. ; 20:4, s. 452-457
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • PurposeMonoallelic germ-line mutations in the BRCA1/FANCS, BRCA2/FANCD1 and PALB2/FANCN genes confer high risk of breast cancer. Biallelic mutations in these genes cause Fanconi anemia (FA), characterized by malformations, bone marrow failure, chromosome fragility, and cancer predisposition (BRCA2/FANCD1 and PALB2/FANCN), or an FA-like disease presenting a phenotype similar to FA but without bone marrow failure (BRCA1/FANCS). FANCM monoallelic mutations have been reported as moderate risk factors for breast cancer, but there are no reports of any clinical phenotype observed in carriers of biallelic mutations.MethodsBreast cancer probands were subjected to mutation analysis by sequencing gene panels or testing DNA damage response genes.ResultsFive cases homozygous for FANCM loss-of-function mutations were identified. They show a heterogeneous phenotype including cancer predisposition, toxicity to chemotherapy, early menopause, and possibly chromosome fragility. Phenotype severity might correlate with mutation position in the gene.ConclusionOur data indicate that biallelic FANCM mutations do not cause classical FA, providing proof that FANCM is not a canonical FA gene. Moreover, our observations support previous findings suggesting that FANCM is a breast cancer-predisposing gene. Mutation testing of FANCM might be considered for individuals with the above-described clinical features.Genetics in Medicine advance online publication, 24 August 2017; doi:10.1038/gim.2017.123.
 •  
5.
 • Cirenajwis, Helena, et al. (författare)
 • Molecular stratification of metastatic melanoma using gene expression profiling: prediction of survival outcome and benefit from molecular targeted therapy.
 • 2015
 • Ingår i: Oncotarget. - : Impact Journals. - 1949-2553. ; 6:14, s. 12297-12309
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Melanoma is currently divided on a genetic level according to mutational status. However, this classification does not optimally predict prognosis. In prior studies, we have defined gene expression phenotypes (high-immune, pigmentation, proliferative and normal-like), which are predictive of survival outcome as well as informative of biology. Herein, we employed a population-based metastatic melanoma cohort and external cohorts to determine the prognostic and predictive significance of the gene expression phenotypes. We performed expression profiling on 214 cutaneous melanoma tumors and found an increased risk of developing distant metastases in the pigmentation (HR, 1.9; 95% CI, 1.05-3.28; P=0.03) and proliferative (HR, 2.8; 95% CI, 1.43-5.57; P=0.003) groups as compared to the high-immune response group. Further genetic characterization of melanomas using targeted deep-sequencing revealed similar mutational patterns across these phenotypes. We also used publicly available expression profiling data from melanoma patients treated with targeted or vaccine therapy in order to determine if our signatures predicted therapeutic response. In patients receiving targeted therapy, melanomas resistant to targeted therapy were enriched in the MITF-low proliferative subtype as compared to pre-treatment biopsies (P=0.02). In summary, the melanoma gene expression phenotypes are highly predictive of survival outcome and can further help to discriminate patients responding to targeted therapy.
 •  
6.
 • Cirenajwis, Helena, et al. (författare)
 • NF1-mutated melanoma tumors harbor distinct clinical and biological characteristics
 • 2017
 • Ingår i: Molecular Oncology. - : Elsevier. - 1574-7891. ; 11:4, s. 438-451
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In general, melanoma can be considered as a UV-driven disease with an aggressive metastatic course and high mutational load, with only few tumors (acral, mucosal, and uveal melanomas) not induced by sunlight and possessing a lower mutational load. The most commonly activated pathway in melanoma is the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway. However, the prognostic significance of mutational stratification is unclear and needs further investigation. Here, in silico we combined mutation data from 162 melanomas subjected to targeted deep sequencing with mutation data from three published studies. Tumors from 870 patients were grouped according to BRAF, RAS, NF1 mutation or triple-wild-type status and correlated with tumor and patient characteristics. We found that the NF1-mutated subtype had a higher mutational burden and strongest UV mutation signature. Searching for co-occurring mutated genes revealed the RASopathy genes PTPN11 and RASA2, as well as another RAS domain-containing gene RASSF2 enriched in the NF1 subtype after adjustment for mutational burden. We found that a larger proportion of the NF1-mutant tumors were from males and with older age at diagnosis. Importantly, we found an increased risk of death from melanoma (disease-specific survival, DSS; HR, 1.9; 95% CI, 1.21-3.10; P = 0.046) and poor overall survival (OS; HR, 2.0; 95% CI, 1.28-2.98; P = 0.01) in the NF1 subtype, which remained significant after adjustment for age, gender, and lesion type (DSS P = 0.03, OS P = 0.06, respectively). Melanoma genomic subtypes display different biological and clinical characteristics. The poor outcome observed in the NF1 subtype highlights the need for improved characterization of this group.
 •  
7.
 • Figueiredo, Jane C., et al. (författare)
 • Oral contraceptives and postmenopausal hormones and risk of contralateral breast cancer among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers and noncarriers: the WECARE Study
 • 2010
 • Ingår i: Breast Cancer Research and Treatment. - : Springer. - 1573-7217. ; 120:1, s. 175-183
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The potential effects of oral contraceptive (OC) and postmenopausal hormone (PMH) use are not well understood among BRCA1 or BRCA2 (BRCA1/2) deleterious mutation carriers with a history of breast cancer. We investigated the association between OC and PMH use and risk of contralateral breast cancer (CBC) in the WECARE (Women's Environment, Cancer, and Radiation Epidemiology) Study. The WECARE Study is a population-based case-control study of 705 women with asynchronous CBC and 1,398 women with unilateral breast cancer, including 181 BRCA1/2 mutation carriers. Risk-factor information was assessed by telephone interview. Mutation status was measured using denaturing high-performance liquid chromatography followed by direct sequencing in all participants. Outcomes, treatment, and tumor characteristics were abstracted from medical records. Ever use of OCs was not associated with risk among noncarriers (RR = 0.87; 95% CI = 0.66-1.15) or BRCA2 carriers (RR = 0.82; 95% CI = 0.21-3.13). BRCA1 carriers who used OCs had a nonsignificant greater risk than nonusers (RR = 2.38; 95% CI = 0.72-7.83). Total duration of OC use and at least 5 years of use before age 30 were associated with a nonsignificant increased risk among mutation carriers but not among noncarriers. Few women had ever used PMH and we found no significant associations between lifetime use and CBC risk among carriers and noncarriers. In conclusion, the association between OC/PMH use and risk of CBC does not differ significantly between carriers and noncarriers; however, because carriers have a higher baseline risk of second primaries, even a potential small increase in risk as a result of OC use may be clinically relevant.
 •  
8.
 • Fioretos, Thoas, et al. (författare)
 • Isochromosome 17q in blast crisis of chronic myeloid leukemia and in other hematologic malignancies is the result of clustered breakpoints in 17p11 and is not associated with coding TP53 mutations
 • 1999
 • Ingår i: Blood. - : American Society of Hematology. - 1528-0020. ; 94:1, s. 225-232
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • An isochromosome of the long arm of chromosome 17, i(17q), is the most frequent genetic abnormality observed during the disease progression of Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia (CML), and has been described as the sole anomaly in various other hematologic malignancies. The i(17q) hence plays a presumably important pathogenetic role both in leukemia development and progression. This notwithstanding, the molecular consequences of this abnormality have not been investigated in detail. We have analyzed 21 hematologic malignancies (8 CML in blast crisis, 8 myelodysplastic syndromes [MDS], 2 acute myeloid leukemias, 2 chronic lymphocytic leukemias, and 1 acute lymphoblastic leukemia) with i(17q) by fluorescence in situ hybridization (FISH). Using a yeast artificial chromosome (YAC) contig, derived from the short arm of chromosome 17, all cases were shown to have a breakpoint in 17p. In 12 cases, the breaks occurred within the Smith-Magenis Syndrome (SMS) common deletion region in 17p11, a gene-rich region which is genetically unstable. In 10 of these 12 cases, we were able to further map the breakpoints to specific markers localized within a single YAC clone. Six other cases showed breakpoints located proximally to the SMS common deletion region, but still within 17p11, and yet another case had a breakpoint distal to this region. Furthermore, using chromosome 17 centromere-specific probes, it could be shown that the majority of the i(17q) chromosomes (11 of 15 investigated cases) were dicentric, ie, they contained two centromeres, strongly suggesting that i(17q) is formed through an intrachromosomal recombination event, and also implicating that the i(17q), in a formal sense, should be designated idic(17)(p11). Because i(17q) formation results in loss of 17p material, potentially uncovering the effect of a tumor suppressor on the remaining 17p, the occurrence of TP53 mutations was studied in 17 cases by sequencing the entire coding region. In 16 cases, no TP53 mutations were found, whereas one MDS displayed a homozygous deletion of TP53. Thus, our data suggest that there is no association between i(17q) and coding TP53 mutations, and that another tumor suppressor gene(s), located in proximity of the SMS common deletion region, or in a more distal location, is of pathogenetic importance in i(17q)-associated leukemia.
 •  
9.
 • Galeev, Roman, et al. (författare)
 • Genome-wide RNAi Screen Identifies Cohesin Genes as Modifiers of Renewal and Differentiation in Human HSCs
 • 2016
 • Ingår i: Cell Reports. - : Cell Press. - 2211-1247. ; 14:12, s. 2988-3000
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • To gain insights into the regulatory mechanisms of hematopoietic stem cells (HSCs), we employed a genome-wide RNAi screen in human cord-blood derived cells and identified candidate genes whose knockdown maintained the HSC phenotype during culture. A striking finding was the identification of members of the cohesin complex (STAG2, RAD21, STAG1, and SMC3) among the top 20 genes from the screen. Upon individual validation of these cohesin genes, we found that their knockdown led to an immediate expansion of cells with an HSC phenotype in vitro. A similar expansion was observed in vivo following transplantation to immunodeficient mice. Transcriptome analysis of cohesin-deficient CD34(+) cells showed an upregulation of HSC-specific genes, demonstrating an immediate shift toward a more stem-cell-like gene expression signature upon cohesin deficiency. Our findings implicate cohesin as a major regulator of HSCs and illustrate the power of global RNAi screens to identify modifiers of cell fate.
 •  
10.
 • Harbst, Katja, et al. (författare)
 • Molecular and genetic diversity in the metastatic process of melanoma.
 • 2014
 • Ingår i: Journal of Pathology. - : John Wiley & Sons Inc.. - 0022-3417. ; 233:1, s. 39-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Diversity between metastatic melanoma tumours in individual patients is known; however, the molecular and genetic differences remain unclear. To examine the molecular and genetic differences between metastatic tumours, we performed gene-expression profiling of 63 melanoma tumours obtained from 28 patients (two or three tumours/patient), followed by analysis of their mutational landscape, using targeted deep sequencing of 1697 cancer genes and DNA copy number analysis. Gene-expression signatures revealed discordant phenotypes between tumour lesions within a patient in 50% of the cases. In 18 of 22 patients (where matched normal tissue was available), we found that the multiple lesions within a patient were genetically divergent, with one or more melanoma tumours harbouring 'private' somatic mutations. In one case, the distant subcutaneous metastasis of one patient occurring 3 months after an earlier regional lymph node metastasis had acquired 37 new coding sequence mutations, including mutations in PTEN and CDH1. However, BRAF and NRAS mutations, when present in the first metastasis, were always preserved in subsequent metastases. The patterns of nucleotide substitutions found in this study indicate an influence of UV radiation but possibly also DNA alkylating agents. Our results clearly demonstrate that metastatic melanoma is a molecularly highly heterogeneous disease that continues to progress throughout its clinical course. The private aberrations observed on a background of shared aberrations within a patient provide evidence of continued evolution of individual tumours following divergence from a common parental clone, and might have implications for personalized medicine strategies in melanoma treatment. Published by John Wiley & Sons, Ltd. www.pathsoc.org.uk.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 37
 • [1]234Nästa

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy