SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "elisabeth mangrio srt2:(2020-2021)"

Sökning: elisabeth mangrio > (2020-2021)

 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • Newly arrived refugee parents in sweden and their experience of the resettlement process : A qualitative study
 • 2020
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health. - : Sage Publications. - 1403-4948 .- 1651-1905. ; 48:7, s. 699-706
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aims: The Swedish public support system for integration and establishment of newly arrived refugees includes an individualized introduction plan, containing language, civic and health information classes. As the plan requires active involvement, the simultaneous establishment of childcare and school start for children risks creating additional challenges and frustrations. The aim of the study was to explore the experience of adjustment among newly arrived refuge parents in the resettlement process, so as to understand how this risk may be mitigated. Methods: A qualitative study conducted with 24 Syrian refugee parents participating in the resettlement process and having received asylum status. Results: Parents experienced stress due to long waiting times for residence permits and the struggle to find stable housing. The parents established themselves by enrolling in language studies and looking for employment. They also faced challenges adjusting socially since they were mainly meeting people from their own country and therefore felt excluded from the Swedish society. Conclusions: The parents describe the experiences of having escaped from a war-torn country and arrived in new surroundings as mainly challenging for their current situation. Feelings of uncertainty arise as families struggle with daily life while waiting for residence permits, finding stable housing, learning a language and adjusting to new social circumstances. Having this in mind, we conclude that this group of refugees is exposed to health risks in the near future and as such is in need of additional support.
 •  
2.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundMigration överlag är en faktor som kan leda till ökade stressnivåer bland migranter vilket ofta kan bero på de omständigheter som förekommit kring själva flykten. Efter att de nyanlända anlänt till värdlandet väntar ofta en period av osäker väntan på uppehållstillstånd vilket har tydligt visat sig korrelera negativt med den psykiska hälsan. I samband med beviljat uppehållstillstånd påbörjas en rad stödinsatser för etablering i samhället. I Sverige erbjuds alla nyanlända att delta i etableringsprocessen vilken innebär ett individanpassat stöd för den nyanländes etablering i samhället. En grundförutsättning för ett aktivt deltagande i etableringsprocessen är en god hälsa samt en stabil tillvaro i form av en trygg boendesituation. En särskilt utsatt grupp bland de nyanlända är familjer med barn där utmaningarna med etableringen är betydligt mer skiftande jämfört med de ensamstående. Dessutom utgör nyanlända kvinnor av olika anledningar en särskilt utsatt grupp. Det är därmed av vikt att närmare belysa hur de nyanlända familjerna och särskilt de nyanlända kvinnorna ser på sin hälsa och sin situation under etableringsprocessen i Sverige.SyfteSyftet med studien var att belysa nyanlända familjers upplevelse av hälsa under det att de deltar i etableringsprocessen samt att särskilt belysa nyanlända kvinnors situation under etableringen.Material och metodFöreliggande rapport utgörs av två delstudier genomförda med kvalitativ forskningsmetod. Båda delstudierna har baserats på insamlat material genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på semi-strukturerade frågescheman som innebär att ett antal övergripande frågor eller teman använts som utgångspunkt vid intervjuerna. Totalt genomfördes 26 intervjuer varav 15 med fokus på familjer och 11 med fokus på kvinnornas situation. Det insamlade materialet har i den första delstudien bearbetats med Attride-Stirlings metod i form av ett tematiskt nätverk och i den andra delstudien med Burnards metod för innehållsanalys. Eftersom det förekommer svårigheter med språket så tidigt inpå flykten till Sverige genomfördes intervjuerna med hjälp av auktoriserade tolkar. Alla intervjuer utfördes i Skåne län.SlutsatsNyanlända familjer i etableringen kämpade med väntan på ett erhålla uppehållstillstånd och utmanades även av att hitta ett stabilt boende för sina familjer. Barnen trivdes bra i skolan och föräldrarna drevs av att lära sig det svenska språket samt att komma in på arbetsmarknaden. Detta upplevdes dock10som en utmaning. En del av föräldrarna led även av att ha familjemedlemmar kvar i hemlandet och utmanades av den nya sociala situationen i Sverige. Vad gäller kvinnornas situation specifikt framkom det att återföreningen med familjemedlemmar var viktig eftersom saknaden efter dem ansågs kunna påverka den psykiska hälsan negativt. Kvinnorna i studien verkade vara ivriga till att lära sig språket och att komma in på arbetsmarknaden.Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att föreliggande undersökning avsåg att studera upplevelsen av hälsa men att detta tema av respondenterna besvarades i relation till hälsans bestämningsfaktorer såsom arbetslöshet, delaktighet och svenskt socialt nätverk samt trygg boendesituation.
 •  
3.
 • Stenberg, Marie, et al. (författare)
 • Formative peer assessment in higher healthcare education programmes : a scoping review
 • 2021
 • Ingår i: BMJ Open. - : BMJ Publishing Group Ltd. - 2044-6055 .- 2044-6055. ; 11:2
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Objectives Formative peer assessment focuses onlearning and development of the student learning process.This implies that students are taking responsibility forassessing the work of their peers by giving and receivingfeedback to each other. The aim was to compile researchabout formative peer assessment presented in higherhealthcare education, focusing on the rationale, theinterventions, the experiences of students and teachersand the outcomes of formative assessment interventions.Design A scoping review.Data sources Searches were conducted until May 2019in PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied HealthLiterature, Education Research Complete and EducationResearch Centre. Grey literature was searched in LibrarySearch, Google Scholar and Science Direct.Eligibility criteria Studies addressing formative peerassessment in higher education, focusing on medicine,nursing, midwifery, dentistry, physical or occupationaltherapy and radiology published in peer-reviewedarticlesor in grey literature.Data extractions and synthesis Out of 1452 studies,37 met the inclusion criteria and were critically appraisedusing relevant Critical Appraisal Skills Programme, JoannaBriggs Institute and Mixed Methods Appraisal Tool tools.The pertinent data were analysed using thematic analysis.Result The critical appraisal resulted in 18 includedstudies with high and moderate quality. The rationale forusing formative peer assessment relates to giving andreceiving constructive feedback as a means to promotelearning. The experience and outcome of formativepeer assessment interventions from the perspectiveof students and teachers are presented within threethemes: (1) organisation and structure of the formativepeer assessment activities, (2) personal attributes andconsequences for oneself and relationships and (3)experience and outcome of feedback and learning.Conclusion Healthcare education must considerpreparing and introducing students to collaborativelearning, and thus develop well-designedlearningactivities aligned with the learning outcomes. Since peercollaboration seems to affect students’ and teachers’experiences of formative peer assessment, empiricalinvestigations exploring collaboration between studentsare of utmost importance.
 •  
4.
 • Stenberg, Marie, et al. (författare)
 • Preceptors' experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model : A qualitative study
 • 2020
 • Ingår i: Nurse Education in Practice. - : Elsevier. - 1471-5953 .- 1873-5223. ; 42
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The clinical environment is a vital component of nurse education, constantly changing due to constraints of the current health care systems such as increasing number of students and a limited number of preceptors. Peer learning, is gaining momentum as an educational model highly suitable for clinical placements. The peer learning model incorporates structured learning activities that support student activity, but little is reported of the actual structure and content of those activities. Thereby, the aim of this study was to explore precepting nurses’ experience of using structured learning activities as part of the peer learning model during clinical placement. We used a qualitative research approach, using two open self-administered global questions. The result is based on the analysis of the written responses from 62 preceptors. Four categories followed the analysis: An opportunity for collaboration, An occasion for reflection, A new educational structure, and Recommendations for development. The preceptors perceived the structured learning activities as beneficial for increased collaboration and reflection among students. Moreover, utilizing the structured learning activities was perceived to be time saving for the preceptors, however this is an area where further research is needed.
 •  
5.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • The Association Between Self-perceived Health and Sleep-Quality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden : A Quantitative Study.
 • 2020
 • Ingår i: Journal of Immigrant and Minority Health. - : Springer. - 1557-1912 .- 1557-1920. ; 22, s. 82-86
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Previous research findings suggest that insomnia could be related to decreased health status and that it could also be affected by traumatic life experiences, such as war. Good health is important for newly arrived refugees for an effective integration process. The aim of the present study is, therefore, to investigate the association between self-perceived health and sleep quality among newly arrived refugees in Sweden. The results are based on 681 migrants who participated in a survey between 2015 and 2016. There was a significant odds ratio (OR) after adjustment for confounders for newly arrived refugees that were experiencing bad self-perceived health to also experience bad sleep: OR 8.07 (4.34-15.00). Furthermore, the OR remained significant but lower after adjustments for confounders for newly arrived refugees that had bad self-perceived health to be suffering from anxiety during sleep, with OR 3.83 (2.11-6.94).
 •  
6.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • An Extended Home Visit Programme Within the Swedish Child Healthcare System for First-Time Parents in Scania, Sweden : A Study Protocol
 • 2021
 • Ingår i: Frontiers In Public Health. - : Frontiers Media S.A.. - 2296-2565. ; 9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The Swedish Child Healthcare (CHC) system aims to provide equal and fair health care for all children and families in Sweden. Currently in Sweden, the CHC offers every family two home visits during the child's 1st year of life. During 2019, an extended home visit programme, called Grow Safely, was started in the region of Scania for first-time parents. The aim of the extended home visit programme was to provide support for first-time parents in order to improve the overall health of the child and family and contribute to better conditions for equal health. Instead of two home visits during the 1st year, a subsample of first-time parents would receive six visits during the child's first 15 months. These six visits would be conducted by CHC nurses and social workers, midwives, and dental assistants. In the present paper, we describe a research project related to the regional extended home visit programme; the project aims to illuminate the experiences of the participants and to investigate the perceived benefits of the programme in relation to improved health, social and emotional interaction between parent and child, and attitudes toward authorities and surrounding society.Method/Analysis: In order to evaluate the introduction of the intervention, three qualitative interview studies and one quantitative study with follow-up questionnaires will be conducted. Since the research project also comprises studies focusing on the implementation and expectations of politicians, civil servants, organizational managers, and professionals working within the programme, interviews within these fields will be conducted.Discussion: Sweden has a well-established CHC programme, but improvements are always possible. Previous research has shown that home visits are an effective tool to improve both the child's physical and mental health as well as the parents' well-being. However, this kind of intervention involves a significant investment from all organizations involved in the home visits; hence, it is important that the intervention is evaluated. The research project described in the present paper intends to examine the impact of the intervention, and its findings will aid decisionmakers in determining the future of the home visit programme.
 •  
7.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen. : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundAtt som flykting etablera sig i ett nytt samhälle är ofta en långvarig process. Den börjar med att ansöka om asyl, orientera sig i och förstå det nya samhället, lära sig språket och komplettera tidigare utbildning eller utbilda sig på nytt i strävan efter etablering på arbetsmarknaden. Det svenska samhället har sedan 2010 ett strukturerat och individbaserat etableringsstöd som pågår under en period på cirka 24 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Frågan vi genom studien ställt oss är hur väl rustade nyanlända efter genomgången etablering är för att ta sig an alla de utmaningar som väntar under den första tiden efter etableringsprocessen. Hur har situationen utvecklats, hur ser den fysiska och psykiska hälsan ut, vilken uppfattning har de av etableringen samt vidare om de fått ett arbete eller hur de ser på sina möjligheter att få ett. Dessa frågor är viktiga att få kunskap om i syfte att fortsatt kunna erbjuda ett behovsanpassat stöd i processen att etablera sig i Sverige.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som nyligen genomgått etableringsprocessen men även att undersöka om etableringsinsatserna bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande till arbetsmarknaden.Material och metodTillvägagångssättet för undersökningen har varit att utveckla ett övergripande frågeformulär på arabiska med fokus på olika frågor gällande hälsa, vårdbehov, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor, migrationsspecifika frågor, arbete och delaktighet samt sexuell hälsa. Urvalet som baseras på ett obundet slumpmässigt urval bestod av 10 000 individer boende i Skåne med födelseland Syrien eller Irak och beviljat uppehållstillstånd mellan 2012.09.01 och 2016.08.31. Vid beviljat uppehållstillstånd var de i åldern 20 till 64 år och bosatta i Skåne. Undersökningen utfördes under hösten 2018. Frågeformuläret skickades ut till respondenterna i form av pappersenkät med möjlighet att fylla i enkäten digitalt. Totalt antal svarande blev 3208, vilket innebär en svarsfrekvens på 33%.11SlutsatsUppehållstillstånd är mestadels beviljat under det första året. Kunskaper i det svenska språket är bristfälliga för många. Den självrapporterade hälsan är i linje med den övriga befolkningen i länet och den egna insatsen för att bevara god hälsa bedöms vara betydelsefull. En väsentlig andel upplever otillfredsställda läkar-eller tandläkarvårdbehov. Hälsorelaterade levnadsvanor som rökning och fysisk inaktivitet samt brist på tillit ligger högre än genomsnittet i den övriga befolkningen. Bristande förtroende förekommer för olika samhällsinstanser. Störst förtroende upplevs för barnavårdscentralen. Nästintill alla har haft en etableringsplan inklusive samhälls- och hälsokommunikation. Vad gäller etableringsplanen generellt höll majoriteten med eller delvis med om att planen innehöll relevanta aktiviteter. De utmaningar som observerades var aktiviteternas kvalitet och att dessa inte är utformade med hänsyn till respondenternas situation samt att aktiviteterna krockar med varandra. Avsaknad av socialt nätverk och bristande språkkunskaper ansågs av många som hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Att komma in på den svenska arbetsmarknaden är en fortsatt utmaning för många.
 •  
8.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Refugees in Sweden during the Covid-19 pandemic-the need for a new perspective on health and integration
 • 2020
 • Ingår i: Frontiers In Public Health. - : Frontiers Media S.A.. - 2296-2565. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Refugees are already a vulnerable group in society and are in a stressful situation due to their often uncertain legal status in seeking asylum and integration in the new society after migration. Refugees are, in general, at greater risk of poor health outcomes when contracting Covid-19, exacerbated by poor living conditions and difficulties in accessing healthcare. The longer-term social consequences of the pandemic also disproportionately impact refugees, including social isolation, unemployment and difficulties to obtain correct health information. The aim of this paper is to review the social and health consequences that Covid-19 has brought to the refugees residing in Sweden. This needs to be emphasized in order to mitigate against these likely consequences and improve the overall well-being among such a highly vulnerable group in society. As Covid-19 demonstrates, human health needs to be understood holistically, meaning that the vulnerability of any individuals, or even nations, is a vulnerability for the whole population requiring urgent action. Keywords: Covid-19, refugees, social situation, health information
 •  
9.
 • Larsen, Risa, et al. (författare)
 • Interpersonal Communication in Transcultural Nursing Care in India : A Descriptive Qualitative Study
 • 2020
 • Ingår i: Journal of Transcultural Nursing. - : Sage Publications. - 1043-6596 .- 1552-7832.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction: Good communication is crucial for safe and effective nursing care and is necessary in building interpersonal relationships with patients. The increase of global interactions in health care adds to the necessity of developing culturally competent communication in nursing. The purpose of the study was to gain a deeper understanding of interpersonal communication as experienced by nurses working in culturally diverse hospitals in India. Method: A descriptive qualitative method, analyzing 12 semistructured interviews conducted with nurses at two hospitals. Results: The study's themes focus on tools and techniques for working with culturally diverse patients and how to sustain the quality of care in diverse hospital settings. Language resources, language tools, and cultural knowledge were useful aids for nurses when communicating with transcultural patients. It helped the nurses gain confidence and foresee patient needs. Discussion: Highlighting transcultural interpersonal communication techniques within nursing offers a safer and more productive practice of nursing care.
 •  
10.
 • Sjögren Forss, Katarina, et al. (författare)
 • Physical activity in relation to wellbeing among newly arrived refugees in Sweden
 • 2020
 • Ingår i: European Journal of Public Health. - : Oxford University Press. - 1101-1262 .- 1464-360X. ; 30:s5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • BackgroundIn the light of the growing number of refugees that the world has faced during the last years it is reasonable to suggest that the number with both physiological and mental health needs will raise and result in increased public health challenges. Physical activity with its well documented positive impact on both mental and physical health might be one way for refugees to promote health. The importance of investigating participation in physical activity in this group and the impact it might have on their health and wellbeing cannot be underestimated. Few studies exists in the field and therefore, this study aimed to investigate physical activity in relation to mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees in Sweden. MethodsThe study was based on the results from a survey, conducted in 2015 - 2016 among newly arrived adult refugees who spoke Arabic, Pashto, Somali or Dari, participated in a mandatory public integration support programme in the Scania region of Sweden and agreed to participate in the survey. Ultimately 681 participants completed the survey (a response rate of 39,5%). ResultsWe found a significant association between physical activity and mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees.ConclusionsNewly arrived refugees need to be informed about the importance of prioritising physical activity for their health and wellbeing, regardless of their external circumstances, and supported in their attempts to do so.Key messages There is a significant association between physical activity and mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees.Newly arrived refugees need to be informed about the importance of prioritising physical activity for their health and wellbeing, and supported in their attempts to do so.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy