SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-7720"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mau-7720" > Resilient Appliance...

Resilient Appliance Therapy of Temporomandibular Disorders. Subdiagnoses, Sense of Coherence and Treatment Outcome

Nilsson, Håkan (författare)
Malmö högskola,Odontologiska fakulteten (OD)
 (creator_code:org_t)
ISBN 917104311X
Malmö University, Departments of Stomatognathic Physiology and Oral and Maxillofacial Radiology, 2010
Engelska.
Serie: Swedish Dental Journal : Supplement, 0348-6672 ; 206
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Temporomandibulär dysfunktion (TMD) med käk- och/eller ansiktssmärta,med eller utan nedsatt käkfunktion, är vanligt förekommandetillstånd i befolkningen. Tandpressning och gnissling,som kan vara utlösta på grund av hög psykosocial stress, utgör tillsammanseller parallellt med bland annat käktrauma, orsaksfaktorersom kan ge upphov till TMD-symtom som smärta. Hos allmäntandläkarenär det vanligt att undersökningsfynd och symptom påTMD-besvär föranleder behandling med bettskena. Denna användsdå för att reducera sammanbitningskrafter och TMD-smärta, samtför att förbättra patientens käkfunktion. Bettskenebehandling pågårofta parallellt med andra bettfysiologiska behandlingsinsatserför att uppnå bästa smärtlindrande resultat. Innan behandlingenpåbörjas utförs en noggrann anamnesupptagning och klinisk undersökningför att komma fram till en behandlingsgrundande diagnos.Ibland bör den diagnostiska processen inbegripa någon typav radiologisk undersökning.Det övergripande målet med detta avhandlingsarbete var att studeraen grupp patienter med TMD-smärta och jämföra deras käkledsfyndpå magnetresonanstomografi (MRT) med diagnosen baseradpå den kliniska undersökningen och studera behandlingsutfalletav bettskenebehandling med mjuk bettskena (resiliensskena), iett korttids- och ett långtidsperspektiv. Ytterligare ett mål var attstudera “känsla av sammanhang” som påverkansfaktor på behandlingsutfallet.I artikel I var målet att jämföra MRT-fynd på käklederna, hospatienter med TMD smärta, med de kliniska diagnoserna myofascial smärta och myofascial smärta i kombination med artralgi ellerosteoartrit enligt diagnossystemet RDC/TMD, speciellt framtagetför diagnostik i forskningssammanhang. De vanligaste fynden påMRT-bilderna var diskdisplaceringar med eller utan återgång ochstrukturella benförändringar. Dessa fynd förekom i båda diagnosgrupperna,men diskdisplacering iakttogs oftare hos patienternamed myofascial smärta i kombination med artralgi eller osteoartrit.Att dela in de kliniska diagnoserna i grupperna myofascial smärtaoch myofascial smärta i kombination med artralgi eller osteoartrit,kunde inte bekräftas med MRT-fynden i denna studie.I artikel II utvärderades korttidseffekten av behandling med resiliensskenajämfört med en kontrollskena. 80 patienter med TMDsmärtarekryterades och randomiserades till behandlingsgrupperna.Efter 6- och 10 veckors behandling utvärderades behandlingseffekten.Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan resiliensskenanoch kontrollskenan när det gällde att reducera TMDsmärtanhos patienterna i ett korttidsperspektiv.I artikel III studerades faktorer av betydelse för behandlingsutfallet,dessutom studerades förhållandet mellan TMD smärtpatienternas“känsla av sammanhang” och depressionsgrad, somatiseringsgradoch generella hälsa. Resultatet talar för att inga av destuderade bakgrundsfaktorerna hade betydelse för behandlingseffektenav resiliensskenan i ett korttidsperspektiv. Ingen relationmellan ”känsla av sammanhang” och depressionsgrad, somatiseringsgradeller generell hälsa, kunde konstateras.I artikel IV studerades långtidseffekten av resiliensskenan jämförtmed kontrollskenan hos patienter med TMD-smärta. Slitagetav skenorna efter användning studerades också i denna artikel.Precis som i korttidsuppföljningen fanns det inga statistiskt signifikantaskillnader i smärtlindrande behandlingseffekt mellan resiliensskenanoch kontrollskenan, i ett långtidsperspektiv.
  • Temporomandibular disorders (TMD) with orofacial pain with orwithout reduced jaw function, are frequent conditions in the generalpopulation. Different factors such as tooth clenching andgrinding, sometimes due to enhanced psychosocial stress, andtrauma to the jaws may be important as etiologic factors. Signs andsymptoms of TMD are a common cause for general practitionersto use different intraoral appliances as pain and bite-force reducingdevices and for improvement of a reduced jaw function. Intraoralappliances are often used parallel to other treatment modalities.Before treatment start a thorough history taking and clinical examinationis necessary for a relevant diagnosis. Sometimes the diagnosticprocess has to be complemented with proper radiographicimaging in order to support the diagnostic process.The overall aim of this thesis was to compare magnetic resonanceimaging (MRI) findings of the TMJ on the clinically assesseddiagnoses and to evaluate short- and long-term treatment outcomeof a resilient intraoral appliance, in patients with TMD pain. A furtheraim was to study Sense of Coherence as an influencing factoron treatment outcome, on these patients.In article I the aim was to compare findings on MRI in TMDpain patients with clinical diagnoses of myofascial pain or arthralgia/osteoarthritis in combination with myofascial pain accordingto the Research Diagnostic Criteria for TMD (RDC/TMD). Thetemporomandibular joints of 60 consecutive patients, 19 withmyofascial pain and 41 patients with arthralgia/osteoarthritis incombination with myofascial pain were examined clinically andwith MRI. The most common MRI findings were disc displacements with or without reduction and structural bone changes.These findings were found in both pain groups, however, disc displacementswere found significantly more often in patients with arthralgia/osteoarthritis in combination with myofascial pain. Jointfluid was found in both pain groups. The clinical diagnoses forsubdivision into myogenous only or combined arthrogenous andmyogenous pain groups were not confirmed by MRI findings.In article II the short-term efficacy of a resilient appliance comparedto a non-occluding control appliance was studied in a randomised,controlled trial with 80 recruited TMD pain patients.They were randomly allocated to one of two groups: treatmentwith a resilient appliance or treatment with a hard, palatal, nonoccludingappliance. After 6 and 10 weeks of treatment, characteristicpain intensity (CPI) decreased in both groups. There was nostatistically significant difference found between the resilient applianceand the non-occluding control appliance in reducing TMDpain in a short-term perspective.In article III possible factors of importance for treatment outcomewere studied as well as the association between Sense of Coherenceand grade of depression, and grade of non-specific physicalsymptoms and general health, in the TMD pain patients. A total of73 TMD pain patients participated; 36 were treated with a resilientappliance and 37 with a non-occluding control appliance. Thefindings indicated that none of the studied background variables(age, gender, SoC, depression, nonspecific physical symptoms orgeneral health) seemed to influence the short-term efficacy of intraoralappliances. In the TMD pain patients, no associations werefound between SoC and depression, non-specific physical symptomsor general health.In article IV the long-term efficacy was evaluated of the resilientappliance compared to the non-occluding control appliance in theTMD pain patients. Appliance wear was also studied in this article.As in the short-term follow-up, there was no statistically significantdifference between the resilient appliance and the non-occludingcontrol appliance in reducing TMD pain in the long-term perspective.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Klinisk medicin -- Odontologi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Clinical Medicine -- Dentistry (hsv//eng)

Nyckelord

stomatognathic physiology
TMD-pain
resilient appliance treatment

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Nilsson, Håkan
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Klinisk medicin
och Odontologi
Delar i serien
Swedish Dental J ...
Av lärosätet
Malmö universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy